Bộ guide để viết code sạch dành riêng cho Vue

5654

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Trước tiên cần thống nhất quan điểm thế này, ko phải guide nào cũng phù hợp cho mọi team, mọi dự án, nến không nhất thiết phải áp dụng một cách cứng nhắc trong mọi trường hợp

  3 phút làm quen với Vue.js
  API Authentication trong Laravel-Vue SPA sử dụng Jwt-auth

Xem thêm các chương trình tuyển dụng VueJS hấp dẫn trên TopDev

Cấp độ: Siêu cần thiết, giúp tránh được nhiều lỗi

Tên component nên là 2 chữ

Trừ App component và các component có sẵn trong Vue như <transition/><component />

Để tránh trùng các thẻ html, có thể sau này, HTML sẽ bổ sung thêm nhiều thẻ mới, thẻ HTML sẽ là 1 chữ

❌ Không ngon
Vue.component('todo', {
	//...
})

export default {
	name: 'Todo'
}

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
Vue.component('todo-item', {
	// ...
})

export default {
	name: 'TodoItem',
}

data phải là một function

data phải là function trả về object. Nếu là một object, tất cả các instance component sẽ cùng trỏ tới một dữ liệu data.

❌ Không ngon
export default{
	data: {
		foo: 'bar'
	}
} 

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
export default {
	data() {
		foo: 'bar'
	}
}

Riêng với thằng root component, nó chỉ có một, nên có thể là object

Khai báo prop càng chi tiết càng tốt

Ít nhất là có type, nếu được càng chi tiết chừng nào tốt chừng đó

❌ Không ngon
props: {
	status: String
}

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
props: {
	status: {
		type: String,
		required: true,
		validator: function (value) {
			return [
				'syncing',
				'synced',
				'version-conflict',
				'error'
			].indexOf(value) !== -1
		}
	}
}

Luôn cung cấp key cho v-for

Có luôn cái video này rồi, bạn xem ở đây

❌ Không ngon
<ul>
	<li v-for="todo in todos">
		{{ todo.text }}
	</li>
</ul> 

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
<ul>
	<li
		v-for="todo in todos"
		:key="todo.id"
	>
		{{ todo.text }}
	</li>
</ul>

Không bao giờ dùng v-for chung với v-if

Vì v-for được ưu tiên cao hơn v-if, nghĩa là nếu viết

❌ Không ngon

<ul>
	<li
		v-for="user in users"
		v-if="user.isActive"
		:key="user.id"
	>
		{{ user.name }}
	</li>
</ul>

Nó sẽ chạy như thế này

this.users.map(function (user) {
	if (user.isActive) {
		return user.name
	}
})

Nghĩa là cứ mỗi lần re-render chúng ta đều loop qua tất cả các phần tử trong mảng, trong khi giá trị isActive này không đổi, nó ko tối ưu

Nên filter trước các user có giá trị isActive = true trước

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
computed: {
	activeUsers: function () {
		return this.users.filter(function (user) {
			return user.isActive
		})
	}
}

CSS scoped trên từng component

Những style nào dùng global có thể đưa vào App component, còn trong từng component, luôn dùng kiểu scoped

Tuy nhiên nếu bạn đang làm 1 thư viện component, để dùng tới dùng lui, hay đưa lên npm cho người khác xài, nên dùng cùng css class bình thường, không có scoped, người khác sử dụng có thể dễ override lại nếu cần

❌ Không ngon
<template>
	<button class="btn btn-close">X</button>
</template>

<style>
	.btn-close {
		background-color: red;
	}
</style>

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
<template>
	<button class="button button-close">X</button>
</template>

<!-- Using the `scoped` attribute -->
<style scoped>
.button {
	border: none;
	border-radius: 2px;
} 

.button-close {
	background-color: red;
}
</style>

Dùng BEM khi viết thư viện component

<template>
	<button class="c-Button c-Button--close">X</button>
</template>

<!-- Using the BEM convention -->
<style>
.c-Button {
	border: none;
	border-radius: 2px;
}

.c-Button--close {
	background-color: red;
}
</style>

Private

Sử dụng module scope cho các function muốn private. Nếu không thể, luôn dùng tiền tố $_ trước các property private trong plugin, mixin,… và thêm luôn tên plugin để tránh bị conflict với các plugin khác ( $_yourPluginName_)

❌ Không ngon
var myMixin = {
	// ...
	methods: {
		update: function () {
			// ...
		},
		_update: function () {
			// ...
		},
		$update: function () {
			// ...
		}
		$_update: function () {
			// ...
		}
	}
}

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
var myMixin = {
	methods: {
		$_myMixin_update: function () { }
	}
}

Cấp độ: Cực kỳ khuyến khích

Một component là một file

👎 Chuẩn cơm mẹ nấu
Vue.component('TodoList', {
	// ...
})

Vue.component('TodoItem', {
	// ...
})

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
components/
|- TodoList.vue
|- TodoItem.vue

File name luôn là một trong 2 dạng PascalCase hoặc kebab-case

❌ Không ngon
components/
|- mycomponent.vue
components/
|- myComponent.vue 

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
components/
|- MyComponent.vue
components/
|- my-component.vue

Base component

Những component được dùng với mục đích đồng nhất styling, layout được gọi là base component, nó có thể chỉ chứa

 • HTML
 • UI component từ các thư viện khác
 • Các base component khác

Và không được chứa state của Vuex store

Tên nên được đặt theo kiểu BaseButtonBaseTable. Lợi ích của việc này

 • Khi mở trong editor, nó được liệt kê gần nhau, dễ tìm, dễ phân loại
 • Tên component sẽ luôn có 2 chữ như đã nói ở trên
 • Các component này được sử dụng rất thường xuyên, nên có thể dùng prefix để đăng ký một lần một cho tất cả component
var requireComponent = require.context("./src", true, /^Base[A-Z]/)
requireComponent.keys().forEach(function (fileName) {
var baseComponentConfig = requireComponent(fileName)
baseComponentConfig = baseComponentConfig.default || baseComponentConfig
var baseComponentName = baseComponentConfig.name || (
	fileName
	.replace(/^.+//, '')
	.replace(/.w+$/, '')
)
Vue.component(baseComponentName, baseComponentConfig)
})
❌ Không ngon
components/
|- MyButton.vue
|- VueTable.vue
|- Icon.vue 

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
components/
|- BaseButton.vue
|- BaseTable.vue
|- BaseIcon.vue 

components/
|- AppButton.vue
|- AppTable.vue
|- AppIcon.vue

components/
|- VButton.vue
|- VTable.vue
|- VIcon.vue

Component chỉ có một instance duy nhất

Với những component chỉ xuất hiện một lần trên 1 trang, không bao giờ nhận prop. Chúng ta có một cách đặt tên riêng, thêm tiền tố The

❌ Không ngon
components/
|- Heading.vue
|- MySidebar.vue

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
components/
|- TheHeading.vue
|- TheSidebar.vue

Component luôn gắn chặt vào một component cha

Nếu một component con, luôn đi cùng một component cha nhất định, thêm tên component cha làm tiền tố

Một số người sẽ dùng cách đưa các component này vào trong thư mục con

components/
|- TodoList/
|- Item/
|- index.vue
|- Button.vue
|- index.vue

hoặc 

components/
|- TodoList/
|- Item/
|- Button.vue
|- Item.vue
|- TodoList.vue

Cách này ko được khuyến khích, vì nó có quá nhiều trùng tên, việc chuyển qua lại giữa các file này trong editor rất khó chịu, vì ko biết đang mở file nào, nhiều thư mục như vậy, làm việc duyệt qua các component này cũng mệt

❌ Không ngon
components/
|- TodoList.vue
|- TodoItem.vue
|- TodoButton.vue

components/
|- SearchSidebar.vue
|- NavigationForSearchSidebar.vue 

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
components/
|- TodoList.vue
|- TodoListItem.vue
|- TodoListItemButton.vue 

components/
|- SearchSidebar.vue
|- SearchSidebarNavigation.vue

Sử dụng kebab-case trong DOM template

Tên file của component thì nên viết dạng PascalCase, còn trong template nên dùng kebab-case

❌ Không ngon
<!-- In single-file components and string templates -->
<mycomponent/>

<!-- In single-file components and string templates -->
<myComponent/> 

<!-- In DOM templates -->
<MyComponent></MyComponent>

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
components/
<!-- In single-file components and string templates -->
<MyComponent/>

<!-- In DOM templates -->
<my-component></my-component>
 
OR 

<!-- Everywhere -->
<my-component></my-component>
❌ Không ngon
Vue.component('myComponent', {
	// ...
})

import myComponent from './MyComponent.vue'
export default {
	name: 'myComponent',
	// ...
}

export default {
	name: 'my-component',
	// ...
}

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
components/
Vue.component('MyComponent', {
	// ...
}) 

Vue.component('my-component', {
	// ...
})

import MyComponent from './MyComponent.vue'
export default {
	name: 'MyComponent',
	// ...
}

Đặt tên prop

Dùng camelCase lúc khai báo, kebab-case trong template

❌ Không ngon
props: {
	'greeting-text': String
}

<WelcomeMessage greetingText="hi"/>

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
props: {
	greetingText: String
}
	
<WelcomeMessage greeting-text="hi"/>

📜 Style Guide

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev