Hướng dẫn cài đặt docker registry server (private registry server)

2695

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Hướng dẫn cài đặt docker registry server (private registry server)

Registry là một server cho phép lưu trữ và phân phối các image docker. Registry là một phần mềm mã nguồn mở, có thể cài đặt qua docker.

  20 trường hợp sử dụng lệnh Docker cho developer
  Cách tạo một Docker đơn giản cho Node.JS

1. Cài đặt docker registry server

Chạy một docker container từ image registry:2

docker run -d --name registry -p 5000:5000 -v /data/registry:/var/lib/registry registry:2

Với câu lệnh trên mình thực hiện expose port 5000 trên container với port 5000 trên host; mapping folder /data/registry trên host với folder /var/lib/registry (các images được push lên server registry sẽ lưu tại folder này)

Hướng dẫn cài đặt docker registry server (private registry server)

Trên máy mình đang có một images ubuntu:18.04, Nếu chưa có thì bạn có thể pull về bằng lệnh:

docker pull ubuntu:18.04

Bây giờ mình sẽ đánh tag lại để push lên server registry vừa chạy.

docker image tag ubuntu:18.04 localhost:5000/ubuntu:18.04

trong đó localhost:5000 là địa chỉ registry server, ubuntu:18.04 là tên và tag mới của image (phần này các bạn đặt tùy ý)

Hướng dẫn cài đặt docker registry server (private registry server)

Thực hiện push image localhost:5000/ubuntu:18.04 lên server registry

Hướng dẫn cài đặt docker registry server (private registry server)

Để kiểm tra các image được lưu trên server registry ta truy cập vào url localhost:5000/v2/_catalog

Hướng dẫn cài đặt docker registry server (private registry server)

Bây giờ muốn sử dụng image trên server registry ta pull về như bình thường:

docker pull localhost:5000/ubuntu:18.04

Khi đó, hệ thông sẽ connect tới server registry ở địa chỉ localhost:5000 để lấy image chứ không lấy image từ docker repository.

Okay, Done!

References:

https://docs.docker.com/registry/
https://docs.docker.com/registry/deploying/
https://docs.docker.com/registry/spec/api/

Bài viết gốc được đăng tải tại stackjava.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev