Khám phá bộ câu hỏi
phỏng vấn ngành IT

CV Checked
Chức vụ
 • Tất cả vị trí

 • Automation Tester

 • QA/QC

 • Tester

Kỹ năng
 • Tất cả kĩ năng

 • IT Support

 • .NET

 • AI/ Machine learning

 • Angular

 • AngularJS

 • Backend

 • Blockchain

 • Business analysis

 • C++

 • Cloud Architect

 • Cocos

 • CSS/HTML

 • Cybersecurity

 • Data

 • Design

 • DevOps

 • Django

 • Drupal

 • Flutter

 • Front-End

 • Game

 • Golang

 • HTML/CSS

 • HTML5

 • iOS

 • Iot

 • IT

 • Java

 • JavaScript

 • Kotlin

 • Linux

 • Management

 • Mobile

 • NodeJS

 • PHP

 • Product management

 • Python

 • React

 • React

 • React Native

 • ReactJS

 • Robotics

 • RPA

 • Ruby

 • Scala

 • Scrum Master

 • Site Reliability Engineer

 • Solution Architect

 • SQL

 • System Administration

 • Testing

 • Unity

 • UX/UI

 • VueJS

Bộ câu hỏi


Câu hỏi kỹ thuật (152)

 • Sắp xếp thứ tự các thẻ dưới đây theo cấp cha-con trong file <testNg.xml>: <test> <suite> <class> </methods> </classes>

 • Kể tên ít nhất 5 assertion của testNG mà chúng ta có thể sử dụng trong Selenium webdriver

 • Ý nghĩa của file <testNG.xml> là gì? Hay sử dụng file <testNG.xml> này có tác dụng gì?

 • Làm thế nào để bạn biết rằng tất cả các kịch bản thử nghiệm được bao phủ (covered)?

 • Ý kiến của bạn về quan điểm “kiểm thử tự động nâng cao hiệu quả kiểm thử phần mềm”?

 • Bạn set thứ tự ưu tiên của các @Test method như thế nào? Nó có ý nghĩa gì?

 • Bạn sử dụng tham số trong file .xml và trong các test case như thế nào?

 • Bạn có nghĩ rằng kiểm thử tự động có thể thay thế kiểm thử thủ công?

 • Có những phương pháp thử nghiệm nào và các cấp độ của chúng?

 • Bạn sẽ làm gì nếu bạn không có đủ thời gian để kiểm thử?

 • Làm thế nào để đảm bảo chất lượng của sản phẩm phần mềm?

 • Bạn hãy đưa ra một số cách khác nhau để run TestNG?

 • Để disable một test trong testNG bạn làm cách nào?

 • Liệt kê những ưu điểm của TestNG so với Junit?

 • Mô tả những vấn đề chung của kiểm thử tự động

 • Các cách để xuất báo cáo trong TestNG là gì?

 • Tại sao lại quyết định lựa chọn nghề tester?

 • Một test case tốt sẽ gồm những đặc điểm gì?

 • Bạn hiểu thế nào về test case, use case?

 • Parametric testing trong TestNG là gì?

 • Sự khác biệt giữa xác minh và xác nhận trong kiểm thử phần mềm là gì?

 • Giải thích khái niệm kiểm thử hộp đen.

 • Mục đích của các trường hợp thử nghiệm và kịch bản thử nghiệm là gì?

 • Sự khác biệt giữa thử nghiệm chức năng và phi chức năng là gì?

 • Bạn ưu tiên các trường hợp thử nghiệm dựa trên rủi ro như thế nào?

 • Sự khác biệt giữa thử nghiệm khói và thử nghiệm hồi quy là gì?

 • Giải thích khái niệm phân tích giá trị biên.

 • Mục đích của thử nghiệm thăm dò là gì?

 • Bạn thực hiện kiểm tra tải trên một ứng dụng web như thế nào?

 • Ưu điểm và nhược điểm của kiểm thử tự động là gì?

 • Bạn theo dõi và quản lý lỗi trong quá trình thử nghiệm như thế nào?

 • Các thành phần chính của một báo cáo lỗi là gì?

 • Giải thích khái niệm phân loại lỗi.

 • Sự khác biệt giữa lỗi và yêu cầu nâng cao là gì?

 • Làm thế nào để bạn đo lường hiệu quả của những nỗ lực thử nghiệm của bạn?

 • Mục đích của thử nghiệm hồi quy là gì và nó được thực hiện như thế nào?

 • Giải thích khái niệm phân vùng tương đương trong thiết kế thử nghiệm.

 • Làm thế nào để bạn tạo và thực hiện các trường hợp thử nghiệm cho một hệ thống phức tạp?

 • Các cấp độ thử nghiệm khác nhau là gì và khi nào chúng được thực hiện?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo độ tin cậy và độ lặp lại của kết quả kiểm tra của bạn?

 • Những lợi ích và thách thức của tự động hóa thử nghiệm là gì?

 • Làm cách nào để bạn chọn và triển khai khung tự động hóa thử nghiệm?

 • Giải thích khái niệm kiểm thử dựa trên dữ liệu.

 • Vai trò của việc tích hợp liên tục trong tự động hóa thử nghiệm là gì?

 • Bạn xử lý các phần tử động trong tập lệnh tự động hóa thử nghiệm như thế nào?

 • Làm thế nào để bạn xác định phạm vi thử nghiệm cho một dự án?

 • Giải thích khái niệm kiểm thử dựa trên rủi ro.

 • Các yếu tố chính cần xem xét khi lựa chọn kỹ thuật kiểm tra là gì?

 • Làm thế nào để bạn tạo ra một chiến lược thử nghiệm và kế hoạch thử nghiệm?

 • Vai trò của môi trường thử nghiệm trong quá trình thử nghiệm là gì?

 • Làm thế nào để bạn theo dõi và ưu tiên các lỗi trong một dự án?

 • Giải thích khái niệm về phân cụm lỗi.

 • Mục đích của vòng đời khiếm khuyết là gì?

 • Làm thế nào để bạn báo cáo lỗi một cách hiệu quả cho nhà phát triển và các bên liên quan?

 • Bạn đã làm việc với bất kỳ công cụ quản lý kiểm thử nào chưa? Nếu vậy, cái nào?

 • Bạn sử dụng các công cụ quản lý kiểm thử như thế nào để tổ chức và thực hiện các trường hợp kiểm thử?

 • Giải thích khái niệm kiểm soát phiên bản trường hợp thử nghiệm.

 • Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng các công cụ quản lý kiểm thử là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi sử dụng các công cụ quản lý kiểm tra?

 • Mục đích của việc kiểm tra hiệu suất là gì?

 • Giải thích khái niệm kiểm tra tải và kiểm tra sức chịu đựng.

 • Làm thế nào để bạn phân tích kết quả kiểm tra hiệu suất?

 • Các số liệu hiệu suất chính cần xem xét trong quá trình thử nghiệm là gì?

 • Làm thế nào để bạn mô phỏng các tình huống trong thế giới thực trong thử nghiệm hiệu suất?

 • Giải thích khái niệm phân tích giá trị biên và tầm quan trọng của nó trong thử nghiệm.

 • Bạn áp dụng thử nghiệm theo cặp trong thiết kế thử nghiệm như thế nào?

 • Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng bảng quyết định là gì?

 • Bạn sử dụng sơ đồ chuyển trạng thái trong thiết kế thử nghiệm như thế nào?

 • Vai trò của thử nghiệm thăm dò trong thiết kế thử nghiệm là gì?

 • Một số số liệu thường được sử dụng để đo lường phạm vi kiểm tra là gì?

 • Làm thế nào để bạn theo dõi và báo cáo tiến độ kiểm thử trong một dự án?

 • Giải thích khái niệm rò rỉ khuyết tật và cách đo lường nó.

 • Các thành phần chính của báo cáo tóm tắt thử nghiệm là gì?

 • Làm thế nào để bạn trình bày kết quả thử nghiệm cho các bên liên quan một cách hiệu quả?

 • Mục đích của kiểm tra bảo mật là gì và tại sao nó quan trọng?

 • Giải thích khái niệm về thử nghiệm thâm nhập.

 • Làm thế nào để bạn xác định và giảm thiểu các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống?

 • Những thách thức chính trong việc thực hiện kiểm tra bảo mật là gì?

 • Vai trò của việc kiểm tra bảo mật trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn ngành là gì?

 • Bạn kiểm tra quá trình bản địa hóa và quốc tế hóa của một sản phẩm phần mềm bằng cách nào?

 • Giải thích khái niệm thử nghiệm toàn cầu hóa.

 • Các yếu tố chính cần xem xét khi thử nghiệm các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau là gì?

 • Bạn xử lý các vấn đề liên quan đến định dạng ngày và giờ trong thử nghiệm quốc tế hóa như thế nào?

 • Vai trò của thử nghiệm bản địa hóa trong việc đảm bảo trải nghiệm người dùng liền mạch là gì?

 • Vai trò của QA trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) là gì?

 • Giải thích khái niệm cổng chất lượng trong quy trình QA.

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định chất lượng?

 • Sự khác biệt giữa phân tích mã tĩnh và động là gì?

 • Mục đích của hệ thống quản lý chất lượng (QMS) là gì?

 • Bạn thiết lập và thực thi các quy trình kiểm soát chất lượng như thế nào?

 • Các thành phần chính của kế hoạch kiểm soát chất lượng là gì?

 • Giải thích khái niệm kiểm soát quá trình thống kê (SPC).

 • Bạn thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về chất lượng như thế nào?

 • Sự khác biệt giữa hành động khắc phục và hành động phòng ngừa là gì?

 • Một số chỉ số hiệu suất chính (KPI) để đo lường chất lượng là gì?

 • Làm thế nào để bạn theo dõi và phân tích xu hướng lỗi trong một dự án?

 • Giải thích khái niệm về mật độ khuyết tật và ý nghĩa của nó.

 • Vai trò của việc ngăn ngừa khuyết tật trong kiểm soát chất lượng là gì?

 • Làm thế nào để bạn xác định và ưu tiên các lĩnh vực cần cải tiến quy trình?

 • Giải thích khái niệm phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA) trong kiểm soát chất lượng.

 • Lợi ích của việc triển khai Six Sigma trong một tổ chức là gì?

 • Làm thế nào để bạn nuôi dưỡng văn hóa chất lượng trong một nhóm hoặc tổ chức?

 • Mục đích của việc kiểm tra chất lượng là gì và nó được thực hiện như thế nào?

 • Giải thích khái niệm tuân thủ quy trình trong đảm bảo chất lượng.

 • Làm thế nào để bạn xác định và khắc phục các vấn đề không phù hợp?

 • Các thành phần chính của một báo cáo kiểm toán là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính hiệu quả của các hành động khắc phục?

 • Bạn đã thực hiện bất kỳ quy trình đảm bảo chất lượng tự động nào chưa? Nếu vậy, hãy mô tả chúng.

 • Lợi ích của việc tự động hóa các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng là gì?

 • Giải thích khái niệm tích hợp liên tục và thử nghiệm liên tục.

 • Bạn chọn và triển khai các công cụ tự động hóa đảm bảo chất lượng như thế nào?

 • Những thách thức của việc duy trì các quy trình đảm bảo chất lượng tự động là gì?

 • Làm thế nào để bạn ghi lại và truyền đạt các quy trình và thủ tục chất lượng?

 • Giải thích khái niệm về các mô hình trưởng thành của quy trình (ví dụ CMMI).

 • Các bước chính liên quan đến sáng kiến cải tiến quy trình là gì?

 • Làm thế nào để bạn đo lường hiệu quả của các quy trình chất lượng?

 • Vai trò của kỹ sư QA/QC trong việc thúc đẩy cải tiến quy trình là gì?

 • Mục đích của Kiểm soát quá trình thống kê (SPC) trong kiểm soát chất lượng là gì?

 • Giải thích khái niệm biểu đồ kiểm soát và cách giải thích chúng.

 • Làm thế nào để bạn xác định và ứng phó với các quy trình ngoài tầm kiểm soát?

 • Những lợi ích chính của việc sử dụng SPC trong quản lý chất lượng là gì?

 • Vai trò của SPC trong nỗ lực cải tiến liên tục là gì?

 • Kiểm thử tự động là gì và tại sao nó quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm?

 • Giải thích sự khác biệt giữa kiểm tra chức năng và kiểm tra hồi quy.

 • Mô tả những ưu điểm và nhược điểm của kiểm thử tự động.

 • Các thành phần chính của khung tự động hóa thử nghiệm là gì?

 • Những thách thức phổ biến phải đối mặt trong quá trình tự động hóa thử nghiệm là gì và bạn vượt qua chúng như thế nào?

 • Giải thích khái niệm quản lý dữ liệu thử nghiệm trong thử nghiệm tự động hóa.

 • Bạn đã sử dụng những loại công cụ kiểm tra tự động hóa nào?

 • Mô tả trải nghiệm của bạn khi tạo tập lệnh kiểm thử tự động bằng cách sử dụng một công cụ hoặc khung cụ thể.

 • Bạn xử lý việc quản lý trường hợp thử nghiệm và báo cáo trong thử nghiệm tự động hóa như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về số liệu tự động hóa thử nghiệm và tầm quan trọng của chúng trong việc đo lường hiệu quả thử nghiệm.

 • Các phương pháp hay nhất để duy trì và cập nhật tập lệnh kiểm thử tự động là gì?

 • Mô tả trải nghiệm của bạn với tích hợp liên tục và phân phối liên tục (CI/CD) trong thử nghiệm tự động hóa.

 • Bạn xử lý các sự cố đồng bộ hóa và điều kiện chờ đợi trong thử nghiệm tự động hóa như thế nào?

 • Giải thích khái niệm kiểm tra dựa trên dữ liệu và cung cấp các ví dụ về cách sử dụng nó.

 • Những ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng các công cụ ghi và phát lại để kiểm tra tự động hóa là gì?

 • Mô tả trải nghiệm của bạn khi sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản (ví dụ: Git) trong thử nghiệm tự động hóa.

 • Bạn xử lý việc thiết lập và cấu hình môi trường thử nghiệm trong thử nghiệm tự động hóa như thế nào?

 • Bạn đã làm việc với các loại khung kiểm thử nào trong kiểm thử tự động hóa?

 • Giải thích khái niệm kiểm tra dựa trên từ khóa và lợi ích của nó.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn khi sử dụng khung BDD (ví dụ: Cucumber) trong thử nghiệm tự động hóa.

 • Bạn xử lý việc xử lý ngoại lệ và báo cáo lỗi trong tập lệnh kiểm thử tự động như thế nào?

 • Giải thích khái niệm kiểm thử trên nhiều trình duyệt và cách nó được thực hiện trong tự động hóa.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn khi làm việc kiểm thử tự động hóa thiết bị di động bằng các công cụ như Appium hoặc Selenium WebDriver.

 • Các phương pháp hay nhất để bảo trì tập lệnh thử nghiệm và khả năng sử dụng lại trong thử nghiệm tự động hóa là gì?

 • Giải thích khái niệm đánh giá mã tự động hóa thử nghiệm và lợi ích của chúng.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn với thử nghiệm hiệu suất và thử nghiệm tải bằng các công cụ tự động hóa.

 • Bạn xử lý các mối lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong thử nghiệm tự động hóa như thế nào?

 • Giải thích khái niệm phát triển dựa trên thử nghiệm (TDD) và vai trò của nó trong thử nghiệm tự động hóa.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn khi sử dụng các công cụ quản lý kiểm thử (ví dụ: TestRail, Zephyr) trong kiểm thử tự động hóa.

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các công cụ, khung và phương pháp hay nhất về kiểm tra tự động hóa mới nhất?


Câu hỏi kỹ năng mềm (38)

 • Bạn hiểu thế nào về điểm mạnh?

 • Vậy thế nào là điểm yếu?

 • Trình bày ưu nhược điểm trong CV – Đâu là những điều cần lưu ý?

 • Những câu hỏi thách thức trong buổi phỏng vấn của bạn

 • Bạn muốn mình là ai và như thế nào trong 5 năm tới?

 • Em mong muốn mức lương bao nhiêu? Theo em tự đánh giá, với năng lực hiện tại thì mức lương cụ thể nào phù hợp với em?

 • Đừng lặp lại những thông tin trong CV

 • Cách trả lời ưu nhược điểm của bản thân bằng tiếng anh

 • Ai sẽ là người phỏng vấn tôi?

 • Có thể cho tôi biết rõ hơn về cơ hội phát triển khi tôi làm việc tại đây? Lý do nào nhà tuyển dụng nhận thấy tôi phù hợp?

 • Tôi khó khăn trong việc xác định các mục tiêu vì chưa rõ những mong muốn cụ thể từ quý công ty/doanh nghiệp, tôi có thể biết thêm về điều này được không?

 • Người giữ vị trí này trước đây tại sao lại nghỉ việc?

 • Thách thức lớn nhất đối với người giữ vai trò này là gì?

 • 1. Hãy kể cho tôi về 1 project mà bạn đã từng làm việc trong 6 tháng qua

 • 2. Các quyết định về sản phẩm được đưa ra như thế nào?

 • 3. Công ty đã giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp ra sao?

 • 4. Văn hóa công ty khác gì với các công ty công nghệ khác?

 • 5. Cơ hội nào cho nhân viên để học hỏi những điều mới?

 • Glassdoor: Giữa HackerRank, whiteboarding, paired programming v.v Hiện nay các kiểu phỏng vấn rất đa dạng. Theo chị ứng viên thực sự mong muốn điều gì nhất ở một buổi phỏng vấn ?

 • Glassdoor: Những nguyên tắc lập trình cơ bản nào mà chị cảm thấy ứng viên cần phải xem lại trước khi tham gia buổi phỏng vấn?

 • Glassdoor: Vì cấu trúc dữ liệu và các thuật toán rất quan trọng, liệu bạn có thật sự cần một tấm bằng CS để có thể làm việc tại một công ty công nghệ hàng đầu hay không?

 • Glassdoor: Theo chị, cách thực hành một buổi phỏng vấn tốt nhất sẽ như thế nào?

 • Glassdoor: Việc luyện tập trước khi tham gia buổi phỏng vấn có ảnh hưởng xấu đến biểu hiện của ứng viên hay không? Mọi người có thường chú ý nhiều đến việc trình bày câu trả lời như nội dung của nó không?

 • Glassdoor: Theo chị, việc ứng viên không trả lời được câu hỏi trong buổi phỏng vấn có ảnh hưởng đến kết quả hay không? Nếu ứng viên không biết câu trả lời, cách phản hồi tốt nhất là gì?

 • Glassdoor: Các ứng viên cần chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn không thuần về data structure hay các câu hỏi thuật toán chuyên sâu?

 • Glassdoor: Bạn sẽ làm gì nếu gặp khó khăn trong buổi phỏng vấn đầu tiên?

 • Glassdoor: Việc tuyển dụng đã thay đổi như thế nào từ khi chị viết cuốn sách cuối cùng? Theo chị, có xu hướng nào chuẩn bị biến mất không?

 • Glassdoor: Một số người cho rằng buổi phỏng vấn không thành công là do các yếu tố như thiên vị ngầm và thực tế là chúng thường không nắm bắt chính xác loại công việc bạn đang làm trên cơ sở hàng ngày. Chị có đồng ý không?

 • Kiến thức Java nền tảng

 • Một số câu hỏi về Git cần biết

 • Kiến thức về Framework (ví dụ như học Spring Framework của Java)

 • Kiến thức về Database

 • Một số câu hỏi “mẹo” về Front-end

 • Can you introduce yourself? Tell me about yourself (Hãy giới thiệu về bản thân bạn)

 • What are your strengths and weaknesses? (Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?)

 • Why do you want to apply for this position? (Tại sao bạn lại muốn ứng tuyển vào vị trí này?)

 • 4. What are your short term goals in your career path? (Các mục tiêu ngắn hạn của bạn trong lộ trình sự nghiệp của bạn?)

 • 5. What is your expected salary? (Bạn mong đợi mức lương bao nhiêu?)


BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN KỸ NĂNG LẬP TRÌNH TESTING

CÂU HỎI KỸ THUẬT 💻

(152)
 • question

  Sắp xếp thứ tự các thẻ dưới đây theo cấp cha-con trong file <testNg.xml>: <test> <suite> <class> </methods> </classes>

  Trong file ta có:

  Tag cha trong file testNg.xml  là tag 

  Trong tag  có thể bao gồm một hoặc nhiều tag 

  Trong tag  có thể bao gồm tag 

  Tag  có thể bao gồm một hoặc nhiều tag 

  Tag  chứa các tag  – nơi mà chúng ta định nghĩa các test method có thể được thực thi hoặc là không.

  Do đó, thứ tự các thẻ theo cấp cha-con được sắp xếp như sau:

 • question

  Kể tên ít nhất 5 assertion của testNG mà chúng ta có thể sử dụng trong Selenium webdriver

  Có nhiều loại assertion khác nhau trong testNG, dưới đây là một số loại assert mà mình đã dùng như:

  - assertEquals
  - assertNotEquals
  - assertTrue
  - assertFalse
  - assertNull
  - assertNotNull
 • question

  Ý nghĩa của file <testNG.xml> là gì? Hay sử dụng file <testNG.xml> này có tác dụng gì?

  Trong dự án Selenium TestNG, ta sử dụng file để cấu hình các bộ test đã hoàn thành vào trong một file cụ thể. File này giúp cho chúng ta gom nhóm các bộ test case và các tham số của bộ đó một cách dễ dàng trong file đó. Đồng thời cũng cung cấp khả năng tạo các tập hợp con cho các test hoặc tách thời gian gian chạy các test theo cấu hình.

  Một số công việc ta có thể nhóm trong file .xml này như:
  - Có thể cấu hình bộ test bao gồm nhiều test case cụ thể nào đó để chạy từ một nơi duy nhất. Như cho phép bộ test này chỉ run test trên FireFox, hoặc chỉ trên IE thôi.
  - Có thể bao gồm hoặc không bao gồm các test method được thực thi việc test ứng dụng
  - Có thể chỉ định cụ thể một nhóm nào sẽ được chạy hoặc không
  - Có thể sử dụng các tham số cho các test, như việc set tham số để chọn trình duyệt sẽ sử dụng này, linh động trong việc kết nối cơ sở dữ liệu…
  - Bạn cũng có thể cấu hình để chạy test song song cho ứng dụng, ví dụ như cấu hình để chạy bộ test nào đó chạy cùng một lúc trên các trình duyệt là FireFox, Chrome và IE chẳng hạn.
 • question

  Làm thế nào để bạn biết rằng tất cả các kịch bản thử nghiệm được bao phủ (covered)?

  Câu hỏi đề cập đến độ bao phủ trong kiểm thử. Độ bao phủ đóng vai trò quan trọng trong kiểm thử đặc biệt là trong quản lý kiểm thử. Tuy nhiên khi nói đến độ bao phủ, chúng ta phải nói độ bao phủ đó được đo dựa trên đơn vị nào. Độ bao phủ của yêu cầu, độ bao phủ của chức năng, độ bao phủ của các loại kiểm thử, độ bao phủ của kỹ thuật kiểm thử, độ bao phủ của trình duyệt v.v. Chúng ta cũng nên lưu ý thông tin về độ bao phủ cũng rất dễ gây nhầm lẫn. Bạn có 100 yêu cầu và bạn đã kiểm thử được 90 yêu cầu vậy độ bao phủ là 90% đối với yêu cầu. Con số 90% nói lên điều gì về chất lượng công việc kiểm thử cũng như chất lượng sản phẩm. Chẳng nói lên điều gì cả. 90% đó sẽ có nghĩa hơn nếu được kết hợp với những thông tin khác như bao nhiêu yêu cầu quan trọng đã được bao phủ, bao nhiêu lỗi đã tìm được trong 90% đó.
 • question

  Ý kiến của bạn về quan điểm “kiểm thử tự động nâng cao hiệu quả kiểm thử phần mềm”?

  Theo quan điểm của mình thì kiểm thử tự động sẽ hỗ trợ trong việc tăng độ bao phủ, giảm thời gian thực thi cũng như giảm thiểu chi phí cho công việc kiểm thử….nếu làm đúng cách.
resume passed

Bạn chưa có CV để ứng tuyển?

Hãy để TopDev giúp bạn xây dựng hoàn chỉnh CV chuẩn developer để tăng khả năng tiến vào vòng phỏng vấn.

CÂU HỎI KỸ NĂNG MỀM 💼 (38)

 • question

  Bạn hiểu thế nào về điểm mạnh?

  Thuật ngữ điểm mạnh khá gần gũi nhưng trước tiên, cùng xem nó có ý nghĩa thế nào. Điểm mạnh (Strengths) là những thế mạnh của bạn về tố chất, các kỹ năng, kinh nghiệm hoặc trình độ chuyên môn nổi trội của bạn tương ứng trong giới hạn khả năng được vận dụng vào cuộc sống, quá trình thực hiện công việc của bạn.

  Mỗi người chúng ta đều có những điểm mạnh khác nhau, khó trộn lẫn. Và tùy vào tình huống thực tế, những điểm mạnh sẽ được phát huy, cân bằng một cách tốt nhất. Những điểm mạnh cơ bản mà bạn có thể biết bao gồm:

  - Năng lực chuyên môn giỏi

  - Tính trung thực cao

  - Có trách nhiệm - ý thức cao trong công việc; nhiệt huyết và niềm đam mê công việc

  - Trình độ ngoại ngữ tốt (Đạt tiêu chuẩn giao tiếp quốc tế - Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung,...

  - Khả năng học hỏi, ứng biến linh hoạt với môi trường, nhạy bén với cái mới

  - Sức sáng tạo

  - Tinh thần kỷ luật cao, có đạo đức nghề nghiệp

  - Sự kiên nhẫn

  - Hòa đồng - thân thiện với mọi người xung quanh

  - Mức độ quyết tâm hoàn thành công việc

  - Kỹ năng mềm

  - Làm việc có nguyên tắc, đúng giờ, chuyên nghiệp

  - Sự năng động

  - Kỹ năng lên kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt

  - Thành thạo kỹ năng tin học

  - Sở hữu những năng khiếu về nghệ thuật (ca hát, làm MC. diễn xuất,...)
 • question

  Vậy thế nào là điểm yếu?

  Điểm yếu (Weaknesses) là những điểm hạn chế, những điểm mà bản thân bạn cảm tấy không tự tin về chúng. Cũng có thể hiểu một phần nó không phải trường chính mà bạn ứng dụng vào công việc lẫn cuộc sống.

  Điểm yếu thường bao gồm:
  - Kỹ năng hay năng lực chuyên môn nghề nghiệp chưa tốt

  - Chưa có sự định hướng hay mục tiêu rõ rãng trong công việc

  - Trình độ ngoại ngữ chưa đảm bảo tiêu chuẩn cơ bản (Đọc, viết, giao tiếp, nghe)

  - Kỹ năng tin học văn phòng chưa tốt

  - Kỹ năng giao tiếp chưa hoàn thiện, còn sợ và e dè - không tự tin trước đám đông

  - Những thói quen tích cực ảnh hưởng đến các tính trách nhiệm, ý thức tự giác, tình thần làm việc,...
 • question

  Trình bày ưu nhược điểm trong CV – Đâu là những điều cần lưu ý?

  Đề làm nổi bật được nội dung điểm mạnh điểm yếu của bản thân trong CV, bạn cần chú ý những vấn đề sau:

  Tập trung trình bày các ưu điểm gắn với công việc, không nên lan man. Đừng kể lể quá nhiều sẽ làm nhà tuyển dụng cảm thấy bạn không đáng tin. Trình bày ưu điểm với những từ ngữ đơn giản, tránh việc “bày vẽ” quá nhiều thứ sẽ khó tạo được những thiện cảm cho nhà tuyển dụng.

  Nói như vậy, không cò nghĩa là bạn chị tập trung vào việc trình bày điểm mạnh. Bạn hạy khôn khèo và cân bằng việc đưa các điểm yếu của mình vào CV. Tuy nhiên, hãy gắn nó với những cách thức giúp bạn vượt qua hoặc khắc phục tốt nhất những nhược điểm ấy. Đó là một cách thức thật sự thông minh dành cho bạn.

  Một điều quan trọng nữa mà bạn cần lưu tâm chính là phải thật sự trung thực với những gì mình chia sẻ với nhà tuyển dụng. Không nên nói quá nhiều về điểm mạnh. Vì nếu thế, dường như bạn chỉ đang khoe khoang hoặc đang “thùng rỗng kêu to”. Nhà tuyển dụng họ là những người có cái nhìn tổng quan lẫn chi tiết nhất. Vì thế, việc kiểm chứng tính xác thực về những gì bạn trình bày là một điều hoàn toàn dễ dàng dối với họ.
 • question

  Những câu hỏi thách thức trong buổi phỏng vấn của bạn

  Thách thức tuyển dụng luôn là điều mà mọi ứng viên cần phải trải qua. Và để có thể đồng hành cùng các doanh nghiệp/tổ chức, bạn cần vượt qua những thách thức ấy trong chính buổi phỏng vấn của mình. Và cụ thể là việc cách bạn trả lời câu hỏi: “Anh chị hãy nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình”.

  Nhiều thách thức được đặt ra trong chính quá trình giới thiệu bản thân khi phỏng vấn. Việc của ứng viên là cần bình tĩnh để xử lý các thách thức. Bạn không nên hoang mang để rồi cảm thấy bị bế tắc trong chính những thách thức ấy. Hãy có cách ứng xử thông mình, hiệu quả phỏng vấn hầu như đạt mức tuyệt đối. Tuy nhiên, nhiều câu trả lời dường như chỉ tập trung vào việc đào sâu các vấn đề nhạy cảm liên quan đến công việc. Cụ thể, nhiều ứng viên sẽ đề cập đến mức lương và các chế độ thuộc về mặt quyền lợi của nhân viên. Từ đây, các ý kiến khác nhau được bàn luận. Hãy cẩn trọng để không phải mắc phải cấm kỵ khi đi phỏng vấn nhé!
 • question

  Bạn muốn mình là ai và như thế nào trong 5 năm tới?

  Nhiều ứng viên đã trình bày các kế hoạch không một tí liên quan gì đến công việc như: mua nhà, đi du lịch, kinh doanh,…

  Hoặc thậm chí, ứng viên bộc lộ nhiều sự cường điệu trong cách dẫn dắt câu chuyện. Chẳng hạn như việc chia sẻ rằng họ sẽ là một người có đam mê với công việc nhiều nhất; làm việc chăm chỉ nhất. Tồi tệ hơn là có nhiều ứng viên chỉ cười trừ vì không biết phải trả lời như thế nào. Vậy đâu là lỗi khi đi phỏng vấn, gây ấn tượng lúc phỏng vấn?

  Bạn phải thật sự cẩn trọng trong cách trả lời của mình. Nếu không, bạn sẽ thất bại về vấn đề tri nhận các yêu cầu phản hồi thông điệp. Dù bạn cố tình hay vô tình (thiếu sự trải nghiệm), bạn cũng không nên khiến mình thiếu chuyên nghiệp.