Khám phá bộ câu hỏi
phỏng vấn ngành IT

CV Checked
Chức vụ
 • Tất cả vị trí

 • Backend Developer

 • Drupal Developer

 • PHP Developer

Kỹ năng
 • Tất cả kĩ năng

 • IT Support

 • .NET

 • AI/ Machine learning

 • Angular

 • AngularJS

 • Backend

 • Blockchain

 • Business analysis

 • C++

 • Cloud Architect

 • Cocos

 • CSS/HTML

 • Cybersecurity

 • Data

 • Design

 • DevOps

 • Django

 • Drupal

 • Flutter

 • Front-End

 • Game

 • Golang

 • HTML/CSS

 • HTML5

 • iOS

 • Iot

 • IT

 • Java

 • JavaScript

 • Kotlin

 • Linux

 • Management

 • Mobile

 • NodeJS

 • PHP

 • Product management

 • Python

 • React

 • React

 • React Native

 • ReactJS

 • Robotics

 • RPA

 • Ruby

 • Scala

 • Scrum Master

 • Site Reliability Engineer

 • Solution Architect

 • SQL

 • System Administration

 • Testing

 • Unity

 • UX/UI

 • VueJS

Bộ câu hỏi


Câu hỏi kỹ thuật (109)

 • Điều gì khiến Drupal khác biệt với các CMS khác?

 • Sự khác biệt giữa node và block trong Drupal?

 • Trong Drupal, caching hoạt động như thế nào?

 • Năm lớp trong Drupal System?

 • Hooks trong Drupal là gì?

 • fgets() và fgetc() khác nhau như thế nào? fgets() và fread() khác nhau ra sao? feof là gì, nó có ý nghĩa như thế nào? file_get_contents() khác gì so với fread() ?

 • Để chuyển mảng thành chuỗi ta dùng hàm gì? Để tách chuỗi thành mảng ta dùng hàm gì? Để gộp mảng ta dùng hàm gì? Để tách mảng ta dùng hàm gì?

 • PHP có mấy cách khai báo? Những cách nào được xem là chính thống và không ảnh hưởng khi các phiên bản update sau này?

 • Hằng trong PHP khác gì so với biến? Nếu 1 hằng được định nghĩa 2 lần, thì liệu có bị lỗi không? Cho ví dụ minh họa.

 • Cookie và session có gì khác nhau? Người ta nói bản thân của session là cookie là đúng hay sai?

 • Hằng trong PHP khác gì so với biến? Nếu 1 hằng được định nghĩa 2 lần, thì liệu có bị lỗi không?

 • Mysql_close() cần thiết như thế nào trong thực tế? Vì sao ít thấy người dùng áp dụng nó?

 • Giả sử bạn là chủ của server, làm thế nào có thể biết được các file session lưu ở đâu?

 • Có bao nhiêu biến môi trường? $_REQUEST có thể nhận được giá trị từ form hay không?

 • Để chuyển mảng thành chuỗi ta dùng hàm gì? Để tách chuỗi thành mảng ta dùng hàm gì?

 • Cho biết sự khác nhau giữa serialize và json_encode? Lý giải theo cách bạn hiểu?

 • Mảng tuần tự là gì? Khác gì với bất tuần tự? Để duyệt mảng ta dùng vòng lặp nào?

 • Trong PHP để gộp mảng ta dùng hàm gì? Để tách mảng ta dùng hàm gì?

 • Theo bạn, sự khác nhau của toán tử & và && trong PHP là gì?

 • Muốn chuẩn hóa dữ liệu về utf-8 trong PHP ta phải làm gì?

 • Làm sao lấy được id vừa tiến hành thêm vào CSDL ngay?

 • Phân biệt sự khác nhau giữa $_POST và $_GET?

 • Hãy cho biết $a++ và ++$a khác nhau ở đâu?

 • Mảng là gì? Có mấy loại mảng trong PHP?

 • Phân biệt $_POST và $_GET trong php?

 • Sự khác biệt giữa lập trình thủ tục và hướng đối tượng là gì?

 • Giải thích khái niệm đệ quy.

 • Sự khác biệt giữa các ngôn ngữ lập trình được biên dịch và giải thích là gì? (compiled & interpreted)

 • Mục đích của hàm tạo trong lập trình hướng đối tượng là gì?

 • Sự khác biệt giữa pass-by-value & pass-by-reference?

 • Chuẩn hóa trong thiết kế cơ sở dữ liệu là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa primary key & foreign key

 • SQL injection là gì và làm cách nào để ngăn chặn nó?

 • Mô tả các thuộc tính ACID trong giao dịch cơ sở dữ liệu.

 • Sự khác biệt giữa chỉ mục clustered & non-clustered (phân nhóm & không phân nhóm)

 • Sự khác biệt giữa gõ tĩnh và động là gì?

 • Giải thích khái niệm đa hình trong lập trình hướng đối tượng.

 • Không chuẩn hóa là gì và khi nào bạn sẽ sử dụng nó?

 • Cách sử dụng ràng buộc FOREIGN KEY trong cơ sở dữ liệu

 • Mục đích của việc lập chỉ mục (index) trong cơ sở dữ liệu là gì?

 • Làm thế nào để bạn tối ưu hóa một truy vấn cơ sở dữ liệu?

 • Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa lập trình đồng bộ và lập trình không đồng bộ.

 • Các lỗ hổng bảo mật phổ biến trong các ứng dụng web là gì và bạn giải quyết chúng như thế nào?

 • Bạn thiết kế và triển khai API RESTful cho các dịch vụ web như thế nào?

 • Vai trò của bộ nhớ đệm trong việc cải thiện hiệu suất của hệ thống back-end là gì?

 • Bạn xử lý việc tích hợp cơ sở dữ liệu và tính bền vững của dữ liệu trong quá trình phát triển back-end như thế nào?

 • Vai trò của message queue trong giao tiếp không đồng bộ (asynchronous communication) giữa các dịch vụ là gì?

 • Giải thích khái niệm cân bằng tải và tầm quan trọng của nó trong hệ thống phân tán.

 • Bạn triển khai xác thực và ủy quyền bằng cách sử dụng JSON Web Tokens (JWT) như thế nào?

 • Những điều cần cân nhắc để bảo vệ điểm cuối API trước các cuộc tấn công thông thường (ví dụ: chèn SQL, tạo tập lệnh chéo trang) là gì?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các tác vụ chạy dài hoặc xử lý nền (chạy dưới backgorund) trong hệ thống phụ trợ có thể mở rộng?

 • Giải thích khái niệm về kiến trúc Model-View-Controller (MVC) trong phát triển web.

 • Sự khác biệt giữa API đồng bộ và không đồng bộ là gì?

 • Bạn triển khai cơ chế xác thực và ủy quyền trong hệ thống back-end như thế nào?

 • Vai trò của middleware trong việc xử lý yêu cầu và tạo phản hồi là gì?

 • Bạn xử lý việc xác thực dữ liệu và xử lý lỗi trong quá trình phát triển API như thế nào?

 • Bạn thường truy vấn dữ liệu bằng SQL queries như thế nào?

 • Giải thích khái niệm lập chỉ mục cơ sở dữ liệu và tác động của nó đến hiệu suất truy vấn.

 • Những cân nhắc cho việc thiết kế và chuẩn hóa database schema?

 • Bạn xử lý các giao dịch cơ sở dữ liệu và kiểm soát đồng thời như thế nào?

 • Vai trò của onject-relational mapping (ORM) trong phát triển back-end là gì?

 • Bạn triển khai giao tiếp an toàn qua HTTPS và TLS/SSL như thế nào?

 • Giải thích khái niệm Cross-Site Scripting (XSS) và cách ngăn chặn nó.

 • Vai trò của Chính sách bảo mật nội dung (CSP) trong việc giảm thiểu các cuộc tấn công ứng dụng web là gì?

 • Bạn xử lý việc xác thực và dọn dẹp input của user như thế nào để ngăn chặn SQL injection

 • Giải thích khái niệm về microservice và lợi ích của việc sử dụng phong cách kiến trúc này.

 • Bạn thiết kế và triển khai giao tiếp giữa các dịch vụ trong hệ thống (inter-service) trong hệ thống microservices

 • Những điều cần cân nhắc về tính nhất quán của dữ liệu và quản lý các tương tác trong mô hình microservices

 • Bạn xử lý việc service discovery & load balencing trong môi trường microservice như thế nào?

 • Vai trò của API gateway và service mess trong kiến trúc microservices là gì?

 • Bạn thiết kế và triển khai lược đồ cơ sở dữ liệu cho ứng dụng web như thế nào?

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai cơ chế bộ nhớ đệm (caching) trong hệ thống backend là gì?

 • Bạn xử lý quyền truy cập đồng thời và tính nhất quán của dữ liệu trong môi trường đa luồng như thế nào?

 • Các phương pháp thực hành tốt nhất để triển khai các giao dịch cơ sở dữ liệu trong hệ thống Backend là gì?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các cuộc tấn công XSS và SQL injection trong một ứng dụng web?

 • Giải thích khái niệm về phiên bản API và tầm quan trọng của nó trong việc duy trì khả năng tương thích ngược.

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai cơ chế điều tiết và giới hạn tốc độ trong API là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu?

 • PHP là gì, các tính năng và lợi ích chính của nó với tư cách là ngôn ngữ lập trình là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa PHP 5 và PHP 7.

 • Các kiểu dữ liệu khác nhau trong PHP là gì?

 • PHP xử lý phạm vi biến như thế nào và sự khác biệt giữa biến toàn cục và biến cục bộ là gì?

 • Giải thích khái niệm về phiên trong PHP và cách chúng được sử dụng.

 • Mục đích của câu lệnh "bao gồm" và "yêu cầu" trong PHP là gì và chúng khác nhau như thế nào?

 • PHP xử lý việc tải tệp lên như thế nào và một số cân nhắc về bảo mật liên quan đến việc tải tệp lên là gì?

 • Giải thích khái niệm SQL SQL và cách ngăn chặn nó trong các ứng dụng PHP.

 • Sự khác biệt giữa các phương thức GET và POST trong PHP là gì và khi nào bạn sẽ sử dụng chúng?

 • PHP xử lý như thế nào khi làm việc với cơ sở dữ liệu và một số phần mở rộng hoặc thư viện cơ sở dữ liệu thường được sử dụng là gì?

 • Giải thích khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP) trong PHP và cách triển khai nó.

 • Sự khác biệt giữa các lớp trừu tượng và giao diện trong PHP là gì?

 • PHP hỗ trợ xử lý ngoại lệ như thế nào và sự khác biệt giữa các khối bắt và cuối cùng là gì?

 • Không gian tên trong PHP là gì và chúng giúp tổ chức mã như thế nào?

 • Giải thích khái niệm tự động tải trong PHP và cách nó đơn giản hóa việc tải lớp.

 • Mục đích của từ khóa "tĩnh" trong PHP là gì và nó được sử dụng như thế nào?

 • PHP xử lý việc xử lý và thao tác dữ liệu XML hoặc JSON như thế nào?

 • Một số khung công tác PHP thường được sử dụng là gì và bạn có thể cung cấp ví dụ không?

 • Giải thích khái niệm chèn phụ thuộc và cách triển khai nó trong PHP.

 • PHP xử lý như thế nào khi làm việc với các dịch vụ web, chẳng hạn như sử dụng hoặc tạo API RESTful?

 • Một số phương pháp bảo mật tốt nhất cần cân nhắc khi phát triển ứng dụng PHP là gì?

 • Giải thích khái niệm bộ nhớ đệm trong PHP và cách nó có thể cải thiện hiệu suất ứng dụng.

 • PHP xử lý việc xử lý và xác thực thông tin đầu vào của người dùng như cách gửi biểu mẫu như thế nào?

 • Một số hàm thao tác chuỗi thường được sử dụng trong PHP là gì?

 • PHP xử lý ngày và giờ như thế nào và một số hàm ngày thường được sử dụng là gì?

 • Giải thích khái niệm về phiên và cookie trong PHP và cách chúng có thể được sử dụng để xác thực người dùng.

 • Một số phương pháp hay nhất để tối ưu hóa mã PHP và cải thiện hiệu suất là gì?

 • Bạn xử lý việc xử lý và gỡ lỗi các lỗi cũng như ngoại lệ trong ứng dụng PHP như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về kiến trúc RESTful và cách triển khai nó trong PHP.

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các phát triển, khung và thư viện PHP mới nhất?


Câu hỏi kỹ năng mềm (38)

 • Bạn hiểu thế nào về điểm mạnh?

 • Vậy thế nào là điểm yếu?

 • Trình bày ưu nhược điểm trong CV – Đâu là những điều cần lưu ý?

 • Những câu hỏi thách thức trong buổi phỏng vấn của bạn

 • Bạn muốn mình là ai và như thế nào trong 5 năm tới?

 • Em mong muốn mức lương bao nhiêu? Theo em tự đánh giá, với năng lực hiện tại thì mức lương cụ thể nào phù hợp với em?

 • Đừng lặp lại những thông tin trong CV

 • Cách trả lời ưu nhược điểm của bản thân bằng tiếng anh

 • Ai sẽ là người phỏng vấn tôi?

 • Có thể cho tôi biết rõ hơn về cơ hội phát triển khi tôi làm việc tại đây? Lý do nào nhà tuyển dụng nhận thấy tôi phù hợp?

 • Tôi khó khăn trong việc xác định các mục tiêu vì chưa rõ những mong muốn cụ thể từ quý công ty/doanh nghiệp, tôi có thể biết thêm về điều này được không?

 • Người giữ vị trí này trước đây tại sao lại nghỉ việc?

 • Thách thức lớn nhất đối với người giữ vai trò này là gì?

 • 1. Hãy kể cho tôi về 1 project mà bạn đã từng làm việc trong 6 tháng qua

 • 2. Các quyết định về sản phẩm được đưa ra như thế nào?

 • 3. Công ty đã giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp ra sao?

 • 4. Văn hóa công ty khác gì với các công ty công nghệ khác?

 • 5. Cơ hội nào cho nhân viên để học hỏi những điều mới?

 • Glassdoor: Giữa HackerRank, whiteboarding, paired programming v.v Hiện nay các kiểu phỏng vấn rất đa dạng. Theo chị ứng viên thực sự mong muốn điều gì nhất ở một buổi phỏng vấn ?

 • Glassdoor: Những nguyên tắc lập trình cơ bản nào mà chị cảm thấy ứng viên cần phải xem lại trước khi tham gia buổi phỏng vấn?

 • Glassdoor: Vì cấu trúc dữ liệu và các thuật toán rất quan trọng, liệu bạn có thật sự cần một tấm bằng CS để có thể làm việc tại một công ty công nghệ hàng đầu hay không?

 • Glassdoor: Theo chị, cách thực hành một buổi phỏng vấn tốt nhất sẽ như thế nào?

 • Glassdoor: Việc luyện tập trước khi tham gia buổi phỏng vấn có ảnh hưởng xấu đến biểu hiện của ứng viên hay không? Mọi người có thường chú ý nhiều đến việc trình bày câu trả lời như nội dung của nó không?

 • Glassdoor: Theo chị, việc ứng viên không trả lời được câu hỏi trong buổi phỏng vấn có ảnh hưởng đến kết quả hay không? Nếu ứng viên không biết câu trả lời, cách phản hồi tốt nhất là gì?

 • Glassdoor: Các ứng viên cần chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn không thuần về data structure hay các câu hỏi thuật toán chuyên sâu?

 • Glassdoor: Bạn sẽ làm gì nếu gặp khó khăn trong buổi phỏng vấn đầu tiên?

 • Glassdoor: Việc tuyển dụng đã thay đổi như thế nào từ khi chị viết cuốn sách cuối cùng? Theo chị, có xu hướng nào chuẩn bị biến mất không?

 • Glassdoor: Một số người cho rằng buổi phỏng vấn không thành công là do các yếu tố như thiên vị ngầm và thực tế là chúng thường không nắm bắt chính xác loại công việc bạn đang làm trên cơ sở hàng ngày. Chị có đồng ý không?

 • Kiến thức Java nền tảng

 • Một số câu hỏi về Git cần biết

 • Kiến thức về Framework (ví dụ như học Spring Framework của Java)

 • Kiến thức về Database

 • Một số câu hỏi “mẹo” về Front-end

 • Can you introduce yourself? Tell me about yourself (Hãy giới thiệu về bản thân bạn)

 • What are your strengths and weaknesses? (Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?)

 • Why do you want to apply for this position? (Tại sao bạn lại muốn ứng tuyển vào vị trí này?)

 • 4. What are your short term goals in your career path? (Các mục tiêu ngắn hạn của bạn trong lộ trình sự nghiệp của bạn?)

 • 5. What is your expected salary? (Bạn mong đợi mức lương bao nhiêu?)


BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN KỸ NĂNG LẬP TRÌNH PHP

CÂU HỎI KỸ THUẬT 💻

(109)
 • question

  Điều gì khiến Drupal khác biệt với các CMS khác?

  Hiện tại về mảng CMS có rất nhiều platform khác đã và đang phát triển. Xu hướng hiện tại là headless CMS. Một số cái tên có thể nhắc tới là Strapi, Cosmic, GraphCMS. Các bên phát triển CMS này đều hỗ trợ truy vấn với Rest API và GraphQL. Vậy điều gì làm Drupal trở nên khác biệt? Người phỏng vấn cũng có thể hỏi tại sao em lựa chọn Drupal mà không phải các CMS khác?

  Bạn có thể trả lời dựa trên mấy ý sau đây (có thể nêu thêm kinh nghiệm thực tế khi sử dụng nữa nhé)
  - Đầu tiên là sử dụng Drupal đơn giản để quản lý trang web, dễ maintain hơn.
  - Support nhiều hơn, dễ chỉnh sửa hơn
  - Hỗ trợ đa ngôn ngữ (cái này phải nói rõ hỗ trợ dễ hơn như thế nào, vì hiện tại các CMS khác đã support multi language với i18n)
  - Độ bảo mật cao hơn (cái này cũng cần phải nói rõ bảo mật như thế nào)

  Về mức độ bảo mật, Drupal hỗ trợ CMS phiên bản cho doanh nghiệp. Có nhiều các trang web chính phủ sử dụng Drupal, chứng tỏ mức độ bảo mật nội dung của Drupal ở mức cao hơn so với các CMS khác.
 • question

  Sự khác biệt giữa node và block trong Drupal?

  Lấy ví dụ luôn để phân biệt hai cái này cho dễ dàng ha. Node thì đơn giản rồi ha, nếu bạn quản lý CMS cho một blog, một bài đăng mới được hiểu là một node. Nếu Drupal sử dụng để quản lý một forum thì mỗi bài đăng trên forum được hiểu là một node.

  Về phần block, block ở đây được hiểu là a piece of information (một khối thông tin) được trình bày ở một vị trí cụ thể trên trang. Một khối thông tin, mà gọi trắng ra là một vùng sẽ bao gồm left sidebar (thanh bên trái), header, footer và các thành phần khác. Một block có thể nằm ở bất cứ đâu trên trang.
 • question

  Trong Drupal, caching hoạt động như thế nào?

  Drupal quản lý CMS, mà website thì cần CMS để hiển thị. Chính vì thế, Drupal cho phép tăng tốc độ tải trang bằng cách sử dụng nhiều loại caching khác nhau bao gồm: page caching, block caching và lifetime cache page. Cùng đi qua lần lượt từng loại cache ha.
  - Page caching: cái này cache toàn bộ nội dung page (html và css, js,...) vào trong DB. Page caching giúp giảm số lượng truy vấn, lần trước gọi 1 lần sau cứ vào cache mà lấy thôi chứ không query nhiều block nữa.
  - Block caching: thay vì cache cả page thì trong page có nhiều khối nhưng bạn chỉ muốn cache một vài block trong đó.
 • question

  Năm lớp trong Drupal System?

  Hệ thống Drupal chia thành 5 lớp. Cụ thể 5 lớp đó là:
  - Data (nodes, etc..)
  - Modules
  - Blocks and Menus
  - User Permissions
  - Themes and templates

  Chúng ta hãy cùng đi lần lượt từng lớp:

  Đầu tiên, lớp thấp nhất là data. Bất cứ thứ gì muốn hiển thị trên site, đều phải nhập vào ở dạng data. Mỗi bài viết, mỗi bài đăng trên forum được hiểu là một nodes.

  Lớp thứ hai là modules, modules ở đây là các plugins hoặc một phần của Drupal core, xây dựng nên các tính năng cốt lõi của Drupal.

  Lớp thứ 3 là blocks là menus, block tương tự như widget bên phía Wordpress. Blocks là tổng hợp các thành phần mở rộng từ Drupal core, bao gồm cả API trong đó. Còn menus, menus là tập hợp các đường dẫn (links), mỗi link được hiểu là một menu item sử dụng để điều hướng trên web (navigation).

  Lớp thứ tư là user permission, lớp này thực hiện phân quyền cho từng user, các actions được thực hiện theo từng role của user trong hệ thống CMS.

  Lớp cuối cùng là Themes và templates. Một themes có thể có nhiều templates trong đó. Lớp này chủ yếu bao gồm XHTML và CSS. Về độ tuỳ biến thì có sử dụng các biến (variable php).
 • question

  Hooks trong Drupal là gì?

  Câu hỏi này tập trung vào sự hiểu biết của bạn về Drupal. Cũng là một câu hỏi thường gặp trong quá trình phỏng vấn Drupal Developer.

  Drupal Hooks là cách để các modules có thể giao tiếp với Drupal Core. Hooks là một module riêng biệt trong Drupal. Một hooks là một hàm php có tên foobar(). Trong đó foo dùng để chỉ module và bar dùng để chỉ hooks.
resume passed

Bạn chưa có CV để ứng tuyển?

Hãy để TopDev giúp bạn xây dựng hoàn chỉnh CV chuẩn developer để tăng khả năng tiến vào vòng phỏng vấn.

CÂU HỎI KỸ NĂNG MỀM 💼 (38)

 • question

  Bạn hiểu thế nào về điểm mạnh?

  Thuật ngữ điểm mạnh khá gần gũi nhưng trước tiên, cùng xem nó có ý nghĩa thế nào. Điểm mạnh (Strengths) là những thế mạnh của bạn về tố chất, các kỹ năng, kinh nghiệm hoặc trình độ chuyên môn nổi trội của bạn tương ứng trong giới hạn khả năng được vận dụng vào cuộc sống, quá trình thực hiện công việc của bạn.

  Mỗi người chúng ta đều có những điểm mạnh khác nhau, khó trộn lẫn. Và tùy vào tình huống thực tế, những điểm mạnh sẽ được phát huy, cân bằng một cách tốt nhất. Những điểm mạnh cơ bản mà bạn có thể biết bao gồm:

  - Năng lực chuyên môn giỏi

  - Tính trung thực cao

  - Có trách nhiệm - ý thức cao trong công việc; nhiệt huyết và niềm đam mê công việc

  - Trình độ ngoại ngữ tốt (Đạt tiêu chuẩn giao tiếp quốc tế - Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung,...

  - Khả năng học hỏi, ứng biến linh hoạt với môi trường, nhạy bén với cái mới

  - Sức sáng tạo

  - Tinh thần kỷ luật cao, có đạo đức nghề nghiệp

  - Sự kiên nhẫn

  - Hòa đồng - thân thiện với mọi người xung quanh

  - Mức độ quyết tâm hoàn thành công việc

  - Kỹ năng mềm

  - Làm việc có nguyên tắc, đúng giờ, chuyên nghiệp

  - Sự năng động

  - Kỹ năng lên kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt

  - Thành thạo kỹ năng tin học

  - Sở hữu những năng khiếu về nghệ thuật (ca hát, làm MC. diễn xuất,...)
 • question

  Vậy thế nào là điểm yếu?

  Điểm yếu (Weaknesses) là những điểm hạn chế, những điểm mà bản thân bạn cảm tấy không tự tin về chúng. Cũng có thể hiểu một phần nó không phải trường chính mà bạn ứng dụng vào công việc lẫn cuộc sống.

  Điểm yếu thường bao gồm:
  - Kỹ năng hay năng lực chuyên môn nghề nghiệp chưa tốt

  - Chưa có sự định hướng hay mục tiêu rõ rãng trong công việc

  - Trình độ ngoại ngữ chưa đảm bảo tiêu chuẩn cơ bản (Đọc, viết, giao tiếp, nghe)

  - Kỹ năng tin học văn phòng chưa tốt

  - Kỹ năng giao tiếp chưa hoàn thiện, còn sợ và e dè - không tự tin trước đám đông

  - Những thói quen tích cực ảnh hưởng đến các tính trách nhiệm, ý thức tự giác, tình thần làm việc,...
 • question

  Trình bày ưu nhược điểm trong CV – Đâu là những điều cần lưu ý?

  Đề làm nổi bật được nội dung điểm mạnh điểm yếu của bản thân trong CV, bạn cần chú ý những vấn đề sau:

  Tập trung trình bày các ưu điểm gắn với công việc, không nên lan man. Đừng kể lể quá nhiều sẽ làm nhà tuyển dụng cảm thấy bạn không đáng tin. Trình bày ưu điểm với những từ ngữ đơn giản, tránh việc “bày vẽ” quá nhiều thứ sẽ khó tạo được những thiện cảm cho nhà tuyển dụng.

  Nói như vậy, không cò nghĩa là bạn chị tập trung vào việc trình bày điểm mạnh. Bạn hạy khôn khèo và cân bằng việc đưa các điểm yếu của mình vào CV. Tuy nhiên, hãy gắn nó với những cách thức giúp bạn vượt qua hoặc khắc phục tốt nhất những nhược điểm ấy. Đó là một cách thức thật sự thông minh dành cho bạn.

  Một điều quan trọng nữa mà bạn cần lưu tâm chính là phải thật sự trung thực với những gì mình chia sẻ với nhà tuyển dụng. Không nên nói quá nhiều về điểm mạnh. Vì nếu thế, dường như bạn chỉ đang khoe khoang hoặc đang “thùng rỗng kêu to”. Nhà tuyển dụng họ là những người có cái nhìn tổng quan lẫn chi tiết nhất. Vì thế, việc kiểm chứng tính xác thực về những gì bạn trình bày là một điều hoàn toàn dễ dàng dối với họ.
 • question

  Những câu hỏi thách thức trong buổi phỏng vấn của bạn

  Thách thức tuyển dụng luôn là điều mà mọi ứng viên cần phải trải qua. Và để có thể đồng hành cùng các doanh nghiệp/tổ chức, bạn cần vượt qua những thách thức ấy trong chính buổi phỏng vấn của mình. Và cụ thể là việc cách bạn trả lời câu hỏi: “Anh chị hãy nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình”.

  Nhiều thách thức được đặt ra trong chính quá trình giới thiệu bản thân khi phỏng vấn. Việc của ứng viên là cần bình tĩnh để xử lý các thách thức. Bạn không nên hoang mang để rồi cảm thấy bị bế tắc trong chính những thách thức ấy. Hãy có cách ứng xử thông mình, hiệu quả phỏng vấn hầu như đạt mức tuyệt đối. Tuy nhiên, nhiều câu trả lời dường như chỉ tập trung vào việc đào sâu các vấn đề nhạy cảm liên quan đến công việc. Cụ thể, nhiều ứng viên sẽ đề cập đến mức lương và các chế độ thuộc về mặt quyền lợi của nhân viên. Từ đây, các ý kiến khác nhau được bàn luận. Hãy cẩn trọng để không phải mắc phải cấm kỵ khi đi phỏng vấn nhé!
 • question

  Bạn muốn mình là ai và như thế nào trong 5 năm tới?

  Nhiều ứng viên đã trình bày các kế hoạch không một tí liên quan gì đến công việc như: mua nhà, đi du lịch, kinh doanh,…

  Hoặc thậm chí, ứng viên bộc lộ nhiều sự cường điệu trong cách dẫn dắt câu chuyện. Chẳng hạn như việc chia sẻ rằng họ sẽ là một người có đam mê với công việc nhiều nhất; làm việc chăm chỉ nhất. Tồi tệ hơn là có nhiều ứng viên chỉ cười trừ vì không biết phải trả lời như thế nào. Vậy đâu là lỗi khi đi phỏng vấn, gây ấn tượng lúc phỏng vấn?

  Bạn phải thật sự cẩn trọng trong cách trả lời của mình. Nếu không, bạn sẽ thất bại về vấn đề tri nhận các yêu cầu phản hồi thông điệp. Dù bạn cố tình hay vô tình (thiếu sự trải nghiệm), bạn cũng không nên khiến mình thiếu chuyên nghiệp.