Javascript check is a number – 3 cách kiểm tra

7864

Bài viết được sự cho phép của tác giả Kiên Nguyễn

Làm việc với Javascript nhiều, vấn đề các bạn thường gặp là kiểm tra xem một object có phải là number hay không? (Javascript check is a number or not?).

Xin được giới thiệu 3 cách thông dụng dưới đây giúp kiểm tra isNumber trong Javascript:

  10 câu hỏi javascript để nâng cao trình độ
  10 tip tối ưu code trên JavaScript mà web developer nào cũng nên biết

1. Sử dụng isNaN()

Như cái tiêu đề function, NaN (Not a number). Hàm này kiểm tra một giá trị truyền vào có phải là số hay không?.

Syntax: Number.isNaN(value)

Trường hợp parameter value là số -> isNaN() trả về false. Trường hợp parameter value không phải là số isNaN() trả về true.

Chú ý rằng sử dụng isNaN() để kiểm tra number trong Javascript sẽ có hai cách gọi:

isNaN(), this is global function, converts the tested value to a Number, then tests it.

Nếu chỉ sử dụng isNaN(), đây là function toàn cục, trước khi kiểm tra value có là number hay không?. Nó sẽ convert trước các giá trị này rồi mới kiểm tra.

// Trường hợp là string sẽ tự động convert qua number rồi mới chekc
// Không convert được -> not a number -> true
isNaN('123') //false
isNaN('Hello') //true
isNaN('2005/12/12') //true

// Chú ý khi sử dụng với ''
isNaN('') //false -> '' vẫn được hiểu là number

// NaN thì cho dù là String cũng check được
isNaN(true) //false
isNaN(undefined) //true
isNaN('NaN') //true
isNaN(NaN) //true

// Các phép toán chia cho 0 chắc chắn không là number
isNaN(0 / 0) //true

The isNaN() function is different from the Number specific Number.isNaN() method. Number.isNaN() does not convert the values to a Number, and will not return true for anyone who want use javascript check is a number or not.

Function isNaN() thì khác so với Number.isNaN(). Function Number.isNaN() không convert giá trị qua kiểu số. Cũng không trả về true cho bất kì giá trị nào khác ngoài kiểu số.

Theo ý kiến riêng của mình, trường hợp không thể sure được các giá trị truyền vào có thể là undefined hay NaN, sử dụng Number.isNaN() sẽ là cách an toàn hơn để kiểm tra

Javascript check is a number with isNaN() function

2. Sử dụng isInteger()

The Number.isInteger() method determines whether the passed value is an integer.

Hàm Number.isInteger() kiểm tra xem một được tượng truyền vào có phải là số hay không?

Syntax: Number.isInteger(value)

Function isInteger chỉ trả về True hoặc False. Trường hợp parameter value là số -> trả về trueNgược lại, trả về false (bao gồm các trường hợp NaN – Not a Number).

Ví dụ sử dụng:

// Một số ví dụ khi sử dụng isNumber()
Number.isInteger(0.1); // false
Number.isInteger(Math.PI); // false
Number.isInteger(Infinity); // false
Number.isInteger(-Infinity); // false

// Lưu ý trường hợp String number cần convert trước nha
Number.isInteger('10'); // false

// Trường hợp số âm, big int
Number.isInteger(-100000); // true
Number.isInteger(99999999999999999999999); // true

// Trường hợp có phần thập phân
Number.isInteger(5.0); // true
Number.isInteger(5.000000000000001); // false
Number.isInteger(5.0000000000000001); // true

Javascript check is a number has a many function to do it. But please take care that’s not working in Internet explorer!.

Lưu ý rằng function này không hỗ trợ trên Internet Explorer. Trường hợp đang viết Javascript core trên IE thì đừng dại dột sử dụng function này nha

Biết là thế, nhưng khó nói lắm. Nếu mà làm cho các dự án cũ của Nhật hoặc cho chính phủ thì xác định là vẫn test IE như thường
Javascript check is a number with isNaN() function

3. typeOf operator – javascript nice way check is number

Sử dụng typeOf cũng là một cách hay để check is a number đối với một object.

Using typeOf in Javascript check is a number maybe is a best way. The parameter to check in typeOf is object, function or variable.

Sử dụng typeOf cũng là một cách đáng xem xét. Ngoài kiểm tra đối tượng, typeOf còn có thể sử dụng với đối tượng, hàm và biến (object, function or variable).

// Booleans
typeof true === 'boolean';
typeof false === 'boolean';
typeof Boolean(1) === 'boolean'; // Boolean() will convert values based on if they're truthy or falsy
typeof !!(1) === 'boolean';

typeof [5, 10, 15, 20] === 'object';
typeof 3.14 === 'number';

Anh em có thể đọc thêm các bài viết hay khác về Javascript như:

4. Tham khảo

Bài viết gốc được đăng tải tại kieblog.vn

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm javascript hấp dẫn trên TopDev