Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)

968

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)

Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)

Để xóa docker image ta dùng lệnh:

docker rmi [OPTIONS] IMAGE [IMAGE...]

trong đó có các option:

--force , -f buộc image (ví dụ nếu có container của image đang chạy ta không thể xóa được nên phải xóa container trước hoặc dùng option này)
--no-prune Không xóa các thằng cha đã bỏ tag

Định dang image được xóa có thể là name:tag hoặc IMAGE ID

  20 trường hợp sử dụng lệnh Docker cho developer
  20 trường hợp sử dụng lệnh Docker cho developer

Xem thêm nhiều việc làm Spring Boot hấp dẫn trên TopDev

Ví dụ: xóa image theo IMAGE ID

Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)

Xóa image theo name:tag

Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)

Okay, Done!

References: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rmi/

Bài viết gốc được đăng tải tại stackjava.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev