28 khóa IT online miễn phí của 8 trường ĐH danh tiếng không học sẽ tiếc!

6394

Ivy League – Liên đoàn Ivy gồm 8 trường ĐH danh tiếng nhất thế giới gồm có: Brown, Harvard, Cornell, Princeton, Dartmouth, Yale, Columbia và Pennsylvania. Cả 8 trường ĐH đều năm trong top 15 trường ĐH của US News & World Report.

Cùng xem các khóa học online IT miễn phí mà bạn không học sẽ vô cùng nuối tiếc!

Introduction to Computer Science
Harvard University via edX

Algorithms, Part I
Princeton University via Coursera

Machine Learning
Georgia Institute of Technology via Udacity

Analysis of Algorithms
Princeton University via Coursera

Bitcoin and Cryptocurrency Technologies
Princeton University via Coursera

Introduction to Spreadsheets and Models
University of Pennsylvania via Coursera

Computer Architecture
Princeton University via Coursera

Machine Learning
Brown University via Udacity

Networks Illustrated: Principles without Calculus
Princeton University via Coursera

Software Defined Networking
Princeton University via Coursera

Machine Learning 1 — Supervised Learning
Brown University via Udacity

Machine Learning: Unsupervised Learning
Brown University via Udacity

Introduction to Bioconductor: Annotation and Analysis of Genomes and Genomic Assays
Harvard University via edX

Statistics and R
Harvard University via edX

Networks: Friends, Money, and Bytes
Princeton University via Coursera

The Computing Technology Inside Your Smartphone
Cornell University via edX

Using Python for Research
Harvard University via edX

Case Studies in Functional Genomics
Harvard University via edX

Machine Learning for Data Science and Analytics
Columbia University via edX

Reinforcement Learning
Brown University via Udacity

Enabling Technologies for Data Science and Analytics: The Internet of Things
Columbia University via edX

Statistical Thinking for Data Science and Analytics
Columbia University via edX

Artificial Intelligence (AI)
Columbia University via edX

Machine Learning
Columbia University via edX

Big Data in Education
Columbia University via edX

High-performance Computing for Reproducible Genomics
Harvard University via edX

AP® Computer Science Principles
Harvard University via edX

Animation and CGI Motion
Columbia University via edX

Nguồn: blog.topdevn.vn via medium