Các hàm xử lý chuỗi thường dùng trong PHP

679

Bài viết được sự cho phép của tác giả Mai Đông Giang

Cắt hay nối chuỗi trong PHP, kiểm tra từ tồn tại trong một chuỗi trong PHP. Hay như đếm số ký tự trong một chuỗi bằng PHP, độ dài của chuỗi,…. Có rất nhiều thao tác với chuỗi trong PHP chúng ta sẽ gặp thường xuyên trong lập trình.

Bài này mình xin được chia sẻ với các bạn về một số hàm xử lý chuỗi thường dùng trong PHP. Trước hết, chúng ta xem qua nguyên tắc dùng chuỗi trong php: Nếu chuỗi được đặt trong dấu nháy kép “” thì các ký tự nháy kép ” bên trong chuỗi phải thêm dấu gạch chéo đằng trước nó.

Trước hết, chúng ta xem qua nguyên tắc dùng chuỗi trong php:

Nếu chuỗi được đặt trong dấu nháy kép “” thì các ký tự nháy kép ” bên trong chuỗi phải thêm dấu gạch chéo đằng trước nó.

echo "Phân tích câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" ";

Nếu chuỗi được đặt trong dấu nháy kép  “”  thì trong chuỗi ta có thể truyền biến mà không cần dùng phép nối chuỗi.

$foo = 100;
echo "Số foo có giá trị là $foo";

Nếu chuỗi được đặt trong dấu nháy đơn ” thì các ký tự nháy đơn ‘ bên trong chuỗi phải thêm dấu gạch chéo đằng trước nó. Thường dùng với câu chữ trong tiếng Anh.

echo 'I'm fine';

Bây giờ chúng ta đến với các hàm xử lý chuỗi hay dùng:

addcslashes($str, $char_list)

Hàm này có tác dụng chèn vào trước các ký tự trong chuỗi $str với các ký tự được liệt kê ở $char_list

echo addcslashes(" PHP là ngôn ngữ lập trình Web", 'g');
// output: PHP là ngôn ngữ lập trình Web
echo addcslashes("PHP là ngôn ngữ lập trình Web", 'a..z');
//output: PHP là ngôn ngữ lập trình Web
echo addcslashes("PHP là ngôn ngữ lập trình Web", 'a..zA..Z');
// output: PHP là ngôn ngữ lập trình Web

addslashes($str)

Hàm này sẽ thêm ký tự vào trước các ký tự ', ", trong chuỗi $str nếu có.

echo addslashes("PHP l'à ngôn ngữ lập trình W'e'b");
//output: PHP l'à ngôn ngữ lập trình W'e'b

bin2hex($str)

Hàm này có tác dụng chuyển đổi chuỗi về dạng ASCII HEX của từng ký tự trong chuỗi $str.

echo bin2hex("I am PHP");
//ouutput: 4920616d20504850

  Top 6 mẹo của PHP giúp anh em code tốt hơn

chop($string, $charList)

Hàm này có tác dụng xóa ký tự,hoặc từ cuối cùng của chuỗi nếu nó = $charlist.

echo chop("My name is Strong PHP", "PHP");
//output: My name is Strong

crc32($string)

Hàm này có tác dụng chuyển một chuỗi thành một số nguyên.

echo crc32("I am PHP");
//output: 2701280583

explode($separator, $string, $limit)

Hàm này có tác dụng tách chuỗi $string thành một mảng(array) với điều kiện $separator, và giới hạn $limit.

$str = "facebook.com";
$data = explode('o', $str);
print_r($data);
//output: Array ( [0] => faceb [1] => [2] => k.c [3] => m )
$data = explode('o', $str, 2);
print_r($data);
//output: Array ( [0] => faceb [1] => ok.com )

Xem thêm tuyển dụng PHP lương cao trên TopDev

implode($separator, $array)

Ngược lại với hàm explode thì hàm này có tác dụng nối tất cả các phần tử của mảng $array thành chuỗi với khoảng phân biệt $separator.

$data = ["I", "a", "m", "PHP"];
echo implode('-', $data);
//output: I-a-m-PHP

strlen($string)

Hàm này có tác dụng đếm xem chuỗi $string có bao nhiêu ký tự.

  Substr trong php là gì? Ví dụ về substr

str_word_count($string)

Hàm này có tác dụng đếm xem chuỗi $string có bao nhiêu từ.

str_repeat($string, $repeat)

Hàm này có tác dụng lặp chuỗi $string $repeate lần.

str_replace($find, $replace, $string)

Hàm này có tác dụng tìm kiếm chuỗi $find và thay thế chuỗi đó bằng $replace trong chuỗi $string.

md5($string)

Hàm này có tác dụng chuyển chuỗi $string sang mã hóa md5.

strip_tags($string, $allow)

Hàm này có tác dụng loại bỏ các thẻ html có trong chuỗi $tring, trừ các thẻ được cho phép $allow. Thường được dùng để lọc dữ liệu đầu vào trong các chức năng của website.

substr(string, start, length)

Hàm này có tác dụng cắt chuỗi $string, bắt đầu ở vị trí $start và có giới hạn $length.

strtolower($string)

Hàm có tác dụng chuyển chuỗi $string sang in thường.

strtoupper($string)

Hàm có tác dụng chuyển đổi chuỗi $string sang in hoa.

ucword($string)

Hàm có tác dụng chuyển đổi chữ cái đầu tiên của các từ trong chuỗi sang in hoa.

ucfirst($string)

Hàm có tác dụng chuyển đổi chữ cái đầu tiên trong chuỗi sang in hoa.

trim($string, $charlist)

Hàm có tác dụng loại bỏ khoảng trắng hoặc các ký tự $charlist trong chuỗi $string

ltrim($tring,$charlist)

Tương tự như hàm trim nhưng chỉ cắt bên trái của chuỗi.

rtrim($tring,$charlist)

Tương tự như hàm trim nhưng chỉ cắt bên phải của chuỗi.

Lời kết

Bài này đã giới thiệu với mọi người về các hàm xử lý chuỗi hay dùng trong PHP, hi vọng sẽ giúp các bạn mới tiếp cận với PHP dễ dàng hơn. Các bạn cũng có thể xem thêm các hàm khác ở đây nhé!

Bài viết gốc được đăng tải tại giangmd.net

Có thể bạn quan tâm:

Truy cập ngay việc làm IT đãi ngộ tốt trên TopDev