Đọc ghi file trên Node.js

1929

Bài viết được sự cho phép của smartjob.vn

Bài này mình giới thiệu về phần đọc ghi file .Trong Node js có nét mới là đọc ghi file khác so với PHP có 2 chế độ là : Đồng bộ và không đồng bộ ( hay có khái niệm mới Synchronous vs Asynchronous).Asynchronous :bất đồng bộ khi tiến trình bắt đầu chạy thì tất cả cách lệnh cùng chạy và Synchronous :đồng bộ khi tiến trình chạy thì các câu lệnh được đọc  trình tự từ trên xuống dưới.

  10 Công ty hàng đầu thế giới sử dụng Node.js
  Ghi chú file package.json của node module

Bắt đầu ví dụ : tạo 2 file : file.js và sample.txt trong thư mục  E:file_nodejs như sau :

1. Asynchronous

đọc ghi file bất đồng bộ tiến trình bắt đầu tất cả các dòng lệnh cùng chạy 

Nội dung trong file : file.js

Nội dung trong file : example.txt

Sau đó cmd mở của sổ lênh command line trỏ tới thư mục chứa file file.js và gõ lệnh:

Màn hình sẽ hiển thị lên:

Ghi file bất  đồng bộ cũng tương tự  tạo file writefile.js có nội dung như sau :

Sau đó cmd mở của sổ lênh command line trỏ tới thư mục chứa file writefile.js và gõ lệnh:

Mở file sample.txt  sẽ có nội dung như sau :

2. Synchronous đọc ghi file đồng bộ (tuần tự từ trên xuống)

Cũng làm tương tự với đọc file  nhưng code 2 file file.js và writefile.js như sau

file writefile.js nội dung:

Trên là hướng dẫn trên môi trường window với các cài riêng gói node.js

skype: nguyenanhdung90

Bài viết gốc được đăng tải tại smartjob.vn

Xem thêm Việc làm nodeJS hấp dẫn trên TopDev

Tìm việc làm IT Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội mới nhất