Truy vấn cơ sở dữ liệu MongoDB bằng PHP

2735

Bài viết được sự cho phép của smartjob.vn

MongoDB hỗ trợ rất nhiều Driver cho các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Trong bài viết này, SmartJob trình bày về việc kết nối, truy vấn từ PHP.

Máy tính sử dụng: Windows 10, 64 bit, sử dụng bộ tích hợp XAMPP.
Cài đặt MongoDB sử dụng MEAN stack (bạn xem các bài viết trước đã hướng dẫn cách cài đặt).

Xem thêm việc làm mongoBD tại các công ty hàng đầu trên TopDev

Bước 1. Tải về tập tin mở rộng dll tại đường link:

Bước 2. Giải nén. Copy file php_mongodb.dll  vào thư mục ext, ví dụ trên máy của tác giả là: C:xamppphpext

Bước 3. Tìm file php.ini , ví dụ, trên máy tác giả là: C:xamppphpphp.ini .

Chèn vào cuối tập tin này:

extension=php_mongodb.dll

Bước 4. Giả sử có thư mục: C:xampphtdocsvymongophp
Sử dụng cmd:

Gõ lệnh:

composer require "mongodb/mongodb=^1.0.0"

để tải thư viện bằng Composer về.

Composer tự động tải về và thư mục có thêm 1 thư mục và 2 tập tin mới:

Tạo 3 tập tin info.phpadd.phpfind.php để kiểm tra các tính năng mà thư viện MongoDB PHP cung cấp:

Tập tin info.php

Tập tin add.php

Tập tin find.php

Bước 5. Khởi chạy máy chủ PHP dựng sẵn

php -S localhost:1111 -t C:xampphtdocsvymongo-php

Bước 6. Truy cập

http://localhost:1111/info.php

xem kết quả để thấy rằng extension MongoDB đã được cài đặt thành công trong PHP.

Bước 7. Thêm dữ liệu bằng cách truy cập đường dẫn

Bước 8. Tìm kiếm dữ liệu, bằng cách truy cập đường dẫn

Để thực hiện nhiều thao tác đa dạng khác (đọc, ghi, sửa, xóa), bạn hãy xem thêm tài liệu như bên dưới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. http://php.net/manual/en/mongodb.installation.windows.php
2. http://mongodb.github.io/mongo-php-library/api/class-MongoDB.Collection.html
3. https://gist.github.com/gatesvp/977676

Tải mã nguồn từ server SmartJob: mongo-php
hoặc tải về/fork từ server Github: https://github.com/SmartJobVN/mongo-php

Bài viết gốc được đăng tải tại smartjob.vn

Có thể bạn quan tâm:

Xem ngay những tin đăng tuyển dụng IT mới nhất trên TopDev