Home Công nghệ Sử dụng biến Node Environment

Sử dụng biến Node Environment

3432
Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An
Biến environment là một phần cơ bản cần biết khi làm việc với Node

Khi nhắc đến thuật ngữ “Environment Variable” là nghĩ ngay tới việc thiết đặt biến này cho thư mục Java Home trong windows

  Cách tạo một Docker đơn giản cho Node.JS
  Kinh nghiệm làm việc tại Google qua phỏng vấn với kỹ sư chuyên về phát triển Node.js

Trong Node, biến Environment là một biến global, thường được sử dụng để chỉ định process nào muốn chạy. Ví dụ, khi chạy một ứng dụng web, ta sẽ có các biến Environment sau:

  • Port
  • Database connection string

Nếu đã từng làm việc với .Net, chắc sẽ biết tới file web.config. Biến Environment làm việc i như các thiết đặt trong web.config

Set giá trị bằng terminal

Thí dụ ta set giá trị của PORT

PORT=6060 NODE_ENV=production webpack

Giờ lúc code, ta gọi cái biến này ra bằng cách

var port = process.env.PORT

Không phải lúc nào set giá trị của biến env bằng terminal, ví dụ connection string thì không ai đưa vào bằng terminal

PORT=65534 DB_CONN="mongodb://react-cosmos-db:swQOhAsVjfHx3Q9VXh29T9U8xQNVGQ78lEQaL6yMNq3rOSA1WhUXHTOcmDf38Q8rg14NHtQLcUuMA==@react-cosmos-db.documents.azure.com:19373/?ssl=true&replicaSet=globaldb" SECRET_KEY=b6264fca-8adf-457f-a94f-5a4b0d1ca2b9

Set giá trị bằng file .env

Tạo ra một cái file .env trong cùng thư mục project, khai báo mớ biến environment ở đây

PORT=65534

DB_CONN="mongodb://react-cosmos-db:swQOhAsVjfHx3Q9VXh29T9U8xQNVGQ78lEQaL6yMNq3rOSA1WhUXHTOcmDf38Q8rg14NHtQLcUuMA==@react-cosmos-db.documents.azure.com:10255/?ssl=true&replicaSet=globaldb"

SECRET_KEY="b6264fca-8adf-457f-a94f-5a4b0d1ca2b9"

Để đọc được giá trị này, có rất nhiều cách, mà cách nào thì cũng phải cái thêm package!, dùng package dễ nhất là dotenv

npm install dotenv --save

Việc sử dụng hết sức đơn giản như sau

require('dotenv').config();

var MongoClient = require('môngdb').MongoClient;

MongoClient.connect(process.env.DB_CONN, function(err, db) {
  if(!err) {
    console.log("We are connected");
  }
});

Lưu ý đừng check in file .env này lên github, nếu checkin lên Github sẽ báo ngay tới email là việc làm này hết sức nguy hại tới sự ‘riêng tư’!

Extension của VSCode

Nếu đang dùng VSCode, một số extension này sẽ hữu ích

DotENV extension: mang màu sắc đến với cuộc sống

Bài viết gốc được đăng tải tại Vui Lập Trình

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm JavaScript hấp dẫn tại TopDev