Quét mảng hiệu quả với hàm reduce trong Javascript

700

JavaScript là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển các ứng dụng web và di động. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, các nhà phát triển cần phải tìm cách để tối ưu hóa mã nguồn và tăng hiệu suất của chương trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào hàm Reduce trong JavaScript – một công cụ mạnh mẽ giúp quét mảng một cách hiệu quả và tối ưu.

Thuật toán Reduce trong JavaScript

Thuật toán Reduce trong JavaScript một thuật toán được sử dụng để thực hiện các phép tính trên một mảng và trả về một giá trị duy nhất.

Thuật toán reduce hoạt động bằng cách lặp qua từng phần tử của mảng và thực hiện một phép tính nào đó, sau đó kết hợp kết quả với giá trị trước đó để tạo ra một giá trị mới. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi lặp qua hết tất cả các phần tử của mảng và trả về giá trị cuối cùng.

Thuật toán này có thể được áp dụng cho bất kỳ loại dữ liệu nào, từ số nguyên đến chuỗi hay đối tượng. Điều quan trọng là chúng ta cần xác định được phép tính mà chúng ta muốn thực hiện và cách kết hợp kết quả để tạo ra giá trị mới.

Hiểu cơ bản về hàm Reduce

Hàm Reduce là một trong những hàm cơ bản của JavaScript, được sử dụng rộng rãi trong việc xử lý mảng. Nó có thể được sử dụng để tính tổng, tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất, hay thực hiện bất kỳ phép tính nào khác trên một mảng. Hàm Reduce có thể được gọi là một công cụ linh hoạt và mạnh mẽ trong việc xử lý dữ liệu.

Cấu trúc và cú pháp của hàm Reduce

Cấu trúc cơ bản của hàm Reduce trong JavaScript như sau:

array.reduce(callback[, initialValue]) 

Trong đó:

 • array là mảng chúng ta muốn thực hiện phép tính.
 • callback là một hàm được sử dụng để thực hiện phép tính trên từng phần tử của mảng.
 • initialValue là giá trị khởi tạo ban đầu cho quá trình tính toán. Đây là một tham số tùy chọn và có thể bỏ qua nếu không cần thiết.

Cú pháp của hàm Reduce như sau:

array.reduce(function(previousValue, currentValue, currentIndex, array) {
  // code thực hiện phép tính
}, initialValue);

Trong đó:

 • previousValue là giá trị trước đó được tính toán.
 • currentValue là giá trị hiện tại đang được xét.
 • currentIndex là chỉ số của phần tử hiện tại trong mảng.
 • array là mảng đang được xử lý.

Tham khảo việc làm JavaScript lương cao trên TopDev

Tham số đầu vào và đầu ra của hàm Reduce

Hàm Reduce nhận vào hai tham số chính là callback và initialValue. Tham số callback là một hàm được sử dụng để thực hiện phép tính trên từng phần tử của mảng. Nó nhận vào bốn tham số là previousValue, currentValue, currentIndex và array.

 • Tham số previousValue là giá trị trước đó được tính toán và trả về từ hàm callback. Ban đầu, giá trị này sẽ bằng với initialValue nếu được xác định, hoặc bằng với phần tử đầu tiên của mảng nếu không có initialValue.
 • Tham số currentValue là giá trị hiện tại đang được xét trong quá trình lặp qua từng phần tử của mảng.
 • Tham số currentIndex là chỉ số của phần tử hiện tại trong mảng.
 • Tham số array là mảng đang được xử lý.
  Một số kinh nghiệm làm việc với mảng trong JavaScript dành cho bạn

Hàm Reduce trả về một giá trị duy nhất sau khi thực hiện phép tính trên toàn bộ mảng. Giá trị này có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào, từ số nguyên đến chuỗi hay đối tượng.

Các bước hoạt động của hàm Reduce trong JavaScript

Để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của hàm Reduce, chúng ta sẽ đi qua các bước thực hiện của nó:

 1. Nếu initialValue được xác định, giá trị previousValue sẽ bằng với initialValue, ngược lại sẽ bằng với phần tử đầu tiên của mảng.
 2. Hàm callback sẽ được gọi với hai tham số là previousValue và currentValue tương ứng với giá trị previousValue và phần tử đầu tiên của mảng.
 3. Giá trị trả về từ hàm callback sẽ được gán cho previousValue.
 4. Hàm callback sẽ được gọi lần lượt với các tham số tương ứng là previousValue và từng phần tử của mảng.
 5. Kết quả cuối cùng sẽ được trả về sau khi lặp qua hết tất cả các phần tử của mảng.

Cách sử dụng hàm Reduce để xử lý mảng

Hàm Reduce có thể được sử dụng để thực hiện nhiều phép tính khác nhau trên một mảng. Chúng ta có thể tính tổng, tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất, hay thực hiện bất kỳ phép tính nào khác tùy thuộc vào yêu cầu của chương trình.

Tính tổng các phần tử trong mảng

Để tính tổng các phần tử trong mảng, chúng ta có thể sử dụng hàm Reduce như sau:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

const sum = numbers.reduce(function(previousValue, currentValue) {
  return previousValue + currentValue;
}, 0);

console.log(sum); // output: 15

Trong đó, previousValue được khởi tạo bằng 0 và được cộng dồn với từng phần tử của mảng để tính tổng.

Tìm giá trị lớn nhất trong mảng

Để tìm giá trị lớn nhất trong mảng, bạn có thể sử dụng hàm Reduce như sau:

const numbers = [1, 5, 2, 4, 3];
const max = numbers.reduce(function(previousValue, currentValue) {
  if (currentValue > previousValue) {
    return currentValue;
  } else {
    return previousValue;
  }
}, 0);

console.log(max); // output: 5

Trong đó, previousValue được khởi tạo bằng 0 và so sánh với từng phần tử của mảng để tìm ra giá trị lớn nhất.

Tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng

Tương tự như việc tìm giá trị lớn nhất, hàm Reduce có thể được sử dụng để tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng như sau:

const numbers = [5, 2, 4, 1, 3];
const min = numbers.reduce(function(previousValue, currentValue) {
  if (currentValue < previousValue) {
    return currentValue;
  } else {
    return previousValue;
  }
}, numbers[0]);
console.log(min); // output: 1

Trong đó, previousValue được khởi tạo bằng phần tử đầu tiên của mảng và so sánh với từng phần tử của mảng để tìm ra giá trị nhỏ nhất.

Tham khảo việc làm IT fresher đãi ngộ hấp dẫn trên TopDev

Các trường hợp sử dụng phổ biến của hàm Reduce

Hàm Reduce có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu của chương trình. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng phổ biến của hàm Reduce:

 • Tính tổng các phần tử trong mảng.
 • Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong mảng.
 • Tính trung bình cộng của các phần tử trong mảng.
 • Tính tổng các giá trị của một thuộc tính trong một mảng đối tượng.
 • Tạo một mảng mới từ một mảng hiện tại thông qua việc kết hợp các phần tử.
 • Kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong mảng hay không.

Lợi ích và hạn chế khi sử dụng hàm Reduce

Hàm Reduce có nhiều lợi ích khi sử dụng trong việc xử lý mảng. Hàm giúp tối ưu hóa mã nguồn và tăng hiệu suất của chương trình. Thay vì phải sử dụng nhiều vòng lặp để thực hiện các phép tính trên mảng, chúng ta chỉ cần sử dụng một hàm duy nhất là hàm Reduce.

Ngoài ra, hàm Reduce cũng giúp lập trình viến viết mã ngắn gọn và dễ đọc hơn. Với cách hoạt động đơn giản và cấu trúc rõ ràng, bạn có thể dễ dàng áp dụng hàm này vào trong các dự án lớn và phức tạp.

Tuy nhiên, hàm Reduce cũng có một số hạn chế khi sử dụng. Đầu tiên, hàm không thể được sử dụng cho các mảng rỗng. Nếu mảng không có phần tử nào, hàm Reduce sẽ báo lỗi và không thực hiện được phép tính.

Ngoài ra, hàm Reduce cũng không phù hợp cho các trường hợp xử lý mảng có kích thước lớn. Vì quá trình tính toán diễn ra từng bước và phải lặp qua từng phần tử của mảng, nên sẽ tốn nhiều thời gian và tài nguyên hơn so với các phương pháp khác.

  Sử dụng map, filter và reduce trong Javascript như nào cho đúng?

Các ví dụ thực tế về ứng dụng của hàm Reduce trong JavaScript

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm hàm Reduce trong JavaScript, chúng ta sẽ đi qua một số ví dụ sau:

Tính tổng giá trị đơn hàng

Giả sử chúng ta có một danh sách các đơn hàng và muốn tính tổng giá trị của tất cả các đơn hàng đó. Chúng ta có thể sử dụng hàm Reduce như sau:

const orders = [
  ,
 ,  
];
const total = orders.reduce(function(previousValue, currentValue) {
  return previousValue + currentValue.total;
}, 0);
console.log(total); // output: 600

Trong đó, previousValue được khởi tạo bằng 0 và được cộng dồn với giá trị total của từng đơn hàng để tính tổng giá trị của tất cả các đơn hàng.

Kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong mảng hay không

Chúng ta có thể sử dụng hàm Reduce để kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong mảng hay không. Ví dụ, chúng ta có một danh sách các sản phẩm và muốn kiểm tra xem sản phẩm có mã số 12345 có tồn tại trong danh sách hay không. Chúng ta có thể sử dụng hàm Reduce như sau:

const products = [
  ,
 ,  
];

const productId = 12345;
const isExist = products.reduce(function(previousValue, currentValue) {
  if (currentValue.id === productId) {
    return true;
  } else {
    return previousValue;
  }
}, false);
console.log(isExist); // output: true

Trong đó, previousValue được khởi tạo bằng giá trị false và so sánh với từng phần tử của mảng để kiểm tra xem sản phẩm có mã số 12345 có tồn tại hay không.

Kết luận

Hàm Reduce là một trong những hàm quan trọng và hữu ích trong JavaScript. Hàm giúp chúng ta thực hiện các phép tính trên mảng một cách đơn giản và hiệu quả. Bằng cách hiểu cơ bản về cấu trúc và cách hoạt động của hàm Reduce, chúng ta có thể áp dụng nó vào trong các dự án thực tế để tối ưu hóa mã nguồn và tăng hiệu suất của chương trình.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về hàm Reduce và đừng quên thường xuyên truy cập chuyên mục Lập trình để cập nhật thêm nhiều kiến thức lập trình hữu ích từ Blog TopDev.

Bài viết mang tính chất tham khảo

Nội dung được tổng hợp bởi công cụ AI và điều chỉnh bởi Ban Biên tập TopDev

Xem ngay tin đăng tuyển lập trình viên đãi ngộ tốt trên TopDev