Hướng dẫn load docker image từ file tar (docker load)

770

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Hướng dẫn load docker image từ file tar (docker load)

Trong bài này mình sẽ thực hiện restore image được back up thành file .tar bởi lệnh docker save

(Xem lại: Ví dụ docker save)

  Cách tạo một Docker đơn giản cho Node.JS
  Cách thiết lập một dự án Symfony để làm việc với Docker Subdomains

Hướng dẫn load docker image từ file tar (docker load)

Để load các image từ định dạng file .tar ta dùng lệnh docker load

Cú pháp:

docker load -i file_path

Ví dụ:

hiện tại trên máy mình không có image nào. Và mình đang có 1 image dưới dạng file .tar ở images/ubuntu.tar

(đây là images ubuntu:18.04 được backup bằng lệnh docker save)

Để load image đó mình dùng lệnh:

docker load -i images/ubuntu.tar

Hướng dẫn load docker image từ file tar (docker load)

Okay, Done!

References: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/load/

Bài viết gốc được đăng tải tại stackjava.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev