Home Công nghệ for vs forEach vs for/in vs for/of trong javascript

for vs forEach vs for/in vs for/of trong javascript

6035
Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An
Trong javascript có rất nhiều cách để loop qua một array, chúng ta cùng bàn qua 4 cách chính hay sử dụng nhất
 • for (let i = 0; i < arr.length; ++i)
 • arr.forEach((v, i) => { /* ….. */})
 • for (let i in arr)
 • for (const v of arr)

2 phương thức là for và for/in cho phép chúng ta truy cập đến giá trị index trong array, ko phải giá trị của element trong array

const arr = ['a', 'b', 'c'];
// sau đó chúng ta dùng truy cập element bằng giá trị index
for (let i = 0; i < arr.length; ++i) {
 console.log(arr[i]);
}

for (let i in arr) {
 console.log(arr[i]);
}

Trong khi đó hai phương thức for/of và forEach sẽ truy xuất đến phần tử trong element, cũng có thể truy xuất vào index, nếu thích.

arr.forEach((v, i) => console.log(v));
for (const v of arr) {
 console.log(v);
}

Có thể bạn chưa biết, array trong javascript cũng là một dạng đặc biệt của object, chúng ta có thể gán một property cho nó

const arr = ['a', 'b', 'c'];
console.log(typeof arr); // 'object'

arr.test = 'bad';
console.log(arr.test); // bad

arr[1] === arr['1']; // true,

Nếu loop qua bằng 4 phương thức trên, chỉ duy nhất thằng for/in sẽ chạy qua

const arr = ['a', 'b', 'c'];
arr.test = 'bad';

// "a, b, c, bad"
for (let i in arr) {
 console.log(arr[i]);
}

Đó là lý do tại sao chúng ta ko nên dùng for/in để loop qua array

Đối với một element trống như thế này

const arr = ['a',,'b']
console.log(arr.length); // 3

Xem thêm các tin đăng tuyển dụng lập trình viên javascript trên TopDev

Không chỉ vậy thôi đâu, nếu loop qua mảng ['a',,'b'] nó cũng sẽ khác với ['a', undefined, 'c']. 2 thằngfor/infor/eachsẽ bỏ qua phần tử trống như vậy, nhưngforfor/of` vẫn tính

const arr = ['a',, 'c']
// Prints "a, undefined, c"
for (let i = 0; i < arr.length; ++i) {
 console.log(arr[i]);
}

// Prints "a, c"
arr.forEach(v => console.log(v));

// Prints "a, c"
for (let i in arr) {
 console.log(arr[i]);
}

// Prints "a, undefined, c"
for (const v of arr) {
 console.log(v);
}

Tuy nhiên, nếu là ['a', undefined, 'c'], cả 4 phương thức trên đề print hết giá trị trong array.

  10 câu hỏi JavaScript để tăng cường kỹ năng của bạn
  Giới thiệu về Reactive Programing trong javascript

Một cách để chèn phần tử trống vào array

const arr = ['a', 'b', 'c'];
arr[5] = 'e';

Tuy nhiên là trường hợp [a, , c] này sẽ rất rất ít khi xảy ra, vì căn bản là file JSON như thế là không hợp lệ. Chúng ta cũng không cần lo lắng lắm

> JSON.parse('{"arr":["a","b","c"]}')
{ arr: [ 'a', 'b', 'c' ] }
> JSON.parse('{"arr":["a",null,"c"]}')
{ arr: [ 'a', null, 'c' ] }
> JSON.parse('{"arr":["a",,"c"]}')
SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 12

Với từ khóa thisforfor/infor/of sẽ dùng chung scope với thằng cha, trong khi forEach thì nó là scope của nó.

forEach cũng xảy ra nhiều tình huống ko đúng khi dùng với async/await hoặc generator. Code bên dưới là không chạy, không dùng await cho callback của forEach cũng như yield

async function run() {
 const arr = ['a', 'b', 'c'];
 arr.forEach(el => {
  // SyntaxError
  await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));
  console.log(el);
 });
}

function* run() {
 const arr = ['a', 'b', 'c'];
 arr.forEach(el => {
  // SyntaxError
  yield new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));
  console.log(el);
 });
}

Dùng với for/of thì ok

async function asyncFn() {
 const arr = ['a', 'b', 'c'];
 for (const el of arr) {
  await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));
  console.log(el);
 }
}

function* generatorFn() {
 const arr = ['a', 'b', 'c'];
 for (const el of arr) {
  yield new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));
  console.log(el);
 }
}

Túm lại, for/of có thể dùng gần như mọi lúc. Mặc dù performance ko bằng for, nhưng dễ xài hơn, cũng ko dính nhiều trường hợp đặc biệt như for/in và forEach. Nếu ko cần dùng đến giá trị index, thì for/of sẽ được dùng. Còn nếu muốn truy xuất tới giá trị index với for/of

for (const [i, v] of arr.entries()) {
 console.log(i, v); // Prints "0 a", "1 b", "2 c"
}

Bài viết gốc được đăng tải tại VuiLapTrinh

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm IT tại Hồ Chí Minh, Hà Nội hấp dẫn tại TopDev