Tất cả
Việc làm
Công ty

Tạo thông báo việc làm ngay

3 việc làmUnix

Bài viết liên quan

Xem tất cả
Bảng tra cứu lệnh cơ bản Unix/Linux

Bảng tra cứu lệnh cơ bản Unix/Linux

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Chí Dũng Các lệnh xử lý tập tin ls – liệt kê nội dung thư mục hiện tại ls -al – liệt kê có định dạng và cả tập tin ẩn cd dir – chuyển từ thư mục hiện tại sang dir cd – chuyển từ thư mục hiện tại về thư mục riêng pwd – hiện thư mục hiện tại mkdir dir – tạo thư mục dir rm file – xóa tập tin file rm -r dir – xóa thư mục dir rm -f file – ép xóa tập tin file rm -rf dir – ép xóa thư mục dir * cp file1 file2 – chép tập tin file1 sang file2 cp -r dir1 dir2 – chép thư mục dir1 sang dir2; tạo dir2 nếu chưa tồn tại mv file1 file2 – đổi tên hoặc di chuyển tập tin file1 thành file2; nếu file2 là một thư mục có sẵn, di chuyển file1 vào thư mục file2 ln -s file link – tạo liên kết biểu tượng link đến tập tin file touch file – tạo hoặc cập nhật tập tin file [...]

Đọc thêm