[Hot] 515 khóa học Programming & Computer Science miễn phí nên bắt đầu ngay bây giờ! (phần 1)

3082

Nếu cách đây 5 năm, chỉ có 1 số trường ĐH lớn như MIT và Standard mở những khóa học online miễn phí cho cộng đồng thì hiện nay, đã có hơn 700 trường trên thế giới mở hàng ngàn khóa học free.

Tham khảo tại đây: https://medium.freecodecamp.com/ivy-league-free-online-courses-a0d7ae675869

Dưới đây là 515 khóa học free mà mà bạn nên bắt đầu nghiên cứu ngay bây giờ! Danh sách tinh gọn từ 7000 khóa của Class Central, trên mỗi khóa tôi cũng đều đánh giá chất lượng.

515 khóa được lọc theo 3 cấp độ:

  • Beginner – Mới bắt đầu
  • Intermediate – Trung cấp
  • Advanced – Cao cấp

Ngoài ra, còn danh sách hoàn chỉnh các kháo học về công nghệ khác từ đầu năm 2017 đến này tại trang Computer Science và Programming.

BEGINNER (81)

An Introduction to Interactive Programming in Python (Part 1)
Rice University via Coursera
★★★★★ (2943 ratings) | 3rd Apr, 2017

Programming for Everybody (Getting Started with Python)
University of Michigan via Coursera
★★★★★ (1143 ratings) | 3rd Apr, 2017

Introduction to Computer Science
Harvard University via edX
★★★★★ (62 ratings) | Self Paced

Intro to Computer Science
University of Virginia via Udacity
★★★★☆ (63 ratings) | Self Paced

Introduction to Programming with MATLAB
Vanderbilt University via Coursera
★★★★★ (179 ratings) | 3rd Apr, 2017

An Introduction to Interactive Programming in Python (Part 2)
Rice University via Coursera
★★★★★ (50 ratings) | 3rd Apr, 2017

Introduction to HTML5
University of Michigan via Coursera
★★★★☆ (38 ratings) | 3rd Apr, 2017

Learn to Program: Crafting Quality Code
University of Toronto via Coursera
★★★★★ (6 ratings) | 3rd Apr, 2017

Programming Foundations with JavaScript, HTML and CSS
Duke University via Coursera
★★★★☆ (9 ratings) | 3rd Apr, 2017

Introduction to CSS3
University of Michigan via Coursera
★★★★★ (12 ratings) | 3rd Apr, 2017

Usable Security
University of Maryland, College Park via Coursera
★★★☆☆ (9 ratings) | 3rd Apr, 2017

Introduction to Web Development
University of California, Davis via Coursera
3rd Apr, 2017

Learn to Program: The Fundamentals
University of Toronto via Coursera
★★★★★ (89 ratings) | 10th Apr, 2017

Build a Modern Computer from First Principles: From Nand to Tetris (Project-Centered Course)
Hebrew University of Jerusalem via Coursera
★★★★★ (15 ratings) | 10th Apr, 2017

Internet History, Technology, and Security
University of Michigan via Coursera
★★★★★ (34 ratings) | 17th Apr, 2017

Creative Programming for Digital Media & Mobile Apps
University of London International Programmes via Coursera
★★★★☆ (10 ratings) | 10th Apr, 2017

How To Create a Website in a Weekend! (Project-Centered Course)
State University of New York via Coursera
★★★★★ (3 ratings) | 10th Apr, 2017

HTML, CSS, and Javascript for Web Developers
Johns Hopkins University via Coursera
★★★★★ (8 ratings) | 10th Apr, 2017

Introduction to the Internet of Things and Embedded Systems
University of California, Irvine via Coursera
★★★★☆ (9 ratings) | 10th Apr, 2017

Ruby on Rails: An Introduction
Johns Hopkins University via Coursera
★★★☆☆ (51 ratings) | 10th Apr, 2017

Introduction to Cyber Security
The Open University via FutureLearn
★★★★☆ (18 ratings) | 10th Apr, 2017

Cyber Security: Protecting Yourself and Your Data
IEEE via edX
19th Apr, 2017

HTML, CSS and JavaScript
The Hong Kong University of Science and Technology via Coursera
★★★★☆ (19 ratings) | 21st Apr, 2017

Python Programming: A Concise Introduction
Wesleyan University via Coursera
★★★☆☆ (4 ratings) | 24th Apr, 2017

CODAPPS: Coding mobile apps for entrepreneurs
EMLYON Business School via Coursera
★★★★★ (1 rating) | 24th Apr, 2017

How to Code: Simple Data
The University of British Columbia via edX
25th Apr, 2017

Intro to Java Programming
San Jose State University via Udacity
★★★☆☆ (20 ratings) | Self Paced

DB: Introduction to Databases
Stanford University via Stanford OpenEdx
★★★★★ (10 ratings) | Self Paced

Programming Foundations with Python
via Udacity
★★★★☆ (10 ratings) | Self Paced

Intro to HTML and CSS
via Udacity
★★★★☆ (25 ratings) | Self Paced

JavaScript Basics
via Udacity
★★★☆☆ (17 ratings) | Self Paced

How to Use Git and GitHub
via Udacity
★★★★☆ (39 ratings) | Self Paced

Intro to Relational Databases
via Udacity
★★☆☆☆ (5 ratings) | Self Paced

Networking: Introduction to Computer Networking
Stanford University via Stanford OpenEdx
★★★★★ (9 ratings) | Self Paced

CS101: Computer Science 101
Stanford University via Stanford OpenEdx
★★★★☆ (12 ratings) | Self Paced

MyCS: Computer Science for Beginners
Harvey Mudd College via edX
★★★☆☆ (1 rating) | Self Paced

Learn Swift Programming Syntax
via Udacity
Self Paced

Linux Command Line Basics
via Udacity
★★★★☆ (3 ratings) | Self Paced

Introduction to VBA/Excel Programming
Cal Poly Pomona via Open Education by Blackboard
★★★★☆ (26 ratings) | Self Paced

Computing: Art, Magic, Science
ETH Zurich via edX
★★★★☆ (1 rating) | Self Paced

Computing: Art, Magic, Science — Part II
ETH Zurich via edX
Self Paced

Learn to Program Using Python
University of Texas Arlington via edX
★★★★★ (1 rating) | Self Paced

Introduction to jQuery
Microsoft via edX
★★★★☆ (4 ratings) | Self Paced

Introduction to Linux
Linux Foundation via edX
★★★★☆ (36 ratings) | Self Paced

Object-Oriented Programming
Indian Institute of Technology Bombay via edX
★★★★☆ (2 ratings) | Self Paced

Introduction to Cloud Computing
IEEE via edX
★★☆☆☆ (6 ratings) | Self Paced

Programming in Scratch
Harvey Mudd College via edX
★★★★★ (4 ratings) | Self Paced

CS For All: Introduction to Computer Science and Python Programming
Harvey Mudd College via edX
★★★★★ (2 ratings) | Self Paced

The Computing Technology Inside Your Smartphone
Cornell University via edX
★★★★★ (2 ratings) | Self Paced

Web Accessibility
Google via Udacity
Self Paced

Mobile Web Development
Google via Udacity
Self Paced

Think. Create. Code
University of Adelaide via edX
★★★★★ (2 ratings) | Self Paced

Programming Basics
Indian Institute of Technology Bombay via edX
★★☆☆☆ (13 ratings) | Self Paced

Java Programming Basics
via Udacity
★★★★★ (1 rating) | Self Paced

HTML5 Introduction
World Wide Web Consortium (W3C) via edX
★★★★☆ (4 ratings) | Self Paced

HTML5 Part 1: HTML5 Coding Essentials and Best Practices
World Wide Web Consortium (W3C) via edX
★★★★☆ (9 ratings) | Self Paced

AP® Computer Science Principles
Harvard University via edX
Self Paced

Android Basics: Make Your First App
Google via Udacity
★★★★★ (1 rating) | Self Paced

Paradigms of Computer Programming — Fundamentals
Université catholique de Louvain via edX
★★★★★ (4 ratings) | Self Paced

Introduction to Programming with Java 1: Starting to Code with Java
Universidad Carlos iii de Madrid via edX
★★★★☆ (4 ratings) | Self Paced

Web Applications for Everybody
via Independent
Self Paced

Python for Everybody — Exploring Information
via Independent
★★★★★ (3 ratings) | Self Paced

AP Computer Science A: Java Programming Data Structures and Loops
Purdue University via edX
Self Paced

Java Programming for GCSE and A-Level
University of Wolverhampton via Canvas Network
Self Paced

Introduction to Programming with Java 2: Writing Good Code
Universidad Carlos iii de Madrid via edX
Self Paced

CSS Introduction
Microsoft via edX
Self Paced

Paradigms of Computer Programming — Abstraction and Concurrency
Université catholique de Louvain via edX
★★★★☆ (4 ratings) | Self Paced

Swift for Beginners
via Udacity
Self Paced

Android for Beginners
via Udacity
★★★★☆ (1 rating) | Self Paced

Introduction to R
via Datacamp
★★★☆☆ (5 ratings) | Self Paced

Intro to Python for Data Science
via Datacamp
★★★★☆ (3 ratings) | Self Paced

Java Fundamentals for Android Development
Galileo University via edX
Self Paced

Intro to JavaScript
via Udacity
★★★★★ (1 rating) | Self Paced

Introduction to Computing using Python
Georgia Institute of Technology via edX
★★★★★ (1 rating) | Self Paced

Object-Oriented Programming
Indian Institute of Technology Bombay via edX
★★★★☆ (2 ratings) | Self Paced

Programming Basics
Indian Institute of Technology Bombay via edX
★★☆☆☆ (13 ratings) | Self Paced

Android App Development for Beginners
Galileo University via edX
Self Paced

Introduction to Linux
Linux Foundation via edX
★★★★☆ (36 ratings) | Self Paced

Introduction to jQuery
Microsoft via edX
★★★★☆ (4 ratings) | Self Paced

Introduction to Bootstrap — A Tutorial
Microsoft via edX
★★★☆☆ (8 ratings) | Self Paced

Introduction to HTML and Javascript
Microsoft via edX
★★★★★ (2 ratings) | Self Paced

INTERMEDIATE(333)

Machine Learning
Stanford University via Coursera
★★★★★ (295 ratings) | 3rd Apr, 2017

Programming Languages, Part A
University of Washington via Coursera
★★★★★ (18 ratings) | 3rd Apr, 2017

Python Data Structures
University of Michigan via Coursera
★★★★★ (707 ratings) | 3rd Apr, 2017

Using Python to Access Web Data
University of Michigan via Coursera
★★★★★ (440 ratings) | 3rd Apr, 2017

Using Databases with Python
University of Michigan via Coursera
★★★★★ (391 ratings) | 3rd Apr, 2017

Introduction to Big Data
University of California, San Diego via Coursera
★★★☆☆ (31 ratings) | 3rd Apr, 2017

Principles of Computing (Part 1)
Rice University via Coursera
★★★★★ (27 ratings) | 3rd Apr, 2017

Principles of Computing (Part 2)
Rice University via Coursera
★★★★☆ (16 ratings) | 3rd Apr, 2017

A Crash Course in Data Science
Johns Hopkins University via Coursera
★★★☆☆ (19 ratings) | 3rd Apr, 2017

R Programming
Johns Hopkins University via Coursera
★★★☆☆ (225 ratings) | 3rd Apr, 2017

The Data Scientist’s Toolbox
Johns Hopkins University via Coursera
★★★☆☆ (159 ratings) | 3rd Apr, 2017

Getting and Cleaning Data
Johns Hopkins University via Coursera
★★★★☆ (52 ratings) | 3rd Apr, 2017

Exploratory Data Analysis
Johns Hopkins University via Coursera
★★★★☆ (37 ratings) | 3rd Apr, 2017

Practical Machine Learning
Johns Hopkins University via Coursera
★★★☆☆ (23 ratings) | 3rd Apr, 2017

Object Oriented Programming in Java
University of California, San Diego via Coursera
★★★★★ (12 ratings) | 3rd Apr, 2017

Hadoop Platform and Application Framework
University of California, San Diego via Coursera
★★☆☆☆ (22 ratings) | 3rd Apr, 2017

Concurrent Programming in Erlang
University of Kent via FutureLearn
3rd Apr, 2017

Statistical Inference
Johns Hopkins University via Coursera
★★★☆☆ (29 ratings) | 3rd Apr, 2017

Regression Models
Johns Hopkins University via Coursera
★★★☆☆ (30 ratings) | 3rd Apr, 2017

Reproducible Research
Johns Hopkins University via Coursera
★★★★☆ (25 ratings) | 3rd Apr, 2017

Algorithmic Toolbox
University of California, San Diego via Coursera
★★★★☆ (14 ratings) | 3rd Apr, 2017

Data Science in Real Life
Johns Hopkins University via Coursera
★★★☆☆ (10 ratings) | 3rd Apr, 2017

Algorithmic Thinking (Part 1)
Rice University via Coursera
★★★★☆ (14 ratings) | 3rd Apr, 2017

Software Security
University of Maryland, College Park via Coursera
★★★★★ (22 ratings) | 3rd Apr, 2017

Responsive Web Design
University of London International Programmes via Coursera
★★★☆☆ (11 ratings) | 3rd Apr, 2017

Advanced Styling with Responsive Design
University of Michigan via Coursera
★★★★☆ (7 ratings) | 3rd Apr, 2017

Data Visualization and Communication with Tableau
Duke University via Coursera
★★★★☆ (8 ratings) | 3rd Apr, 2017

Java Programming: Solving Problems with Software
Duke University via Coursera
★★★☆☆ (11 ratings) | 3rd Apr, 2017

AngularJS: Advanced Framework Techniques
Microsoft via edX
1st Apr, 2017

Introduction to DevOps
Microsoft via edX
★★★★☆ (3 ratings) | Self Paced

C++ For C Programmers, Part B
University of California, Santa Cruz via Coursera
3rd Apr, 2017

Android App Components — Intents, Activities, and Broadcast Receivers
Vanderbilt University via Coursera
★★★☆☆ (1 rating) | 3rd Apr, 2017

Global Warming II: Create Your Own Models in Python
The University of Chicago via Coursera
★★☆☆☆ (1 rating) | 3rd Apr, 2017

Testing with Agile
University of Virginia via Coursera
3rd Apr, 2017

Google Cloud Platform Fundamentals: Core Infrastructure
Google via Coursera
★★★★☆ (1 rating) | 3rd Apr, 2017

Introduction to Meteor.js Development
University of London International Programmes via Coursera
★★★★☆ (6 ratings) | 3rd Apr, 2017

Programming Languages, Part B
University of Washington via Coursera
★★★★★ (1 rating) | 3rd Apr, 2017

A developer’s guide to the Internet of Things (IoT)
IBM via Coursera
★★★★☆ (1 rating) | 3rd Apr, 2017

Building Data Visualization Tools
Johns Hopkins University via Coursera
3rd Apr, 2017

Running Product Design Sprints
University of Virginia via Coursera
★★★☆☆ (1 rating) | 3rd Apr, 2017

Internet of Things for Active Aging
Taipei Medical University via FutureLearn
3rd Apr, 2017

Responsive Website Tutorial and Examples
University of London International Programmes via Coursera
★★★★★ (1 rating) | 3rd Apr, 2017

Introduction to Neurohacking In R
Johns Hopkins University via Coursera
3rd Apr, 2017

Database Management Essentials
University of Colorado System via Coursera
★★★★☆ (4 ratings) | 3rd Apr, 2017

iOS App Development Basics
University of Toronto via Coursera
★★★★☆ (2 ratings) | 3rd Apr, 2017

Fundamentals of Visualization with Tableau
University of California, Davis via Coursera
★★★★☆ (2 ratings) | 3rd Apr, 2017

Cybersecurity and Mobility
University System of Georgia via Coursera
★☆☆☆☆ (1 rating) | 3rd Apr, 2017

Cloud Computing Applications, Part 1: Cloud Systems and Infrastructure
University of Illinois at Urbana-Champaign via Coursera
★★★☆☆ (7 ratings) | 3rd Apr, 2017

Data Structures
University of California, San Diego via Coursera
★★★☆☆ (3 ratings) | 3rd Apr, 2017

Server-side Development with NodeJS
The Hong Kong University of Science and Technology via Coursera
★★★★★ (2 ratings) | 3rd Apr, 2017

Building R Packages
Johns Hopkins University via Coursera
3rd Apr, 2017

Front-End JavaScript Frameworks: AngularJS
The Hong Kong University of Science and Technology via Coursera
★★★★☆ (8 ratings) | 3rd Apr, 2017

The R Programming Environment
Johns Hopkins University via Coursera
★★★☆☆ (4 ratings) | 3rd Apr, 2017

Big Data Integration and Processing
University of California, San Diego via Coursera
★★★★★ (2 ratings) | 3rd Apr, 2017

Android App Components — Services, Local IPC, and Content Providers
Vanderbilt University via Coursera
★★★☆☆ (1 rating) | 3rd Apr, 2017

Data Science Math Skills
Duke University via Coursera
3rd Apr, 2017

Java Programming: Arrays, Lists, and Structured Data
Duke University via Coursera
★★★★★ (4 ratings) | 3rd Apr, 2017

Algorithmic Thinking (Part 2)
Rice University via Coursera
★★★★☆ (9 ratings) | 3rd Apr, 2017

Introduction to Architecting Smart IoT Devices
EIT Digital via Coursera
3rd Apr, 2017

Internet of Things: Communication Technologies
University of California, San Diego via Coursera
★★★☆☆ (3 ratings) | 3rd Apr, 2017

Fundamentals of Computer Architecture
EIT Digital via Coursera
★★☆☆☆ (1 rating) | 3rd Apr, 2017

Interactivity with JavaScript
University of Michigan via Coursera
★★★★☆ (10 ratings) | 3rd Apr, 2017

Advanced R Programming
Johns Hopkins University via Coursera
3rd Apr, 2017

Xem tiếp PHẦN 2PHẦN 3

Nguồn: blog.topdevn.vn via medium