TopDev

Frontend Developer (AngularJS)

Công ty Cổ Phần SOLAZU

137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Solazu is seeking a FrontEnd Developer (Angular) and is open to candidates who know either Ruby on Rails or Angular.

The candidate will work alongside a team of talented programmers to build, improve, and maintain high-quality web applications, working closely with the design and development team to realize technical requirements and solutions.

 • Develop and maintain web applications Angular/AngularJS.
 • Implement intuitive user interfaces with UI libraries, ensuring designs meet high standards of usability.
 • Utilize Angular/AngularJS services for efficient state management within applications.
 • Create visually appealing designs with styling frameworks, ensuring responsiveness across various devices.
 • Write unit tests using Jasmine/Karma to guarantee the reliability and functionality of the codebase.
 • Integrate third-party services and APIs seamlessly into the application.
 • Work with WebSocket for real-time communication features.
 • Implement responsive styling to ensure an optimal user experience.
 • Apply a strong understanding of Angular/AngularJs components in development.
 • Collaborate with the team to translate business requirements into technical solutions.

Trách nhiệm công việc

 • Develop and maintain web applications Angular/AngularJS.
 • Implement intuitive user interfaces with UI libraries, ensuring designs meet high standards of usability.
 • Utilize Angular/AngularJS services for efficient state management within applications.
 • Create visually appealing designs with styling frameworks, ensuring responsiveness across various devices.
 • Write unit tests using Jasmine/Karma to guarantee the reliability and functionality of the codebase.
 • Integrate third-party services and APIs seamlessly into the application.
 • Work with WebSocket for real-time communication features.
 • Implement responsive styling to ensure an optimal user experience.
 • Apply a strong understanding of Angular/AngularJs components in development.
 • Collaborate with the team to translate business requirements into technical solutions.

Kỹ năng & Chuyên môn

 • At least 3 years experience in developing web applications with Angular/AngularJS.
 • Familiarity with relevant UI libraries.
 • Strong knowledge of Angular services for state management.
 • Experience in writing unit tests with Jasmine/Karma.
 • Demonstrated ability to integrate third-party services and APIs.
 • Familiarity with WebSocket for real-time communication.
 • Expertise in responsive web design and styling.
 • In-depth understanding of Angular components.
 • Strong problem-solving skills and ability to collaborate effectively.
 • Can communicate effectively in English.

Phúc lợi dành cho bạn

 • Mức lương, Thưởng hiệu suất, Thưởng thâm niên, Lương tháng 13
 • Teambuilding
 • Đào tạo

Công ty

Công ty Cổ Phần SOLAZU

Ngành nghề

IT Consultant, Software, Công nghệ thông tin

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

4kdm1brt6znzo2P4JLVSwScTTM6gEZtblgGo5Y9k.jpg
v07YOgoiSmVfIkM6BT4ZZZihvf9ZprqcNuzW95C2.jpg
qbCWgTxImT0O2C4wC2J2b0Rp77PbJg4hSKKX94RJ.jpg

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: Interview Tech Lead