Cài đặt Redis sử dụng Docker

16359

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh

Redis là một open-source cho phép chúng ta có thể lưu trữ data trong memory. Chúng ta có thể sử dụng Redis để làm database, caching hoặc message broker. Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt Redis sử dụng Docker các bạn nhé!

  Cấu hình Redis Caching để tăng tốc site WordPress của bạn
  Cách tạo một Docker đơn giản cho Node.JS

Xem thêm các chương trình tuyển dụng Redux hấp dẫn trên TopDev

Đầu tiên, các bạn có thể đi đến trang official Docker Image của Redis tại https://hub.docker.com/_/redis để kiểm tra version mới nhất của Redis Image. Sau đó thì sử dụng command docker run để cài đặt Redis như sau:

docker run -p 6379:6379 -d redis

Ở đây, mình đang sử dụng latest version của Redis, mình cũng expose port chạy mặc định của Redis là 6379 ra bên ngoài.

Kết quả:

Đến đây thì Redis đã được start rồi.

docker ps -a

Các bạn có thể access vào container:

docker exec -it 55c52c1e57a9 sh

sử dụng Redis CLI để kiểm tra kết quả: