Home Công nghệ Bỏ túi 6 đoạn code chỉ với một dòng rất hữu ích...

Bỏ túi 6 đoạn code chỉ với một dòng rất hữu ích trong JavaScript

25000

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

1. Trộn ngẫu nhiên một mảng

const shuffleArray = (arr) => arr.sort(() => Math.random() - 0.5);

const arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
console.log(shuffleArray(arr));

2. Copy vào clipboard

Chạy trên trình duyệt có hỗ trợ navigator.clipboard

const copyToClipboard = (text) =>
  navigator.clipboard?.writeText && navigator.clipboard.writeText(text);

copyToClipboard("Hello World!");

3. Xác định window có đang chọn chế độ DarkMode

const isDarkMode = () =>
  window.matchMedia &&
  window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches;

console.log(isDarkMode());

4. Scroll lên đầu trang

const scrollToTop = (element) =>
  element.scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "start" });
  20 câu hỏi phỏng vấn Javascript dành cho Intern/Fresher
  3 lỗi javascript thường mắc phải làm ảnh hưởng perfomance

Xem thêm các việc làm JavaScript hấp dẫn trên TopDev

5. Cuộn xuống cuối trang

const scrollToBottom = (element) =>
  element.scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "end" });

6. Tạo mã màu ngẫu nhiên

const generateRandomHexColor = () =>
  `#${Math.floor(Math.random() * 0xffffff).toString(16)}`;