Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)

1929

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Để xóa docker container ta dùng lệnh docker rm với cú pháp sau:

  20 trường hợp sử dụng lệnh Docker cho developer
  Cách tạo một Docker đơn giản cho Node.JS
  • docker rm [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER…]

Trong đó OPTIONS gồm các lựa chọn sau:

--force , -f Buộc xóa các container đang chạy
--link , -l Xóa liên kết được chỉ định
--volumes , -v Xóa các file ẩn dụng được liên kết với container

Định danh container được xóa có thể là CONTAINER ID hoặc NAMES

Ví dụ xóa docker container theo name

  • docker rm ubuntu

Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)

Vì container này đang chạy nên muốn xóa nó ta phải dùng thêm options -f

  • docker rm -f ubuntu

Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)

Okay, Done!

References: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rm/

Bài viết gốc được đăng tải tại stackjava.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm Developer hấp dẫn trên TopDev