Viết câu điều kiện tốt hơn trong Javascript

28234

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Xem xét một trong những câu lệnh được sử dụng nhiều nhất trong lập trình: câu điều kiện

Một trong những món ăn mà anh em lập trình chúng ta phải nhai đi nhai lại trong suốt cuộc đời, dù là bạn đang viết ngôn ngữ gì là CÂU ĐIỀU KIỆN. Nếu không khéo trong lúc nấu code, thì món ngon đó đôi khi trở thành món dỡ ẹt, người sau vào ăn không thấy ngon, chúng ta tự ăn cũng không thấy ngon.

Bài này được viết trong một chiều chủ nhật đang đói bụng

Điều kiện lồng vào nhau

❌ Tạm, chưa ngon
let result;
if(condition) {
} else if(condition2) {
} else {
}
return result;

Có vẻ không vấn đề nhỉ? Nhưng thật ra nó sẽ chạy y chang khi chúng ta viết thế này

❌ Không ngon
let result;
if(condition) {
} else {
  if(condition2) {
  } else {
  }
}
return result;

Du là thế nào đi nữa, gặp lồng câu điều kiện else...if... là phải tìm cách khử liền

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
if (condition){
}
if(condition2) {
}

Array.includes

❌ Không ngon
if ( animal == 'dog' || animal == 'cat' || animal == 'turtle')

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
['cat', 'dog', 'turtle'].includes(animal)
hoặc
['cat', 'dog', 'turtle'].indexOf(animal) !== -1

Xem thêm các việc làm JavaScript hấp dẫn tại TopDev

return

❌ Không ngon
const printAnimalDetails = animal => {
 let result;
 if (animal) {
  if (animal.type) {
   if (animal.name) {
    if (animal.gender) {
     result = `${animal.name} is a ${animal.gender} ${animal.type};`;
    } else {
     result = "No animal gender";
    }
   } else {
    result = "No animal name";
   }
  } else {
   result = "No animal type";
  }
 } else {
  result = "No animal";
 }
 return result;
};

Nếu bạn vẫn viết code thế này thì mình cũng lại!

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
const printAnimalDetails = ({type, name, gender } = {}) => {
 if(!type) return 'No animal type';
 if(!name) return 'No animal name';
 if(!gender) return 'No animal gender';

 return `${animal.name} is a ${animal.gender} ${animal.type}`;
}

Dùng Object thay cho switch…case

Đoạn code return loại trái cây có màu sắc như điều kiện truyền vào

❌ Không ngon
function printFruits(color) {
 switch (color) {
  case 'red':
   return ['apple', 'strawberry'];
  case 'yellow':
   return ['banana', 'pineapple'];
  case 'purple':
   return ['grape', 'plum'];
  default:
   return [];
 }
}

Code như trên không sai, mà nếu dùng object làm thì sẽ ngon hơn nhiều

✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
function printFruits(color) {
  const fruitColor = {
   red: ['apple', 'strawberry'],
   yellow: ['banana', 'pineapple'],
   purple: ['grape', 'plum']
  };
  return fruitColor[color] || [];
}

params mặc định và destructuring

❌ Không ngon
function printVegetableName(vegetable) {
  if (vegetable && vegetable.name) {
  console.log (vegetable.name);
 } else {
  console.log('unknown');
 }
}
✅ Chuẩn cơm mẹ nấu
function printVegetableName({ name } = {}) {
 console.log (name || 'unknown');
}

Array.every, Array.some

Đoạn code kiểm tra tất cả trái cây có màu đó

❌ Không ngon
const fruits = [
 { name: 'apple', color: 'red' },
 { name: 'banana', color: 'yellow' },
 { name: 'grape', color: 'purple' }
];
function test() {
 let isAllRed = true;

 for (let f of fruits) {
  if (!isAllRed) break;
  isAllRed = (f.color == 'red');
 }

 console.log(isAllRed); // false
}

Thay vì dùng vòng lặp for, có thể dùng Array.every

function test() {
 const isAllRed = fruits.every(f => f.color == 'red');
 console.log(isAllRed); // false
}

Chỉ cần vài item trong đó thỏa điều kiện là được, ta dùng Array.some

const isAllRed = fruits.some(f => f.color == 'red');

Bài viết gốc được đăng tải tại Vuilaptrinh

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm IT hấp dẫn tại TopDev