Home Công nghệ 3 lỗi javascript thường mắc phải làm ảnh hưởng perfomance

3 lỗi javascript thường mắc phải làm ảnh hưởng perfomance

9076
Bài viết dành cho những người nghiện tốc độ, nghiện cách viết ES6, cùng điểm qua 3 lỗi thường gặp dẫn đến ảnh hửởng performance trong Javascript.

1. loop qua một array

Chúng ta thử xem thời gian tiêu tốn cho việc loop qua 10k item trong array

 • for: ~10 microseconds
 • while: ~11 microseconds
 • forEach: ~77 microseconds
 • for-of: ~110 microseconds
 • reduce: ~113 microseconds

Nếu muốn tính tổng của một array thì sử dụng reduce là rõ ràng, tuy nhiên cái giá phải trả quá lớn. Vòng lặp mới nhất từ ES6 for-of cũng về áp chót. Như vậy cứ xài vòng for kinh điển, tuy cũ mà nhanh gấp 10 lần cái for-of

Tuyển dụng Javascript đãi ngộ tốt trên TopDev

2. Duplicate một array

Khi thế giới đang tồn thờ tư tưởng immutable function ( không sửa cái input khi cho ra output ), việc duplicate một input array là chuyện thường ngày ở huyện.

Chúng ta hãy xem kết quả tất cả các cách chúng ta có thể dùng để duplicate một array

 • [].concat(arr): ~366 microseconds
 • arr.slice(): ~367 microseconds
 • arr.map(x => x): ~469 microseconds
 • [...arr]: ~512 microseconds
 • Array.from(arr): ~1,436 microseconds

Như vậy 2 phương thức cũ như dưa mắm concat và slice vẫn dành chiến thắng, kiểu spread operation mới ES6 vẫn top cuối.

  Remove Array Duplicates trong ES6
  Tại sao API của Facebook lại bắt đầu bằng một for loop?

3. Loop qua một object

 • for(let key in obj): ~240 microseconds
 • Object.keys(obj) sau đó for each: ~294 microseconds
 • Object.entries(obj) sau đó for of: ~535 microseconds

Ở hai cách làm bên dưới, do phải tạo thêm một mảng chứa key, rồi mới loop qua mảng này object nên nó chậm.

  JavaScript Arrays và Objects thật ra không khác gì sách và báo
Đừng mù quáng xài cách viết mới nếu không phù hợp với ứng dụng đang viết

3 JavaScript Performance Mistakes You Should Stop Doing </a

TopDev via Vuilaptrinh

Tham khảo các vị trí lập trình viên IT khác tại đây