Home Công nghệ Đặt tên sao cho đẹp trong JavaScript

Đặt tên sao cho đẹp trong JavaScript

25402
Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An
Cách nguyên tắc chung khi đặt tên trong Javascript. 

Tên biến

Trong Javascript, tên biến phân biệt hoa thường

var name = 'Vui Lap Trinh';
var Name = 'Lap Trinh Vui';
var NAME = 'Trinh Lap Vui';
console.log(name);
// "Vui Lap Trinh"
console.log(Name);
// "Lap Trinh Vui"
console.log(NAME);
// "Trinh Lap Vui"

Tên biến cần phải rõ nghĩa, không cần phải ghi chú gì thêm, nhìn vào tên biến là có thể biết được nó chứa thông tin gì

❌ Không ngon
var value = 'Vui';
❌ Không ngon
var val = 'Vui';

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
var firstName = 'Vui';

Viết Javascript được khuyến khích sử dụng tên biến theo kiểu con lạc đà

❌ Không ngon
var firstname = 'Vui';
❌ Không ngon
var first_name = 'Vui';
❌ Không ngon
var FIRSTNAME = 'Vui';
❌ Không ngon
var FIRST_NAME = 'Vui';

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
var firstName = 'Vui';

Các trường hợp ngoài lệ, có luật riêng là hằng số, biến cục bộ, class, component

Biến Boolean

Với biến mang giá trị là Boolean (true/false, 0/1), thêm tiền tố ishasare

❌ Không ngon
var visible = true;

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
var isVisible = true;

❌ Không ngon
var equal = false;

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
var areEqual = false;

❌ Không ngon
var encryption = true;

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
var hasEncryption = true;

Đặt tên class

Tên class được đặt theo kiểu PascalCase

class FrontendDeveloper {
 constructor(firstName, lastName) {
  this.firstName = firstName;
  this.lastName = lastName;
 }
}
var me = new FrontendDeveloper('Vui', 'Lap Trinh');

Đặt tên hàm, phương thức của một class

Hàm cũng đặt tên theo con lạc đà, tốt nhất nên diễn đạt hàm đó làm gì bằng cách thêm một tiền tố là một động từ

❌ Không ngon
function name(firstName, lastName) {
 return `${firstName} ${lastName}`;
}

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
function getName(firstName, lastName) {
 return `${firstName} ${lastName}`;
}

Một số tiền tố hay được sử dụng là: getfetchpushapplycalculatecomputepost

class FrontendDeveloper {
 constructor(firstName, lastName) {
  this.firstName = firstName;
  this.lastName = lastName;
 }
 // ✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
 getName() {
  return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
 }
}
var me = new FrontendDeveloper('Vui', 'Lap Trinh');
console.log(me.getName());
// "Vui Lap Trinh"

Phương thức, biến cục bộ

Thêm tiền tố _ vào trước biến, phương thức cục bộ của một class

class FrontendDeveloper {
 constructor(firstName, lastName) {
  this.firstName = firstName;
  this.lastName = lastName;
  this.name = _getName(firstName, lastName);
 }
 _getName(firstName, lastName) {
  return `${firstName} ${lastName}`;
 }
}
var me = new FrontendDeveloper('Vui', 'Lap Trinh');

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
var name = me.name;
console.log(name);
// "Vui Lap Trinh"

❌ Không ngon
name = me._getName(me.firstName, me.lastName);
console.log(name);
// "Vui Lap Trinh"

Hằng số

Viết hoa tất cả nếu nó là hằng số

const SECONDS = 60;
const MINUTES = 60;
const HOURS = 24;
const DAY = SECONDS * MINUTES * HOURS;

Dash

Javascript không ưa gì ký tự -, tránh sử dụng - khi khai báo

 Không ngon
var person = {
 'first-name': 'Vui',
 'last-name': 'Lap Trinh',
};
var firstName = person['first-name'];

 Chuẩn cơm mẹ nấu
var person = {
 firstName: 'Vui',
 lastName: 'Lap Trinh',
};
var firstName = person.firstName;

Bài viết gốc được đăng tải tại Vuilaptrinh

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm việc làm Javascript developers tại TopDev