Functional programing nên và không nên

7802

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Luôn trả về giá trị

Luôn trả về giá trị, kể cả nhưng hàm chỉ tạo side-effect, ngoài ra giá trị trả về còn nên cố định luôn một kiểu, không nên lúc kiểu này lúc kiểu khác, giữ giá trị thô, đừng lưu giá trị đã định dạng (như format tiền tệ, ngày tháng), dùng tham số, đừng hard-code

❌ Không ngon

let result = 1;
for (let i = 2; i <= 5; i++) {
 result *= i;
}

console.log("Fact of 5: ", result);

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu

const fact = (n) => (n === 0 ? 1 : n * fact(n - 1));

console.log("Fact of 5: ", fact(5));

Module hóa

Tách bạch một module chỉ làm một việc, và làm thật tốt việc đó

Xem thêm tuyển dụng javascript lương cao

Hợp thể ko kế thừa (composition vs. inheritance)

Kế thừa KHÔNG phải là cách chúng ta xử lý dữ liệu, behavior trong functional programing

Ghi nhớ khi cần thiết

Với pure function, việc ghi nhớ (memoize) kết quả được xem là an toàn vì cùng input-cùng output.

Ví dụ dùng hàm memize của thư viện Ramda

const fact = memoize((n) => (0 === n ? 1 : n * fact(n - 1)));

fact(5); // Calculates fact for 5, 4, 3 ...
fact(5); // Instantaneous
fact(3); // Instantaneous

Không thay đổi giá trị gốc

❌ Không ngon

var approved = [];

for (var i = 0; i < approved.length; i++) {
 if (users[i].score >= 7) {
  approved.push(approved);
 }
}

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu

const approved = filter((user) => user.score >= 7, users);

Không dùng vòng lặp for

Mặc dù vòng lặp for nhanh nhất trong các vòng lặp, tuy nhiên nghiêm cấm sử dụng để tránh gây ra một side-effect không cố ý.

❌ Không ngon

const even = [];
for (let i = 0; i <= 300; i++) {
 if (i % 2 === 0) {
  even.push(i);
 }
}

console.log(even); // [0, 2, 4, 6, 8 ...]

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu

import { filter, range } from "ramda";

const even = filter((n) => n % 2 === 0);

console.log(even(range(0, 300))); // [0, 2, 4, 6, 8 ...]

Không dùng switch...case

❌ Không ngon

const person = { name: "Wesley" };
let result;

switch (person.name) {
 case "Dayana":
  result = person.name + " is cool!";
  break;
 case "Wesley":
  result = person.name + " likes farting";
  break;
 default:
  result = "Who is " + person.name + "?";
}

console.log(result); // Wesley likes farting

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu

import { T, cond, propEq } from "ramda";

const getDescription = cond([
 [propEq("name", "Dayana"), ({ name }) => `${name} is cool!`],
 [propEq("name", "Wesley"), ({ name }) => `${name} likes farting`],
 [T, ({ name }) => `Who is ${name}?`]
]);

console.log(getDescription({ name: "Wesley" })); // Wesley likes farting

Try…catch

❌ Không ngon

try {
 undefined.property;
} catch (err) {
 console.log(err);
}

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu

import { tryCatch } from "ramda";
import { Either } from "ramda-fantasy";

const computation = tryCatch(
 () => undefined.property,
 Either.Right,
 Either.Left
);

console.log(computation()); // Left<TypeError>

Undefined và null

Không có giá trị (undefined, null) dẫn đến chuyện phải verify khá nhiều thứ và điều kiện nối điều kiện. Sử dụng Maybe

❌ Không ngon

const safeDiv = (a, b) => {
 if (b === 0) {
  return undefined;
 }

 return a / b;
};

console.log(safeDiv(20, 0) + 10); // Ops

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu

import { Maybe } from "ramda-fantasy";

const safeDiv = (a, b) => (0 === b ? Maybe.Nothing : Maybe.Just(a / b));

safeDiv(20, 0).chain((result) => {
 console.log(result + 10); // Never falls here
});

Class

Nói chung, sử dụng class chúng ép buộc phải tạo ra effect và thao tác trực tiếp đến đối tượng gốc.

❌ Không ngon

class Person {
 setName(name) {
  this.name = name;
 }
 getName() {
  return this.name;
 }
}

let person = new Person();
person.setName("Cassandra");

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu

import { lensProp, prop, set } from "ramda";

const setName = set(lensProp("name"));
const getName = prop("name");

const person = setName("Cassandra", {});

Đặt tên function

 • Có một động từ mô tả cái nó sẽ làm
 • Mô tả được bên trong nó làm cái gì (tất nhiên là ngắn gọn nhất có thể)
 • Nếu có cùng concept, sử dụng một từ chung
 • Chỉ làm một việc duy nhất
 • Không mô tả nó làm như thế nào
 • Nếu gặp khó khăn trong việc đặt tên function, có thể bạn đã không đúng khi gom quá nhiều xử lý vào nó (ôm đồm xử lý)

Bài viết gốc tại Vuilaptrinh

Xem thêm các việc làm ngành it công ty lớn tại đây