Bazel 4.1.0: Bài 4 – Sử dụng tulsi generate Xcode project

732

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Xuân Quỳnh

Trong bài trước chúng ta đã build thành công ra file .ipa từ các file source bằng bazel.

Ở bài này chúng ta sẽ generate các file đó thành 1 project xcode để debug được.

  Cách sử dụng lệnh Xcopy trong CMD (Command Prompt)
  Hướng dẫn sử dụng Xcode và Tạo project Xcode

Đầu tiên bạn tải code tulsi về bằng cách gõ lệnh trên terminal:

https://github.com/bazelbuild/tulsi

Vào thư mục tulsi bằng lệnh:

cd tulsi

Cấp quyền chạy cho file build_and_run.sh:

chmod +x build_and_run.sh

Kiểm tra xcode build version bằng cách chọn Xcode -> preference:

Ở máy tôi là 12.5.1. Vào sửa file build_and_run.sh:

Tùy vào máy bạn mà sửa cho phù hợp.

Gõ tiếp lệnh sau để generate tulsi:

./build_and_run.sh

Đợi 1 lúc tulsi mở lên như hình:

Nếu có lỗi không tìm thấy bazel vui lòng cài nó ở bài 1.

Chọn vào Create new project…

Đặt tên project: DemoUrlRequest(hoặc tên tùy ý do bạn)

Chọn tiếp vào dòng Choose the WORKSPACE file for this project và chọn như sau:

Nhấn next. Sau đó chọn vào nút +:

Chọn tiếp file BUILD như hình:

Chọn phiên bản bazel để build. Bấm Command + shift + . để hiển thị file ẩn của hệ thống. Chọn tiếp bazel như hình:

Ở tab Config bấm nút + và lưu như hình:

Sau đó sẽ hiển thị và chọn như sau:

chọn next:

Chọn tiếp như hình và bấm Save:

Lưu với tên XcodeTusiDemo(hoặc tùy ý). Bấm tiếp generate:

Sau đó tulsi mở Xcode như hình và build:

Bấm vào Get URL contents như hình là bạn đã tạo thành công.

Bài viết gốc được đăng tải tại codetoanbug.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev