Tạo React Boilerplate – Từ a tới z

4316

Một ngày nào đó bạn ko muốn dùng create-react-app để khởi tạo project nữa, thì đây chính là bài hướng dẫn bạn cần đọc: setup một project từ a tới z mà không dùng create-react-app

Tạo thư mục mới nào

mkdir react-bolt

Vào bên trong thư mục react-bolt vừa tạo, chạy lệnh init

npm init -y

Lệnh này sẽ khởi tạo một project npm, trong đó có file package.json, nơi chúng ta chứa toàn bộ những dependencies

Chúng ta tạo thêm một số thư mục cần thiết khác

react-bolt
  |--config
  |--src
  |--tests

Tiến hành cài đặt webpack và một số plugin

npm i --save-dev webpack webpack-cli webpack-dev-server webpack-merge html-webpack-plugin clean-webpack-plugin img-loader url-loader file-loader

Bên trong thư mục config, chúng ta tạo thêm thư mục tên webpack, chúng ta tạo lần lượt 5 file bên dưới trong thư mục webpack

paths.js

import path from 'path';

module.exports = {
  root: path.resolve(__dirname, '../', '../'),
  outputPath: path.resolve(__dirname, '../', '../', 'build'),
  entryPath: path.resolve(__dirname, '../', '../', 'src/index.js'),
  templatePath: path.resolve(__dirname, '../', '../', 'src/index.html'),
  imagesFolder: 'images',
  fontsFolder: 'fonts',
  cssFolder: 'css',
  jsFolder: 'js'
};

rules.js

module.exports = [
  {
    test: /.js$/,
    exclude: /node_modules/,
    use: {
      loader: 'babel-loader'
    }
  },
  {
    test: /.eot(?v=d+.d+.d+)?$/,
    exclude: /node_modules/,
    loader: 'file-loader'
  },
  {
    test: /.(woff|woff2)$/,
    exclude: /node_modules/,
    loader: 'url-loader?prefix=font/&limit=5000'
  },
  {
    test: /.ttf(?v=d+.d+.d+)?$/,
    exclude: /node_modules/,
    loader: 'url-loader?limit=10000&mimetype=application/octet-stream'
  },
  {
    test: /.(jpe?g|png|gif|svg)$/i,
    use: ['url-loader?limit=10000', 'img-loader']
  }
];

webpack.common.babel.js

import webpack from 'webpack';
import HtmlWebpackPlugin from 'html-webpack-plugin';

import paths from './paths';
import rules from './rules';

module.exports = {
  entry: paths.entryPath,
  module: {
    rules
  },
  resolve: {
    modules: ['src', 'node_modules'],
    extensions: ['*', '.js', '.scss', '.css']
  },
  plugins: [
    new webpack.ProgressPlugin(),
    new HtmlWebpackPlugin({
      template: paths.templatePath,
      minify: {
        collapseInlineTagWhitespace: true,
        collapseWhitespace: true,
        preserveLineBreaks: true,
        minifyURLs: true,
        removeComments: true,
        removeAttributeQuotes: true
      }
    })
  ]
};

webpack.dev.babel.js

import webpack from 'webpack';

import paths from './paths';
import rules from './rules';

module.exports = {
  mode: 'development',
  output: {
    filename: '[name].js',
    path: paths.outputPath,
    chunkFilename: '[name].js'
  },
  module: {
    rules
  },
  performance: {
    hints: 'warning',
    maxAssetSize: 450000,
    maxEntrypointSize: 8500000,
    assetFilter: assetFilename => {
      return (
        assetFilename.endsWith('.css') || assetFilename.endsWith('.js')
      );
    }
  },
  optimization: {
    splitChunks: {
      chunks: 'all'
    }
  },
  devServer: {
    contentBase: paths.outputPath,
    compress: true,
    hot: true,
    historyApiFallback: true
  },
  plugins: [
    new webpack.HotModuleReplacementPlugin()
  ]
};

webpack.prod.babel.js

import CleanWebpackPlugin from 'clean-webpack-plugin';

import paths from './paths';
import rules from './rules';

module.exports = {
  mode: 'production',
  output: {
    filename: `${paths.jsFolder}/[name].[hash].js`,
    path: paths.outputPath,
    chunkFilename: '[name].[chunkhash].js'
  },
  module: {
    rules
  },
  plugins: [
    new CleanWebpackPlugin([paths.outputPath.split('/').pop()], {
      root: paths.root
    })
  ],
  devtool: 'source-map'
};

Bên trong webpack.common.babel.js chúng ta sẽ setup entry và output và các plugin. Các thiết đặt để chạy môi trường dev sẽ nằm trong webpack.dev.babel.js và môi trường production sẽ nằm trong webpack.prod.babel.js

Tham khảo việc làm React hấp dẫn cho SV

Sau cùng, bên trong thư mục gốc, tạo thêm file webpack.config.js nó sẽ merge 3 file config common, dev, prod lại

require('@babel/register');
const webpackMerge = require('webpack-merge');

const common = require('./config/webpack/webpack.common.babel');

const envs = {
  development: 'dev',
  production: 'prod'
};

/* eslint-disable global-require,import/no-dynamic-require */
const env = envs[process.env.NODE_ENV || 'development'];
const envConfig = require(`./config/webpack/webpack.${env}.babel`);
module.exports = webpackMerge(common, envConfig);

Babel

Cái các plugin cần thiết cho babel

npm install --save-dev @babel/core @babe/cli @babel/node @babel/plugin-proposal-class-properties @babel/plugin-proposal-object-rest-spread @babel/plugin-syntax-dynamic-import @babel/plugin-syntax-import-meta @babel/plugin-transform-async-to-generator @babel/plugin-transform-runtime @babel/preset-env @babel/preset-react @babel/register @babel/runtime babel-eslint babel-jest babel-loader babel-core@7.0.0-bridge.0

Tạo file .babelrc bên trong thư mục gốc, thiết đặt babel khi chạy

{
  "presets": [
    [
      "@babel/preset-env",
      {
        "useBuiltIns": "entry"
      }
    ],
    "@babel/preset-react"
  ],
  "plugins": [
    "@babel/plugin-proposal-object-rest-spread",
    "@babel/plugin-transform-runtime",
    "@babel/plugin-transform-async-to-generator",
    "@babel/plugin-proposal-class-properties"
  ]
}

Eslint

Cài đặt package

npm install --save-dev eslint eslint-config-airbnb eslint-config-prettier eslint-loader eslint-plugin-babel eslint-plugin-import eslint-plugin-jsx-a11y eslint-plugin-prettier eslint-plugin-react Bên trong thư mục gốc, tạo file .eslintrc để cấu hình cho eslint
{
  "parser": "babel-eslint",
  "extends": ["airbnb", "prettier", "prettier/react"],
  "plugins": ["prettier"],
  "parserOptions": {
    "ecmaVersion": 6,
    "ecmaFeatures": {
      "jsx": true
    }
  },
  "env": {
    "browser": true,
    "node": true,
    "mocha": true,
    "es6": true,
    "jest": true
  },
  "rules": {
    "indent": ["error", 4],
    "space-before-function-paren": "off",
    "react/prefer-stateless-function": "warn",
    "react/jsx-one-expression-per-line": "off",
    "import/no-extraneous-dependencies": [
      "error",
      { "devDependencies": true }
    ],
    "react/jsx-filename-extension": [1, { "extensions": [".js", ".jsx"] }],
    "linebreak-style": "off",
    "global-require": "off",
    "semi": "warn",
    "arrow-body-style": "off",
    "no-multiple-empty-lines": ["warn", { "max": 1 }],
    "no-unused-expressions": [
      "error",
      {
        "allowTaggedTemplates": true
      }
    ],
    "no-underscore-dangle": [
      2,
      { "allow": ["__REDUX_DEVTOOLS_EXTENSION__"] }
    ]
  }
}

Prettier

Cài đặt package

npm install --save-dev prettier

Tạo file .prettierrc với nội dung

{
  "printWidth": 80,
  "tabWidth": 4,
  "semi": true,
  "singleQuote": true,
  "bracketSpacing": true
}

React

Cuối cùng chúng ta chỉ còn cài React nữa là xong

npm install --save react react-dom cross-env

Bên trong thư mục src, tạo file index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
    <title>React Bolt</title>
  </head>

  <body>
    <div id="root"></div>
  </body>
</html>

File index.js trong thư mục src

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';

import App from './components/App';

ReactDOM.render(
  <App />,
  document.getElementById('root')
);

Mấy cái router, redux thì bạn cứ xem tài liệu của tụi nó nhé.

Jest

Bạn có thể dùng cái khác để test, nhưng Jest thì phổ biến nhất rồi

npm install --save-dev jest jest-dom react-testing-library

Bổ sung lệnh để chạy test trong package.json

"jest": {
  "setupFiles": [
    "<rootDir>/config/tests/jest.config"
  ],
  "transform": {
    "^.+.js$": "babel-jest"
  }
 },
"scripts": {
  "start": "cross-env NODE_ENV=development webpack-dev-server --open",
  "build": "cross-env NODE_ENV=production webpack",
  "lint": "eslint ./src/**/**.js",
  "lint:fix": "eslint ./src/**/**.js --fix",
  "test": "jest",
  "test:watch": "npm run test --watch",
  "test:cover": "npm run test --coverage"
}

 

config/tests/jest.config.js

module.exports = {
  automock: false,
  browser: false,
  bail: false,
  collectCoverageFrom: [
    'src/**/*.{js,jsx}',
    '!**/node_modules/**',
    '!**/vendor/**'
  ],
  coverageDirectory: '<rootDir>/coverage',
  globals: {
    __DEV__: true
  },
  moduleFileExtensions: ['js', 'json', 'jsx', 'node'],
  transform: {
    '^.+.js?$': 'babel-jest'
  },
  verbose: true,
  setupTestFrameworkScriptFile: './rtl.setup.js'
};

config/tests/rtl.setup.js

// See https://github.com/kentcdodds/react-testing-library#global-config
import 'jest-dom/extend-expect';
import 'react-testing-library/cleanup-after-each';

TopDev via Vuilaptrinh