Một vài ghi chép về lệnh Iterator trong JavaScript

1777