Home Công nghệ Giới thiệu Vuex cho người mới bắt đầu

Giới thiệu Vuex cho người mới bắt đầu

3049

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Vuex là một cái store cho Vue, nó giống hệt như redux store của React, cũng giải quyết những vấn đề như redux, nên nếu bạn ko biết tại sao nó lại cần thì có thể đọc lại Redux là gì và tại sao phải dùng.

  Autosaving cùng Vuex
  Validation sẽ trở nên dễ dàng hơn với validatorjs và Vue+Vuex

Một số khái niệm chính của Vuex, các khái niệm này gần như là tương đồng với redux

Giới thiệu Vuex cho người mới bắt đầu

Trong store có

new Vue.Store({
 state: {},
 mutations: {},
 actions: {},
 getters: {},
 modules: {}
});

State

Tất cả dữ liệu mà store nắm giữ

Mutations

mutations được config trong store (nó như reducer của redux) là tập những phương thức được dùng để update state. Chúng ta không update state trực tiếp, không gọi đến các hàm mutation trực tiếp, chúng ta gọi this.$store.commit('ten-phuong-thuc', payload) để gọi các phương thức này.

Mutation là những phương thức synchronous
// gọi mutation
methods: {
 unregister(registration) {
  this.$store.commit({
   type: 'unregister',
   userId: registration.userId
  });
 }
},

// khai báo mutation trong lúc tạo store
mutations: {
 register(state, userId) {
  state.registrations.push(userId);
 },
}

Actions

Sự khác biệt lớn nhất giữa action và mutation là trong action có thể return promise, nó có thể thực hiện các thao tác asynchronous

Nếu trong redux bạn cần một middleware để xử lý các thao tác asynchronous, thì action trong vue store chính là các hàm bạn dùng để làm chuyện này. Chúng ta cũng không gọi trực tiếp đến các hàm của actions mà phải gọi qua dispatch. Mục đích cuối cùng của action cũng là commit một mutation, nó cũng không chỉnh sửa gì state.

// gọi một action ở component, map nó vô phương thức
methods: {
 registerUser(user) {
  this.$store.dispatch('register', user.id);
 }
}

// khai báo action trong store
actions: {
 register(context, userId) {
  setTimeout(() => {
   // vẫn commit lên mutation        
   context.commit('register', userId);
  }, 2000)
 }
}

Getters

Trong store chúng ta khai báo các phương thức gọi chung là getters, nó giống như các computed property của store.

Các hàm `getters` luôn trả về giá trị

Nếu bạn chưa biết computed property là gì, mình quote lại ngắn gọn cho các bạn nhớ

Computed property là những giá trị cần tính lại khi một biến nó phụ thuộc thay đổi giá trị.

Ví dụ, giỏ hàng, tổng tiền là computed property được tính lại khi trên tất cả sản phẩm có trong giỏ hàng.

getters: { // == computed properties
 availableProducts(state, getters) {
  return state.products.filter(product => product.inventory > 0)
 },
 cartTotals(state, getters) {
  let cartTotal = 0;
  for (const item of state.cart) {
   cartTotal += (item.price * item.quantity);
  }
  return cartTotal;
 }
},

Modules

Khi ứng dụng của chúng ta lớn lên, để hết mọi quản lý ở một chỗ như vậy sẽ rất mệt. Modules giúp chúng ta tách cái store ra theo từng feature

const moduleA = {
 state: { ... },
 mutations: { ... },
 actions: { ... },
 getters: { ... }
}

const moduleB = {
 state: { ... },
 mutations: { ... },
 actions: { ... }
}

const store = new Vuex.Store({
 modules: {
  a: moduleA,
  b: moduleB
 }
})

store.state.a // -> `moduleA`'s state
store.state.b // -> `moduleB`'s state

Các phần còn lại: getters, actions, mutations truy cập trực tiếp như bình thường, KHÔNG cần thông qua store.actions.moduleName. Nó sẽ được lồng vào trong module name khi chúng ta bật namespaced: true

const store = new Vuex.Store({
 modules: {
  account: {
   namespaced: true,
   // module assets
   state: { ... }, 
   getters: {
    isAdmin () { ... } // -> getters['account/isAdmin']
   },
   actions: {
    login () { ... } // -> dispatch('account/login')
   },
   mutations: {
    login () { ... } // -> commit('account/login')
   },
   // nested modules
   modules: {
    // kế thừa namespace từ module cha
    myPage: {
     state: { ... },
     getters: {
      profile () { ... } // -> getters['account/profile']
     }
    },
    posts: {
     namespaced: true,
     state: { ... },
     getters: {
      popular () { ... } // -> getters['account/posts/popular']
     }
    }
   }
  }
 }
})

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm VueJS hấp dẫn tại TopDev