Code ví dụ typescript, cấu hình eslint với prettier

1407

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Code ví dụ typescript, cấu hình eslint với prettier.

eslint đã có sẵn các rules để phân tích code và một số format, tuy nhiên riêng phần format thì prettier làm tốt hơn eslint và cung cấp 1 số tính năng mà eslint ko có.

(xem lại: code ví dụ typescript với eslint)

  7 lý do bạn không nên sử dụng TypeScript
  Các kiểu dữ liệu trong lập trình C/C++ (Data type)

Code ví dụ typescript, cấu hình eslint với prettier

Giả sử bạn đang có sẵn 1 project typescript sử dụng eslint, để kết hợp prettier ta làm các bước sau:

Bước 1: Cài các package

npm install --save-dev eslint-plugin-prettier

npm install --save-dev --save-exact prettier

npm install --save-dev eslint-config-prettier

Trong đó:

  • eslint-config-prettier : Tắt các Eslint rules mà conflict với Prettier
  • eslint-plugin-prettier : Tích hợp Prettier rules với Eslint rules

Bước 2: Sửa lại file .eslintrc.json (hoặc .eslintrc.eslintrc.js)

{

"plugins": ["prettier"],

"extends": ["plugin:prettier/recommended"],

"rules": {

"prettier/prettier": "error"

}

}

Bước 3: Tạo file prettier.config.js để định nghĩa các rule của prettier.

Ví dụ:

module.exports = {

 singleQuote: true,

 trailingComma: 'es5',

 arrowParens: 'always',

 endOfLine: 'lf',

 tabWidth: 2,

 printWidth: 120,

};

Tham khảo thêm các vị trí tuyển dụng Typescript lương cao 3000 USD

Demo:

Giả sử mình đang có 1 project typescript đơn giản đã apply eslint như sau:

Code ví dụ typescript, cấu hình eslint với prettier

Mình thêm file prettier.config.js và sửa lại file .eslintrc.json như sau:

{

“scripts”: {

“lint”: “eslint . –ext .ts”,

“lint-and-fix”: “eslint . –ext .ts –fix”

},

}

{

“env”: {

“browser”: true,

“commonjs”: true,

“es2021”: true

},

“parser”: “@typescript-eslint/parser”,

“parserOptions”: {

“ecmaVersion”: 12

},

“plugins”: [“prettier”],

“extends”: [“plugin:prettier/recommended”],

“rules”: {

“prettier/prettier”: “error”

}

}

module.exports = {

 singleQuote: true,

 trailingComma: 'es5',

 arrowParens: 'always',

 endOfLine: 'lf',

 tabWidth: 2,

 printWidth: 120,

};

Sau đó chạy lệnh:

npm run lint-and-fix

Kết quả:

Code ví dụ typescript, cấu hình eslint với prettierOkay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây hoặc tại đây https://github.com/stackjava/typescript-eslint-prettier

References:

https://www.npmjs.com/package/eslint-plugin-prettier

Bài viết gốc được đăng tải tại stackjava.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev