15 ví dụ sử dụng map, reduce và filter

14494

Tác giả: Lưu Bình An

Nếu đang muốn tìm những ví dụ thực tế sử dụng map và reduce, quá chán với ví dụ cộng số, bài viết này chính là dành cho bạn.

Xóa phần tử trùng trong mảng

Bạn có một mảng String, Number, giờ chúng ta xóa đi các phần tử bị trùng giá trị. Chúng ta sử dụng kiểu Set để đạt được mục đích này

let values = [3,1,3,5,2,4,4,4];
let uniqueValues = [...new Set(values)];
// uniqueValues [3,1,5,2,4]

Phương thức search đơn giản, phân biệt hoa thường

  10 câu hỏi javascript để nâng cao trình độ
  12 Thư viện JavaScript trực quan hoá dữ liệu hot nhất năm 2024

Chúng ta dùng hàm filter để tạo mảng mới, với điều kiện phần tử đó includes một String hoặc thỏa một expression

let users = [
 { id: 11, name: 'Adam', age: 23, group: 'editor' },
 { id: 47, name: 'John', age: 28, group: 'admin' },
 { id: 85, name: 'William', age: 34, group: 'editor' },
 { id: 97, name: 'Oliver', age: 28, group: 'admin' }
];
let res = users.filter(it => it.name.includes('oli'));
// res is []

Search đơn giản, không phần biệt hoa thường

Chúng ta dùng RegExp để lọc theo điều kiện

let res = users.filter(it => new RegExp('oli', "i").test(it.name));
// res is
[
 { id: 97, name: 'Oliver', age: 28, group: 'admin' }
]

Kiểm tra user có nằm trong group admin không

Dùng phương thức some() để kiểm tra có ít nhất một element trong mảng thỏa điều kiện đặt ra

let hasAdmin = users.some(user => user.group === ‘admin’);
// hasAdmin is true

Giảm số chiều của mảng

Nếu chúng ta có một mảng […[], …[1,2,3]], và chúng ta muốn transform nó thành [1,2,3]

let nested = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]];
let flat = nested.reduce((acc, it) => [...acc, ...it], []);
// kết quả: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Ở đây chúng ta không có quan tâm đến performance, nên dùng luôn spread operator bên trong reduce().

Còn đây là cách của Paweł Wolak, không sử dụng Array.reduce

let flat = [].concat.apply([], nested);

Xem thêm nhiều việc làm JavaScript hấp dẫn tại TopDev!

Tạo một object chứa 1 key được tính toán

let users = [
 { id: 11, name: 'Adam', age: 23, group: 'editor' },
 { id: 47, name: 'John', age: 28, group: 'admin' },
 { id: 85, name: 'William', age: 34, group: 'editor' },
 { id: 97, name: 'Oliver', age: 28, group: 'admin' }
];

let groupByAge = users.reduce((acc, it) =>
({...acc, [it.age]: (acc[it.age] || 0) + 1 }),
{});

Tạo một object từ mảng

Thay vì tiến hành trên cả array để tìm user theo id, chúng ta tạo một object mới, trong đó user id sẽ là key của object này, truy xuất sẽ nhanh hơn.

let uTable = users.reduce((acc, it) => ({...acc, [it.id]: it }), {})

// kết quả
{
 11: { id: 11, name: 'Adam', age: 23, group: 'editor' },
 47: { id: 47, name: 'John', age: 28, group: 'admin' },
 85: { id: 85, name: 'William', age: 34, group: 'editor' },
 97: { id: 97, name: 'Oliver', age: 28, group: 'admin' }
}

Lấy giá trị unique của các item trong một mảng

Chúng ta có mảng user, mỗi user có thuộc vào một group khác nhau, chúng ta sẽ lấy tất cả group đang tồn tại trong mảng user

let listOfUserGroups = [...new Set(users.map(it => it.group)];
// kết quả: listOfUserGroups is ['editor', 'admin'];

Đảo giá trị key-value trong object

let cities = {
 Lyon: 'France',
 Berlin: 'Germany',
 Paris: 'France'
};
let countries = Object.keys(cities).reduce(
 (acc, k) => (acc[cities[k]] = [...(acc[cities[k]] || []), k], acc) , {});
// countries is
{
 France: ["Lyon", "Paris"],
 Germany: ["Berlin"]
}

Nếu đoạn code trên quá phức tạp, quá khó hiểu, viết lại như thế này cho dễ dòm hơn

let countries = Object.keys(cities).reduce((acc, k) => {
 let country = cities[k];
 acc[country] = [...(acc[country] || []), k];
 return acc;
}, {});

Chuyển đổi mảng chứa giá trị độ F sang giá trị độ C

Có thể áp dụng để chuyển đổi tiền tệ, khối lượng, …

let celsius = [-15, -5, 0, 10, 16, 20, 24, 32]
let fahrenheit = celsius.map(t => t * 1.8 + 32);
// kết quả [5, 23, 32, 50, 60.8, 68, 75.2, 89.6]

Chuyển object thành query string

let params = {lat: 45, lng: 6, alt: 1000};
let queryString = Object.entries(params).map(p => encodeURIComponent(p[0]) + '=' + encodeURIComponent(p[1])).join('&')
// kết quả "lat=45&lng=6&alt=1000"

Echo ra bảng giá trị dữ liệu

let users = [
 { id: 11, name: 'Adam', age: 23, group: 'editor' },
 { id: 47, name: 'John', age: 28, group: 'admin' },
 { id: 85, name: 'William', age: 34, group: 'editor' },
 { id: 97, name: 'Oliver', age: 28, group: 'admin' }
];

users.map(({id, age, group}) => `n${id} ${age} ${group}`).join('')
// kết quả
"
11 23 editor
47 28 admin
85 34 editor
97 28 admin"

Tìm và thay thế key-value trong một mảng object

  5 câu hỏi javascript và cách đánh bại chúng

Ví dụ chúng ta đổi giá trị tuổi của một user users[1].age = 29, đó là trong trường hợp ta biết giá trị index user muốn đổi, chúng ta tạo hẳn một mảng mới và thay đổi giá trị của phần tử mong muốn. Tại sao lại làm vậy? Để chúng ta có thể so sánh nhanh updatedUsers == user

let updatedUsers = users.map(
 p => p.id !== 47 ? p : {...p, age: p.age + 1}
);

Union hay mảng

Không cần union của ladash, chúng ta dùng Set để giải quyết vấn đề này.

let arrA = [1,4,3,2];
let arrB = [5,2,6,7,1];

[...new Set([...arrA, ...arrB])];
// kết quả: [1, 4, 3, 2, 5, 6, 7]

Lấy kết quả giao nhau giữa 2 mảng

let arrA = [1, 4, 3, 2];
let arrB = [5, 2, 6, 7, 1];

arrA.filter(it => arrB.includes(it));
// kết quả: [1,2]

Link bài viết gốc: 15 Useful JS Examples of map(), reduce() and filter()

Bài viết gốc được đăng tải tại Vuilaptrinh

Có thể bạn muốn xem thêm:

Xem thêm việc làm IT tại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội lương cao