Khám phá bộ câu hỏi
phỏng vấn ngành IT

CV Checked
Chức vụ
 • Tất cả vị trí

 • .Net Developer

 • AI Engineer

 • Android Developer

 • Angular Developer

 • Automation Tester

 • Backend Developer

 • Big Data Engineer

 • Blockchain Developer

 • C++ Developer

 • Cloud Architect

 • Cocos Developer

 • Cybersecurity Engineer

 • Data

 • Data Analyst

 • Data Engineer

 • Data Scientist

 • Database Developer

 • Designer

 • DevOps Engineer

 • Drupal Developer

 • Embedded Developer

 • Engineering Manager

 • Flutter Developer

 • Frontend Developer

 • Fullstack Developer

 • Game Designer

 • Game Developer

 • Golang Developer

 • HTML5 Developer

 • IOS Developer

 • IoT Developer

 • IT Business Analyst

 • IT Comtor

 • IT Helpdesk

 • IT Manager

 • IT Support

 • Java Developer

 • Kotlin Developer

 • Linux Developer

 • Machine Learning Engineer

 • Mobile Developer

 • NodeJS Developer

 • PHP Developer

 • Principal Engineer

 • Product Manager

 • Product Owner

 • Project Manager

 • Python Developer

 • QA/QC

 • React Native Developer

 • ReactJS Developer

 • Robotics Developer

 • RPA Developer

 • Ruby On Rails Developer

 • Scala Developer

 • Scrum Master

 • Site Reliability Engineer

 • Solution Architect

 • System Administration

 • Technical Director

 • Technical Leader

 • Technician Support

 • Tester

 • Typescript Developer

 • Unity Developer

 • UX/UI Designer

 • VueJS Developer

Kỹ năng
 • Tất cả kĩ năng

 • .NET

 • Backend

 • Django

 • Golang

 • Java

 • JavaScript

 • NodeJS

 • PHP

 • Python

 • Ruby

Bộ câu hỏi


Câu hỏi kỹ thuật (190)

 • Phân biệt break, continue, pass khi xử lý vòng lặp trong Python?

 • Kể tên một số thư viện, framework phổ biến cho Python?

 • Phân biệt shallow copy và Deep copy trong Python?

 • Compiling và Linking có vai trò gì trong Python?

 • Kiểu dữ liệu mutable/immutable trong Python?

 • Làm thế nào để xử lý đa luồng trong Python?

 • Cách sử dụng hàm any và all trong Python?

 • Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python?

 • Bạn có thể nói gì về Python?

 • Cho đoạn code sau: def extendList(val, list=[]): list.append(val) return list list1 = extendList(5) #1 list2 = extendList(555,[]) list3 = extendList('Z') #3 Đáp án các giá trị được in ra lần lượt ở #1 và #3 gì?

 • Đoạn code sau in ra gì? list = [ [ ] ] * 3 list[0].append(1) print(list) list[1].append(2) print(list) Đáp án: A – [[1], [], []] và [[1], [2], []] B – [[1], [1], [1]] và [[2], [2], [2]]

 • Đoạn code sau in ra gì? listA = ['1', '2', '3', '4', '5', '6'] print list[10:] Đáp án: A – Index Error B – [] C – 6

 • Python có multi-threading không? Có cách nào viết code Python chạy parallel không? A – Có thể có B – Không có C – Có

 • *args, **kwargs là gì? Sự khác biệt?

 • fgets() và fgetc() khác nhau như thế nào? fgets() và fread() khác nhau ra sao? feof là gì, nó có ý nghĩa như thế nào? file_get_contents() khác gì so với fread() ?

 • Để chuyển mảng thành chuỗi ta dùng hàm gì? Để tách chuỗi thành mảng ta dùng hàm gì? Để gộp mảng ta dùng hàm gì? Để tách mảng ta dùng hàm gì?

 • PHP có mấy cách khai báo? Những cách nào được xem là chính thống và không ảnh hưởng khi các phiên bản update sau này?

 • Hằng trong PHP khác gì so với biến? Nếu 1 hằng được định nghĩa 2 lần, thì liệu có bị lỗi không? Cho ví dụ minh họa.

 • Cookie và session có gì khác nhau? Người ta nói bản thân của session là cookie là đúng hay sai?

 • Hằng trong PHP khác gì so với biến? Nếu 1 hằng được định nghĩa 2 lần, thì liệu có bị lỗi không?

 • Mysql_close() cần thiết như thế nào trong thực tế? Vì sao ít thấy người dùng áp dụng nó?

 • Giả sử bạn là chủ của server, làm thế nào có thể biết được các file session lưu ở đâu?

 • Có bao nhiêu biến môi trường? $_REQUEST có thể nhận được giá trị từ form hay không?

 • Để chuyển mảng thành chuỗi ta dùng hàm gì? Để tách chuỗi thành mảng ta dùng hàm gì?

 • Cho biết sự khác nhau giữa serialize và json_encode? Lý giải theo cách bạn hiểu?

 • Mảng tuần tự là gì? Khác gì với bất tuần tự? Để duyệt mảng ta dùng vòng lặp nào?

 • Trong PHP để gộp mảng ta dùng hàm gì? Để tách mảng ta dùng hàm gì?

 • Theo bạn, sự khác nhau của toán tử & và && trong PHP là gì?

 • Muốn chuẩn hóa dữ liệu về utf-8 trong PHP ta phải làm gì?

 • Làm sao lấy được id vừa tiến hành thêm vào CSDL ngay?

 • Phân biệt sự khác nhau giữa $_POST và $_GET?

 • Hãy cho biết $a++ và ++$a khác nhau ở đâu?

 • Mảng là gì? Có mấy loại mảng trong PHP?

 • Phân biệt $_POST và $_GET trong php?

 • Hãy giải thích về mô hình I/O non-blocking trong NodeJS?

 • NodeJS là gì? Nó có thể làm được những gì?

 • Các framework nổi tiếng chạy trên NodeJS?

 • Lập trình hướng sự kiện là gì?

 • NodeJS hỗ trợ đa luồng không?

 • Stream trong NodeJS là gì?

 • REPL trong NodeJS là gì?

 • NPM là gì?

 • Hàm Array.splice() và hàm Array.slice() khác nhau như thế nào ?

 • Phân biệt giữa Function Declaration và Function Expression?

 • Sự khác nhau giữa window.onload và onDocumentReady ?

 • Kể tên 1 số pattern thường dùng trong lập trình JS

 • Những method để truy cập đến phần tử HTML trong JS?

 • Khác nhau giữa undefined và null trong javascript?

 • Kể tên 1 số framework, thư viện hay dùng của JS

 • JavaScript là gì? Nó thường sử dụng để làm gì?

 • Sự khác nhau giữa forEach và map là gì?

 • Tại sao Math.max() nhỏ hơn Math.min()?

 • "==" và "===" khác nhau như thế nào?

 • Các kiểu dữ liệu trong JavaScript?

 • Strict mode trong javascript là gì?

 • Các kiểu dữ liệu trong Javascript?

 • Spread Operator trong javascript ?

 • Tại sao 0.1 + 0.2 không bằng 0.3 ?

 • Thay đổi style/class của element?

 • Promise trong javascript là gì ?

 • Closure trong javascript là gì?

 • Hosting trong javascript là gì?

 • Những tính năng mới trong ES6?

 • "this" trong javascript là gì?

 • Phân biệt var, let và const?

 • Hàm delete có chức năng gì?

 • Anonymous function là gì ?

 • Kết quả của 1 + 2 + '3' ?

 • Promise trong JS là gì?

 • “this” trong JS là gì?

 • ECMAScript là gì?

 • Javascript là gì?

 • Có hai thread đang chạy là 1 và 2. Thread 1 throw exception, thread 2 bắt như thế nào?

 • Có những kiểu dữ liệu nào trong Java. Autoboxing và Unboxing là gì?

 • Điều gì mang lại cho Java bản chất ‘viết một lần và chạy mọi nơi’?

 • Sự khác biệt chính giữa nền tảng Java và các nền tảng khác là gì?

 • Các tính chất của lập trình hướng đối tượng trong Java?

 • Từ khóa volatile là gì? Tại sao ta cần sử dụng chúng?

 • Liệt kê các tính năng của ngôn ngữ lập trình Java?

 • Bạn biết những kỹ thuật, công nghệ, framework gì?

 • Có bao nhiêu loại vùng nhớ được phân bổ bởi JVM?

 • Sự khác nhau giữa abstract class và Interface?

 • Method reference là gì? Tiện lợi như nào?

 • Phạm vi truy cập trong Java gồm những gì?

 • sleep() và wait() khác nhau như thế nào?

 • Sự khác biệt giữa JDK, JRE và JVM là gì?

 • Các interface cơ bản của Collections?

 • Deadlock là gì? Làm sao để tránh nó?

 • Trình nạp lớp ( Classloader ) là gì?

 • Các tính năng nổi trội của Java?

 • Lập trình hướng đối tượng là gì?

 • Sự khác biệt giữa Jar và war?

 • Bạn hiểu gì về máy ảo Java?

 • Bạn có thể nói gì về Java?

 • Trình biên dịch JIT là gì?

 • Garbage Collectors là gì?

 • Phân biệt JVM, JDK, JRE?

 • Thread trong Java là gì?

 • Hỏi về thuật toán.

 • Platform là gì?

 • Java là gì?

 • Kể tên một số thư viện, framework phổ biến của Golang?

 • Bạn có thể nói gì về ngôn ngữ lập trình Golang?

 • Phân biệt Array, Slice và Map trong Golang?

 • Kể tên những dự án nổi tiếng viết bằng Go?

 • Methods trong Golang khác gì với function?

 • Giải thích về Concurrency trong Golang?

 • Phương pháp xử lý lỗi trong Golang?

 • Những kiểu dữ liệu trong Golang?

 • Nêu những đặc tính của Golang?

 • Interface trong Golang là gì?

 • Giải thích Django Architecture

 • Giải thích về Django session?

 • Những điểm mạnh của Django?

 • Django có thực sự bảo mật?

 • Django caching là gì?

 • B-tree index trong hệ cơ sở dữ liệu hoạt động như thế nào?

 • Sự khác biệt giữa Acceptance Test và Functional Test?

 • Tại sao bạn lại chọn kiến trúc micro services?

 • Điểm yếu của REST web services là gì?

 • Giải thích API Gateway Pattern

 • SQL Injection là gì?

 • CAP Theorem là gì?

 • Sự khác biệt giữa Abstract và Interface trong .NET?

 • Thứ tự events thực thi của page life cycle?

 • Sự khác nhau giữa từ khoá ref và out?

 • NET framework hoạt động như thế nào?

 • Boxing và unboxing trong .NET?

 • Sự khác biệt giữa lập trình thủ tục và hướng đối tượng là gì?

 • Giải thích khái niệm đệ quy.

 • Sự khác biệt giữa các ngôn ngữ lập trình được biên dịch và giải thích là gì? (compiled & interpreted)

 • Mục đích của hàm tạo trong lập trình hướng đối tượng là gì?

 • Sự khác biệt giữa pass-by-value & pass-by-reference?

 • Chuẩn hóa trong thiết kế cơ sở dữ liệu là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa primary key & foreign key

 • SQL injection là gì và làm cách nào để ngăn chặn nó?

 • Mô tả các thuộc tính ACID trong giao dịch cơ sở dữ liệu.

 • Sự khác biệt giữa chỉ mục clustered & non-clustered (phân nhóm & không phân nhóm)

 • Django là gì và đâu là các tính năng chính của nó?

 • Giải thích khái niệm phần mềm trung gian trong Express.js.

 • Mục đích của Flask trong Python là gì?

 • Sự khác biệt giữa Ruby on Rails và Laravel là gì?

 • Sự khác biệt giữa gõ tĩnh và động là gì?

 • Giải thích khái niệm đa hình trong lập trình hướng đối tượng.

 • Không chuẩn hóa là gì và khi nào bạn sẽ sử dụng nó?

 • Cách sử dụng ràng buộc FOREIGN KEY trong cơ sở dữ liệu

 • Mục đích của việc lập chỉ mục (index) trong cơ sở dữ liệu là gì?

 • Làm thế nào để bạn tối ưu hóa một truy vấn cơ sở dữ liệu?

 • Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL là gì?

 • Spring Framework là gì và các tính năng chính của nó là gì?

 • Giải thích khái niệm middleware trong Ruby on Rails.

 • Mục đích của Express.js trong quá trình phát triển Node.js là gì?

 • Sự khác biệt giữa Flask và Django là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa lập trình đồng bộ và lập trình không đồng bộ.

 • Các lỗ hổng bảo mật phổ biến trong các ứng dụng web là gì và bạn giải quyết chúng như thế nào?

 • Bạn thiết kế và triển khai API RESTful cho các dịch vụ web như thế nào?

 • Vai trò của bộ nhớ đệm trong việc cải thiện hiệu suất của hệ thống back-end là gì?

 • Bạn xử lý việc tích hợp cơ sở dữ liệu và tính bền vững của dữ liệu trong quá trình phát triển back-end như thế nào?

 • Vai trò của message queue trong giao tiếp không đồng bộ (asynchronous communication) giữa các dịch vụ là gì?

 • Giải thích khái niệm cân bằng tải và tầm quan trọng của nó trong hệ thống phân tán.

 • Bạn triển khai xác thực và ủy quyền bằng cách sử dụng JSON Web Tokens (JWT) như thế nào?

 • Những điều cần cân nhắc để bảo vệ điểm cuối API trước các cuộc tấn công thông thường (ví dụ: chèn SQL, tạo tập lệnh chéo trang) là gì?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các tác vụ chạy dài hoặc xử lý nền (chạy dưới backgorund) trong hệ thống phụ trợ có thể mở rộng?

 • Giải thích khái niệm về kiến trúc Model-View-Controller (MVC) trong phát triển web.

 • Sự khác biệt giữa API đồng bộ và không đồng bộ là gì?

 • Bạn triển khai cơ chế xác thực và ủy quyền trong hệ thống back-end như thế nào?

 • Vai trò của middleware trong việc xử lý yêu cầu và tạo phản hồi là gì?

 • Bạn xử lý việc xác thực dữ liệu và xử lý lỗi trong quá trình phát triển API như thế nào?

 • Bạn thường truy vấn dữ liệu bằng SQL queries như thế nào?

 • Giải thích khái niệm lập chỉ mục cơ sở dữ liệu và tác động của nó đến hiệu suất truy vấn.

 • Những cân nhắc cho việc thiết kế và chuẩn hóa database schema?

 • Bạn xử lý các giao dịch cơ sở dữ liệu và kiểm soát đồng thời như thế nào?

 • Vai trò của onject-relational mapping (ORM) trong phát triển back-end là gì?

 • Bạn triển khai giao tiếp an toàn qua HTTPS và TLS/SSL như thế nào?

 • Giải thích khái niệm Cross-Site Scripting (XSS) và cách ngăn chặn nó.

 • Vai trò của Chính sách bảo mật nội dung (CSP) trong việc giảm thiểu các cuộc tấn công ứng dụng web là gì?

 • Bạn xử lý việc xác thực và dọn dẹp input của user như thế nào để ngăn chặn SQL injection

 • Giải thích khái niệm về microservice và lợi ích của việc sử dụng phong cách kiến trúc này.

 • Bạn thiết kế và triển khai giao tiếp giữa các dịch vụ trong hệ thống (inter-service) trong hệ thống microservices

 • Những điều cần cân nhắc về tính nhất quán của dữ liệu và quản lý các tương tác trong mô hình microservices

 • Bạn xử lý việc service discovery & load balencing trong môi trường microservice như thế nào?

 • Vai trò của API gateway và service mess trong kiến trúc microservices là gì?

 • Bạn thiết kế và triển khai lược đồ cơ sở dữ liệu cho ứng dụng web như thế nào?

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai cơ chế bộ nhớ đệm (caching) trong hệ thống backend là gì?

 • Bạn xử lý quyền truy cập đồng thời và tính nhất quán của dữ liệu trong môi trường đa luồng như thế nào?

 • Các phương pháp thực hành tốt nhất để triển khai các giao dịch cơ sở dữ liệu trong hệ thống Backend là gì?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các cuộc tấn công XSS và SQL injection trong một ứng dụng web?

 • Giải thích khái niệm về phiên bản API và tầm quan trọng của nó trong việc duy trì khả năng tương thích ngược.

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai cơ chế điều tiết và giới hạn tốc độ trong API là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu?


Câu hỏi kỹ năng mềm (38)

 • Bạn hiểu thế nào về điểm mạnh?

 • Vậy thế nào là điểm yếu?

 • Trình bày ưu nhược điểm trong CV – Đâu là những điều cần lưu ý?

 • Những câu hỏi thách thức trong buổi phỏng vấn của bạn

 • Bạn muốn mình là ai và như thế nào trong 5 năm tới?

 • Em mong muốn mức lương bao nhiêu? Theo em tự đánh giá, với năng lực hiện tại thì mức lương cụ thể nào phù hợp với em?

 • Đừng lặp lại những thông tin trong CV

 • Cách trả lời ưu nhược điểm của bản thân bằng tiếng anh

 • Ai sẽ là người phỏng vấn tôi?

 • Có thể cho tôi biết rõ hơn về cơ hội phát triển khi tôi làm việc tại đây? Lý do nào nhà tuyển dụng nhận thấy tôi phù hợp?

 • Tôi khó khăn trong việc xác định các mục tiêu vì chưa rõ những mong muốn cụ thể từ quý công ty/doanh nghiệp, tôi có thể biết thêm về điều này được không?

 • Người giữ vị trí này trước đây tại sao lại nghỉ việc?

 • Thách thức lớn nhất đối với người giữ vai trò này là gì?

 • 1. Hãy kể cho tôi về 1 project mà bạn đã từng làm việc trong 6 tháng qua

 • 2. Các quyết định về sản phẩm được đưa ra như thế nào?

 • 3. Công ty đã giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp ra sao?

 • 4. Văn hóa công ty khác gì với các công ty công nghệ khác?

 • 5. Cơ hội nào cho nhân viên để học hỏi những điều mới?

 • Glassdoor: Giữa HackerRank, whiteboarding, paired programming v.v Hiện nay các kiểu phỏng vấn rất đa dạng. Theo chị ứng viên thực sự mong muốn điều gì nhất ở một buổi phỏng vấn ?

 • Glassdoor: Những nguyên tắc lập trình cơ bản nào mà chị cảm thấy ứng viên cần phải xem lại trước khi tham gia buổi phỏng vấn?

 • Glassdoor: Vì cấu trúc dữ liệu và các thuật toán rất quan trọng, liệu bạn có thật sự cần một tấm bằng CS để có thể làm việc tại một công ty công nghệ hàng đầu hay không?

 • Glassdoor: Theo chị, cách thực hành một buổi phỏng vấn tốt nhất sẽ như thế nào?

 • Glassdoor: Việc luyện tập trước khi tham gia buổi phỏng vấn có ảnh hưởng xấu đến biểu hiện của ứng viên hay không? Mọi người có thường chú ý nhiều đến việc trình bày câu trả lời như nội dung của nó không?

 • Glassdoor: Theo chị, việc ứng viên không trả lời được câu hỏi trong buổi phỏng vấn có ảnh hưởng đến kết quả hay không? Nếu ứng viên không biết câu trả lời, cách phản hồi tốt nhất là gì?

 • Glassdoor: Các ứng viên cần chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn không thuần về data structure hay các câu hỏi thuật toán chuyên sâu?

 • Glassdoor: Bạn sẽ làm gì nếu gặp khó khăn trong buổi phỏng vấn đầu tiên?

 • Glassdoor: Việc tuyển dụng đã thay đổi như thế nào từ khi chị viết cuốn sách cuối cùng? Theo chị, có xu hướng nào chuẩn bị biến mất không?

 • Glassdoor: Một số người cho rằng buổi phỏng vấn không thành công là do các yếu tố như thiên vị ngầm và thực tế là chúng thường không nắm bắt chính xác loại công việc bạn đang làm trên cơ sở hàng ngày. Chị có đồng ý không?

 • Kiến thức Java nền tảng

 • Một số câu hỏi về Git cần biết

 • Kiến thức về Framework (ví dụ như học Spring Framework của Java)

 • Kiến thức về Database

 • Một số câu hỏi “mẹo” về Front-end

 • Can you introduce yourself? Tell me about yourself (Hãy giới thiệu về bản thân bạn)

 • What are your strengths and weaknesses? (Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?)

 • Why do you want to apply for this position? (Tại sao bạn lại muốn ứng tuyển vào vị trí này?)

 • 4. What are your short term goals in your career path? (Các mục tiêu ngắn hạn của bạn trong lộ trình sự nghiệp của bạn?)

 • 5. What is your expected salary? (Bạn mong đợi mức lương bao nhiêu?)


BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHO VỊ TRÍ BACKEND DEVELOPER

CÂU HỎI KỸ THUẬT 💻

(190)
 • question

  Phân biệt break, continue, pass khi xử lý vòng lặp trong Python?

  Giống như hầu hết các ngôn ngữ lập trình, Python cung cấp 2 từ khóa break và continue cho việc kết thúc vòng lặp hiện tại (loop) mà không cần kiểm tra biểu thức điều kiện. Trong đó, break sẽ kết thúc vòng lặp chứa nó ngay lập tức, không thực hiện tiếp các lệnh tiếp theo sau break. Trường hợp break đặt trong nhiều vòng lặp lồng nhau thì nó sẽ thực hiện việc kết thúc vòng gặp gần nhất.

  Continue thì sẽ bỏ qua phần còn lại của đoạn mã bên trong vòng lặp trong lần lặp hiện tại, nghĩa là sau continue thì vòng lặp vẫn sẽ tiếp tục chạy lần lặp tiếp theo. 

  Pass là một câu lệnh khá đặc biệt và ít gặp trong các ngôn ngữ lập trình khác. Pass có nhiệm vụ giữ chỗ cho vòng lặp để đoạn code sẽ được thêm vào sau trong tương lai. Thực tế thì pass không có tác dụng gì khác ngoài việc “không làm gì cả” trong vòng gặp, chỉ để tránh lỗi cú pháp nếu bạn khai báo 1 vòng lặp rỗng (không thực hiện câu lệnh gì) trong Python.
 • question

  Kể tên một số thư viện, framework phổ biến cho Python?

  - Flask: framework xây dựng ứng dụng Web, được thiết kế nhẹ và mang tính module, nó được phân loại là 1 microframework vì không yêu cầu các công cụ hoặc thư viện cụ thể nào.
  - Django: framework hỗ trợ phát triển Web, được đánh giá là 1 trong những framework Python tốt nhất và được sử dụng để phát triển nhanh chóng các API.
  - NumPy: thư viện cung cấp rất nhiều tính năng hữu ích cho các phần xử lý ma trận, mảng đa chiều; cung cấp khả năng vector hóa các vận hành về toán giúp cải thiện hiệu suất và tốc độ thực thi.
  - Scipy: thư viện phần mềm dành cho đại số tuyến tính, thống kê.
  - Matplotlib: 1 thư viện của Python với khả năng visualizations mạnh mẽ trong việc xây dựng biểu đồ, diagram, charts,…
 • question

  Phân biệt shallow copy và Deep copy trong Python?

  Khi chúng ta sao chép 1 đối tượng bằng toán tử gán (=), Python sẽ chỉ xử lý việc trỏ biến mới đấy vào cùng 1 đối tượng đã có trên bộ nhớ; đây chính là shallow copy (sao chép tương đối). Điều này dẫn đến việc khi bạn thay đổi giá trị của một biến thì cũng sẽ ảnh hưởng đến biến kia do cùng trỏ vào một đối tượng. Lưu ý shallow copy không thực hiện trên các dữ liệu cơ bản (primitive type).

  Deep copy hay sao chép tuyệt đối là một tính năng cho phép bạn tạo ra 1 đối tượng mới hoàn toàn, nghĩa là trong bộ nhớ sẽ tạo thêm 1 vùng nhớ lưu trữ đối tượng giống với bản ghi gốc. Deep copy hữu ích khi sử dụng sao chép danh sách (list) hay các kiểu dữ liệu dạng tập hợp các objects.
 • question

  Compiling và Linking có vai trò gì trong Python?

  Như đã nói, Python là 1 ngôn ngữ thông dịch; nhưng không chỉ thế, cơ chế của Python cho phép nó có thể compiling biên dịch các phần mở rộng mới trong source code của bạn mà không gây ra lỗi. Điều này giúp Python có khả năng mở rộng code cao, không bị ảnh hưởng đến các phần xử lý khác.
  Sau quá trình biên dịch thư viện mở rộng, linking liên kết sẽ móc nối phần mở rộng đấy với những phần source code còn lại trong chương trình của bạn.
 • question

  Kiểu dữ liệu mutable/immutable trong Python?

  Mutable là những kiểu dữ liệu mà giá trị của dữ liệu có thể thay đổi được, bao gồm: List, Set, Dictionary. Ngược lại với kiểu dữ liệu immutable thì giá trị của dữ liệu không thể thay đổi được gồm: Chuỗi, Tuple, Số.

  Ví dụ như List và Tuple là 2 loại dữ liệu tương đồng nhau, có thể xem Tuple là một List không thể chỉnh sửa được). Thông thường Tuple sẽ được sử dụng để lưu trữ những thông tin mà bạn không muốn thay đổi trong quá trình thực thi, chẳng hạn như các thông tin thiết lập (giới tính, quốc gia, dân tộc, …). Sử dụng Tuple giúp tiết kiệm bộ nhớ sử dụng hơn so với List. List cần được lưu trong 2 khối bộ nhớ: 1 có kích thước cố định để lưu biến, và 1 có kích thước biến đổi để lưu trữ dữ liệu.

  Để khai báo List chúng ta sử dụng ngoặc vuông: [1,2,3]; còn tuple sẽ sử dụng ngoặc đơn (1,2,3)
resume passed

Bạn chưa có CV để ứng tuyển?

Hãy để TopDev giúp bạn xây dựng hoàn chỉnh CV chuẩn developer để tăng khả năng tiến vào vòng phỏng vấn.

CÂU HỎI KỸ NĂNG MỀM 💼 (38)

 • question

  Bạn hiểu thế nào về điểm mạnh?

  Thuật ngữ điểm mạnh khá gần gũi nhưng trước tiên, cùng xem nó có ý nghĩa thế nào. Điểm mạnh (Strengths) là những thế mạnh của bạn về tố chất, các kỹ năng, kinh nghiệm hoặc trình độ chuyên môn nổi trội của bạn tương ứng trong giới hạn khả năng được vận dụng vào cuộc sống, quá trình thực hiện công việc của bạn.

  Mỗi người chúng ta đều có những điểm mạnh khác nhau, khó trộn lẫn. Và tùy vào tình huống thực tế, những điểm mạnh sẽ được phát huy, cân bằng một cách tốt nhất. Những điểm mạnh cơ bản mà bạn có thể biết bao gồm:

  - Năng lực chuyên môn giỏi

  - Tính trung thực cao

  - Có trách nhiệm - ý thức cao trong công việc; nhiệt huyết và niềm đam mê công việc

  - Trình độ ngoại ngữ tốt (Đạt tiêu chuẩn giao tiếp quốc tế - Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung,...

  - Khả năng học hỏi, ứng biến linh hoạt với môi trường, nhạy bén với cái mới

  - Sức sáng tạo

  - Tinh thần kỷ luật cao, có đạo đức nghề nghiệp

  - Sự kiên nhẫn

  - Hòa đồng - thân thiện với mọi người xung quanh

  - Mức độ quyết tâm hoàn thành công việc

  - Kỹ năng mềm

  - Làm việc có nguyên tắc, đúng giờ, chuyên nghiệp

  - Sự năng động

  - Kỹ năng lên kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt

  - Thành thạo kỹ năng tin học

  - Sở hữu những năng khiếu về nghệ thuật (ca hát, làm MC. diễn xuất,...)
 • question

  Vậy thế nào là điểm yếu?

  Điểm yếu (Weaknesses) là những điểm hạn chế, những điểm mà bản thân bạn cảm tấy không tự tin về chúng. Cũng có thể hiểu một phần nó không phải trường chính mà bạn ứng dụng vào công việc lẫn cuộc sống.

  Điểm yếu thường bao gồm:
  - Kỹ năng hay năng lực chuyên môn nghề nghiệp chưa tốt

  - Chưa có sự định hướng hay mục tiêu rõ rãng trong công việc

  - Trình độ ngoại ngữ chưa đảm bảo tiêu chuẩn cơ bản (Đọc, viết, giao tiếp, nghe)

  - Kỹ năng tin học văn phòng chưa tốt

  - Kỹ năng giao tiếp chưa hoàn thiện, còn sợ và e dè - không tự tin trước đám đông

  - Những thói quen tích cực ảnh hưởng đến các tính trách nhiệm, ý thức tự giác, tình thần làm việc,...
 • question

  Trình bày ưu nhược điểm trong CV – Đâu là những điều cần lưu ý?

  Đề làm nổi bật được nội dung điểm mạnh điểm yếu của bản thân trong CV, bạn cần chú ý những vấn đề sau:

  Tập trung trình bày các ưu điểm gắn với công việc, không nên lan man. Đừng kể lể quá nhiều sẽ làm nhà tuyển dụng cảm thấy bạn không đáng tin. Trình bày ưu điểm với những từ ngữ đơn giản, tránh việc “bày vẽ” quá nhiều thứ sẽ khó tạo được những thiện cảm cho nhà tuyển dụng.

  Nói như vậy, không cò nghĩa là bạn chị tập trung vào việc trình bày điểm mạnh. Bạn hạy khôn khèo và cân bằng việc đưa các điểm yếu của mình vào CV. Tuy nhiên, hãy gắn nó với những cách thức giúp bạn vượt qua hoặc khắc phục tốt nhất những nhược điểm ấy. Đó là một cách thức thật sự thông minh dành cho bạn.

  Một điều quan trọng nữa mà bạn cần lưu tâm chính là phải thật sự trung thực với những gì mình chia sẻ với nhà tuyển dụng. Không nên nói quá nhiều về điểm mạnh. Vì nếu thế, dường như bạn chỉ đang khoe khoang hoặc đang “thùng rỗng kêu to”. Nhà tuyển dụng họ là những người có cái nhìn tổng quan lẫn chi tiết nhất. Vì thế, việc kiểm chứng tính xác thực về những gì bạn trình bày là một điều hoàn toàn dễ dàng dối với họ.
 • question

  Những câu hỏi thách thức trong buổi phỏng vấn của bạn

  Thách thức tuyển dụng luôn là điều mà mọi ứng viên cần phải trải qua. Và để có thể đồng hành cùng các doanh nghiệp/tổ chức, bạn cần vượt qua những thách thức ấy trong chính buổi phỏng vấn của mình. Và cụ thể là việc cách bạn trả lời câu hỏi: “Anh chị hãy nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình”.

  Nhiều thách thức được đặt ra trong chính quá trình giới thiệu bản thân khi phỏng vấn. Việc của ứng viên là cần bình tĩnh để xử lý các thách thức. Bạn không nên hoang mang để rồi cảm thấy bị bế tắc trong chính những thách thức ấy. Hãy có cách ứng xử thông mình, hiệu quả phỏng vấn hầu như đạt mức tuyệt đối. Tuy nhiên, nhiều câu trả lời dường như chỉ tập trung vào việc đào sâu các vấn đề nhạy cảm liên quan đến công việc. Cụ thể, nhiều ứng viên sẽ đề cập đến mức lương và các chế độ thuộc về mặt quyền lợi của nhân viên. Từ đây, các ý kiến khác nhau được bàn luận. Hãy cẩn trọng để không phải mắc phải cấm kỵ khi đi phỏng vấn nhé!
 • question

  Bạn muốn mình là ai và như thế nào trong 5 năm tới?

  Nhiều ứng viên đã trình bày các kế hoạch không một tí liên quan gì đến công việc như: mua nhà, đi du lịch, kinh doanh,…

  Hoặc thậm chí, ứng viên bộc lộ nhiều sự cường điệu trong cách dẫn dắt câu chuyện. Chẳng hạn như việc chia sẻ rằng họ sẽ là một người có đam mê với công việc nhiều nhất; làm việc chăm chỉ nhất. Tồi tệ hơn là có nhiều ứng viên chỉ cười trừ vì không biết phải trả lời như thế nào. Vậy đâu là lỗi khi đi phỏng vấn, gây ấn tượng lúc phỏng vấn?

  Bạn phải thật sự cẩn trọng trong cách trả lời của mình. Nếu không, bạn sẽ thất bại về vấn đề tri nhận các yêu cầu phản hồi thông điệp. Dù bạn cố tình hay vô tình (thiếu sự trải nghiệm), bạn cũng không nên khiến mình thiếu chuyên nghiệp.