Các tips hiệu quả nhất khi làm việc với Javascript

490

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Thành Nam

JavaScript (JS) đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình quan trọng nhất và phổ biến nhất trên thế giới. Khi bạn bắt đầu làm việc với JS, có một số mẹo và kỹ thuật quan trọng có thể giúp bạn tối ưu hiệu suất và hiểu rõ hơn về ngôn ngữ này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những mẹo quan trọng khi làm việc với JavaScript.

1. Sử dụng ‘const’ và ‘let’ thay vì ‘var’

Một cải tiến quan trọng trong ECMAScript 6 là sự giới thiệu của const và let. Thay vì sử dụng varconst sẽ giữ giá trị không thay đổi, trong khi let cho phép thay đổi giá trị của biến. Điều này giúp kiểm soát phạm vi biến và giảm khả năng xảy ra lỗi do sự thay đổi bất ngờ của giá trị biến.

// Sử dụng const cho giá trị không thay đổi
const PI = 3.14;

// Sử dụng let khi cần thay đổi giá trị
let counter = 0;
counter += 1;

2. Hiểu rõ về scope và closures

Phạm vi (scope) và closures là hai khái niệm quan trọng trong JavaScript. Scope xác định đâu là nơi biến có thể truy cập được, trong khi closures là khả năng truy cập biến từ các hàm bên ngoài. Hiểu rõ về chúng giúp tránh được nhiều lỗi phổ biến và tối ưu hóa mã nguồn.

// Scope
function exampleScope() {
 if (true) {
  var insideIf = 'I am accessible inside the function';
 }
 console.log(insideIf); // accessible
}

// Closures
function outerFunction() {
 let outerVariable = 'I am outer';

 function innerFunction() {
  console.log(outerVariable);
 }

 return innerFunction;
}

const closureExample = outerFunction();
closureExample(); // I am outer

3. Tận dụng arrow functions

Arrow functions giúp làm ngắn gọn mã nguồn và giữ nguyên giá trị của this. Điều này rất hữu ích trong các tình huống như xử lý sự kiện và callbacks. Sử dụng chúng để làm mã nguồn của bạn trở nên sáng tạo và dễ đọc hơn.

// Arrow function
const add = (a, b) => a + b;

// Sử dụng arrow function trong array method
const numbers = [1, 2, 3, 4];
const squaredNumbers = numbers.map((num) => num * num);

4. Xử lý mảng và đối tượng một cách thông minh

JavaScript cung cấp nhiều phương thức mạnh mẽ như map()filter(), và reduce() để thao tác mảng. Sử dụng chúng để giảm thiểu việc sử dụng vòng lặp và làm cho mã nguồn của bạn trở nên rõ ràng hơn. Đối với đối tượng, hãy sử dụng destructuring để truy cập dữ liệu dễ dàng.

// Sử dụng array method
const numbers = [1, 2, 3, 4];
const sum = numbers.reduce((acc, num) => acc + num, 0);

// Sử dụng destructuring cho đối tượng
const person = { name: 'John', age: 30 };
const { name, age } = person;

5. Async/Await thay vì Callbacks

Xử lý bất đồng bộ trở nên dễ đọc hơn với sự giới thiệu của async/await. Thay vì sử dụng callbacks, bạn có thể sử dụng cú pháp tuần tự, làm cho mã nguồn trở nên sạch sẽ và dễ theo dõi.

// Sử dụng async/await
async function fetchData() {
 try {
  const response = await fetch('https://api.example.com/data');
  const data = await response.json();
  console.log(data);
 } catch (error) {
  console.error('Error fetching data:', error);
 }
}

  Chặng đường phát triển của Javascript từ ES6 đến ES12

  Cần cải thiện kỹ năng JavaScript nào để làm React?

6. Chú ý đến hiệu suất

Hiệu suất của ứng dụng JavaScript là yếu tố quan trọng. Tránh sử dụng vòng lặp vô hạn và sử dụng requestAnimationFrame để thực hiện các tác vụ liên quan đến đồ họa mà không làm chậm trình duyệt.

// Sử dụng requestAnimationFrame
function animate() {
 // Your animation logic here
 requestAnimationFrame(animate);
}

7. Quản lý lỗi một cách hiệu quả

Sử dụng try/catch để bắt lỗi và xử lý chúng một cách chính xác. Điều này giúp tránh tình trạng crash và đảm bảo ứng dụng của bạn chạy mượt mà hơn.

// Sử dụng try/catch
function divide(a, b) {
 try {
  if (b === 0) {
   throw new Error('Cannot divide by zero');
  }
  return a / b;
 } catch (error) {
  console.error('Error:', error.message);
 }
}

8. Sử dụng thư viện một cách thông minh

Có nhiều thư viện như lodash, Underscore giúp giảm bớt việc xây dựng hàm và tăng tốc quá trình code. Hãy sử dụng chúng một cách hợp lý để không làm nặng mã nguồn của bạn không cần thiết.

// Sử dụng lodash để thao tác mảng
const numbers = [1, 2, 3, 4];
const sum = _.sum(numbers);

Tham khảo việc làm JavaScript hấp dẫn trên TopDev

9. Kiểm thử

Việc kiểm thử là quan trọng để đảm bảo tính ổn định của mã nguồn. Sử dụng các framework kiểm thử như Jest hoặc Mocha để giúp bạn đảm bảo rằng ứng dụng của bạn hoạt động đúng như mong đợi.

// Sử dụng Jest framework cho kiểm thử
test('adds 1 + 2 to equal 3', () => {
 expect(add(1, 2)).toBe(3);
});

10. Mã nguồn đơn giản là mã nguồn hiệu quả

Tránh sự phức tạp không cần thiết trong mã nguồn của bạn. Mã nguồn đơn giản là mã nguồn dễ đọc và bảo trì. Luôn giữ tư duy sáng tạo và duy trì mã nguồn của mình với sự rõ ràng và hiệu quả.

// Mã nguồn đơn giản và dễ đọc
function calculateSum(a, b) {
 return a + b;
}

Với sự phát triển của ứng dụng web, việc làm việc hiệu quả với JavaScript trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bằng cách áp dụng những mẹo hay, bạn sẽ có thể tận dụng sức mạnh của JavaScript một cách hiệu quả và tối ưu.

Bài viết gốc được đăng tải tại blog.thanhnamnguyen.dev

Xem thêm:

Xem ngay tin đăng tuyển lập trình viên đãi ngộ tốt trên TopDev