PHP & MySQL: Novice to Ninja, 5th Edition

1588

Dưới đây là tài liệu về PHP & MySQL mà Topdev đã tham khảo được trên diễn đàn.

Người mới làm quen với Ninja là một hướng dẫn thực hành thực tế để tìm hiểu tất cả các công cụ, nguyên tắc và kỹ thuật cần thiết để xây dựng một trang web hướng cơ sở dữ liệu đầy đủ chức năng bằng cách sử dụng PHP & MySQL

Tải tại đây

Tham khảo thêm việc làm php nhiều ngành nghề tại đây