Hiểm nguy rình rập khi dùng toán tử + trong javascript

4145

Một toán tử phình phường có thể làm chúng ta điêu đứng

Như mọi thứ ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ toán học, Javascript dùng dấu + để thực hiện cộng giá trị. Tuy nhiên, vì là Javascript, anh có quyền không đi theo quy chuẩn chung, anh còn được dùng cho việc nối chuỗi

Nếu chúng ta dùng nó cho việc cộng số

const giaKhauTrangBinhThuong = 35000;
const doiGiaDichCovy = 300000;
const tienShip = 20000;
const chiPhiMuaHopKhauTrang = giaKhauTrangBinhThuong * doiGiaDichCovy + tienShip;

Xem việc làm javascript đãi ngộ tốt trên TopDev

Chúng ta dùng nó cho việc nối chuỗi

const ten = "Tui là An";
const nenLamGi = "Tui ở nhà cho Bình An";

const tuiLaAi = ten + ' & ' + nenLamGi;

Chúng ta sẽ có câu “Tui là An & Tui ở nhà cho Bình An”, mọi thứ hoạt động bình thường.

Thí dụ bạn lỡ viết thế này thì sao

const seRaSao = 9 + '1';

Khi có 2 giá trị khác kiểu, nó sẽ ưu tiên kiểu giá trị mạnh hơn, là kiếu string nên kết quả chúng ta nhận là “91” chữ không phải 10

Điều đúc kết ở đây là gì, hễ chúng ta muốn cộng 2 con số lại, chuyển nó về giá trị số Number(ten_bien) trước cho chắc.

Bài viết gốc tại Vuilaptrinh

Tham khảo thêm các tin tuyển dụng việc làm IT trên TopDev