Toán tử instanceof trong Java

9387

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh

Toán tử instanceof trong Java là một toán tử được sử dụng để kiểm tra xem đối tượng này có phải là instance của một class hay interface nào đó hay không? Kết quả trả về của toán tử này sẽ là true nếu đối tượng đó là thể hiện của class mà các bạn đang check, ngược lại thì false.

Tuyển lập trình viên Java nhiều công ty HOT

Ví dụ, mình có một class Application như sau:

package com.huongdanjava.java;

public class Application {

public static void main(String[] args) {
Application application = new Application();
System.out.println(application instanceof Application);
}

}

Trong hàm main() của class này, mình initialize một đối tượng của class Application và sử dụng toán tử instanceof để kiểm tra xem đối tượng này có phải là instance của class Application này hay không? Các bạn sẽ thấy kết quả sẽ như sau:

Toán tử instanceof trong Java

Nếu các bạn viết code như sau:

package com.huongdanjava.java;

public class Application {

public static void main(String[] args) {
Application application = new Application();
System.out.println(application instanceof String);
}

}

thì IDE sẽ báo lỗi ngay:

Toán tử instanceof trong Java

Đây là trong trường hợp quá tường minh, quá rõ ràng, IDE có thể báo lỗi cho các bạn biết ngay.

Nhưng nếu bạn có một interface với hai implementation như sau:

package com.huongdanjava.java;

public interface Shape {

}
package com.huongdanjava.java;

public class Rectangle {

}

thì lúc này nếu các bạn initialize đối tượng của class Triangle nhưng lại đi kiểm tra đối tượng này có phải là thể hiện của class Rectangle,

package com.huongdanjava.java;

public class Application {

public static void main(String[] args) {
Shape shape = new Triangle();

System.out.println(shape instanceof Rectangle);
}

}

IDE sẽ không thể detect lỗi lúc compile time nhưng khi chạy các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Toán tử instanceof trong Java

Chúng ta sẽ thường sử dụng toán tử instanceof trong trường hợp kiểm tra xem tham số truyền vào của một phương thức có phải là instance của một class nào đó hay không? Ví dụ như:

private void check(Shape shape) {
    if (shape instanceof Triangle) {
        Triangle triangle = (Triangle) shape;

        System.out.println("This is triangle: " + triangle.toString());
    }
}

Kết quả:

package com.huongdanjava.java;

public class Application {

private void check(Shape shape) {
if (shape instanceof Triangle) {
Triangle triangle = (Triangle) shape;

System.out.println("This is triangle: " + triangle.toString());
}
}

public static void main(String[] args) {
Application application = new Application();
application.check(new Triangle());
}

}

Toán tử instanceof trong Java

Từ Java 14, các bạn có thể viết lại phương thức check() sử dụng pattern matching instanceof, đơn giản như sau:

private void check(Shape shape) {
    if (shape instanceof Triangle triangle) {
        System.out.println("This is triangle: " + triangle.toString());
    }
}

Với cách viết mới, chúng ta không cần viết thêm một dòng code để cast instance về đối tượng mà chúng ta muốn nữa. Tất cả sẽ được thực hiện trong dòng lệnh if.

Kết quả vẫn như vậy:

Toán tử instanceof trong Java

Bài viết gốc được đăng tải tại huongdanjava.com
Có thể bạn quan tâm: