Lưu ý khi chạy async function với vòng lặp

2945

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Để chạy một chuỗi các async function theo thứ tự (tuần tự như chạy tiếp sức) cố định, nếu không để ý chúng ta sẽ có những kết quả không như mong đợi.

Luôn dùng for...of

Không sử dụng .forEach nếu bên trong callback chứa các hàm cần awaitLuôn luôn dùng for..of nếu muốn nó đúng thứ tự

  6 lý do Async/Await của Javascript đánh bại Promises
  RxSwift 3: Thuật ngữ về lập trình bất đồng bộ (Asynchronous programming glossary)

Xem thêm các việc làm JavaScript lương cao trên TopDev

async function asyncProcessing(ms) {
  return new Promise(resolve => setTimeout(function() {
    console.log('wait:', ms);
    resolve(ms);
  }, ms));
}

async function forOf() {
  const timeouts = [10, 600, 200, 775, 125, 990];
	let result = [];
  
  for (const timeout of timeouts) {
    result.push(await asyncProcessing(timeout))
  }
  
  return result;
}
// Kết quả
wait: 10
wait: 600
wait: 200
wait: 775
wait: 125
wait: 990

Nếu thay vòng lặp for...of bằng

timeouts.forEach(async timeout => {
  const a = await asyncProcessing(timeout);
  result.push(a);
})
// kết quả nhận được
wait: 10
wait: 125
wait: 200
wait: 600
wait: 775
wait: 990

Hoặc dùng Array.reduce

Một lựa chọn khác nếu không thích dùng for...of, kết quả sẽ giống i chang

const result = await timeouts.reduce(async (sum, timeout) => {
  return [
    ...(await sum),
    await asyncProcessing(timeout)
  ]
}, Promise.resolve([]))
// Kết quả
wait: 10
wait: 600
wait: 200
wait: 775
wait: 125
wait: 990

Vậy nếu có nhu cầu chạy các hàm một cách bất đồng bộ, như phất cờ là cho toàn bộ chạy một lúc giống thi chạy diệt dã? Chúng ta có một lựa chọn rất hiển nhiên Promise.all

const promises = timeouts.map(async timeout => await asyncProcessing(timeout));

await Promise.all(promises);

Kết quả

wait: 10
wait: 125
wait: 200
wait: 600
wait: 775
wait: 990

Vuilaptrinh.com

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev