Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save)

840

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save)

  Cách tạo một Docker đơn giản cho Node.JS
  Cách thiết lập một dự án Symfony để làm việc với Docker Subdomains

Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save)

Để lưu docker image thành file ta dùng lệnh docker save:

docker save -o <path for generated tar file> <image name>

Ví dụ: mình đang có 2 images là ubuntu:18.04 và registry:2. Bây giờ mình sẽ lưu image ubuntu:18.04 thành file ubuntu.18.04.tar

Okay, Done!

References:

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/save/

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/image_save/

Bài viết gốc được đăng tải tại stackjava.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev