Cách mà babel preset-env, core-js, browserslistrc làm việc với nhau

2035

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Thiết đặt babel

Với input là code js với các syntax mới, babel sẽ transform thành code mà trình duyệt có thể hiểu được.

Chúng ta sẽ cần các gói babel cần thiết

npm i @babel/core @babel/preset-env @babel/cli --save-dev

Bên trong file config của babel, babel.config.json chúng ta sẽ tìm thấy phần thiết đặt preset-env

{
 "presets": [
  "@babel/preset-env"
 ]
}

@babel/preset-env là một bộ các plugin của babel để nó có thể transform các syntax mới, tùy theo trình duyệt mà chúng ta chỉ định

Trình duyệt được chỉ định có thể set trong file babel.config.json hoặc dùng một file riêng .browserslistrc, hoặc trong package.json

Dùng file package.json

"browserslist": [
  "defaults",
  "not IE 11",
  "maintained node versions"
]

Dùng file .browserslistrc

defaults
not IE 11
maintained node versions

Ví dụ với đoạn code như sau

const obj = {
 arr: [1, 2, 3, 4],
 printArr() {
  console.log(...this.arr);
 }
};

obj.printArr();

Sau khi transform với thiết đặt browser là IE11, chúng ta sẽ có

"use strict";

function _toConsumableArray(arr) { return _arrayWithoutHoles(arr) || _iterableToArray(arr) || _unsupportedIterableToArray(arr) || _nonIterableSpread(); }

function _nonIterableSpread() { throw new TypeError("Invalid attempt to spread non-iterable instance.nIn order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method."); }

function _unsupportedIterableToArray(o, minLen) { if (!o) return; if (typeof o === "string") return _arrayLikeToArray(o, minLen); var n = Object.prototype.toString.call(o).slice(8, -1); if (n === "Object" && o.constructor) n = o.constructor.name; if (n === "Map" || n === "Set") return Array.from(o); if (n === "Arguments" || /^(?:Ui|I)nt(?:8|16|32)(?:Clamped)?Array$/.test(n)) return _arrayLikeToArray(o, minLen); }

function _iterableToArray(iter) { if (typeof Symbol !== "undefined" && Symbol.iterator in Object(iter)) return Array.from(iter); }

function _arrayWithoutHoles(arr) { if (Array.isArray(arr)) return _arrayLikeToArray(arr); }

function _arrayLikeToArray(arr, len) { if (len == null || len > arr.length) len = arr.length; for (var i = 0, arr2 = new Array(len); i < len; i++) { arr2[i] = arr[i]; } return arr2; }

var obj = {
 arr: [1, 2, 3, 4],
 printArr: function printArr() {
  var _console;

  (_console = console).log.apply(_console, _toConsumableArray(this.arr));
 }
};
obj.printArr();

Babel đã cố gắng hết sức, tuy nhiên printArr là kiểu array-like (na ná array) chứ không thực sự là một array

  Có gì mới trong Babel 7?
  12 tips hay cho JavaScript

Xem thêm các việc làm JavaScript hấp dẫn trên TopDev

Các trình duyệt cũ sẽ không chạy được kiểuu na ná array như vậy.

Đây là lúc core-js phát huy tác dụng

core-js là tập hợp các polyfill cho các tính năng chưa được trình duyệt cập nhập.

Cài đặt

npm i core-js

Sau đó import vào file dùng bootstrap như src/index.js

import "core-js";

const obj = {
 arr: [1, 2, 3, 4],
 printArr() {
  console.log(...this.arr);
 }
};

obj.printArr();

Bổ sung config cho babel để dùng core-js trong lúc transform babel.config.json

{
 "presets": [
  [
   "@babel/preset-env",
   {
    "useBuiltIns": "entry",
    "corejs": 3
   }
  ]
 ]
}

Kết quả chúng ta sẽ nhận được

require("core-js/modules/es.symbol");
require("core-js/modules/es.symbol.description");
require("core-js/modules/es.symbol.async-iterator");
require("core-js/modules/es.symbol.has-instance");
require("core-js/modules/es.symbol.is-concat-spreadable");
require("core-js/modules/es.symbol.iterator");
require("core-js/modules/es.symbol.match");
require("core-js/modules/es.symbol.replace");
require("core-js/modules/es.symbol.search");
require("core-js/modules/es.symbol.species");
//...

Khi import một file core-js, chúng ta sẽ có được tất cả những polyfill cần thiết cho trình duyệt đã chỉ định.

Tạm kết, sử dụng những CLI như create-react=app hay Vue CLI, mọi thứ đã được config sẵn, tuy nhiên biết cơ chế và cách làm thủ công là cần thiết, chắc chắn sẽ có lúc chúng ta cần dùng.

How babel preset-env, core-js, and browserslistrc work together

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm công nghệ hấp dẫn trên TopDev