Các kiểu dữ liệu trong lập trình C/C++ (Data type)

199880

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Kiểu dữ liệu / Data type là gì?

Trong lập trình C/C++ (hoặc các ngôn ngữ khác), kiểu dữ liệu chính là phần xác định các giá trị mà một biến có thể nhận hay giá trị mà một hàm có thể trả về.

Kiểu dữ liệu của một biến, xác định kích thước (số byte) của biến đó.

Có 4 kiểu dữ liệu trong lập trình C/C++ là: Kiểu dữ liệu cơ bản, kiểu dữ liệu enum, kiểu void và kiểu dữ liệu nâng cao.

Nhiều vị trí tuyển dụng C++ đãi ngộ tốt trên TopDev

Kiểu dữ liệu cơ bản

Kiểu dữ liệu cơ bản là kiểu dữ liệu số học, có thể là số nguyên (integer) hoặc số thực (float).

Kiểu số nguyên (integer)

Với kiểu dữ liệu số nguyên (integer) ta có các loại sau:

Kiểu Kích thước Vùng giá trị
char 1 byte -128 tới 127 hoặc 0 tới 255
unsigned char 1 byte 0 tới 255
signed char 1 byte -128 tới 127
int 2 hoặc 4 bytes -32,768 tới 32,767 hoặc -2,147,483,648 tới 2,147,483,647
unsigned int 2 hoặc 4 bytes 0 tới 65,535 hoặc 0 tới 4,294,967,295
short 2 bytes -32,768 tới 32,767
unsigned short 2 bytes 0 tới 65,535
long 4 bytes -2,147,483,648 tới 2,147,483,647
unsigned long 4 bytes 0 tới 4,294,967,295

Cùng là dữ liệu kiểu số học nhưng ta lại có nhiều kiểu khác nhau. Việc này giúp tiết kiệm bộ nhớ là linh động hơn trong việc lưu dữ liệu.

Ví dụ khi lưu tuổi một người ta chỉ cần dùng kiểu char hoặc unsigned char. Vừa tiết kiệm bộ nhớ nhưng vẫn đảm bảo có thể lưu tất cả các tuổi có thể xảy ra.

Nhưng với trường hợp dữ liệu lớn hơn, như số người trong một quốc gia thì lên tới con số hàng triệu. Do đó ta phải sử dụng loại dữ liệu khác như int

Kiểu số thực (float)

Tương tự với kiểu dữ liệu số thực (dấu phẩy động) ta cũng có các loại sau:

Kiểu Kích thước Vùng giá trị Độ chính xác
float 4 byte 1.2E-38 tới 3.4E+38 6 vị trí thập phân
double 8 byte 2.3E-308 tới 1.7E+308 15 vị trí thập phân
long double 10 byte 3.4E-4932 tới 1.1E+4932 19 vị trí thập phân

Code ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <limits.h>

int main() {
int age = 25;
int population = 85000000; // 85 triệu

printf("Age: %d - Population: %d n", age, population);

float pi = 3.14; // giá trị số pi
printf("pi: %f n", pi);

printf("Storage size for int : %d n", sizeof(int)); // kích thước kiểu int
printf("Storage size for float : %d n", sizeof(float)); // kích thước kiểu float

return 0;
}

Kết quả:

Các kiểu dữ liệu trong lập trình C/C++ (Data type)

Kiểu dữ liệu Enum

Kiểu dữ liệu Enum trong ngôn ngữ C hay còn gọi là kiểu dữ liệu cố định, kiểu liệt kê. Giá trị của một Enum chỉ có thể nhận giá trị là một số các số nguyên cho trước.

Kiểu Enum này khá giống với kiểu Enum trong Java, Node.js hay Python…

Kiểu Void

Kiểu void dùng xác định không có giá trị nào (không phải là null).

Nó được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

  • Kiểu trả về của một hàm: khi một không trả về dữ liệu gì thì hàm đó có kiểu void

Ví dụ:

void hello() {
printf("hello world");
}
  • Hàm với tham số void (tức là hàm không có tham số đầu vào)

Ví dụ: 2 cách viết dưới đây tương đương nhau:

void hello() {
printf("hello world");
}
// tương đương với
void hello(void) {
printf("hello world");
}
  • Con trỏ kiểu void void * được dùng để tham chiếu thới địa chỉ của một đối tượng (chứ không phải là một kiểu dữ liệu mới. Phần này hơi khó hiểu mình sẽ có bài riêng)

Kiểu dữ liệu nâng cao

Các kiểu dữ liệu nâng cao của C gồm:

  • Con trỏ (pointer)
  • Kiểu mảng (array)
  • Kiểu cấu trúc (structure)
  • Kiểu union
  • Kiểu hàm (function)

>>> Xem thêm: Lộ trình học lập trình C cho người mới bắt đầu

Kiểu dữ liệu boolean

Kiểu dữ liệu Boolean là một kiểu dữ liệu có chỉ có thể nhận một trong hai giá trị như đúng/sai (true/false, yes/no, 1/0) nhằm đại diện cho hai giá trị thật (truth value).

Trong lập trình C kiểu boolean sẽ được gọi là bool (trong Java thì gọi là boolean, trong Python thì gọi là bool… tùy theo ngôn ngữ)

Ban đầu, ngôn ngữ C không hỗ trợ kiểu bool, mà nó dùng số integer để biểu thị true/false (0 tức là false, khác 0 tức là true). Bắt đầu từ phiên bản C99 standard for C language thì mới bắt đầu hỗ trợ kiểu bool.

>>> Xem thêm: Kiểu bool, boolean trong lập trình C/C++

Lưu ý

Kiểu String

C/C++ không có loại dữ liệu string (text) dùng để hiển thị văn bản. Để hiển thị các giá trị kiểu text/string, ta dùng kiểu char. Thực chất char vẫn là kiểu số, nhưng tùy theo giá trị mà nó được hiểu thành các ký tự trong bảng mã ASCII. Một đoạn text/string trong C/C++ sẽ là một mảng char

Ví dụ số 32 tương ứng với dấu cách, 48 tương ứng với ký tự '0', 65 tương ứng với ký tự 'A'.

Để hiển thị đoạn text ‘hello’ thì ta cần mảng char tương ứng là [104, 101, 108, 108, 111]

Kiểu bool

Trong lập trình C, thực chất bool chính là kiểu integer (0 tức là false, khác 0 tức là true)

Bài viết gốc được đăng tải tại codecute.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem ngay những tin đăng tuyển dụng IT mới nhất trên TopDev