Home Công nghệ 10 câu hỏi javascript để nâng cao trình độ

10 câu hỏi javascript để nâng cao trình độ

43023
Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An
10 câu hỏi javascript lắc léo sau đây sẽ giúp bạn ôn luyện kiến thức ngôn ngữ “lâu năm” này đấy. Đừng coi thường nhé! 10 câu hỏi javascript này sẽ cho bạn thấy nền tảng về Java của bạn đến đâu và giúp bạn nâng cao trình độ hiện tại đây!
Bắt đầu cho 10 câu hỏi javascript “siêu đỉnh” nào:

1. So sánh sort của Array

Bạn đã biết Array là gì? Array được hiểu là mảng – là tập hợp những phần tử có cùng 1 loại dữ liệu (có thể khác giá trị) và phải có địa chỉ nối tiếp nhau trong Memory. Lưu ý, kích cỡ của Array là cố định, người dùng không thể thay đổi lớn nhỏ kích thước Array.

Giá trị log ra là gì

const arr1 = ['a', 'b', 'c'];
const arr2 = ['b', 'c', 'a'];

console.log(
  arr1.sort() === arr1
  arr2.sort() == arr2
  arr1.sort() === arr2.sort()
);

Trước tiên chúng ta cần biết hàm sort nó làm cái gì, nó sắp xếp lại các phần tử, hiển nhiên, sau đó trả về cho tham chiếu ban đầu, không thay đổi tham chiếu gốc.

Đáp án: true, true, false

  6 Javascript destructuring tricks
  1001 cách tạo Array trong Javascript (Phần 1)

2. Set của các Object

Nếu có một Set bao gồm các object sau, giá trị log ra là gì

const mySet = new Set([{ a: 1 }, { a: 1 }]);
const result = [...mySet];
console.log(result);

Khi tạo một object Set nó sẽ xóa các giá trị trùng nhau, tuy nhiên { a: 1} # { a: 1}, dù là giá trị trùng nhau, nhưng nó vẫn tham chiếu khác nhau. Chỉ khi chúng ta viết như bên dưới nó mới tự xóa giá trị trùng

const obj = { a: 1 };
new Set([obj, obj]);

Đáp án [{a: 1}, {a: 1}]

3. Mutate một object

Với đoạn code sau, kết quả log ra sẽ được gì

const user = {
 name: 'Joe',
 age: 25,
 pet: {
  type: 'dog',
  name: 'kitty kitty'
 }
};
Object.freeze(user);
user.pet.name = 'meo meo';

console.log(user.pet.name);

Object.freeze chỉ thực hiện freeze level 1 của object, nếu có mutate những level thấp hơn, vẫn được như thường.

Đáp án: meo meo

4. Prototype inheritance

Chúng ta có một constructor function Dog. Giá trị log sẽ là gì

function Dog(name) {
 this.name = name;
 this.speak = function() {
  return 'woof';
 };
}

const dog = new Dog('Pogo');

Dog.prototype.speak = function() {
 return 'chihuahua';
};

console.log(dog.speak());

Khi chúng ta new Dog, chúng ta đã gán giá trị cho speak là một function trả về woof. Phương thức speak bên dưới sẽ không bao giờ được gọi.

Đáp án: woof

  Câu chuyện xử lý bất đồng bộ trong Javascript (phần 2)
  Giới thiệu typeof trong Javascript cho người mới bắt đầu

5. Thứ tự resolve Promise.all

Chúng ta có một hàm timer trả về một Promise sẽ được resolve sau một khoảng thời gian ngẫu nhiên. Chúng ta dùng Promise.all để resolve toàn bộ array timer. Giá trị log ra là gì, hay là giá trị ngẫu nhiên?

const timer = (a) => {
 return new Promise((res) =>
  setTimeout(() => {
   res(a);
  }, Math.random() * 100)
 );
};

const all = Promise.all([timer('first'), timer('second')]).then((data) =>
 console.log(data)
);

Thứ tự resolve không quan trọng với Promise.all, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng thứ tự trả về sẽ đúng với thứ tự chúng ta khai báo.

Đáp án: first, second

6. Tính toán với reduce

Giá trị log ra sẽ là?

const arr = [(x) => x * 1, (x) => x * 2, (x) => x * 3, (x) => x * 4];

console.log(arr.reduce((agg, el) => agg + el(agg), 1));

Với Array.reduce được truyền vào giá trị khởi tạo là 1 (cho biến agg), chúng ta loop qua các hàm trong mảng theo thứ tự

1 + 1 * 1 = 2
2 + 2 * 2 = 6
6 + 6 * 3 = 24
24 + 24 * 4 = 120

Đáp án: 120

7. Điều kiện rút rọn (short-circuit)

Kết quả log ra là…

const notifications = 1;
console.log(
 `You have ${notifications} notifications${notifications !== 1 && 's'}`
);

Cầu điều kiện rút gọn notifications !== 1 && 's' sẽ return false (dạng chuỗi). Chúng ta phải viết là notifications !== 1 ? '' : 's'

Đáp án: You have 1 notificationfalse

8. Spread và Rename

Chuyện gì xảy ra khi chúng ta spread mảng ra và thay đổi giá trị của object đầu tiên

const arr1 = [{ firstName: 'luckyluu' }];
const arr2 = [...arr1];
arr2[0].firstName = 'vuilaptrinh';

console.log(arr1);

Spread chỉ tạo một shallow copy, nghĩa là object bên trong mảng ban đầu cũng chỉ tham chiếu đến arr1, nên thay đổi giá trị này từ arr2 sẽ ảnh hưởng đến arr1

Đáp án: vuilaptrinh

9. Binding cho phương thức Array

Kết quả log ra là gì

const map = ['a', 'b', 'c'].map.bind([1, 2, 3]);
map((el) => console.log(el));

Khi gọi ['a','b','c'].map nó sẽ gọi Array.prototype.map với giá trị this là ['a','b','c']. Tuy nhiên khi sử dụng như một tham chiếu, thay vì gọi, nó trỏ đến Array.prototype.mapbind sẽ đặt giá trị this này thành [1,2,3]

Đáp án: 1 2 3

10. Đặt Unique và sắp xếp ( câu hỏi cuối trong list 10 câu hỏi javascript)

Trong code ở dưới chúng ta dùng object Set và spread để tạo một mảng mới. Giá trị log ra là gì ( những phần tử có bị force thành unique? chúng có được sắp xếp không?)

const arr = [...new Set([3, 1, 2, 3, 4])];
console.log(arr.length, arr[2]);

Set sẽ force các phần tử thành unique, trung nhau sẽ bị bỏ qua, nhưng không thay đổi thứ tự. arr sẽ có giá trị [3, 1, 2, 4]

Đáp án: 4 2

Bài viết gốc được đăng tải tại Vuilaptrinh

Có thể bạn muốn xem thêm:

Xem thêm việc làm Javascript tại TopDev!