Home Công nghệ Điểm qua các kiểu navigator của thư viện react-navigation

Điểm qua các kiểu navigator của thư viện react-navigation

3677
Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An
Chúng ta cùng liệt kê qua các dạng navigator, khi nào, dùng ở đâu là hợp lý
  6 Javascript destructuring tricks
  1001 cách tạo Array trong Javascript (Phần 1)

Có rất nhiều thư viện khác nhau để làm navigation với React native, mình khuyến khích các bạn dùng react-navigation của Facebook phát triển cho React Native, nói chung cái gì đã có bản official của chính người sáng lập thì mình cứ đè nó ra xài

Stack

Điểm qua các kiểu navigator của thư viện react-navigation

Khi mở một màn hình mới, nó sẽ sếp chồng lên trên màn hình trước đó. Kiếu sếp bánh tráng.

Theo mặc định, màn hình mới chạy từ cạnh phải -> qua trái màn hình trong iOS, mờ -> đến rõ dần từ dưới lên trong android

API

createStackNavigator(RouteConfigs, StackNavigatorConfig)

Ví dụ

const StackScreens = createStackNavigator(
 {
  Main: { screen: Main },
  Login: { screen: Login }
 },
 {
  headerMode: 'none',
  mode: 'modal'
 }
);

Switch

Với Swtich Navigator chỉ hiển thị 1 màn hình, không có goBack(), phù hợp nhất với flow Authentication, flow này thường sẽ là

 • User mở ứng dụng
 • Ứng dụng load dữ liệu authentication (nếu có) trong AsyncStorage
 • Sau khi load, hiển thị trang chính hoặc màn hình đăng nhập
 • Sau khi user sign out, hiển thị màn hình đăng nhập

API

createSwitchNavigator(RouteConfigs, SwitchNavigatorConfig);

Ví dụ

import { createSwitchNavigator, createStackNavigator } from 'react-navigation';

import {HomeScreen, SignInScreen, OtherScreen, AuthLoadingScreen} from './screens';

const AppStack = createStackNavigator({ Home: HomeScreen, Other: OtherScreen });
const AuthStack = createStackNavigator({ SignIn: SignInScreen });

export default createSwitchNavigator(
 {
  AuthLoading: AuthLoadingScreen,
  App: AppStack,
  Auth: AuthStack,
 },
 {
  initialRouteName: 'AuthLoading',
 }
);

Tham khảo thêm cách implement Authentication Flow

Drawer

Kiểu menu trượt từ bên trái thấy trong Android

Điểm qua các kiểu navigator của thư viện react-navigation

API

createDrawerNavigator(RouteConfigs, DrawerNavigatorConfig);

Ví dụ

 1. TouchableMenuIcon là component luôn hiển thị ở gốc trái của ứng dụng
 2. Chạm vào icon, SideMenu component được hiển thị, style tùy thích
 3. RootStack là một Stack Navigator chứa các màn hình chính của ứng dụng
 4. MyDrawerNavigator tạo ra từ createDrawerNavigator(), sẽ đảm nhiệm việc show side menu, để ý cái props contentComponent
import React, { Component } from 'react';
import { Button, View, Text, Image, TouchableOpacity } from 'react-native';
import { createStackNavigator, createDrawerNavigator } from 'react-navigation';

import {RootStackScreen1, RootStackScreen2, RootStackScreen3} from './screens';


// 1) `TouchableMenuIcon` là component luôn hiển thị ở gốc trái của ứng dụng

class TouchableMenuIcon extends Component {

 toggleDrawer=()=>{  
  this.props.navigationProps.toggleDrawer();
 }
 render() {
  return (
   <View style={{flexDirection: 'row'}}>
    <TouchableOpacity onPress={this.toggleDrawer.bind(this)} >
     <Image
      source={{uri : 'https://reactnativecode.com/wp-content/uploads/2018/04/hamburger_icon.png'}}
      style={{ width: 25, height: 25, marginLeft: 5}}
     />
    </TouchableOpacity>
   </View>
  );
 }
}

// 2) Chạm vào icon, `SideMenu` component được hiển thị, style tùy thích

class SideMenu extends Component {
 render() {
  return (
   <View style={{flex: 1, backgroundColor: 'white'}}>
    <View style={{flexDirection: 'column', marginTop:30, justifyContent: 'space-around'}}>
     <Button
       title="Screen 1"
       onPress={() => {
        this.props.navigation.navigate('RootStackScreen1');
        this.props.navigation.closeDrawer();

       }}
     />
     <Button
       title="Screen 2"
       onPress={() => {
        this.props.navigation.navigate('RootStackScreen2');
        this.props.navigation.closeDrawer();

       }}
      />
     <Button
       title="Screen 3"
       onPress={() => {
        this.props.navigation.navigate('RootStackScreen3');
        this.props.navigation.closeDrawer();

       }}
      />
    </View>
   </View>
  );
 }
}

// 3) `RootStack` là một Stack Navigator chứa các màn hình chính của ứng dụng
const RootStack = createStackNavigator(
 {
  RootStackScreen1: RootStackScreen1,
  RootStackScreen2: RootStackScreen2,
  RootStackScreen3: RootStackScreen3
 },
 {
  initialRouteName: 'RootStackScreen1', 
  navigationOptions: ({ navigation }) => ({
   title: "Root Stack", 
   headerLeft: <TouchableMenuIcon navigationProps={ navigation }/>
  })
 }
);// 4) `MyDrawerNavigator` tạo ra từ `createDrawerNavigator()`, sẽ đảm nhiệm việc show side menu, để ý cái `props` **contentComponent**

export default MyDrawerNavigator = createDrawerNavigator( 
 {
  RootStack: RootStack,
 },
 {
  contentComponent: SideMenu
 }
);

Bottom Tab

Kiểu tab bar nằm ở dưới màn hình, các màn hình sẽ không được render cho đến khi user focus

Điểm qua các kiểu navigator của thư viện react-navigation

API

createBottomTabNavigator(RouteConfigs, BottomTabNavigatorConfig);

Material Top Tab

Hoạt động tương tự như Bottom Tab, chỉ là menu tab đặt ở phía dưới màn hình

Điểm qua các kiểu navigator của thư viện react-navigation

API

createMaterialTopTabNavigator(RouteConfigs, TabNavigatorConfig);

Ví dụ lấy từ https://reactnavigation.org/docs/

Bài viết gốc được đăng tải tại VuiLapTrinh

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm react hấp dẫn tại TopDev