Kiểu dữ liệu, biến, hằng trong ngôn ngữ Swift

1137

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Kiểu dữ liệu, biến, hằng trong ngôn ngữ Swift

I.Kiểu dữ liệu

Swift cung cấp cho chúng ta đầy đủ các kiểu dữ liệu cơ sở giống như C và Obiective-C. Ví dụ: Int, Double, Float, Bool, String, …).

Các kiểu dữ liệu mới trong Swift:

Chúng ta có thể demo và học các câu lệnh cơ bản  trong Xcode nó sẽ chạy và show kết quả từng câu lệnh cho chúng ta.

  Hằng và biến trong Swift
  Các cách sử dụng AS, AS?, AS! một cách hiệu quả và an toàn trong code Swift

Apple có cung cấp cho chúng ta công cụ tuyệt vời để test code-Swift: playgroundChúng ta sẽ sử dụng tool playground để học swift3.

Kiểu dữ liệu, biến, hằng trong ngôn ngữ Swift

Bạn click vào “Get started with a playground ”

Kiểu dữ liệu, biến, hằng trong ngôn ngữ Swift

Các bạn click next và chọn nơi lưu project

Và đây là giao diện giúp chúng ta code.

Kiểu dữ liệu, biến, hằng trong ngôn ngữ Swift

Array
Các phần tử trong 1 array phải chung kiểu dữ liệu. Có thể khai báo array bằng những cách sau:

Khai báo mảng rỗng

  • let emptyArr = [Int]() // mảng Int rỗnglet emptyArr : Array<Int> = [] // mảng int rỗng

Thêm mới 1 phần tử:

  • arr.append(6) // thêm vào cuối mảng arr.insert(0, atIndex: 0) // thêm mới theo index

Dictionary

Dictionary dùng để chứa các biến có cùng kiểu dữ liệu. Khác với array là dictionary gọi biến theo key – value chứ không phải theo index.

Khai báo dictionary theo 2 cách như sau:

  • var dict : Dictionary<String,String> = [“HN” : “HaNoi” , “HCM” :“HoChiMinh”];var dict2 : [String : String] = [“HN” : “HaNoi”];

II.Biến và hằng

1.Biến

Trong ngôn ngữ Swift, các biến được khai báo bằng từ khóa “var”

Khai báo biến dùng từ khóa var theo sau là tên biến được khởi tạo giá trị. Kiểu dữ liệu của biến khai báo theo cách này phụ thuộc vào giá trị nó khởi tạo. Bạn có thể khai báo nhiều biến trên một dòng, mỗi biến cách nhau bởi dấu “,”.

var Tên biến: kiểu dữ liệu = Giá trị

Ví dụ:

  • var str: String = “Học swift”

//Khai báo biến, khởi tạo giá trị cho nó là //số nguyênvar bien1 = 123 //Khai 2 biến trên một dòng bien2 và biến3 var bien2 = “XYZ”, biến3 = bien1 + 10

2.Hằng

Khai báo hằng số

– Hằng số để sử dụng lưu giá trị nào đó mà không cần thay đổi,không giống với biến chúng ta có thể thay đổi được giá trị nhưng khi chúng ta đã khai báo 1 hằng số thì không thể thay đổi giá trị cho hằng số đó.

– Để khai báo 1 hằng số trong swift chúng ta sử dụng từ khóa “let”,cũng giống với biến thì hằng số cũng có nhiều cách khai báo hằng đó là có thể gắn luôn kiểu dữ liệu hoặc không gắn kiểu dữ liệu và gắn giá trị mặc định hoặc không.

Khi chúng ta không gắn kiểu giá trị cho hằng số mà gắn giá trị mặc định thì lúc đó Swift sẽ tự động gắn kiểu cho hằng đó như kiểu của giá trị.

Để khai báo hằng số thì dùng từ khóa let theo sau là tên hằng và giá trị hằng số.

Ví dụ:

  • let SỐ_PI = 3.14

3.Quy tắc đặt tên biến và hằng

Tên biến và hằng bạn có thể gõ tên bất kỳ (kể cả dùng ký tự Unicode, gõ tiếng việt …), miễn là đảm bảo những nguyên tắc sau sẽ được chấp nhận:

  • Không được có khoảng trắng, ký hiệu toán học (+ / …), mũi tên (← → ↑ ↓ …), các tên và ký hiệu dùng bởi ngôn ngữ Swift trong tên biến
  • Tên biến có thể chứa ký tự số nhưng không được phép dùng số để bắt đầu tên biến. bien123 thì được, 123bien thì không được

Bài viết gốc được đăng tải tại codecute.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm Developer hấp dẫn tại TopDev