Sửa lỗi jenkins No Java executable found in current PATH

528

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Sửa lỗi jenkins No Java executable found in current PATH

Đây là lỗi khi bạn start service jenkins. Nguyên nhân là do jenkins không tìm thấy Java Path.

  Cài Plugin cho Jenkins, Cài Maven Plugin cho Jenkins
  Hướng dẫn cấu hình JDK (Java) cho Jenkins

Sửa lỗi jenkins "No Java executable found in current PATH".

Có 2 nguyên nhân:

  • Trường hợp 1: Do bạn chưa cài Java trên máy tính or chưa cấu hình environment cho Java
  • Trường hợp 2: Đã cài Java và cấu hình environment nhưng jenkins không nhận Java PATH (thường là bị trên ubuntu do bạn cài JDK từ oracle bằng tay)

Sửa lỗi jenkins No Java executable found in current PATH.

Trường hợp 1:

Bạn cài đặt Java và cấu hình environment bằng lệnh:

sudo apt install openjdk-8-jre

Hoặc tải file tar.gz rồi cài đặt bằng tay như tại đây.

Trường hợp 2:

Mở file cấu hình jenkins bằng lệnh sau:

sudo vi /etc/init.d/jenkins

Sửa dòng thêm folder bin trong thư mục java của bạn vào sau biến PATH, nếu bạn cài open jdk thì nó sẽ có dạng /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/bin/, còn trên máy mình cài java ở folder /opt/java/jdk1.8.0_261/bin nên mình sẽ sửa thành như sau:

PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/opt/java/jdk1.8.0_261/bin

Khởi động lại jenkins:

sudo service jenkins start
sudo service jenkins status

Sửa lỗi jenkins No Java executable found in current PATH

Reference: https://stackoverflow.com/questions/39621263/jenkins-fails-when-running-service-start-jenkins

Bài viết gốc được đăng tải tại stackjava.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Tuyển dụng Java hấp dẫn trên TopDev