Các cách lock một property hay object của JS

1022

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

1. Khóa property của object

Set giá trị một object trong js, chúng ta chỉ cần biết đến property: value

Vậy nếu muốn khóa property này không cho phép chỉnh sửa thì sao?

Mỗi property trong object sẽ được khuyến mãi thêm 3 flag attribute đặc biệt – descriptor

let user = {
  name: "John"
};

let descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(user, 'name');

console.log(JSON.stringify(descriptor, null, 2));

// kết quả
{
  "value": "John",
  "writable": true,
 	"enumerable": true,
 	"configurable": true
}
 • writable: = true thì chúng ta cập nhập được value
 • enumerable: = true thì khi loop chúng ta sẽ thấy nó
 • configurable: = true thì có thể delete được, các attribute writableenumerable có thể chỉnh sửa
  10 câu hỏi javascript để nâng cao trình độ
  10 tip tối ưu code trên JavaScript mà web developer nào cũng nên biết

Xem thêm nhiều việc làm JavaScript hấp dẫn trên TopDev

Để thay đổi giá trị cho các attribute này, chúng ta thực hiện thông qua hàm Object.defineProperty(obj, propertyName, descriptor)

let user = {}

Object.defineProperty(user, "name", {  value: "John",
  writable: false,  enumerable: false,  configurable: false})

// không còn change giá trị của name được nữa
user.name = "Peter"; 
// Error: Cannot assign to read only property 'name'

// không còn thấy khi loop
for (let key in user) console.log(key)

Ví dụ một property có attribute configurable=false

// tự động gán false hết cho các attribute
let descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(Math, 'PI');

/*
{
 "value": 3.141592653589793,
 "writable": false,
 "enumerable": false,
 "configurable": false
}
*/

Math.PI = 3; 
// Error, because it has writable: false

// ko thể thay đổi attribute writable nữa
Object.defineProperty(Math, "PI", { writable: true });
// Error, because of configurable: false

Nếu chỉ set configurable = false thì vẫn thay đổi giá trị được, nó chỉ không cho thay đổi attribute và delete

let user = {
 name: "John"
};

Object.defineProperty(user, "name", {
 configurable: false
});

user.name = "Pete"; // vẫn được
delete user.name; // Error

Nếu muốn khai báo nhiều property cùng lúc, dùng Object.defineProperties()

Object.defineProperties(obj, {
 prop1: descriptor1,
 prop2: descriptor2
 // ...
});

// Ví dụ
Object.defineProperties(user, {
 name: { value: "John", writable: false },
 surname: { value: "Smith", writable: false },
 // ...
});

Lấy tất cả descriptor, Object.getOwnDescriptors(obj)

let clone = Object.defineProperties({}, Object.getOwnPropertyDescriptors(obj));

2. Khóa toàn bộ object

Để khóa hẳn một object, chúng ta có đến tận 3 phương thức

 • Object.preventExtension(obj) không cho thể các property mới
 • Object.seal(obj) không cho thêm/xóa các property, configurable: false
 • Object.freeze(obj) không cho thêm/xóa/thay đổi property, configurable: false, writable: false

https://javascript.info/

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev