Cài đặt và sử dụng Storybook cho ReactJS

1833

Bài viết được sự cho phép của tác giả Phạm Minh Khoa

Trong bài viết trước đây mình đã giới thiệu về Storybook, các bạn chưa đọc có thể xem lại ở link dưới đây:

Giới thiệu về StoryBook cho dự án FrontEnd

Hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bước để cài đặt và sử dụng Storybook trong dự án ReactJS.

Cài đặt Storybook

Storybook có thể cài đặt dễ dàng bằng cách chạy dòng lệnh dưới đây ở thư mục root của project (lưu ý là sử dụng với project đã có, lệnh dưới sẽ không tạo ra 1 project mới)

# Add Storybook:
npx sb init

Storybook sẽ check các dependencies sẵn có trong project của bạn (file package.json) và thực hiện cài đặt để cung cấp cho bạn 1 cấu hình tốt nhất có thể. Dòng lệnh trên sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Cài đặt các dependencies cần thiết
 • Cài đặt những mã (scripts) cần thiết cho việc build và chạy Storybook
 • Thêm cấu hình mặc định cho Storybook
 • Tạo ra 1 số stories mẫu để bạn có thể xem và chạy thử

Sau khi chạy xong thì 1 thư mục stories chứa các stories mẫu sẽ được tạo ra nằm trong thư mục src trong project của bạn.

 

  React là gì? Lộ trình trở thành lập trình viên React
  Những câu hỏi phỏng vấn React thường gặp

Chạy Storybook

# Starts Storybook in development mode
npm run storybook

Chạy storybook cho project của bạn bằng lệnh trên, kết quả nhận được sẽ như hình dưới đây nếu mọi thứ làm việc ok.

Setup Storybook

Giờ chúng ta sẽ tìm cách hiển thị component trong project của mình lên storybook. Ví dụ chúng ta có 1 component là YourComponent, tạo các file .stories.js.stories.mdx dùng để hiển thị component đó lên storybook và hướng dẫn cách sử dụng chúng.

// YourComponent.stories.js|jsx

import { YourComponent } from './YourComponent';

// This default export determines where your story goes in the story list
export default {
 /* The title prop is optional.
 * See https://storybook.js.org/docs/react/configure/overview#configure-story-loading
 * to learn how to generate automatic titles
 */
 title: 'YourComponent',
 component: YourComponent,
};

// We create a “template” of how args map to rendering
const Template = (args) => <YourComponent {...args} />;

export const FirstStory = {
 args: {
  // The args you need here will depend on your component
 },
};
<!-- YourComponent.stories.mdx -->

import { Meta, Story } from '@storybook/addon-docs';

import { YourComponent } from './YourComponent';

<!-- The title prop determines where your story goes in the story list -->
<Meta title="YourComponent" component={YourComponent} />

<!-- We create a “template” of how args map to rendering -->
export const Template = (args) => <YourComponent {...args} />;

<!-- The args you need here will depend on your component -->
<Story
 name="FirstStory"
 args={{}}>
 {Template.bind({})}
</Story>

Lưu lại và xem kết quả trên storybook của chúng ta (storybook hỗ trợ hot reload nên không cần chạy lại nhé các bạn)

Các bạn có thể xem full source code demo storybook ở đây nhé.

https://github.com/Akishina/reactjs-storybook

Cảm ơn mọi người đã đọc bài.

Bài viết gốc được đăng tải tại: anywayblogs.com

Theo dõi những bài viết mới nhất của TopDev nhé:

Học ReactJS trong 15 phút

Xây dựng một ứng dụng trò chuyện bằng ReactJS trong 10 PHÚT (Phần 1)

Hướng dẫn sử dụng ReactJS Props và State

Xem thêm các việc làm Reactviệc làm ReactJS hấp dẫn tại TopDev