Khám phá bộ câu hỏi
phỏng vấn ngành IT

CV Checked
Chức vụ
 • Tất cả vị trí

 • .Net Developer

 • AI Engineer

 • Android Developer

 • Angular Developer

 • Automation Tester

 • Backend Developer

 • Big Data Engineer

 • Blockchain Developer

 • C++ Developer

 • Cloud Architect

 • Cocos Developer

 • Cybersecurity Engineer

 • Data

 • Data Analyst

 • Data Engineer

 • Data Scientist

 • Database Developer

 • Designer

 • DevOps Engineer

 • Drupal Developer

 • Embedded Developer

 • Engineering Manager

 • Flutter Developer

 • Frontend Developer

 • Fullstack Developer

 • Game Designer

 • Game Developer

 • Golang Developer

 • HTML5 Developer

 • IOS Developer

 • IoT Developer

 • IT Business Analyst

 • IT Comtor

 • IT Helpdesk

 • IT Manager

 • IT Support

 • Java Developer

 • Kotlin Developer

 • Linux Developer

 • Machine Learning Engineer

 • Mobile Developer

 • NodeJS Developer

 • PHP Developer

 • Principal Engineer

 • Product Manager

 • Product Owner

 • Project Manager

 • Python Developer

 • QA/QC

 • React Native Developer

 • ReactJS Developer

 • Robotics Developer

 • RPA Developer

 • Ruby On Rails Developer

 • Scala Developer

 • Scrum Master

 • Site Reliability Engineer

 • Solution Architect

 • System Administration

 • Technical Director

 • Technical Leader

 • Technician Support

 • Tester

 • Typescript Developer

 • Unity Developer

 • UX/UI Designer

 • VueJS Developer

Kỹ năng
 • Tất cả kĩ năng

 • IT Support

 • .NET

 • AI/ Machine learning

 • Angular

 • AngularJS

 • Backend

 • Blockchain

 • Business analysis

 • C++

 • Cloud Architect

 • Cocos

 • CSS/HTML

 • Cybersecurity

 • Data

 • Design

 • DevOps

 • Django

 • Drupal

 • Flutter

 • Front-End

 • Game

 • Golang

 • HTML/CSS

 • HTML5

 • iOS

 • Iot

 • IT

 • Java

 • JavaScript

 • Kotlin

 • Linux

 • Management

 • Mobile

 • NodeJS

 • PHP

 • Product management

 • Python

 • React

 • React

 • React Native

 • ReactJS

 • Robotics

 • RPA

 • Ruby

 • Scala

 • Scrum Master

 • Site Reliability Engineer

 • Solution Architect

 • SQL

 • System Administration

 • Testing

 • Unity

 • UX/UI

 • VueJS

Bộ câu hỏi


Câu hỏi kỹ thuật (1850)

 • Bạn có thể nói gì về Python?

 • Tại sao khi bind v-for thường phải mapping key?

 • Sự khác biệt giữa v-if và v-show?

 • Dynamic route matching là gì?

 • Mục đích của keep alive tag?

 • Sắp xếp thứ tự các thẻ dưới đây theo cấp cha-con trong file <testNg.xml>: <test> <suite> <class> </methods> </classes>

 • Kể tên ít nhất 5 assertion của testNG mà chúng ta có thể sử dụng trong Selenium webdriver

 • Ý nghĩa của file <testNG.xml> là gì? Hay sử dụng file <testNG.xml> này có tác dụng gì?

 • Làm thế nào để bạn biết rằng tất cả các kịch bản thử nghiệm được bao phủ (covered)?

 • Ý kiến của bạn về quan điểm “kiểm thử tự động nâng cao hiệu quả kiểm thử phần mềm”?

 • Bạn set thứ tự ưu tiên của các @Test method như thế nào? Nó có ý nghĩa gì?

 • Bạn sử dụng tham số trong file .xml và trong các test case như thế nào?

 • Bạn có nghĩ rằng kiểm thử tự động có thể thay thế kiểm thử thủ công?

 • Có những phương pháp thử nghiệm nào và các cấp độ của chúng?

 • Bạn sẽ làm gì nếu bạn không có đủ thời gian để kiểm thử?

 • Làm thế nào để đảm bảo chất lượng của sản phẩm phần mềm?

 • Bạn hãy đưa ra một số cách khác nhau để run TestNG?

 • Để disable một test trong testNG bạn làm cách nào?

 • Liệt kê những ưu điểm của TestNG so với Junit?

 • Mô tả những vấn đề chung của kiểm thử tự động

 • Các cách để xuất báo cáo trong TestNG là gì?

 • Tại sao lại quyết định lựa chọn nghề tester?

 • Một test case tốt sẽ gồm những đặc điểm gì?

 • Bạn hiểu thế nào về test case, use case?

 • Parametric testing trong TestNG là gì?

 • Khi được giao một dự án phân tích dữ liệu mới, bạn sẽ bắt đầu quy trình làm việc của mình như thế nào?

 • Đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nào và sử dụng công cụ gì để phân tích dữ liệu?

 • Thách thức lớn nhất bạn đã từng gặp phải trong quá trình làm một Data Analyst là gì?

 • VARCHAR và CHAR khác nhau thế nào? Lúc nào thì sử dụng cái nào?

 • Điều gì khiến bạn quyết định trở thành một Data Analyst?

 • Những cách nào được sử dụng để đảm bảo security cho SQL?

 • MySQL có bao nhiêu stored objects (đối tượng lưu trữ)?

 • Kiểu timestamp và đôi điều đặc biệt trong MySQL?

 • Làm sao để xử lý các vấn đề liên quan tới SQL?

 • Tìm kiếm các records bị trùng lặp như thế nào?

 • Khác biệt giữa Heap Table và Temporary Table?

 • Trách nhiệm chính của một Data Analyst là gì?

 • Cluster và non clustered index khác gì nhau?

 • Union là gì? Union khác gì so với Union All

 • Sự khác biệt giữa MySQL và MongoDB?

 • “Khi nào bạn sử dụng một cái gì đó giống như <MyComponent /> trong JSX, một component, element hay một instance?”

 • React.Fragment là gì?

 • HelloMessage là gì?

 • Redux là gì? Tại sao phải sử dụng Redux trong ứng dụng React

 • React Hook là gì? Bạn đã từng viết custom Hook nào chưa?

 • Phân biệt khái niệm Component và Element trong React?

 • React là gì? Những tính năng chính của React.

 • Sự khác nhau giữa ReactJs và React Native?

 • Có những cách nào để styling trong React?

 • Lifecycle của component trong React?

 • Higher-Order Components là gì?

 • Phân biệt break, continue, pass khi xử lý vòng lặp trong Python?

 • Kể tên một số thư viện, framework phổ biến cho Python?

 • Phân biệt shallow copy và Deep copy trong Python?

 • Compiling và Linking có vai trò gì trong Python?

 • Kiểu dữ liệu mutable/immutable trong Python?

 • Làm thế nào để xử lý đa luồng trong Python?

 • Cách sử dụng hàm any và all trong Python?

 • Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python?

 • Những ưu điểm của Python và vì sao nó được ưa chuộng trong lĩnh vực AI, BigData?

 • Cho đoạn code sau: def extendList(val, list=[]): list.append(val) return list list1 = extendList(5) #1 list2 = extendList(555,[]) list3 = extendList('Z') #3 Đáp án các giá trị được in ra lần lượt ở #1 và #3 gì?

 • Đoạn code sau in ra gì? list = [ [ ] ] * 3 list[0].append(1) print(list) list[1].append(2) print(list) Đáp án: A – [[1], [], []] và [[1], [2], []] B – [[1], [1], [1]] và [[2], [2], [2]]

 • Đoạn code sau in ra gì? listA = ['1', '2', '3', '4', '5', '6'] print list[10:] Đáp án: A – Index Error B – [] C – 6

 • Python có multi-threading không? Có cách nào viết code Python chạy parallel không? A – Có thể có B – Không có C – Có

 • *args, **kwargs là gì? Sự khác biệt?

 • Điều gì khiến Drupal khác biệt với các CMS khác?

 • Sự khác biệt giữa node và block trong Drupal?

 • Trong Drupal, caching hoạt động như thế nào?

 • Năm lớp trong Drupal System?

 • Hooks trong Drupal là gì?

 • fgets() và fgetc() khác nhau như thế nào? fgets() và fread() khác nhau ra sao? feof là gì, nó có ý nghĩa như thế nào? file_get_contents() khác gì so với fread() ?

 • Để chuyển mảng thành chuỗi ta dùng hàm gì? Để tách chuỗi thành mảng ta dùng hàm gì? Để gộp mảng ta dùng hàm gì? Để tách mảng ta dùng hàm gì?

 • PHP có mấy cách khai báo? Những cách nào được xem là chính thống và không ảnh hưởng khi các phiên bản update sau này?

 • Hằng trong PHP khác gì so với biến? Nếu 1 hằng được định nghĩa 2 lần, thì liệu có bị lỗi không? Cho ví dụ minh họa.

 • Cookie và session có gì khác nhau? Người ta nói bản thân của session là cookie là đúng hay sai?

 • Hằng trong PHP khác gì so với biến? Nếu 1 hằng được định nghĩa 2 lần, thì liệu có bị lỗi không?

 • Mysql_close() cần thiết như thế nào trong thực tế? Vì sao ít thấy người dùng áp dụng nó?

 • Giả sử bạn là chủ của server, làm thế nào có thể biết được các file session lưu ở đâu?

 • Có bao nhiêu biến môi trường? $_REQUEST có thể nhận được giá trị từ form hay không?

 • Để chuyển mảng thành chuỗi ta dùng hàm gì? Để tách chuỗi thành mảng ta dùng hàm gì?

 • Cho biết sự khác nhau giữa serialize và json_encode? Lý giải theo cách bạn hiểu?

 • Mảng tuần tự là gì? Khác gì với bất tuần tự? Để duyệt mảng ta dùng vòng lặp nào?

 • Trong PHP để gộp mảng ta dùng hàm gì? Để tách mảng ta dùng hàm gì?

 • Theo bạn, sự khác nhau của toán tử & và && trong PHP là gì?

 • Muốn chuẩn hóa dữ liệu về utf-8 trong PHP ta phải làm gì?

 • Làm sao lấy được id vừa tiến hành thêm vào CSDL ngay?

 • Phân biệt sự khác nhau giữa $_POST và $_GET?

 • Hãy cho biết $a++ và ++$a khác nhau ở đâu?

 • Mảng là gì? Có mấy loại mảng trong PHP?

 • Phân biệt $_POST và $_GET trong php?

 • Hãy giải thích về mô hình I/O non-blocking trong NodeJS?

 • NodeJS là gì? Nó có thể làm được những gì?

 • Các framework nổi tiếng chạy trên NodeJS?

 • Lập trình hướng sự kiện là gì?

 • NodeJS hỗ trợ đa luồng không?

 • Stream trong NodeJS là gì?

 • REPL trong NodeJS là gì?

 • NPM là gì?

 • Vai trò quan trọng của giao diện người dùng/ trải nghiệm người dùng (UI/UX) trong lập trình ứng dụng di động?

 • Điểm khác biệt giữa lập trình ứng dụng desktop/ web so với lập trình ứng dụng di động?

 • Bạn đã từng tham gia quy trình làm app được đưa lên iTunes hay Android stores?

 • Bạn đã từng tích hợp app từ 1 platform sang 1 platform khác chưa?

 • Hãy nói cho chúng tôi vài điểm bất lợi của cả Android và iOS

 • Làm thế nào để giải quyết các vấn đề bảo mật?

 • Kể tên 3 mobile apps mà bạn thích.

 • Permissions trong Linux. Làm sao để thay đổi quyền của file hay thư mục trong Linux?

 • Những phiên bản phổ biến nhất của hệ điều hành Linux?

 • Root là gì? Có các loại chủ sở hữu nào trong Linux?

 • Các thành phần cơ bản của Linux?

 • Hệ điều hành mã nguồn mở là gì?

 • Trình soạn thảo Vi trong Linux?

 • stdin, stdout, stderr là gì?

 • Nêu những ưu điểm của Linux?

 • Linux Shell là gì?

 • Linux là gì?

 • Có những cách nào để improve load time cho ứng dụng web (web applications)?

 • Callback trong JavaScript có thể được hiểu như thế nào?

 • ACID trong database system mang ý nghĩa gì?

 • Giải thích chi tiết về Observer Pattern?

 • GraphQL khác gì so với RestAPI?

 • Bạn có thể kể tên hai mô hình lập trình quan trọng đối với các JavaScript app developers không?

 • Lập trình không đồng bộ là gì và tại sao nó lại quan trọng trong JavaScript?

 • Ưu, nhược điểm của lập trình chức năng và lập trình hướng đối tượng là gì?

 • Sự khác biệt giữa classical inheritance và prototypal inheritance?

 • Cơ chế bất đồng bộ trong JavaScript

 • Functional programming là gì?

 • Hàm Array.splice() và hàm Array.slice() khác nhau như thế nào ?

 • Phân biệt giữa Function Declaration và Function Expression?

 • Sự khác nhau giữa window.onload và onDocumentReady ?

 • Kể tên 1 số pattern thường dùng trong lập trình JS

 • Những method để truy cập đến phần tử HTML trong JS?

 • Khác nhau giữa undefined và null trong javascript?

 • Kể tên 1 số framework, thư viện hay dùng của JS

 • JavaScript là gì? Nó thường sử dụng để làm gì?

 • Sự khác nhau giữa forEach và map là gì?

 • Tại sao Math.max() nhỏ hơn Math.min()?

 • "==" và "===" khác nhau như thế nào?

 • Các kiểu dữ liệu trong JavaScript?

 • Strict mode trong javascript là gì?

 • Các kiểu dữ liệu trong Javascript?

 • Spread Operator trong javascript ?

 • Tại sao 0.1 + 0.2 không bằng 0.3 ?

 • Thay đổi style/class của element?

 • Promise trong javascript là gì ?

 • Closure trong javascript là gì?

 • Hosting trong javascript là gì?

 • Những tính năng mới trong ES6?

 • "this" trong javascript là gì?

 • Phân biệt var, let và const?

 • Hàm delete có chức năng gì?

 • Anonymous function là gì ?

 • Kết quả của 1 + 2 + '3' ?

 • Promise trong JS là gì?

 • “this” trong JS là gì?

 • ECMAScript là gì?

 • Javascript là gì?

 • Có hai thread đang chạy là 1 và 2. Thread 1 throw exception, thread 2 bắt như thế nào?

 • Có những kiểu dữ liệu nào trong Java. Autoboxing và Unboxing là gì?

 • Điều gì mang lại cho Java bản chất ‘viết một lần và chạy mọi nơi’?

 • Sự khác biệt chính giữa nền tảng Java và các nền tảng khác là gì?

 • Các tính chất của lập trình hướng đối tượng trong Java?

 • Từ khóa volatile là gì? Tại sao ta cần sử dụng chúng?

 • Liệt kê các tính năng của ngôn ngữ lập trình Java?

 • Bạn biết những kỹ thuật, công nghệ, framework gì?

 • Có bao nhiêu loại vùng nhớ được phân bổ bởi JVM?

 • Sự khác nhau giữa abstract class và Interface?

 • Method reference là gì? Tiện lợi như nào?

 • Phạm vi truy cập trong Java gồm những gì?

 • sleep() và wait() khác nhau như thế nào?

 • Sự khác biệt giữa JDK, JRE và JVM là gì?

 • Các interface cơ bản của Collections?

 • Deadlock là gì? Làm sao để tránh nó?

 • Trình nạp lớp ( Classloader ) là gì?

 • Các tính năng nổi trội của Java?

 • Lập trình hướng đối tượng là gì?

 • Sự khác biệt giữa Jar và war?

 • Bạn hiểu gì về máy ảo Java?

 • Bạn có thể nói gì về Java?

 • Trình biên dịch JIT là gì?

 • Garbage Collectors là gì?

 • Phân biệt JVM, JDK, JRE?

 • Thread trong Java là gì?

 • Hỏi về thuật toán.

 • Platform là gì?

 • Java là gì?

 • So sánh việc phát triển ứng dụng iOS bằng Objective-C/Swift và các cross platform mobile?

 • So sánh các collection Array, Set và Dictionary trong Swift

 • Các bước để phát hành ứng dụng iOS trên AppStore là gì?

 • Mô hình MVC trong ứng dụng iOS được thể hiện như thế nào?

 • Mô tả vòng đời View Controller trong ứng dụng iOS?

 • Các trạng thái thông thường của một ứng dụng iOS?

 • Lập trình iOS là gì? Ngôn ngữ, công cụ sử dụng?

 • Swift là gì? Ưu điểm của nó với Objective-C.

 • Phân biệt Strong pointer và Weak pointer?

 • App Bundle trong iOS là gì?

 • Có những cách nào để khai báo CSS, thứ tự ưu tiên giữa các cách sử dụng đó?

 • Phân biệt thẻ HTML inline và block, khi nào sử dụng 2 loại này?

 • Hãy giải thích các thuộc tính về vị trí (position) trong CSS?

 • Bạn thường dùng kỹ thuật nào để responsive một trang web?

 • Liệt kê 1 số function thao tác với DOM bạn hay sử dụng?

 • HTML5 là gì? Sự khác biệt giữa HTML và HTML5?

 • Mô tả cấu trúc bố cục thường sử dụng của HTML

 • BOM là gì? Các loại BOM hay dùng.

 • Kể tên một số thư viện, framework phổ biến của Golang?

 • Bạn có thể nói gì về ngôn ngữ lập trình Golang?

 • Phân biệt Array, Slice và Map trong Golang?

 • Kể tên những dự án nổi tiếng viết bằng Go?

 • Methods trong Golang khác gì với function?

 • Giải thích về Concurrency trong Golang?

 • Phương pháp xử lý lỗi trong Golang?

 • Những kiểu dữ liệu trong Golang?

 • Nêu những đặc tính của Golang?

 • Interface trong Golang là gì?

 • Phân biệt Cookies, Session, Session Storage và Local Storage?

 • Nêu một số framework phổ biến phát triển web hiện nay?

 • Database là gì? Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

 • Có bao nhiêu loại method trong HTTP request?

 • SEO là gì? Thế nào là một website chuẩn SEO?

 • Website cơ bản bao gồm những gì?

 • Công việc của một Web Developer?

 • DOM, HTML DOM là gì?

 • RESTfull API là gì?

 • CORS là gì?

 • Giải thích Django Architecture

 • Giải thích về Django session?

 • Những điểm mạnh của Django?

 • Django có thực sự bảo mật?

 • Django caching là gì?

 • Quy trình làm việc của bạn cho một thiết kế thường diễn ra như thế nào?

 • Bạn nghĩ đâu là những kỹ năng mà một graphic designer không thể thiếu?

 • Bạn có xu hướng/mong muốn làm việc cá nhân hay theo nhóm?

 • Tại sao bạn lại quyết định trở thành designer?

 • B-tree index trong hệ cơ sở dữ liệu hoạt động như thế nào?

 • Sự khác biệt giữa Acceptance Test và Functional Test?

 • Tại sao bạn lại chọn kiến trúc micro services?

 • Điểm yếu của REST web services là gì?

 • Giải thích API Gateway Pattern

 • SQL Injection là gì?

 • CAP Theorem là gì?

 • Service là gì? Làm sao để tạo một custom service trong AngularJS?

 • Làm thế nào để nhúng một trang html vào trong trang html khác?

 • Mô hình MVC áp dụng trong AngularJS như thế nào?

 • Đánh giá AngularJS với các framework JS khác?

 • Hãy giải thích biến $scope trong AngularJS

 • Cách khai báo và sử dụng Controller?

 • AngularJS có đặc điểm gì nổi bật?

 • Directive trong AngularJS là gì?

 • Phân biệt Angular và AngularJS?

 • Data-binding là gì?

 • Sự khác biệt giữa Abstract và Interface trong .NET?

 • Thứ tự events thực thi của page life cycle?

 • Sự khác nhau giữa từ khoá ref và out?

 • NET framework hoạt động như thế nào?

 • Boxing và unboxing trong .NET?

 • Bạn hiểu biết như thế nào về công việc IT Support và tại sao bạn lại chọn ngành nghề này?

 • Theo bạn, đâu là yếu tố giúp bạn thành công với chuyên môn hiện tại của mình?

 • Bạn đã có kinh nghiệm làm việc liên quan đến công việc IT Support chưa?

 • Điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình làm việc của bạn là gì?

 • Giải thích khái niệm về hoạt động (activities), phân đoạn (fragments) và ý định (intents) trong phát triển ứng dụng Android.

 • Những điều cần cân nhắc khi thiết kế giao diện người dùng mang tính thích ứng & đáp ứng trong ứng dụng Android là gì?

 • Bạn xử lý việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu trên thiết bị Android như thế nào?

 • Vai trò của dịch vụ (services) và bộ thu phát sóng (broadcast receivers) trong kiến trúc ứng dụng Android là gì?

 • Bạn xử lý việc xử lý nền và đa nhiệm trong ứng dụng Android như thế nào?

 • Làm cách nào để phân tích và tối ưu hóa thời gian khởi động của ứng dụng Android?

 • Giải thích khái niệm quản lý bộ nhớ trong Android và cách tránh rò rỉ bộ nhớ.

 • Những cân nhắc nào để tối ưu hóa việc sử dụng pin và mức tiêu thụ năng lượng trong ứng dụng Android?

 • Làm cách nào để lập hồ sơ và tối ưu hóa các yêu cầu mạng cũng như hoạt động cơ sở dữ liệu trong ứng dụng Android?

 • Vai trò của công cụ Android Profiler trong việc điều chỉnh và gỡ lỗi hiệu suất là gì?

 • Bạn xử lý các mật độ và độ phân giải màn hình khác nhau trong quá trình phát triển ứng dụng Android như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về Android Jetpack và vai trò của nó trong việc xây dựng các ứng dụng Android mạnh mẽ.

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai các dịch vụ background & foreground trong Android là gì?

 • Bạn xử lý các quyền của thiết bị và sự đồng ý của người dùng trong ứng dụng Android như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về nhà cung cấp nội dung và cách sử dụng chúng trong việc chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng Android.

 • Các phương pháp hay nhất để xử lý rò rỉ bộ nhớ trong quá trình phát triển Android là gì?

 • Bạn triển khai xác thực sinh trắc học (ví dụ: vân tay, nhận dạng khuôn mặt) trong ứng dụng Android như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về Thành phần kiến trúc Android (Android Architecture Components) (ví dụ: LiveData, ViewModel) và lợi ích của chúng.

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai mua hàng (in-app purchase) & subscription trong ứng dụng Android là gì?

 • Sự khác biệt giữa xác minh và xác nhận trong kiểm thử phần mềm là gì?

 • AngularJS là gì và đâu là các tính năng chính của nó?

 • Sự khác biệt giữa React và Angular là gì?

 • Giải thích khái niệm liên kết dữ liệu hai chiều trong Angular.

 • Sự khác biệt giữa lập trình thủ tục và hướng đối tượng là gì?

 • Giải thích khái niệm đệ quy.

 • Sự khác biệt giữa các ngôn ngữ lập trình được biên dịch và giải thích là gì? (compiled & interpreted)

 • Mục đích của hàm tạo trong lập trình hướng đối tượng là gì?

 • Sự khác biệt giữa pass-by-value & pass-by-reference?

 • Chuẩn hóa trong thiết kế cơ sở dữ liệu là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa primary key & foreign key

 • SQL injection là gì và làm cách nào để ngăn chặn nó?

 • Mô tả các thuộc tính ACID trong giao dịch cơ sở dữ liệu.

 • Sự khác biệt giữa chỉ mục clustered & non-clustered (phân nhóm & không phân nhóm)

 • Django là gì và đâu là các tính năng chính của nó?

 • Giải thích khái niệm phần mềm trung gian trong Express.js.

 • Mục đích của Flask trong Python là gì?

 • Sự khác biệt giữa Ruby on Rails và Laravel là gì?

 • Sự khác biệt giữa gõ tĩnh và động là gì?

 • Giải thích khái niệm đa hình trong lập trình hướng đối tượng.

 • Mục đích của Closure trong Python là gì?

 • Làm thế nào để bạn xử lý các trường hợp ngoại lệ trong Python?

 • Sự khác biệt giữa danh sách và bộ dữ liệu trong Python là gì?

 • Không chuẩn hóa là gì và khi nào bạn sẽ sử dụng nó?

 • Cách sử dụng ràng buộc FOREIGN KEY trong cơ sở dữ liệu

 • Mục đích của việc lập chỉ mục (index) trong cơ sở dữ liệu là gì?

 • Làm thế nào để bạn tối ưu hóa một truy vấn cơ sở dữ liệu?

 • Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL là gì?

 • Spring Framework là gì và các tính năng chính của nó là gì?

 • Giải thích khái niệm middleware trong Ruby on Rails.

 • Mục đích của Express.js trong quá trình phát triển Node.js là gì?

 • Sự khác biệt giữa Flask và Django là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa lập trình đồng bộ và lập trình không đồng bộ.

 • Các lỗ hổng bảo mật phổ biến trong các ứng dụng web là gì và bạn giải quyết chúng như thế nào?

 • Bạn thiết kế và triển khai API RESTful cho các dịch vụ web như thế nào?

 • Vai trò của bộ nhớ đệm trong việc cải thiện hiệu suất của hệ thống back-end là gì?

 • Bạn xử lý việc tích hợp cơ sở dữ liệu và tính bền vững của dữ liệu trong quá trình phát triển back-end như thế nào?

 • Vai trò của message queue trong giao tiếp không đồng bộ (asynchronous communication) giữa các dịch vụ là gì?

 • Giải thích khái niệm cân bằng tải và tầm quan trọng của nó trong hệ thống phân tán.

 • Bạn triển khai xác thực và ủy quyền bằng cách sử dụng JSON Web Tokens (JWT) như thế nào?

 • Những điều cần cân nhắc để bảo vệ điểm cuối API trước các cuộc tấn công thông thường (ví dụ: chèn SQL, tạo tập lệnh chéo trang) là gì?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các tác vụ chạy dài hoặc xử lý nền (chạy dưới backgorund) trong hệ thống phụ trợ có thể mở rộng?

 • Giải thích khái niệm về kiến trúc Model-View-Controller (MVC) trong phát triển web.

 • Sự khác biệt giữa API đồng bộ và không đồng bộ là gì?

 • Bạn triển khai cơ chế xác thực và ủy quyền trong hệ thống back-end như thế nào?

 • Vai trò của middleware trong việc xử lý yêu cầu và tạo phản hồi là gì?

 • Bạn xử lý việc xác thực dữ liệu và xử lý lỗi trong quá trình phát triển API như thế nào?

 • Bạn thường truy vấn dữ liệu bằng SQL queries như thế nào?

 • Giải thích khái niệm lập chỉ mục cơ sở dữ liệu và tác động của nó đến hiệu suất truy vấn.

 • Những cân nhắc cho việc thiết kế và chuẩn hóa database schema?

 • Bạn xử lý các giao dịch cơ sở dữ liệu và kiểm soát đồng thời như thế nào?

 • Vai trò của onject-relational mapping (ORM) trong phát triển back-end là gì?

 • Bạn triển khai giao tiếp an toàn qua HTTPS và TLS/SSL như thế nào?

 • Giải thích khái niệm Cross-Site Scripting (XSS) và cách ngăn chặn nó.

 • Vai trò của Chính sách bảo mật nội dung (CSP) trong việc giảm thiểu các cuộc tấn công ứng dụng web là gì?

 • Bạn xử lý việc xác thực và dọn dẹp input của user như thế nào để ngăn chặn SQL injection

 • Giải thích khái niệm về microservice và lợi ích của việc sử dụng phong cách kiến trúc này.

 • Bạn thiết kế và triển khai giao tiếp giữa các dịch vụ trong hệ thống (inter-service) trong hệ thống microservices

 • Những điều cần cân nhắc về tính nhất quán của dữ liệu và quản lý các tương tác trong mô hình microservices

 • Bạn xử lý việc service discovery & load balencing trong môi trường microservice như thế nào?

 • Vai trò của API gateway và service mess trong kiến trúc microservices là gì?

 • Bạn thiết kế và triển khai lược đồ cơ sở dữ liệu cho ứng dụng web như thế nào?

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai cơ chế bộ nhớ đệm (caching) trong hệ thống backend là gì?

 • Bạn xử lý quyền truy cập đồng thời và tính nhất quán của dữ liệu trong môi trường đa luồng như thế nào?

 • Các phương pháp thực hành tốt nhất để triển khai các giao dịch cơ sở dữ liệu trong hệ thống Backend là gì?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các cuộc tấn công XSS và SQL injection trong một ứng dụng web?

 • Giải thích khái niệm về phiên bản API và tầm quan trọng của nó trong việc duy trì khả năng tương thích ngược.

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai cơ chế điều tiết và giới hạn tốc độ trong API là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu?

 • Bạn thiết kế và triển khai hệ thống xử lý dữ liệu phân tán như thế nào?

 • Giải thích khái niệm MapReduce và vai trò của nó trong xử lý dữ liệu lớn.

 • Sự khác biệt giữa xử lý dữ liệu hàng loạt và thời gian thực là gì?

 • Bạn xử lý việc phân vùng và xáo trộn dữ liệu trong điện toán phân tán như thế nào?

 • Vai trò của khả năng chịu lỗi và sao chép dữ liệu trong các hệ thống dữ liệu lớn là gì?

 • Làm cách nào để bạn thiết kế và triển khai giải pháp lưu trữ dữ liệu cho phân tích dữ liệu lớn?

 • Giải thích khái niệm về các quy trình Trích xuất, Chuyển đổi, Tải (ETL) và vai trò của chúng trong việc tích hợp dữ liệu.

 • Những điều cần cân nhắc về chất lượng và làm sạch dữ liệu trong quy trình làm việc ETL là gì?

 • Bạn xử lý việc phát triển lược đồ và lập phiên bản dữ liệu trong hệ thống kho dữ liệu như thế nào?

 • Vai trò của việc lập danh mục dữ liệu và quản lý siêu dữ liệu (metadata) trong môi trường dữ liệu lớn là gì?

 • Bạn xử lý và phân tích dữ liệu phát trực tuyến theo thời gian thực như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về kiến trúc hướng sự kiện và lợi ích của chúng trong các hệ thống dữ liệu lớn.

 • Những thách thức trong việc xử lý các luồng dữ liệu tốc độ cao là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy của dữ liệu trong các hệ thống phát trực tuyến?

 • Vai trò của tập hợp cửa sổ và dựa trên thời gian trong xử lý sự kiện là gì?

 • Bạn thực hiện phân tích dữ liệu và học máy trên các tập dữ liệu quy mô lớn như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về khung xử lý dữ liệu phân tán (ví dụ: Apache Spark) trong phân tích dữ liệu lớn.

 • Những điều cần cân nhắc đối với kỹ thuật tính năng và đào tạo mô hình với dữ liệu lớn là gì?

 • Làm thế nào để bạn xử lý sự sai lệch và mất cân bằng dữ liệu trong các thuật toán học máy?

 • Vai trò của việc đánh giá mô hình và số liệu hiệu suất trong phân tích dữ liệu lớn là gì?

 • Giải thích khái niệm kiểm thử hộp đen.

 • Mục đích của các trường hợp thử nghiệm và kịch bản thử nghiệm là gì?

 • Sự khác biệt giữa thử nghiệm chức năng và phi chức năng là gì?

 • Bạn ưu tiên các trường hợp thử nghiệm dựa trên rủi ro như thế nào?

 • Sự khác biệt giữa thử nghiệm khói và thử nghiệm hồi quy là gì?

 • Giải thích khái niệm phân tích giá trị biên.

 • Mục đích của thử nghiệm thăm dò là gì?

 • Bạn thực hiện kiểm tra tải trên một ứng dụng web như thế nào?

 • Ưu điểm và nhược điểm của kiểm thử tự động là gì?

 • Bạn theo dõi và quản lý lỗi trong quá trình thử nghiệm như thế nào?

 • Các thành phần chính của một báo cáo lỗi là gì?

 • Giải thích khái niệm phân loại lỗi.

 • Sự khác biệt giữa lỗi và yêu cầu nâng cao là gì?

 • Làm thế nào để bạn đo lường hiệu quả của những nỗ lực thử nghiệm của bạn?

 • Mục đích của thử nghiệm hồi quy là gì và nó được thực hiện như thế nào?

 • Giải thích khái niệm phân vùng tương đương trong thiết kế thử nghiệm.

 • Làm thế nào để bạn tạo và thực hiện các trường hợp thử nghiệm cho một hệ thống phức tạp?

 • Các cấp độ thử nghiệm khác nhau là gì và khi nào chúng được thực hiện?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo độ tin cậy và độ lặp lại của kết quả kiểm tra của bạn?

 • Những lợi ích và thách thức của tự động hóa thử nghiệm là gì?

 • Làm cách nào để bạn chọn và triển khai khung tự động hóa thử nghiệm?

 • Giải thích khái niệm kiểm thử dựa trên dữ liệu.

 • Vai trò của việc tích hợp liên tục trong tự động hóa thử nghiệm là gì?

 • Bạn xử lý các phần tử động trong tập lệnh tự động hóa thử nghiệm như thế nào?

 • Làm thế nào để bạn xác định phạm vi thử nghiệm cho một dự án?

 • Giải thích khái niệm kiểm thử dựa trên rủi ro.

 • Các yếu tố chính cần xem xét khi lựa chọn kỹ thuật kiểm tra là gì?

 • Làm thế nào để bạn tạo ra một chiến lược thử nghiệm và kế hoạch thử nghiệm?

 • Vai trò của môi trường thử nghiệm trong quá trình thử nghiệm là gì?

 • Làm thế nào để bạn theo dõi và ưu tiên các lỗi trong một dự án?

 • Giải thích khái niệm về phân cụm lỗi.

 • Mục đích của vòng đời khiếm khuyết là gì?

 • Làm thế nào để bạn báo cáo lỗi một cách hiệu quả cho nhà phát triển và các bên liên quan?

 • Bạn đã làm việc với bất kỳ công cụ quản lý kiểm thử nào chưa? Nếu vậy, cái nào?

 • Bạn sử dụng các công cụ quản lý kiểm thử như thế nào để tổ chức và thực hiện các trường hợp kiểm thử?

 • Giải thích khái niệm kiểm soát phiên bản trường hợp thử nghiệm.

 • Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng các công cụ quản lý kiểm thử là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi sử dụng các công cụ quản lý kiểm tra?

 • Mục đích của việc kiểm tra hiệu suất là gì?

 • Giải thích khái niệm kiểm tra tải và kiểm tra sức chịu đựng.

 • Làm thế nào để bạn phân tích kết quả kiểm tra hiệu suất?

 • Các số liệu hiệu suất chính cần xem xét trong quá trình thử nghiệm là gì?

 • Làm thế nào để bạn mô phỏng các tình huống trong thế giới thực trong thử nghiệm hiệu suất?

 • Giải thích khái niệm phân tích giá trị biên và tầm quan trọng của nó trong thử nghiệm.

 • Bạn áp dụng thử nghiệm theo cặp trong thiết kế thử nghiệm như thế nào?

 • Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng bảng quyết định là gì?

 • Bạn sử dụng sơ đồ chuyển trạng thái trong thiết kế thử nghiệm như thế nào?

 • Vai trò của thử nghiệm thăm dò trong thiết kế thử nghiệm là gì?

 • Những điều cần cân nhắc khi thiết kế cảnh trò chơi và chuyển tiếp trong Cocos là gì?

 • Làm cách nào để xử lý hoạt ảnh sprite và hiệu ứng hạt trong trò chơi Cocos?

 • Vai trò của công cụ vật lý Cocos trong việc mô phỏng các tương tác vật lý là gì?

 • Làm cách nào để triển khai tính năng phát lại âm thanh (audio) và nhạc trong trò chơi Cocos?

 • Một số số liệu thường được sử dụng để đo lường phạm vi kiểm tra là gì?

 • Làm thế nào để bạn theo dõi và báo cáo tiến độ kiểm thử trong một dự án?

 • Giải thích khái niệm rò rỉ khuyết tật và cách đo lường nó.

 • Các thành phần chính của báo cáo tóm tắt thử nghiệm là gì?

 • Làm thế nào để bạn trình bày kết quả thử nghiệm cho các bên liên quan một cách hiệu quả?

 • Mục đích của kiểm tra bảo mật là gì và tại sao nó quan trọng?

 • Giải thích khái niệm về thử nghiệm thâm nhập.

 • Làm thế nào để bạn xác định và giảm thiểu các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống?

 • Những thách thức chính trong việc thực hiện kiểm tra bảo mật là gì?

 • Vai trò của việc kiểm tra bảo mật trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn ngành là gì?

 • Bạn kiểm tra quá trình bản địa hóa và quốc tế hóa của một sản phẩm phần mềm bằng cách nào?

 • Giải thích khái niệm thử nghiệm toàn cầu hóa.

 • Các yếu tố chính cần xem xét khi thử nghiệm các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau là gì?

 • Bạn xử lý các vấn đề liên quan đến định dạng ngày và giờ trong thử nghiệm quốc tế hóa như thế nào?

 • Vai trò của thử nghiệm bản địa hóa trong việc đảm bảo trải nghiệm người dùng liền mạch là gì?

 • Bạn tiếp cận cách khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm cho người dùng cuối như thế nào?

 • Giải thích các bước bạn sẽ thực hiện để chẩn đoán và giải quyết các sự cố kết nối mạng.

 • Những cân nhắc nào để khắc phục sự cố và lỗi hệ điều hành?

 • Làm thế nào để bạn xử lý các câu hỏi và yêu cầu hỗ trợ của người dùng một cách kịp thời và hiệu quả?

 • Vai trò của các công cụ máy tính từ xa và hệ thống bán vé trong hỗ trợ kỹ thuật là gì?

 • Các vấn đề phổ biến về chất lượng dữ liệu là gì và bạn xử lý chúng như thế nào?

 • Giải thích khái niệm trùng lặp dữ liệu và tầm quan trọng của nó trong phân tích dữ liệu.

 • Làm cách nào để bạn xử lý dữ liệu bị thiếu hoặc không đầy đủ trong tập dữ liệu?

 • Những cân nhắc cho việc chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu là gì?

 • Làm thế nào để bạn đối phó với các ngoại lệ và sự bất thường trong phân tích dữ liệu?

 • Làm thế nào để bạn chọn các kỹ thuật trực quan thích hợp cho các loại dữ liệu khác nhau?

 • Giải thích khái niệm thiết kế bảng thông tin và các thành phần chính của một bảng thông tin hiệu quả.

 • Các phương pháp hay nhất để trình bày thông tin chi tiết về dữ liệu cho các bên liên quan phi kỹ thuật (non-technical) là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu trong báo cáo và trực quan hóa?

 • Vai trò của việc kể chuyện trong phân tích dữ liệu là gì và bạn sử dụng nó như thế nào để truyền đạt thông tin chi tiết một cách hiệu quả?

 • Giải thích khái niệm Kiểm định giả thuyết thống kê (hypothesis testing) và ứng dụng của nó trong phân tích dữ liệu.

 • Các loại phân phối thống kê khác nhau là gì và khi nào bạn sử dụng chúng?

 • Bạn thực hiện phân tích hồi quy như thế nào để xác định mối quan hệ giữa các biến?

 • Vai trò của thuật toán phân cụm (clustering algorithms) trong phân tích dữ liệu thăm dò là gì?

 • Làm thế nào để bạn đánh giá hiệu suất của một mô hình học máy?

 • Giải thích khái niệm về kho dữ liệu và lợi ích của việc sử dụng kho dữ liệu.

 • Làm cách nào để bạn thiết kế và triển khai các quy trình ETL (Trích xuất, Chuyển đổi, Tải) hiệu quả?

 • Những cân nhắc cho việc tích hợp dữ liệu và chất lượng dữ liệu trong kho dữ liệu là gì?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các cập nhật dữ liệu gia tăng và lập phiên bản dữ liệu trong kho dữ liệu?

 • Vai trò của OLAP (Xử lý phân tích trực tuyến) trong phân tích và báo cáo dữ liệu là gì?

 • Làm thế nào để bạn làm sạch và xử lý trước dữ liệu thô để phân tích?

 • Giải thích khái niệm phát hiện ngoại lệ và tầm quan trọng của nó trong phân tích dữ liệu.

 • Các loại kỹ thuật lấy mẫu khác nhau trong thống kê là gì và khi nào nên sử dụng chúng?

 • Làm thế nào để bạn xử lý dữ liệu bị thiếu trong tập dữ liệu?

 • Giải thích khái niệm Kiểm định giả thuyết thống kê (hypothesis testing) và vai trò của nó trong phân tích dữ liệu.

 • Những điều cần cân nhắc khi thực hiện giảm kích thước trong bộ dữ liệu nhiều chiều là gì?

 • Làm thế nào để bạn đánh giá chất lượng và độ tin cậy của một tập dữ liệu?

 • Giải thích khái niệm thử nghiệm A/B và ứng dụng của nó trong phân tích dữ liệu.

 • Các phương pháp hay nhất để lựa chọn tính năng trong mô hình học máy là gì?

 • Làm thế nào để bạn đánh giá hiệu suất của một mô hình dự đoán?

 • Làm thế nào để bạn trích xuất dữ liệu từ các nguồn khác nhau để phân tích?

 • Giải thích khái niệm làm sạch dữ liệu và tầm quan trọng của nó trong kỹ thuật dữ liệu.

 • Những thách thức trong việc xử lý khối lượng lớn dữ liệu là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo chất lượng dữ liệu trong quá trình trích xuất và chuyển đổi?

 • Vai trò của tích hợp dữ liệu trong kỹ thuật dữ liệu là gì?

 • Giải thích khái niệm kho dữ liệu và lợi ích của nó.

 • Làm thế nào để bạn thiết kế và triển khai quy trình Trích xuất-Chuyển đổi-Tải (ETL) hiệu quả?

 • Các yếu tố chính cần xem xét khi lập mô hình kho dữ liệu là gì?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các cập nhật dữ liệu gia tăng trong kho dữ liệu?

 • Vai trò của quản trị dữ liệu trong kho dữ liệu là gì?

 • Mục đích của kỹ thuật tính năng trong khoa học dữ liệu là gì?

 • Giải thích khái niệm mã hóa một nóng.

 • Bạn xử lý các ngoại lệ trong tập dữ liệu như thế nào?

 • Sự khác biệt giữa mối tương quan và quan hệ nhân quả là gì?

 • Làm thế nào để bạn xử lý các tập dữ liệu không cân bằng trong học máy?

 • Giải thích khái niệm lựa chọn tính năng trong khoa học dữ liệu.

 • Sự khác biệt giữa cắt cụt trung bình và cắt cụt hồi quy là gì?

 • Bạn xử lý các biến phân loại trong mô hình học máy như thế nào?

 • Mục đích của kỹ thuật giảm kích thước là gì?

 • Định lý giới hạn trung tâm là gì và tại sao nó quan trọng?

 • Giải thích khái niệm giá trị p trong Kiểm định giả thuyết thống kê (hypothesis testing)

 • Sự khác biệt giữa lỗi Loại I và Loại II là gì?

 • Các giả định của hồi quy tuyến tính là gì?

 • Mục đích của việc xác nhận chéo trong đánh giá mô hình là gì?

 • Sự khác biệt giữa thử nghiệm tham số và phi tham số là gì?

 • Giải thích khái niệm điều chỉnh giá trị p trong kiểm định nhiều giả thuyết.

 • Mục đích của F-test trong ANOVA là gì?

 • Làm thế nào để bạn giải thích các hệ số trong mô hình hồi quy logistic?

 • Sự khác biệt giữa tổng bình phương Loại I và Loại III trong ANOVA là gì?

 • Làm thế nào để bạn chọn các tính năng có liên quan cho mô hình học máy?

 • Giải thích khái niệm về tầm quan trọng của đặc điểm và phương pháp tính toán của nó.

 • Ưu điểm và nhược điểm của kỹ thuật giảm kích thước là gì?

 • Bạn xử lý dữ liệu nhiều chiều như thế nào trong việc xây dựng mô hình?

 • Vai trò của việc chia tỷ lệ tính năng trong học máy là gì?

 • Các số liệu chính được sử dụng để đánh giá hiệu suất của mô hình học máy là gì?

 • Giải thích khái niệm xác thực chéo và lợi ích của nó.

 • Làm thế nào để bạn xử lý việc trang bị quá mức và thiếu trang bị trong quá trình đào tạo người mẫu?

 • Các bước liên quan đến việc xác nhận và lựa chọn mô hình là gì?

 • Vai trò của sự đánh đổi sai lệch-phương sai trong hiệu suất mô hình là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình với tư cách là Trưởng nhóm kỹ thuật và các dự án bạn đã lãnh đạo không?

 • Phong cách lãnh đạo của bạn là gì và bạn động viên và truyền cảm hứng cho nhóm của mình như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích vai trò của Trưởng nhóm kỹ thuật trong việc hướng dẫn và cố vấn cho các thành viên trong nhóm không?

 • Làm thế nào để bạn cân bằng giữa sự xuất sắc về mặt kỹ thuật với thời hạn của dự án và yêu cầu kinh doanh?

 • Bạn có thể thảo luận về các chiến lược khác nhau để giao tiếp và cộng tác nhóm hiệu quả không?

 • Bạn sử dụng một số kỹ thuật nào để xác định và giải quyết các thách thức hoặc rào cản kỹ thuật?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm nợ kỹ thuật và cách bạn quản lý nó trong các dự án của mình không?

 • Làm thế nào để bạn luôn cập nhật những xu hướng và tiến bộ công nghệ mới nhất trong lĩnh vực của mình?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp hoặc khuôn khổ khác nhau mà bạn đã sử dụng để quản lý dự án không?

 • Một số chiến lược để thúc đẩy văn hóa đổi mới và cải tiến liên tục trong nhóm của bạn là gì?

 • Bạn có thể giải thích tầm quan trọng của chất lượng mã và cách bạn đảm bảo các tiêu chuẩn cao trong dự án của mình không?

 • Bạn xử lý xung đột hoặc bất đồng trong nhóm của mình hoặc với các bên liên quan như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các cách tiếp cận khác nhau để mở rộng quy mô và tối ưu hóa hệ thống về hiệu suất và khả năng mở rộng không?

 • Một số chiến lược để tiến hành đánh giá mã hiệu quả và đảm bảo chất lượng cơ sở mã là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm lãnh đạo kỹ thuật trong môi trường Agile hoặc DevOps không?

 • Làm thế nào để bạn cân bằng giữa nhu cầu kỹ thuật của dự án với sự phát triển chuyên môn của các thành viên trong nhóm?

 • Bạn có thể thảo luận về các kỹ thuật khác nhau để quản lý và giảm thiểu rủi ro trong các dự án kỹ thuật không?

 • Một số chiến lược để thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập trong nhóm của bạn là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm truyền bá kỹ thuật và cách bạn thúc đẩy sự xuất sắc về kỹ thuật trong và ngoài nhóm của mình không?

 • Bạn xử lý việc ước tính dự án, phân bổ nguồn lực và đảm bảo thực hiện dự án thành công như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích kinh nghiệm của mình trong việc lãnh đạo nhóm kỹ thuật và quản lý các dự án phức tạp không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo sự giao tiếp và cộng tác hiệu quả giữa các nhóm kỹ thuật và các bộ phận khác?

 • Bạn sử dụng những chiến lược nào để luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ mới nhất của ngành?

 • Mô tả một tình huống mà bạn đã giải quyết thành công một thách thức kỹ thuật quan trọng. Bạn đã tiếp cận nó như thế nào?

 • Bạn ưu tiên và phân bổ nguồn lực như thế nào để đáp ứng thời hạn và sản phẩm bàn giao của dự án?

 • Bạn có thể cung cấp một ví dụ về một dự án mà bạn đã triển khai các phương pháp linh hoạt không? Kết quả là gì?

 • Làm thế nào để bạn nuôi dưỡng văn hóa đổi mới và cải tiến liên tục trong nhóm kỹ thuật của mình?

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc tạo và quản lý ngân sách kỹ thuật.

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và các phương pháp hay nhất trong phát triển phần mềm?

 • Giải thích cách tiếp cận của bạn để quản lý và giảm thiểu rủi ro trong các dự án kỹ thuật.

 • Bạn giải quyết xung đột hoặc bất đồng trong nhóm của mình như thế nào? bạn có thể cung cấp một ví dụ?

 • Mô tả một tình huống mà bạn đã triển khai thành công các kiến trúc kỹ thuật mạnh mẽ và có thể mở rộng.

 • Làm thế nào để bạn đánh giá và lựa chọn các công nghệ và công cụ phù hợp cho các dự án cụ thể?

 • Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc lãnh đạo các nhóm kỹ thuật thông qua việc nâng cấp hoặc di chuyển hệ thống lớn không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của hệ thống kỹ thuật và dữ liệu?

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn khi làm việc với các nhóm chức năng chéo và các bên liên quan để thực hiện các dự án phức tạp.

 • Làm thế nào để bạn cân bằng sự xuất sắc về mặt kỹ thuật với các mục tiêu và hạn chế kinh doanh?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp và gia công dịch vụ kỹ thuật không?

 • Làm thế nào để bạn thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức và cố vấn trong nhóm kỹ thuật của mình?

 • Mô tả cách tiếp cận của bạn để quản lý hiệu suất và phát triển nghề nghiệp cho các chuyên gia kỹ thuật.

 • Làm cách nào để định cấu hình và quản lý các thiết bị mạng (bộ định tuyến, bộ chuyển mạch) trong môi trường doanh nghiệp?

 • Giải thích khái niệm về VLAN và vai trò của chúng trong việc phân đoạn mạng.

 • Những cân nhắc về bảo mật mạng và kiểm soát truy cập là gì?

 • Làm cách nào để khắc phục sự cố kết nối mạng bằng các công cụ chẩn đoán?

 • Vai trò của mạng riêng ảo (VPN) trong truy cập từ xa an toàn là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa máy ảo (VM) và vùng chứa.

 • Làm cách nào để thiết lập và quản lý môi trường ảo hóa bằng cách sử dụng các trình ảo hóa như VMware hoặc KVM?

 • Lợi ích và trường hợp sử dụng của các nền tảng container hóa như Docker hoặc Kubernetes là gì?

 • Làm cách nào để lập trình bộ vi điều khiển bằng các ngôn ngữ lập trình cấp thấp như C hoặc hợp ngữ?

 • Giải thích khái niệm xử lý ngắt và tầm quan trọng của nó trong các hệ thống nhúng.

 • Những cân nhắc cho việc quản lý bộ nhớ trong môi trường hạn chế về tài nguyên là gì?

 • Bạn kết nối các thiết bị bên ngoài và cảm biến với bộ vi điều khiển như thế nào?

 • Vai trò của quản lý năng lượng và tối ưu hóa trong các hệ thống nhúng là gì?

 • Bạn triển khai các giao thức truyền thông thời gian thực (ví dụ: MQTT, CoAP) trong các hệ thống nhúng như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về hàng đợi tin nhắn và kiến trúc đăng ký xuất bản trong các hệ thống thời gian thực.

 • Những cân nhắc về độ trễ và băng thông mạng trong truyền thông thời gian thực là gì?

 • Bạn xử lý việc đồng bộ hóa và nhất quán dữ liệu trong các hệ thống nhúng phân tán như thế nào?

 • Vai trò của cơ chế Quality of Service (QoS) trong giao tiếp thời gian thực là gì?

 • Các tính năng và lợi ích chính của hệ điều hành thời gian thực là gì?

 • Giải thích khái niệm lập lịch tác vụ và lập lịch dựa trên mức độ ưu tiên trong RTOS.

 • Bạn xử lý đồng thời và đồng bộ hóa trong hệ thống thời gian thực như thế nào?

 • Những thách thức trong việc phát triển phần mềm thời gian thực là gì?

 • Vai trò của việc gỡ lỗi và kiểm thử trong quá trình phát triển hệ thống nhúng là gì?

 • Làm thế nào để kiểm thử và gỡ lỗi các thành phần phần mềm và phần cứng trong hệ thống nhúng?

 • Giải thích khái niệm kiểm thử đơn vị và vai trò của nó trong phát triển nhúng.

 • Những thách thức trong việc kiểm thử các hệ thống nhúng thời gian thực và bị hạn chế về tài nguyên là gì?

 • Làm thế nào để thực hiện kiểm thử phần cứng trong vòng lặp (hardware-in-the-loop - HIL) cho các hệ thống nhúng?

 • Vai trò của các công cụ và kỹ thuật gỡ lỗi (ví dụ: JTAG, gỡ lỗi printf) trong phát triển nhúng là gì?

 • Mục đích của khai báo `DOCTYPE` trong HTML là gì?

 • Giải thích mô hình hộp (Box Model) trong CSS.

 • Sự khác biệt giữa các phần tử `inline` và `block` trong HTML là gì?

 • Làm cách nào để căn giữa một phần tử theo chiều ngang và chiều dọc bằng CSS?

 • Giải thích khái niệm thiết kế web đáp ứng (responsive web design)

 • Sự khác biệt giữa `margin` và` padding` trong CSS là gì?

 • Các yếu tố ngữ nghĩa trong HTML là gì và tại sao chúng quan trọng?

 • Giải thích khái niệm về hình ảnh phản hồi trong phát triển web.

 • Mục đích của thuộc tính `z-index` trong CSS là gì?

 • Làm cách nào để tạo hoạt ảnh CSS?

 • Sự khác biệt giữa `localStorage` và `sessionStorage` trong JavaScript là gì?

 • Giải thích khái niệm kế thừa prototypal

 • Ủy quyền sự kiện (event delegation) trong JavaScript là gì?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các hoạt động không đồng bộ trong JavaScript?

 • Giải thích sự khác biệt giữa `null` và `undefined` trong JavaScript.

 • Mục đích của từ khóa `this` trong JavaScript là gì?

 • Giải thích khái niệm hoisting trong JavaScript.

 • Sự khác biệt giữa toán tử `==` và `===` trong JavaScript là gì?

 • Bạn xử lý lỗi trong JavaScript như thế nào?

 • Sự khác biệt giữa `let`, `const` và `var` trong JavaScript là gì?

 • Mục đích của hàm `map` trong JavaScript là gì?

 • Redux là gì và nó hoạt động như thế nào?

 • Mục đích của hook `useState` trong React là gì?

 • Sự khác biệt giữa các thành phần có trạng thái và không có trạng thái là gì?

 • Bạn xử lý việc định tuyến trong Vue.js như thế nào?

 • Giải thích khái niệm thiết kế web đáp ứng và tầm quan trọng của nó.

 • Các phương pháp hay nhất để tối ưu hóa hiệu suất trang web là gì?

 • Bạn xử lý các vấn đề tương thích giữa nhiều trình duyệt trong quá trình phát triển web như thế nào?

 • Vai trò của các framework phía máy khách (ví dụ: React, Angular) trong phát triển front-end là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo khả năng truy cập và khả năng sử dụng web trong các dự án của mình?

 • Làm thế nào để tối ưu hóa hiệu suất của các bộ chọn CSS trên một trang web?

 • Giải thích khái niệm ủy quyền (event delegation) sự kiện trong JavaScript.

 • Những ưu và nhược điểm của việc sử dụng các bộ tiền xử lý CSS như Sass hoặc Less là gì?

 • Bạn xử lý bộ nhớ đệm của trình duyệt và lập phiên bản của nội dung tĩnh như thế nào?

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai giải pháp hình ảnh đáp ứng là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng chịu lỗi trong môi trường ảo hóa hoặc được chứa trong bộ chứa?

 • Những cân nhắc nào cho việc giám sát và mở rộng quy mô các hệ thống ảo hóa hoặc được chứa trong bộ chứa là gì?

 • Bạn giám sát tài nguyên hệ thống (CPU, bộ nhớ, đĩa) và lưu lượng mạng bằng cách nào?

 • Giải thích khái niệm quản lý nhật ký và tầm quan trọng của nó trong quản trị hệ thống.

 • Các phương pháp hay nhất để lập kế hoạch năng lực và khả năng mở rộng trong môi trường máy chủ là gì?

 • Làm thế nào để bạn tối ưu hóa hiệu suất hệ thống thông qua việc điều chỉnh và thay đổi cấu hình?

 • Vai trò của cân bằng tải và tính sẵn sàng cao trong kiến trúc hệ thống là gì?

 • Giải thích khái niệm Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC) và những ưu điểm của nó.

 • Bạn cung cấp và quản lý tài nguyên trên nền tảng đám mây công cộng như AWS hoặc Azure như thế nào?

 • Các phương pháp hay nhất để bảo mật cơ sở hạ tầng đám mây và quản lý kiểm soát truy cập là gì?

 • Làm cách nào để bạn tự động hóa việc triển khai và quản lý cấu hình bằng các công cụ như Ansible hoặc Terraform?

 • Vai trò của điện toán không có máy chủ và Chức năng như một dịch vụ (FaaS) trong kiến trúc đám mây là gì?

 • Bạn giám sát hiệu suất hệ thống và việc sử dụng tài nguyên như thế nào?

 • Những cân nhắc khi thực hiện các chiến lược sao lưu và khắc phục thảm họa là gì?

 • Bạn xử lý việc nâng cấp hệ thống và quản lý bản vá trong môi trường sản xuất như thế nào?

 • Các phương pháp hay nhất để bảo mật cơ sở hạ tầng máy chủ và ngăn chặn truy cập trái phép là gì?

 • Giải thích khái niệm mạng riêng ảo (VPN) và vai trò của chúng trong bảo mật mạng.

 • Giải thích các tính năng mới được giới thiệu trong HTML5 và lợi ích của chúng.

 • Những cân nhắc khi thiết kế và triển khai bố cục web đáp ứng là gì?

 • Bạn xử lý việc tích hợp đa phương tiện (âm thanh, video) trong HTML5 như thế nào?

 • Vai trò của canvas và WebGL trong đồ họa và hoạt ảnh HTML5 là gì?

 • Bạn triển khai các ứng dụng web ngoại tuyến bằng cách sử dụng bộ nhớ đệm và bộ nhớ cục bộ của HTML5 như thế nào?

 • Giải thích vòng đời ứng dụng iOS và vai trò của các trạng thái ứng dụng khác nhau.

 • Những cân nhắc khi thiết kế giao diện người dùng trong ứng dụng iOS là gì?

 • Làm cách nào để bạn xử lý tính liên tục của dữ liệu trong iOS bằng Core Data hoặc các framework khác?

 • Vai trò của thông báo và thực thi nền trong ứng dụng iOS là gì?

 • Bạn triển khai kết nối mạng và đồng bộ hóa dữ liệu trong ứng dụng iOS như thế nào?

 • Các yêu cầu và nguyên tắc để gửi ứng dụng lên Apple App Store là gì?

 • Bạn xử lý hồ sơ cung cấp ứng dụng và ký mã cho ứng dụng iOS như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về App Transport Security (ATS) và tác động của nó đối với giao tiếp mạng (network communication).

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai mua hàng trong ứng dụng và đăng ký trong ứng dụng iOS là gì?

 • Bạn xử lý việc bản địa hóa và quốc tế hóa ứng dụng trong quá trình phát triển iOS như thế nào?

 • Giải thích khái niệm Bố cục tự động (Auto Layout) và vai trò của nó trong việc xây dựng giao diện người dùng thích ứng.

 • Bạn xử lý các kích thước và độ phân giải màn hình khác nhau như thế nào trong quá trình phát triển ứng dụng iOS?

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai thực thi background và đa nhiệm trong ứng dụng iOS là gì?

 • Làm cách nào để tích hợp thông báo đẩy (Push notification) và thông báo từ xa trong ứng dụng iOS?

 • Giải thích khái niệm Dữ liệu cốt lõi (Core Data) và cách sử dụng nó trong việc lưu trữ dữ liệu liên tục.

 • Các phương pháp hay nhất để xử lý việc quản lý bộ nhớ trong quá trình phát triển iOS là gì?

 • Bạn triển khai xác thực sinh trắc học (ví dụ: Touch ID, Face ID) trong ứng dụng iOS như thế nào?

 • Giải thích khái niệm Tiện ích mở rộng ứng dụng và ứng dụng của chúng trong quá trình phát triển iOS.

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai phân tích trong ứng dụng và báo cáo sự cố trong ứng dụng iOS là gì?

 • Bạn xử lý việc bản địa hóa và quốc tế hóa trong ứng dụng iOS như thế nào?

 • Làm cách nào để khắc phục sự cố kết nối mạng trong môi trường phân tán?

 • Những cân nhắc nào để triển khai tính sẵn sàng cao và khả năng chịu lỗi trong hệ thống?

 • Bạn xử lý việc mở rộng quy mô hệ thống và lập kế hoạch năng lực như thế nào?

 • Giải thích khái niệm điều phối vùng chứa và lợi ích của nó trong việc quản lý các ứng dụng được chứa trong vùng chứa.

 • Bạn có thể giải thích kinh nghiệm của mình trong việc thiết kế và kiến trúc các giải pháp phần mềm phức tạp không?

 • Bạn tiếp cận việc thu thập và phân tích yêu cầu từ các bên liên quan như thế nào để phát triển các thiết kế giải pháp hiệu quả?

 • Bạn có thể cung cấp một ví dụ về một dự án mà bạn đã thiết kế và triển khai thành công các hệ thống có hiệu suất cao và có thể mở rộng được không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng kiến trúc giải pháp phù hợp với mục tiêu và yêu cầu kinh doanh?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc đánh giá và lựa chọn các công nghệ và khuôn khổ phù hợp để phát triển giải pháp không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng các cân nhắc về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu được đưa vào thiết kế giải pháp?

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn khi làm việc với các nhóm chức năng chéo và các bên liên quan để đưa ra các giải pháp tích hợp.

 • Bạn tiếp cận việc tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng trong kiến trúc giải pháp bằng cách nào?

 • Bạn có thể cung cấp ví dụ về một dự án mà bạn phải tích hợp nhiều hệ thống khác nhau thành một giải pháp gắn kết không?

 • Làm thế nào để bạn luôn cập nhật các công nghệ mới nổi và xu hướng ngành liên quan đến kiến trúc giải pháp?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc thực hiện các nghiên cứu khả thi và đánh giá tính khả thi của các lựa chọn giải pháp khác nhau không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng kiến trúc giải pháp linh hoạt và có khả năng thích ứng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong tương lai?

 • Bạn có thể mô tả kinh nghiệm của mình trong việc thiết kế giải pháp cho môi trường dựa trên đám mây không?

 • Làm thế nào để bạn cân bằng những cân nhắc kỹ thuật với những hạn chế về chi phí và nguồn lực khi thiết kế giải pháp?

 • Mô tả một tình huống mà bạn phải giải quyết một thách thức kỹ thuật quan trọng trong quá trình triển khai giải pháp. Bạn đã tiếp cận nó như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc thiết kế các giải pháp tập trung vào khả năng sử dụng và trải nghiệm người dùng không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng kiến trúc giải pháp tuân thủ các tiêu chuẩn mã hóa và thực tiễn tốt nhất trong ngành?

 • Bạn có thể cung cấp ví dụ về một dự án mà bạn phải tích hợp API hoặc dịch vụ của bên thứ ba vào một giải pháp không?

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc tạo và trình bày các đề xuất giải pháp kỹ thuật cho khách hàng hoặc các bên liên quan.

 • Làm cách nào để tạo điều kiện chuyển giao kiến thức và cố vấn trong các nhóm kỹ thuật với tư cách là kiến trúc sư giải pháp?

 • Vai trò của Kỹ sư độ tin cậy địa điểm (SRE) là gì và nó khác với vai trò vận hành truyền thống hoặc quản trị hệ thống như thế nào?

 • Giải thích khái niệm "Ngân sách sai sót" và tầm quan trọng của nó trong SRE.

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc triển khai và quản lý hệ thống giám sát và cảnh báo.

 • Các nguyên tắc chính của SRE là gì và chúng đóng góp như thế nào vào độ tin cậy của hệ thống?

 • Giải thích khái niệm "Cực nhọc" trong SRE và cách giảm thiểu nó.

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn với quản lý sự cố và phân tích sau sự cố.

 • Các thành phần chính của một kế hoạch khắc phục thảm họa mạnh mẽ là gì và bạn làm cách nào để đảm bảo tính hiệu quả của nó?

 • Giải thích khái niệm "Mục tiêu cấp độ dịch vụ" (SLO) và cách chúng được sử dụng trong SRE.

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn về lập kế hoạch năng lực và tối ưu hóa hiệu suất.

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng chịu lỗi trong các hệ thống phân tán?

 • Giải thích khái niệm triển khai canary và cách chúng được sử dụng để giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát hành phần mềm.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn với các công cụ quản lý cấu hình và cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC).

 • Những cân nhắc bảo mật quan trọng trong SRE là gì và bạn giải quyết chúng như thế nào?

 • Giải thích khái niệm kỹ thuật hỗn loạn và vai trò của nó trong việc cải thiện khả năng phục hồi của hệ thống.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn trong việc thiết kế và triển khai các kiến trúc vi dịch vụ đáng tin cậy và có thể mở rộng.

 • Các phương pháp hay nhất để quản lý và giám sát môi trường được chứa trong container (ví dụ: Docker, Kubernetes) là gì?

 • Giải thích khái niệm tự động mở rộng quy mô và cách triển khai nó trong môi trường đám mây.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn với việc tự động hóa ứng phó sự cố và phát triển runbook.

 • Những cân nhắc chính để quản lý sao lưu dữ liệu và khắc phục thảm họa trong hệ thống phân tán là gì?

 • Giải thích khái niệm về thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) và cách chúng được xác định và đo lường trong SRE.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn khi làm việc trên nền tảng đám mây (ví dụ: AWS, GCP, Azure) và các dịch vụ bạn đã sử dụng.

 • Những cân nhắc chính để quản lý và bảo mật nhật ký và số liệu ứng dụng là gì?

 • Giải thích khái niệm triển khai xanh/xanh và cách chúng được sử dụng cho các bản phát hành không có thời gian ngừng hoạt động.

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc triển khai và quản lý hệ thống phân tích nhật ký và ghi nhật ký tập trung.

 • Các phương pháp hay nhất để quản lý bí mật và thông tin nhạy cảm trong SRE là gì?

 • Giải thích khái niệm cơ sở hạ tầng bất biến và lợi ích của nó trong SRE.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn về ứng phó sự cố và liên lạc trong thời gian hệ thống ngừng hoạt động nghiêm trọng.

 • Những cân nhắc chính để quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu trong môi trường có tính sẵn sàng cao là gì?

 • Giải thích khái niệm tích hợp liên tục và triển khai liên tục (CI/CD) trong SRE.

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các công cụ, công nghệ mới nhất và các phương pháp hay nhất trong SRE?

 • Vai trò và trách nhiệm chính trong khuôn khổ Scrum là gì?

 • Giải thích khái niệm về câu chuyện của người dùng và sắp xếp tồn đọng sản phẩm.

 • Bạn tổ chức cuộc họp Lập kế hoạch Sprint bằng cách nào?

 • Mục đích của buổi Sơ kết và Hồi tưởng Sprint là gì?

 • Làm thế nào để bạn đo lường và cải thiện tốc độ của nhóm?

 • Nguyên tắc cốt lõi của phát triển phần mềm Agile là gì?

 • Giải thích khái niệm nhóm tự tổ chức trong Agile.

 • Làm thế nào để bạn thúc đẩy sự cộng tác và giao tiếp trong nhóm Scrum?

 • Vai trò của Scrum Master trong việc loại bỏ các trở ngại là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo cải tiến liên tục trong các dự án Agile?

 • Làm thế nào để bạn tổ chức cuộc họp Lập kế hoạch Sprint một cách hiệu quả?

 • Giải thích khái niệm về Daily Scrum và lợi ích của nó.

 • Trách nhiệm chính của Scrum Master trong Sprint là gì?

 • Bạn xử lý xung đột trong nhóm Scrum như thế nào?

 • Vai trò của Scrum Master trong việc đảm bảo khả năng tự tổ chức của nhóm là gì?

 • Một số số liệu được sử dụng để đo lường hiệu suất của nhóm trong Agile là gì?

 • Giải thích khái niệm biểu đồ burndown trong Scrum.

 • Bạn theo dõi và quản lý tiến trình của các câu chuyện của người dùng bằng cách nào?

 • Mục đích của cuộc họp hồi tưởng trong Agile là gì?

 • Làm thế nào để bạn xác định và giải quyết các tắc nghẽn quy trình trong các dự án Agile?

 • Bạn ước tính nỗ lực và thời gian cho các dự án Agile như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về điểm câu chuyện và tốc độ trong ước tính Agile.

 • Các thành phần chính của tồn đọng Sprint là gì?

 • Làm cách nào để tạo và quản lý kế hoạch phát hành trong Agile?

 • Vai trò của Scrum Master trong việc hỗ trợ các phiên lập kế hoạch và ước tính là gì?

 • Một số số liệu thường được sử dụng để đo lường tiến độ dự án Agile là gì?

 • Làm thế nào để bạn tạo và giải thích biểu đồ burndown?

 • Giải thích khái niệm quản lý giá trị thu được trong Agile.

 • Các thành phần chính của báo cáo dự án Agile là gì?

 • Làm thế nào để bạn trình bày hiệu suất dự án Agile cho các bên liên quan một cách hiệu quả?

 • Làm thế nào để bạn nuôi dưỡng một nhóm Agile hợp tác và có hiệu suất cao?

 • Giải thích khái niệm lãnh đạo phục vụ trong Agile.

 • Các yếu tố chính góp phần tạo nên động lực và tinh thần của nhóm là gì?

 • Bạn xử lý xung đột trong nhóm Agile như thế nào?

 • Vai trò của Scrum Master trong việc thúc đẩy cải tiến liên tục là gì?

 • Những thách thức chính trong việc mở rộng quy mô thực hành Agile cho các dự án hoặc tổ chức lớn hơn là gì?

 • Giải thích khái niệm về Khung Agile có quy mô (SAFe).

 • Làm thế nào để bạn điều phối và đồng bộ hóa nhiều nhóm Agile?

 • Những lợi ích và hạn chế của các khung mở rộng khác nhau (ví dụ: LeSS, Nexus) là gì?

 • Vai trò của Scrum Master trong việc mở rộng quy mô thực hành Agile là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về trải nghiệm của mình với tư cách là Nhà phát triển RPA và các dự án bạn đã thực hiện không?

 • RPA (Tự động hóa quy trình bằng robot) là gì và nó khác với các phương pháp tự động hóa truyền thống như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích các thành phần chính của giải pháp RPA, bao gồm bot, bộ điều phối và môi trường phát triển không?

 • Làm cách nào để bạn xác định và ưu tiên các quy trình phù hợp cho việc tự động hóa bằng RPA?

 • Bạn có thể thảo luận về các công cụ và nền tảng RPA khác nhau mà bạn đã từng làm việc cùng, chẳng hạn như UiPath, Automation Anywhere hoặc Blue Prism không?

 • Những thách thức điển hình bạn gặp phải khi triển khai các dự án RPA là gì và bạn đã vượt qua chúng như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm khám phá quy trình và cách nó được sử dụng để nắm bắt và phân tích các tương tác của người dùng nhằm tự động hóa không?

 • Bạn xử lý việc trích xuất và thao tác dữ liệu trong RPA như thế nào, chẳng hạn như làm việc với bảng tính, cơ sở dữ liệu hoặc API?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để xử lý tự động hóa giao diện người dùng trong RPA, bao gồm quét màn hình và tự động hóa dựa trên đối tượng không?

 • Một số chiến lược để xử lý xử lý ngoại lệ và quản lý lỗi trong quy trình RPA là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm tự động hóa có giám sát và không giám sát và thời điểm mỗi phương pháp phù hợp không?

 • Bạn xử lý việc kiểm soát quyền truy cập và bảo mật trong các giải pháp RPA như thế nào, chẳng hạn như bảo vệ dữ liệu nhạy cảm hoặc quản lý quyền của người dùng?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để tích hợp RPA với các hệ thống và ứng dụng khác, chẳng hạn như sử dụng API hoặc dịch vụ web không?

 • Một số chiến lược để xử lý khả năng sử dụng lại quy trình và duy trì các giải pháp RPA mô-đun và có thể mở rộng là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm lập lịch trình quy trình và cách nó được sử dụng để tự động hóa các nhiệm vụ tại những thời điểm hoặc sự kiện cụ thể không?

 • Bạn xử lý việc kiểm soát phiên bản và triển khai các quy trình RPA trên các môi trường khác nhau như phát triển, thử nghiệm và sản xuất như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để giám sát và theo dõi hiệu suất của các quy trình RPA, bao gồm ghi nhật ký và phân tích không?

 • Một số chiến lược để xử lý các trường hợp ngoại lệ và kịch bản khôi phục trong quy trình RPA, chẳng hạn như thử lại các bước không thành công hoặc vấn đề leo thang?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm tự động hóa nhận thức và cách nó được sử dụng để kết hợp AI và khả năng học máy vào RPA không?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các xu hướng, công cụ và phương pháp hay nhất về RPA mới nhất?

 • Bạn có thể thảo luận về trải nghiệm của mình với tư cách là Nhà phát triển Robotics và các dự án bạn đã thực hiện không?

 • Các thành phần chính của hệ thống robot là gì và chúng tương tác với nhau như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm động học trong robot và cách nó được sử dụng để mô hình hóa và điều khiển chuyển động của robot không?

 • Bạn xử lý nhận thức và cảm biến của robot như thế nào, bao gồm các phương pháp như thị giác máy tính, lidar hoặc cảm biến tiệm cận?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để bản địa hóa và ánh xạ rô-bốt, chẳng hạn như sử dụng thuật toán SLAM (Bản đồ và bản địa hóa đồng thời) không?

 • Một số chiến lược để lập kế hoạch đường đi của robot và tránh chướng ngại vật, bao gồm các kỹ thuật như tìm kiếm A* hoặc các trường tiềm năng là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về kiến trúc điều khiển robot, chẳng hạn như hệ thống điều khiển dựa trên hành vi hoặc phân cấp không?

 • Bạn xử lý các bộ điều khiển robot và chuỗi động học, bao gồm cả động học nghịch đảo và lập kế hoạch quỹ đạo bằng cách nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để robot nắm bắt và thao tác với đồ vật, bao gồm cả việc sử dụng dụng cụ kẹp hoặc cánh tay robot không?

 • Một số chiến lược để điều hướng robot và điều khiển chuyển động, bao gồm các kỹ thuật như điều khiển PID hoặc điều khiển dự đoán mô hình là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm học tập và thích ứng của robot, bao gồm các phương pháp như học tăng cường hoặc học bắt chước không?

 • Bạn xử lý sự tương tác và cộng tác giữa robot và con người như thế nào, bao gồm các cân nhắc về an toàn và thiết kế giao diện người dùng?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để tích hợp robot với hệ thống bên ngoài hoặc thiết bị IoT, chẳng hạn như sử dụng ROS (Hệ điều hành Robot) hoặc MQTT không?

 • Một số chiến lược để chẩn đoán và khắc phục lỗi của robot, bao gồm xử lý lỗi và giám sát hệ thống là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về robot bầy đàn và cách nó được sử dụng để phối hợp nhiều robot thực hiện các nhiệm vụ chung không?

 • Bạn xử lý các giao thức liên lạc của robot và tích hợp mạng, bao gồm cả kết nối có dây hoặc không dây như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để nhận biết robot và nhận dạng đối tượng, bao gồm các phương pháp học sâu hoặc dựa trên tính năng không?

 • Một số chiến lược để tối ưu hóa hiệu suất của robot, bao gồm lựa chọn phần cứng, tối ưu hóa phần mềm hoặc quản lý năng lượng là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về đạo đức của robot và những cân nhắc về mặt đạo đức liên quan đến việc phát triển và triển khai hệ thống robot không?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các công nghệ, thuật toán và phương pháp hay nhất mới nhất về robot?

 • Vai trò của QA trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) là gì?

 • Giải thích khái niệm cổng chất lượng trong quy trình QA.

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định chất lượng?

 • Sự khác biệt giữa phân tích mã tĩnh và động là gì?

 • Mục đích của hệ thống quản lý chất lượng (QMS) là gì?

 • Bạn thiết lập và thực thi các quy trình kiểm soát chất lượng như thế nào?

 • Các thành phần chính của kế hoạch kiểm soát chất lượng là gì?

 • Giải thích khái niệm kiểm soát quá trình thống kê (SPC).

 • Bạn thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về chất lượng như thế nào?

 • Sự khác biệt giữa hành động khắc phục và hành động phòng ngừa là gì?

 • Một số chỉ số hiệu suất chính (KPI) để đo lường chất lượng là gì?

 • Làm thế nào để bạn theo dõi và phân tích xu hướng lỗi trong một dự án?

 • Giải thích khái niệm về mật độ khuyết tật và ý nghĩa của nó.

 • Vai trò của việc ngăn ngừa khuyết tật trong kiểm soát chất lượng là gì?

 • Làm thế nào để bạn xác định và ưu tiên các lĩnh vực cần cải tiến quy trình?

 • Giải thích khái niệm phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA) trong kiểm soát chất lượng.

 • Lợi ích của việc triển khai Six Sigma trong một tổ chức là gì?

 • Làm thế nào để bạn nuôi dưỡng văn hóa chất lượng trong một nhóm hoặc tổ chức?

 • Mục đích của việc kiểm tra chất lượng là gì và nó được thực hiện như thế nào?

 • Giải thích khái niệm tuân thủ quy trình trong đảm bảo chất lượng.

 • Làm thế nào để bạn xác định và khắc phục các vấn đề không phù hợp?

 • Các thành phần chính của một báo cáo kiểm toán là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính hiệu quả của các hành động khắc phục?

 • Bạn đã thực hiện bất kỳ quy trình đảm bảo chất lượng tự động nào chưa? Nếu vậy, hãy mô tả chúng.

 • Lợi ích của việc tự động hóa các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng là gì?

 • Giải thích khái niệm tích hợp liên tục và thử nghiệm liên tục.

 • Bạn chọn và triển khai các công cụ tự động hóa đảm bảo chất lượng như thế nào?

 • Những thách thức của việc duy trì các quy trình đảm bảo chất lượng tự động là gì?

 • Làm thế nào để bạn ghi lại và truyền đạt các quy trình và thủ tục chất lượng?

 • Giải thích khái niệm về các mô hình trưởng thành của quy trình (ví dụ CMMI).

 • Các bước chính liên quan đến sáng kiến cải tiến quy trình là gì?

 • Làm thế nào để bạn đo lường hiệu quả của các quy trình chất lượng?

 • Vai trò của kỹ sư QA/QC trong việc thúc đẩy cải tiến quy trình là gì?

 • Mục đích của Kiểm soát quá trình thống kê (SPC) trong kiểm soát chất lượng là gì?

 • Giải thích khái niệm biểu đồ kiểm soát và cách giải thích chúng.

 • Làm thế nào để bạn xác định và ứng phó với các quy trình ngoài tầm kiểm soát?

 • Những lợi ích chính của việc sử dụng SPC trong quản lý chất lượng là gì?

 • Vai trò của SPC trong nỗ lực cải tiến liên tục là gì?

 • Làm thế nào để bạn xác định và thu hút các bên liên quan của dự án?

 • Giải thích khái niệm về kế hoạch truyền thông với các bên liên quan.

 • Những thách thức chính trong việc quản lý kỳ vọng của các bên liên quan là gì?

 • Làm thế nào để bạn giải quyết xung đột giữa các bên liên quan của dự án?

 • Vai trò của người quản lý dự án trong quản lý các bên liên quan là gì?

 • Bạn xác định phạm vi và mục tiêu của dự án như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về cấu trúc phân chia công việc (WBS).

 • Các thành phần chính của một lịch trình dự án là gì?

 • Bạn ước tính nguồn lực và thời gian của dự án như thế nào?

 • ReactJS là gì và nó hoạt động như thế nào?

 • Giải thích khái niệm DOM ảo trong React.

 • Mục đích của điều lệ dự án là gì?

 • Làm thế nào để bạn xác định và đánh giá rủi ro dự án?

 • Giải thích khái niệm về kế hoạch giảm thiểu rủi ro.

 • Mục đích của việc đăng ký rủi ro trong quản lý dự án là gì?

 • Bạn giám sát và kiểm soát rủi ro dự án trong suốt vòng đời của dự án như thế nào?

 • Vai trò của việc lập kế hoạch dự phòng trong quản lý rủi ro là gì?

 • Bạn theo dõi và quản lý tiến độ và các mốc quan trọng của dự án như thế nào?

 • Giải thích khái niệm quản lý giá trị thu được (EVM).

 • Sự khác biệt giữa rủi ro và vấn đề trong quản lý dự án là gì?

 • Bạn xử lý những thay đổi của dự án và phạm vi thay đổi như thế nào?

 • Vai trò của công cụ quản lý dự án như Jira là gì?

 • Làm thế nào để bạn phân bổ và quản lý nguồn lực dự án một cách hiệu quả?

 • Giải thích khái niệm cân bằng tài nguyên và làm mịn tài nguyên.

 • Những thách thức chính trong việc quản lý các nhóm dự án ảo hoặc phân tán là gì?

 • Làm thế nào để bạn xác định và giải quyết xung đột tài nguyên trong một dự án?

 • Vai trò của người quản lý dự án trong việc lập kế hoạch năng lực nguồn lực là gì?

 • Bạn quản lý những thay đổi về phạm vi và yêu cầu của dự án như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về quá trình kiểm soát sự thay đổi.

 • Những thách thức chính trong việc thực hiện quản lý thay đổi là gì?

 • Làm thế nào để bạn giao tiếp và đạt được sự ủng hộ đối với những thay đổi của dự án?

 • Vai trò của người quản lý dự án trong đánh giá tác động của thay đổi là gì?

 • Bạn tham gia và giao tiếp với các bên liên quan của dự án như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về kế hoạch có sự tham gia của các bên liên quan.

 • Các yếu tố chính cần xem xét khi quản lý kỳ vọng của các bên liên quan là gì?

 • Bạn xử lý các bên liên quan khó tính hoặc phản kháng như thế nào?

 • Vai trò của người quản lý dự án trong việc xây dựng mối quan hệ bền chặt với các bên liên quan là gì?

 • Làm thế nào để bạn kết thúc một dự án một cách hiệu quả và chuyển nó sang hoạt động?

 • Giải thích khái niệm về báo cáo kết thúc dự án.

 • Các hoạt động chính liên quan đến việc tiến hành một buổi học rút ra bài học là gì?

 • Làm thế nào để bạn nắm bắt, ghi lại và chia sẻ các bài học kinh nghiệm của dự án?

 • Vai trò của người quản lý dự án trong việc đánh giá sau dự án là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về trải nghiệm của mình với tư cách là Chủ sở hữu sản phẩm và các sản phẩm hoặc dự án bạn đã thực hiện không?

 • Vai trò của Chủ sở hữu sản phẩm trong môi trường phát triển Agile là gì và nó khác với các vai trò khác như Scrum Master hoặc Nhóm phát triển như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích quy trình bạn tuân theo để thu thập và ưu tiên các yêu cầu từ các bên liên quan và người dùng không?

 • Bạn xử lý việc quản lý tồn đọng sản phẩm như thế nào, bao gồm ưu tiên, sàng lọc và đảm bảo sự phù hợp với tầm nhìn tổng thể của sản phẩm?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc xác định câu chuyện của người dùng, tiêu chí chấp nhận và các tạo phẩm khác để truyền đạt yêu cầu cho nhóm phát triển không?

 • Bạn sử dụng những chiến lược nào để đảm bảo sự cộng tác và liên lạc hiệu quả giữa nhóm phát triển, các bên liên quan và người dùng?

 • Bạn có thể cung cấp ví dụ về cách bạn đã tiến hành nghiên cứu người dùng, thử nghiệm khả năng sử dụng hoặc các phiên phản hồi của khách hàng để đưa ra quyết định về sản phẩm không?

 • Bạn xử lý việc quản lý và giải quyết xung đột hoặc ưu tiên cạnh tranh giữa các bên liên quan có nhu cầu và mong đợi khác nhau như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc xác định và đo lường các số liệu sản phẩm, chẳng hạn như mức độ tương tác của người dùng, tỷ lệ chuyển đổi hoặc sự hài lòng của khách hàng không?

 • Bạn sử dụng phương pháp nào để xác thực và xác minh rằng sản phẩm được giao đáp ứng các yêu cầu đã xác định và mong đợi của người dùng?

 • Bạn có thể giải thích cách tiếp cận của mình để quản lý việc phát hành sản phẩm, bao gồm lập kế hoạch phát hành, ưu tiên tính năng và phối hợp với nhóm phát triển không?

 • Bạn xử lý việc quản lý các phần phụ thuộc của sản phẩm như thế nào, chẳng hạn như tích hợp với hệ thống bên ngoài hoặc phối hợp với các sản phẩm khác?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình khi làm việc với các nhóm đa chức năng, bao gồm các nhà thiết kế UX, nhà phát triển, người thử nghiệm và các bên liên quan khác không?

 • Bạn sử dụng những chiến lược nào để đảm bảo rằng lộ trình sản phẩm phù hợp với mục tiêu kinh doanh, xu hướng thị trường và nhu cầu của người dùng?

 • Bạn có thể cung cấp ví dụ về cách bạn đã sử dụng phản hồi và phân tích dữ liệu để lặp lại và cải tiến sản phẩm theo thời gian không?

 • Bạn xử lý việc quản lý rủi ro và sự phụ thuộc của sản phẩm như thế nào cũng như đưa ra kế hoạch dự phòng nào?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm làm việc với các nhóm từ xa hoặc phân tán cũng như cách bạn đảm bảo giao tiếp và cộng tác hiệu quả không?

 • Bạn sử dụng phương pháp nào để luôn cập nhật các xu hướng mới nhất của ngành, các phương pháp hay nhất về trải nghiệm người dùng và phương pháp quản lý sản phẩm?

 • Bạn có thể cung cấp ví dụ về cách bạn đã tạo điều kiện cho việc ra mắt sản phẩm hoặc giới thiệu thị trường thành công không?

 • Bạn xử lý việc quản lý tài liệu sản phẩm như hướng dẫn sử dụng, ghi chú phát hành hoặc tài liệu API như thế nào?

 • Làm thế nào để bạn xác định và truyền đạt tầm nhìn sản phẩm?

 • Giải thích khái niệm sản phẩm phù hợp với thị trường.

 • Các thành phần chính của lộ trình sản phẩm là gì?

 • Làm cách nào để bạn ưu tiên các tính năng và cải tiến trong sản phẩm tồn đọng?

 • Mục đích của tính cách người dùng trong việc phát triển sản phẩm là gì?

 • Làm thế nào để bạn thu thập và phân tích phản hồi của người dùng để cải thiện sản phẩm?

 • Sự khác biệt giữa phương pháp phát triển sản phẩm Agile và Waterfall là gì?

 • Giải thích khái niệm sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP).

 • Làm cách nào để bạn xác định và theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI) cho một sản phẩm?

 • Vai trò của thử nghiệm chấp nhận của người dùng (UAT) trong việc phát triển sản phẩm là gì?

 • Bạn tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu của khách hàng như thế nào?

 • Giải thích khái niệm phân tích cạnh tranh trong quản lý sản phẩm.

 • Vai trò của phản hồi của người dùng trong việc ra quyết định về sản phẩm là gì?

 • Làm thế nào để bạn đánh giá nhu cầu thị trường và đánh giá các cơ hội tiềm năng?

 • Những yếu tố chính cần xem xét khi định giá một sản phẩm là gì?

 • Làm thế nào để bạn quản lý một sản phẩm trong suốt vòng đời của nó?

 • Giải thích khái niệm thử nghiệm beta và lợi ích của nó.

 • Mục đích của chiến lược cuối vòng đời sản phẩm là gì?

 • Bạn ưu tiên và lập kế hoạch phát hành sản phẩm như thế nào?

 • Vai trò của hỗ trợ khách hàng trong quản lý sản phẩm là gì?

 • Làm thế nào để bạn phân biệt sản phẩm của mình với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường?

 • Giải thích khái niệm về đề xuất bán hàng độc đáo (USP).

 • Những yếu tố chính cần xem xét khi định vị sản phẩm trên thị trường là gì?

 • Bạn tiến hành nghiên cứu thị trường như thế nào để xác định những điểm khác biệt của sản phẩm?

 • Vai trò của xây dựng thương hiệu và tiếp thị trong việc tạo sự khác biệt cho sản phẩm là gì?

 • Bạn phân khúc thị trường mục tiêu cho sản phẩm của mình như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về chân dung người mua và tầm quan trọng của chúng.

 • Các yếu tố chính cần xem xét khi xác định phân khúc thị trường là gì?

 • Làm thế nào để bạn xác nhận và tinh chỉnh các phân khúc thị trường thông qua nghiên cứu thị trường?

 • Vai trò của phân khúc thị trường trong việc định vị sản phẩm là gì?

 • Làm thế nào để bạn lập kế hoạch và thực hiện một buổi ra mắt sản phẩm thành công?

 • Giải thích khái niệm chiến lược thâm nhập thị trường.

 • Các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc khách hàng chấp nhận sản phẩm là gì?

 • Làm thế nào để bạn đo lường và cải thiện tỷ lệ chấp nhận sản phẩm?

 • Vai trò của việc giới thiệu khách hàng trong sự thành công của sản phẩm là gì?

 • Làm thế nào để bạn xác định chiến lược giá tối ưu cho sản phẩm của mình?

 • Giải thích khái niệm định giá dựa trên giá trị.

 • Những yếu tố chính cần xem xét khi thiết lập giá cả cạnh tranh là gì?

 • Bạn theo dõi và ứng phó với những thay đổi về giá trên thị trường như thế nào?

 • Vai trò của độ co giãn giá trong các quyết định về giá là gì?

 • Vai trò của Kỹ sư chính bao gồm những gì, trách nhiệm và kỳ vọng chính là gì?

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc lãnh đạo các nhóm kỹ thuật và đưa ra các quyết định về kiến trúc.

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các công nghệ, xu hướng và phương pháp hay nhất mới nhất trong ngành?

 • Giải thích quy trình bạn thực hiện để đánh giá và lựa chọn công nghệ hoặc khuôn khổ cho một dự án.

 • Mô tả một vấn đề kỹ thuật phức tạp mà bạn đã gặp phải trong quá khứ và cách bạn tiếp cận giải quyết nó.

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng cơ sở mã và các giải pháp kỹ thuật có thể mở rộng, bảo trì và hoạt động hiệu quả?

 • Bạn sử dụng phương pháp hoặc cách tiếp cận nào để đánh giá mã và đảm bảo chất lượng mã?

 • Làm thế nào để bạn cân bằng nợ kỹ thuật và nhu cầu giao dự án đúng thời hạn?

 • Giải thích kinh nghiệm của bạn trong việc thiết kế và triển khai các hệ thống có tính sẵn sàng cao và có khả năng chịu lỗi.

 • Mô tả cách tiếp cận của bạn để cố vấn và thúc đẩy sự phát triển của các kỹ sư cấp dưới trong nhóm của bạn.

 • Bạn xử lý những xung đột hoặc bất đồng liên quan đến các quyết định kỹ thuật trong nhóm như thế nào?

 • Giải thích kinh nghiệm của bạn trong việc phát triển và thực thi các tiêu chuẩn mã hóa cũng như các phương pháp hay nhất.

 • Mô tả thời điểm bạn đưa ra một cải tiến hoặc đổi mới công nghệ quan trọng trong một dự án hoặc tổ chức.

 • Bạn tiếp cận thiết kế và kiến trúc hệ thống như thế nào khi gặp phải các yêu cầu phức tạp?

 • Giải thích kinh nghiệm của bạn trong việc tối ưu hóa hệ thống về hiệu suất, khả năng mở rộng và bảo mật.

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc lãnh đạo và thúc đẩy việc áp dụng các phương pháp thực hành linh hoạt hoặc DevOps trong một tổ chức.

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo giao tiếp và cộng tác hiệu quả giữa các nhóm chức năng chéo?

 • Giải thích kinh nghiệm của bạn trong việc tích hợp API của bên thứ ba hoặc dịch vụ bên ngoài vào dự án.

 • Mô tả cách tiếp cận của bạn để đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu trong hệ thống bạn phát triển.

 • Bạn tiếp cận việc khắc phục sự cố và gỡ lỗi các vấn đề kỹ thuật phức tạp như thế nào?

 • Giải thích trải nghiệm của bạn khi làm việc với nền tảng đám mây và tận dụng các dịch vụ đám mây để triển khai và mở rộng quy mô.

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc triển khai quy trình CI/CD và khung kiểm tra tự động.

 • Bạn đánh giá và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các quyết định hoặc dự án kỹ thuật như thế nào?

 • Giải thích kinh nghiệm của bạn khi làm việc với các hệ thống phân tán hoặc kiến trúc vi dịch vụ.

 • Mô tả cách tiếp cận của bạn để lập kế hoạch năng lực và đảm bảo sử dụng nguồn lực tối ưu.

 • Làm cách nào để bạn đảm bảo rằng nhóm tuân theo các phương pháp hay nhất trong ngành đối với chiến lược kiểm soát phiên bản và phân nhánh mã?

 • Giải thích kinh nghiệm của bạn trong việc thiết kế và triển khai API cho mục đích sử dụng nội bộ hoặc bên ngoài.

 • Mô tả cách tiếp cận của bạn để đảm bảo tính sẵn sàng cao và khắc phục thảm họa trong các hệ thống bạn phát triển.

 • Bạn tiếp cận tài liệu kỹ thuật và chia sẻ kiến thức trong một nhóm hoặc tổ chức bằng cách nào?

 • Giải thích kinh nghiệm của bạn trong việc thực hiện các cuộc phỏng vấn kỹ thuật và đánh giá các ứng viên kỹ thuật.

 • Bạn có thể thảo luận về trải nghiệm của mình với tư cách là Nhà phát triển thiết bị di động và các nền tảng di động mà bạn đã làm việc cùng không?

 • Sự khác biệt giữa phát triển ứng dụng gốc và phát triển đa nền tảng là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về cấu trúc ứng dụng dành cho thiết bị di động và thảo luận về các mẫu kiến trúc khác nhau được sử dụng trong phát triển thiết bị di động không?

 • Bạn xử lý thiết kế và bố cục giao diện người dùng (UI) trong quá trình phát triển ứng dụng di động như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các chiến lược khác nhau để xử lý tính liên tục của dữ liệu trong ứng dụng dành cho thiết bị di động không?

 • Một số kỹ thuật để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng di động và mức tiêu thụ pin là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm lập trình không đồng bộ trong phát triển thiết bị di động và cách triển khai nó không?

 • Bạn xử lý các yêu cầu mạng và đồng bộ hóa dữ liệu trong ứng dụng di động như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để xử lý thông tin đầu vào của người dùng và xác thực biểu mẫu trong quá trình phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động không?

 • Một số chiến lược để xử lý khả năng ngoại tuyến và bộ nhớ đệm dữ liệu trong ứng dụng dành cho thiết bị di động là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về thông báo đẩy và cách chúng được tích hợp vào ứng dụng di động không?

 • Bạn xử lý các tính năng và API dành riêng cho thiết bị như thế nào trong quá trình phát triển thiết bị di động?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để xử lý xác thực và ủy quyền người dùng trong ứng dụng dành cho thiết bị di động không?

 • Một số chiến lược để xử lý khả năng tương thích đa nền tảng và đảm bảo trải nghiệm người dùng nhất quán là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm thử nghiệm ứng dụng dành cho thiết bị di động và thảo luận về các phương pháp và công cụ thử nghiệm khác nhau không?

 • Bạn xử lý việc bản địa hóa và quốc tế hóa trong phát triển ứng dụng di động như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để tích hợp thư viện và API của bên thứ ba vào ứng dụng di động không?

 • Giải thích quy trình nội dung Unity và vai trò của các gói nội dung.

 • Những cân nhắc nào đối với việc quản lý cảnh và thiết kế cấp độ trong Unity?

 • Làm cách nào để triển khai bộ điều khiển nhân vật và đầu vào của người chơi trong trò chơi Unity?

 • Vai trò của công cụ vật lý của Unity trong việc mô phỏng các tương tác thực tế là gì?

 • Bạn xử lý AI trò chơi và tìm đường trong Unity như thế nào?

 • Bạn tiến hành nghiên cứu người dùng như thế nào để cung cấp thông tin cho quá trình thiết kế?

 • Giải thích khái niệm tìm hiểu theo ngữ cảnh và lợi ích của nó.

 • Sự khác biệt giữa phương pháp nghiên cứu người dùng định tính và định lượng là gì?

 • Bạn chọn và tuyển người tham gia nghiên cứu người dùng như thế nào?

 • Vai trò của chân dung người dùng trong thiết kế lấy người dùng làm trung tâm là gì?

 • Một số nguyên tắc chính của thiết kế tương tác hiệu quả là gì?

 • Giải thích khái niệm về khả năng chi trả và ký hiệu trong thiết kế giao diện người dùng.

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính nhất quán và mạch lạc trong thiết kế tương tác?

 • Những thách thức trong việc thiết kế cho các thiết bị và kích cỡ màn hình khác nhau là gì?

 • Vai trò của phản hồi của người dùng trong việc lặp lại và cải thiện thiết kế tương tác là gì?

 • Vue.js là gì và tại sao bạn lại sử dụng nó?

 • Một số chiến lược để xử lý bảo mật ứng dụng di động, chẳng hạn như mã hóa dữ liệu và giao tiếp mạng an toàn là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm triển khai ứng dụng di động và quy trình xuất bản ứng dụng lên cửa hàng ứng dụng không?

 • Làm thế nào để bạn luôn cập nhật các xu hướng phát triển di động mới nhất và các phương pháp hay nhất trong ngành?

 • Sự khác biệt giữa học tập có giám sát và không giám sát là gì?

 • Giải thích sự đánh đổi sai lệch-phương sai trong học máy.

 • Mục đích của việc chia tỷ lệ tính năng trong học máy là gì?

 • Sự khác biệt giữa các thuật toán phân loại và hồi quy là gì?

 • Sự khác biệt giữa bagging và boosting trong học tập kết hợp (ensemble learning) là gì?

 • Giải thích khái niệm về overfitting (quá khớp) và cách giải quyết nó.

 • Mục đích của regularization trong học máy là gì?

 • Sự khác biệt giữa cây quyết định (decision trees) và rừng ngẫu nhiên (random forests) là gì?

 • Làm thế nào để bạn chọn số cụm tối ưu trong thuật toán phân cụm?

 • Bạn có thể giải thích sự khác biệt giữa học tập có giám sát và không giám sát?

 • Làm thế nào để bạn xử lý các bộ dữ liệu không cân bằng trong các dự án học máy?

 • Bạn có thể mô tả các bước liên quan đến quy trình máy học, từ xử lý trước dữ liệu đến triển khai mô hình không?

 • Chính quy hóa trong học máy là gì và tại sao nó quan trọng?

 • Bạn có thể thảo luận về các số liệu đánh giá khác nhau được sử dụng để đánh giá các mô hình học máy không?

 • Làm cách nào để xử lý dữ liệu bị thiếu trong tập dữ liệu khi xây dựng mô hình học máy?

 • Bạn có thể giải thích sự đánh đổi sai lệch-phương sai và tác động của nó đến hiệu suất mô hình không?

 • Làm thế nào để bạn chọn thuật toán hoặc mô hình thích hợp cho một vấn đề học máy nhất định?

 • Bạn có thể thảo luận về các kỹ thuật khác nhau để lựa chọn tính năng và giảm kích thước trong học máy không?

 • Xác thực chéo là gì và tại sao nó lại quan trọng trong học máy?

 • Bạn có thể mô tả khái niệm giảm độ dốc và vai trò của nó trong việc đào tạo các mô hình học máy không?

 • Bạn xử lý việc trang bị quá mức trong các mô hình học máy như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm học tập theo nhóm và lợi ích của nó không?

 • Bạn có thể thảo luận về các kỹ thuật chính quy khác nhau được sử dụng trong học máy, chẳng hạn như chính quy L1 và L2 không?

 • Làm cách nào để xử lý các ngoại lệ trong tập dữ liệu khi xây dựng mô hình học máy?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm điều chỉnh siêu tham số và các kỹ thuật khác nhau được sử dụng cho nó không?

 • Sự khác biệt giữa phân loại và hồi quy trong học máy là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về khái niệm học sâu và các ứng dụng của nó không?

 • Bạn đánh giá thế nào về tính công bằng và ý nghĩa đạo đức của các mô hình học máy?

 • Bạn có thể mô tả kinh nghiệm của mình trong việc quản lý nhóm CNTT và giám sát hoạt động CNTT không?

 • Bạn ưu tiên và phân bổ nguồn lực như thế nào để hỗ trợ hiệu quả các nhu cầu CNTT của tổ chức?

 • Bạn có thể cung cấp ví dụ về một dự án mà bạn đã triển khai thành công việc nâng cấp hoặc di chuyển cơ sở hạ tầng CNTT không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của hệ thống và dữ liệu CNTT của tổ chức?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc phát triển và triển khai các chính sách và quy trình CNTT không?

 • Bạn tiếp cận việc quản lý nhà cung cấp và đàm phán hợp đồng về các dịch vụ và giải pháp CNTT như thế nào?

 • Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm quản lý ngân sách CNTT và kiểm soát chi phí không?

 • Làm thế nào để bạn luôn cập nhật các công nghệ mới nổi và xu hướng ngành liên quan đến quản lý CNTT?

 • Bạn có thể mô tả kinh nghiệm của mình trong việc quản lý các dự án CNTT và đảm bảo chúng được thực hiện thành công không?

 • Bạn xử lý các sự cố và sự cố CNTT như thế nào và bạn sử dụng chiến lược nào để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động?

 • Bạn có thể đưa ra ví dụ về thời điểm bạn phải đưa ra những quyết định khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động hoặc cơ sở hạ tầng CNTT của tổ chức không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng hệ thống và cơ sở hạ tầng CNTT tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn ngành có liên quan?

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc quản lý hoạt động của bộ phận dịch vụ CNTT và cung cấp hỗ trợ khách hàng xuất sắc.

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc triển khai và quản lý các khuôn khổ quản trị CNTT, chẳng hạn như ITIL không?

 • Làm cách nào để bạn thúc đẩy văn hóa cải tiến và học hỏi liên tục trong nhóm CNTT của mình?

 • Bạn có thể cung cấp một ví dụ về một dự án mà bạn đã thực hiện thành công các kế hoạch khắc phục thảm họa CNTT và duy trì hoạt động kinh doanh không?

 • Bạn xử lý việc mua sắm CNTT và quản lý tài sản như thế nào để đảm bảo sử dụng tối ưu các nguồn lực?

 • Bạn có thể mô tả kinh nghiệm của mình trong việc quản lý cơ sở hạ tầng CNTT trong môi trường dựa trên đám mây không?

 • Làm thế nào để bạn thúc đẩy giao tiếp và cộng tác hiệu quả giữa các nhóm CNTT và các bộ phận khác?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc quản lý kiểm tra tuân thủ CNTT và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo mật và quyền riêng tư không?

 • Bạn xử lý việc quản lý tài khoản người dùng và kiểm soát quyền truy cập trong môi trường CNTT như thế nào?

 • Giải thích các phương pháp tốt nhất để xử lý các yêu cầu và sự cố của người dùng trong cài đặt helpdesk .

 • Những cân nhắc nào khi quản lý việc cài đặt và nâng cấp phần mềm cho người dùng cuối?

 • Bạn khắc phục và giải quyết các sự cố thường gặp với phần cứng và thiết bị ngoại vi của máy tính để bàn như thế nào?

 • Vai trò của việc quản lý tài sản CNTT và theo dõi hàng tồn kho trong hoạt động của bộ phận trợ giúp (helpdesk) là gì?

 • Bạn có thể giải thích vai trò của Bộ phận trợ giúp CNTT và các dịch vụ mà nó cung cấp không?

 • Một số vấn đề phổ biến mà người dùng gặp phải với phần cứng máy tính là gì và bạn khắc phục chúng như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các hệ điều hành khác nhau mà bạn có kinh nghiệm hỗ trợ, chẳng hạn như Windows, macOS hoặc Linux không?

 • Bạn xử lý việc cài đặt, cập nhật và khắc phục sự cố phần mềm cho người dùng cuối như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm hỗ trợ máy tính từ xa và các công cụ bạn đã sử dụng cho nó không?

 • Một số chiến lược để giải quyết các vấn đề kết nối mạng cho người dùng cuối là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để sao lưu và phục hồi dữ liệu không?

 • Bạn xử lý việc quản lý tài khoản người dùng như thế nào, bao gồm cả việc đặt lại mật khẩu và quyền truy cập?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về phần mềm diệt virus và cách bạn đảm bảo an ninh hệ thống không?

 • Một số phương pháp hay nhất để cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc trong vai trò Bộ phận trợ giúp CNTT là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các hệ thống bán vé hoặc công cụ quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) khác nhau mà bạn đã làm việc cùng không?

 • Làm cách nào để bạn ưu tiên và quản lý nhiều phiếu hoặc yêu cầu hỗ trợ cùng một lúc?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm Active Directory và vai trò của nó trong việc quản lý người dùng không?

 • Một số chiến lược để khắc phục sự cố máy in và thiết bị ngoại vi là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các công cụ hỗ trợ từ xa hoặc giải pháp VPN khác nhau mà bạn có kinh nghiệm không?

 • Bạn xử lý tài liệu và đào tạo người dùng như thế nào để thúc đẩy việc khắc phục sự cố tự phục vụ?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm quản lý tài sản CNTT cũng như cách bạn theo dõi và duy trì hàng tồn kho phần cứng và phần mềm không?

 • Một số chiến lược để duy trì và cập nhật giấy phép phần mềm trong một tổ chức là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các giao thức và biện pháp bảo mật khác nhau mà bạn tuân theo khi xử lý thông tin nhạy cảm của người dùng không?

 • Làm thế nào để bạn luôn cập nhật những xu hướng và sự phát triển công nghệ mới nhất trong ngành CNTT?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình với tư cách là Người giao tiếp CNTT và các vai trò bạn đã đảm nhiệm ở vị trí này không?

 • Vai trò của Người giao tiếp CNTT trong một tổ chức là gì và tại sao giao tiếp hiệu quả lại quan trọng trong CNTT?

 • Bạn có thể giải thích quy trình bạn tuân theo để truyền đạt thông tin kỹ thuật một cách hiệu quả cho các bên liên quan phi kỹ thuật không?

 • Bạn xử lý việc truyền đạt các khái niệm kỹ thuật phức tạp đến những cá nhân có mức độ hiểu biết kỹ thuật khác nhau như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc tạo tài liệu, chẳng hạn như hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn kỹ thuật hoặc bài viết cơ sở kiến thức không?

 • Bạn tiếp cận cách cộng tác với các nhóm đa chức năng như thế nào để đảm bảo giao tiếp rõ ràng và hiệu quả?

 • Bạn có thể cung cấp ví dụ về các tình huống mà bạn phải làm trung gian giữa các nhóm kỹ thuật và phi kỹ thuật để giải quyết khoảng cách trong giao tiếp không?

 • Bạn sử dụng những chiến lược nào để đảm bảo rằng thông tin kỹ thuật được truyền đạt chính xác và toàn diện?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc thực hiện các bài thuyết trình hoặc các buổi đào tạo để giáo dục các bên liên quan phi kỹ thuật về các sáng kiến CNTT không?

 • Bạn xử lý việc truyền đạt thông tin cập nhật, tiến trình và các mốc quan trọng của dự án CNTT tới các bên liên quan của dự án như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích vai trò của hệ thống quản lý tài liệu hoặc các công cụ cộng tác trong việc hỗ trợ giao tiếp CNTT hiệu quả không?

 • Bạn sử dụng phương pháp nào để thu thập phản hồi từ các bên liên quan nhằm cải thiện quy trình và tài liệu truyền thông?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc quản lý và điều hành các cuộc họp, đảm bảo sự tham gia tích cực và giao tiếp hiệu quả không?

 • Bạn xử lý việc truyền đạt các sự cố liên quan đến CNTT hoặc gián đoạn dịch vụ tới người dùng như thế nào, đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng?

 • Bạn có thể giải thích cách tiếp cận của mình trong việc truyền đạt các chính sách, hướng dẫn và phương pháp hay nhất về bảo mật CNTT cho nhân viên không?

 • Bạn sử dụng những chiến lược nào để đảm bảo liên lạc nhất quán và kịp thời trong quá trình quản lý thay đổi CNTT?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc quản lý và duy trì cơ sở kiến thức CNTT hoặc hệ thống Câu hỏi thường gặp không?

 • Bạn xử lý việc truyền đạt các nâng cấp hoặc thay đổi hệ thống CNTT như thế nào để giảm thiểu sự gián đoạn và sự phản đối của người dùng?

 • Bạn có thể cung cấp các ví dụ về cách bạn truyền đạt hiệu quả các kế hoạch giảm thiểu và rủi ro của dự án CNTT cho các bên liên quan không?

 • Bạn sử dụng phương pháp nào để luôn cập nhật các xu hướng, công nghệ và phương thức truyền thông CNTT mới nhất?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của các yêu cầu?

 • Giải thích khái niệm về Ma trận truy xuất yêu cầu (RTM) (requirements traceability matrix).

 • Vai trò của Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) (user acceptance testing) trong việc xác thực yêu cầu là gì?

 • Bạn xử lý các yêu cầu xung đột từ các bên liên quan khác nhau như thế nào?

 • Mục đích của quá trình phê duyệt yêu cầu chính thức là gì?

 • Các kỹ thuật khác nhau để thu thập yêu cầu là gì?

 • Giải thích khái niệm phân tích các bên liên quan trong việc thu thập yêu cầu.

 • Làm thế nào để bạn ưu tiên và ghi lại các yêu cầu?

 • Vai trò của mô hình quy trình nghiệp vụ trong phân tích yêu cầu là gì?

 • Sự khác biệt giữa các yêu cầu chức năng và phi chức năng là gì?

 • Làm thế nào để bạn thu thập các yêu cầu từ các bên liên quan một cách hiệu quả?

 • Giải thích khái niệm Biểu diễn sơ đồ chức năng của hệ thống (use case diagram) trong việc thu thập yêu cầu.

 • Ưu điểm và nhược điểm của việc tạo mẫu trong thu thập yêu cầu là gì?

 • Bạn xử lý những thay đổi về yêu cầu trong vòng đời dự án như thế nào?

 • Vai trò của nhà phân tích kinh doanh trong việc ưu tiên các yêu cầu là gì?

 • Làm thế nào để bạn xác nhận và xác minh các yêu cầu?

 • Mục đích của ma trận truy xuất nguồn gốc trong quản lý yêu cầu là gì?

 • Bạn xử lý những thay đổi về yêu cầu và phạm vi thay đổi như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về mức độ ưu tiên của yêu cầu.

 • Vai trò của nhà phân tích kinh doanh trong Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) (user acceptance testing) là gì?

 • Bạn có thể giải thích vai trò của kỹ sư dữ liệu trong đường dẫn dữ liệu và cơ sở hạ tầng dữ liệu không?

 • Làm cách nào để bạn xử lý việc nhập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào kho dữ liệu hoặc hồ dữ liệu?

 • Bạn có thể thảo luận về các kỹ thuật lập mô hình dữ liệu khác nhau và trường hợp sử dụng của chúng không?

 • Một số chiến lược để tích hợp dữ liệu và quy trình ETL (Trích xuất, Chuyển đổi, Tải) là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm phân vùng dữ liệu và tầm quan trọng của nó trong xử lý dữ liệu phân tán không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu trong hệ thống dữ liệu quy mô lớn?

 • Bạn có thể thảo luận về các công nghệ cơ sở dữ liệu khác nhau mà bạn đã làm việc cùng, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu NoSQL không?

 • Một số kỹ thuật để chuyển đổi dữ liệu và làm sạch dữ liệu là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm tiến hóa lược đồ và cách bạn quản lý nó trong hệ thống dữ liệu không?

 • Bạn xử lý việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực và truyền dữ liệu trong đường ống dữ liệu như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các công nghệ lưu trữ dữ liệu khác nhau cũng như ưu và nhược điểm của chúng không?

 • Một số phương pháp hay nhất để tối ưu hóa hiệu suất xử lý dữ liệu và truy vấn là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm quản trị dữ liệu và vai trò của nó trong kỹ thuật dữ liệu không?

 • Bạn xử lý các mối lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư trong hệ thống dữ liệu như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các định dạng tuần tự hóa dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như JSON, Avro và Parquet không?

 • Một số kỹ thuật để lập phiên bản dữ liệu và theo dõi dòng dữ liệu là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về điều phối dữ liệu và quản lý quy trình làm việc trong kỹ thuật dữ liệu không?

 • Bạn xử lý khả năng mở rộng dữ liệu và tính sẵn sàng cao trong hệ thống dữ liệu phân tán như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các công cụ và khung điều phối đường ống dữ liệu khác nhau mà bạn đã làm việc cùng không?

 • Một số chiến lược để lưu trữ dữ liệu và lưu giữ dữ liệu trong hệ thống dữ liệu là gì?

 • Làm thế nào để bạn ghi lại và truyền đạt các yêu cầu một cách hiệu quả?

 • Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng sơ đồ ca sử dụng cho tài liệu yêu cầu là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo sự rõ ràng và đầy đủ trong các đặc tả yêu cầu?

 • Vai trò của nhà phân tích kinh doanh trong việc phê duyệt và phê duyệt yêu cầu là gì?

 • Làm thế nào để bạn tinh chỉnh các câu chuyện của người dùng để đảm bảo sự rõ ràng và khả năng kiểm thử?

 • Giải thích khái niệm phân chia câu chuyện trong sàng lọc các yêu cầu Agile.

 • Các yếu tố chính cần xem xét khi ước tính câu chuyện của người dùng là gì?

 • Bạn ưu tiên và sắp xếp các câu chuyện của người dùng trong sản phẩm tồn đọng như thế nào?

 • Vai trò của nhà phân tích kinh doanh trong các buổi xử lý hồ sơ tồn đọng là gì?

 • Bạn đã sử dụng bất kỳ kỹ thuật mô hình hóa quy trình kinh doanh nào chưa? Nếu vậy, hãy mô tả chúng.

 • Giải thích khái niệm sơ đồ phân làn (swimlane diagram) trong mô hình hóa quy trình kinh doanh.

 • Lợi ích chính của việc sử dụng mô hình hóa quy trình kinh doanh trong phân tích yêu cầu là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo sự liên kết giữa các mô hình và yêu cầu quy trình kinh doanh?

 • Vai trò của nhà phân tích kinh doanh trong các sáng kiến cải tiến quy trình là gì?

 • Bạn xác nhận các yêu cầu như thế nào để đảm bảo chúng đáp ứng được nhu cầu của các bên liên quan?

 • Giải thích khái niệm về Walkthroughs và lợi ích của chúng.

 • Những thách thức chính trong việc xác nhận các yêu cầu là gì?

 • Bạn thu hút sự tham gia của các bên liên quan vào quá trình xác nhận như thế nào?

 • Vai trò của nhà phân tích kinh doanh trong việc phê duyệt yêu cầu là gì?

 • Bạn ưu tiên các yêu cầu dựa trên giá trị doanh nghiệp như thế nào?

 • Giải thích khái niệm ưu tiên MoSCoW trong quản lý yêu cầu.

 • Các yếu tố chính cần xem xét khi ưu tiên các yêu cầu là gì?

 • Làm thế nào để bạn xử lý các ưu tiên xung đột từ các bên liên quan khác nhau?

 • Vai trò của nhà phân tích kinh doanh trong việc quản lý các yêu cầu thay đổi là gì?

 • Bạn đã từng tham gia vào bất kỳ dự án tái cấu trúc quy trình kinh doanh nào chưa? Nếu vậy, hãy mô tả vai trò của bạn.

 • Giải thích khái niệm lập bản đồ quy trình (process mapping) và tầm quan trọng của nó trong tái cấu trúc quy trình.

 • Các yếu tố chính cần xem xét khi thiết kế lại quy trình kinh doanh là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo thực hiện thành công các quy trình được tái thiết kế?

 • Vai trò của nhà phân tích kinh doanh trong quản lý thay đổi quy trình là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về trải nghiệm của mình với tư cách là Nhà phát triển IoT và các dự án bạn đã thực hiện không?

 • IoT (Internet of Things) là gì và nó cho phép kết nối các thiết bị và trao đổi dữ liệu như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích các thành phần của hệ thống IoT, bao gồm cảm biến, bộ truyền động, giao thức truyền thông và nền tảng đám mây không?

 • Bạn xử lý giao tiếp giữa thiết bị với đám mây trong các ứng dụng IoT, bao gồm các phương pháp như MQTT, CoAP hoặc HTTP như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để cung cấp và xác thực thiết bị trong hệ thống IoT, bao gồm cả những cân nhắc về bảo mật không?

 • Một số chiến lược để xử lý việc nhập và lưu trữ dữ liệu trong các ứng dụng IoT, chẳng hạn như sử dụng cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ đám mây là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về điện toán biên trong IoT và cách nó được sử dụng để xử lý dữ liệu ở biên mạng nhằm phân tích thời gian thực không?

 • Bạn xử lý việc quản lý thiết bị và cập nhật qua mạng (OTA) trong hệ thống IoT, bao gồm cập nhật chương trình cơ sở hoặc thay đổi cấu hình như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để xử lý trực quan hóa dữ liệu và bảng thông tin trong các ứng dụng IoT, chẳng hạn như sử dụng các nền tảng như Grafana hoặc Tableau không?

 • Một số chiến lược để xử lý các kỹ thuật phân tích dữ liệu IoT và máy học, bao gồm phát hiện sự bất thường hoặc bảo trì dự đoán là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về khả năng tương tác trong IoT và cách nó cho phép các thiết bị và nền tảng khác nhau giao tiếp và làm việc cùng nhau không?

 • Bạn có thể giải thích sự khác biệt giữa thiết kế UX (Trải nghiệm người dùng) và UI (Giao diện người dùng) không?

 • Quy trình thiết kế bạn tuân theo khi thực hiện một dự án mới là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về tầm quan trọng của nghiên cứu người dùng và cách bạn tiến hành nó không?

 • Làm thế nào để bạn tạo wireframe và nguyên mẫu để truyền đạt các khái niệm thiết kế?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về kiến trúc thông tin và vai trò của nó trong thiết kế UX không?

 • Một số kỹ thuật bạn sử dụng để tiến hành kiểm tra khả năng sử dụng là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để thu thập phản hồi của người dùng trong quá trình thiết kế không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo khả năng tiếp cận và tính toàn diện trong thiết kế của mình?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về thiết kế đáp ứng và cách bạn triển khai nó không?

 • Một số chiến lược để tạo điều hướng trực quan và thân thiện với người dùng trong giao diện kỹ thuật số là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các nguyên tắc khác nhau của thiết kế trực quan và cách bạn áp dụng chúng không?

 • Làm thế nào để bạn tạo và duy trì một hệ thống thiết kế hoặc hướng dẫn về phong cách?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm thiết kế tương tác và vai trò của nó trong thiết kế giao diện người dùng không?

 • Một số phương pháp hay nhất để tạo kiểu chữ hiệu quả trong giao diện kỹ thuật số là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các kỹ thuật khác nhau để tạo hình ảnh trực quan hấp dẫn và hấp dẫn không?

 • Bạn cộng tác với các nhà phát triển như thế nào và đảm bảo thiết kế được triển khai chính xác?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về chân dung người dùng và cách họ đưa ra quyết định thiết kế của bạn không?

 • Một số chiến lược tiến hành thử nghiệm A/B nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các công cụ tạo mẫu khác nhau mà bạn đã làm việc cùng không, chẳng hạn như Sketch, Figma hoặc Adobe XD?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các xu hướng thiết kế UX/UI mới nhất và các phương pháp hay nhất trong ngành?

 • Bạn xử lý các cân nhắc về bảo mật IoT, bao gồm mã hóa, kiểm soát truy cập và quyền riêng tư dữ liệu như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để quản lý năng lượng và tối ưu hóa năng lượng trong các thiết bị IoT, bao gồm chế độ ngủ hoặc thu năng lượng không?

 • Một số chiến lược để xử lý kết nối thiết bị IoT, bao gồm các giao thức không dây như Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee hoặc mạng di động là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về các tiêu chuẩn và giao thức IoT, chẳng hạn như MQTT, CoAP hoặc OPC UA và vai trò của chúng trong việc đảm bảo khả năng tương tác không?

 • Bạn xử lý việc truyền dữ liệu IoT và xử lý thời gian thực như thế nào, bao gồm các kỹ thuật như Apache Kafka hoặc Apache Flink?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để triển khai các thiết bị biên và cổng trong kiến trúc IoT, bao gồm cả việc lựa chọn và tích hợp phần cứng không?

 • Một số chiến lược để xử lý khả năng mở rộng và hiệu suất trong các ứng dụng IoT, bao gồm cân bằng tải hoặc hệ thống phân tán là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về bản sao kỹ thuật số trong IoT và cách chúng được sử dụng để tạo ra các biểu diễn ảo của các thiết bị hoặc hệ thống vật lý không?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các xu hướng, công nghệ IoT mới nhất và các phương pháp hay nhất?

 • Giải thích khái niệm game loops và vai trò của chúng trong việc phát triển trò chơi.

 • Những điều cần cân nhắc khi thiết kế cơ chế trò chơi và tương tác với người chơi?

 • Làm thế nào bạn xử lý vật lý trò chơi và phát hiện va chạm trong phát triển trò chơi?

 • Vai trò của hiệu ứng âm thanh và hình ảnh trong việc nâng cao trải nghiệm chơi trò chơi là gì?

 • Làm cách nào để tối ưu hóa hiệu suất trò chơi và tốc độ khung hình cho các nền tảng khác nhau?

 • Giải thích sự khác biệt giữa game engine và game framework.

 • Những điều cần cân nhắc khi chọn công cụ hoặc framework phát triển trò chơi phù hợp cho một dự án là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm phát triển trò chơi và các dự án bạn đã thực hiện không?

 • Bạn đã sử dụng công cụ hoặc khung trò chơi nào trong các dự án phát triển trò chơi của mình?

 • Bạn có thể giải thích quá trình phát triển trò chơi từ ý tưởng đến phát hành không?

 • Bạn xử lý vật lý trò chơi và phát hiện va chạm trong trò chơi của mình như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các kỹ thuật AI trong trò chơi khác nhau và cách chúng được triển khai không?

 • Một số chiến lược để tối ưu hóa hiệu suất trò chơi và đạt được lối chơi mượt mà là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về mạng trò chơi và cách phát triển trò chơi nhiều người chơi không?

 • Bạn xử lý việc quản lý tài sản trò chơi như thế nào, bao gồm đồ họa, âm thanh và hoạt ảnh?

 • Bạn có thể thảo luận về các mẫu thiết kế trò chơi khác nhau và cách sử dụng chúng trong phát triển trò chơi không?

 • Một số chiến lược để thiết kế và triển khai giao diện người dùng (UI) trò chơi là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về kịch bản trò chơi và cách nó được sử dụng trong phát triển trò chơi không?

 • Bạn xử lý việc bản địa hóa và quốc tế hóa trò chơi như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các kỹ thuật thử nghiệm trò chơi khác nhau và cách bạn đảm bảo chất lượng trò chơi không?

 • Một số chiến lược để triển khai chức năng lưu và tải trò chơi là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm lập trình đổ bóng và vai trò của nó trong đồ họa trò chơi không?

 • Bạn xử lý thông tin đầu vào của trò chơi từ nhiều thiết bị khác nhau như bàn phím, bộ điều khiển hoặc màn hình cảm ứng như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các mô hình kiếm tiền từ trò chơi khác nhau và cách chúng được triển khai không?

 • Một số chiến lược để tích hợp các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như phân tích hoặc phương tiện truyền thông xã hội, vào trò chơi là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm tạo thủ tục và các ứng dụng của nó trong phát triển trò chơi không?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các công nghệ phát triển trò chơi mới nhất và xu hướng của ngành?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc thiết kế trò chơi và các dự án bạn đã thực hiện không?

 • Cách tiếp cận của bạn đối với thiết kế trò chơi là gì và bạn phát triển cũng như cải tiến các khái niệm trò chơi như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích các yếu tố khác nhau tạo nên vòng lặp trò chơi cốt lõi của trò chơi không?

 • Làm thế nào để bạn cân bằng độ khó và tiến trình của trò chơi để đảm bảo trải nghiệm người chơi hấp dẫn?

 • Bạn có thể thảo luận về các cơ chế trò chơi khác nhau và cách chúng đóng góp vào trải nghiệm chơi trò chơi tổng thể không?

 • Một số chiến lược để thiết kế các cấp độ hoặc môi trường trò chơi hấp dẫn là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về cơ quan người chơi và cách bạn kết hợp nó vào thiết kế trò chơi của mình không?

 • Bạn tạo và lặp lại các nguyên mẫu trò chơi như thế nào để kiểm tra và cải tiến cơ chế chơi trò chơi?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để tích hợp các yếu tố kể chuyện và tường thuật vào trò chơi không?

 • Một số chiến lược để thiết kế trải nghiệm chơi trò chơi nhiều người chơi hoặc hợp tác là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về mô hình kiếm tiền từ trò chơi và cách chúng ảnh hưởng đến quyết định thiết kế trò chơi không?

 • Bạn tiếp cận thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) trong trò chơi và đảm bảo giao diện và điều khiển trực quan như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các kỹ thuật chơi thử khác nhau cũng như cách bạn thu thập và phân tích phản hồi của người chơi không?

 • Một số chiến lược để thiết kế hệ thống phát triển trò chơi và phần thưởng để thúc đẩy người chơi là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm cân bằng trò chơi và cách bạn đảm bảo sự công bằng và thích thú cho người chơi không?

 • Bạn kết hợp phản hồi của người chơi và lặp lại thiết kế trò chơi của mình như thế nào để cải thiện trải nghiệm của người chơi?

 • Bạn có thể thảo luận về các tài liệu hoặc công cụ thiết kế trò chơi khác nhau mà bạn đã sử dụng, chẳng hạn như tài liệu thiết kế trò chơi hoặc công cụ trò chơi không?

 • Một số chiến lược để thiết kế trò chơi dễ tiếp cận và xem xét nhân khẩu học đa dạng của người chơi là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về lối chơi mới nổi và cách bạn thúc đẩy nó trong thiết kế của mình không?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các xu hướng thiết kế trò chơi mới nhất và các phương pháp hay nhất trong ngành?

 • Giải thích khái niệm về API RESTful và chúng khác với các dịch vụ web truyền thống như thế nào.

 • Bạn xử lý việc chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn gốc (CORS) trong một ứng dụng web như thế nào?

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai bộ nhớ đệm phía máy khách trong ứng dụng web là gì?

 • Giải thích khái niệm về ứng dụng web lũy tiến (PWA) và ưu điểm của chúng.

 • Bạn có thể giải thích khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP) và cách triển khai nó trong C++ không?

 • Sự khác biệt giữa C và C++ là gì? C++ hỗ trợ khả năng tương thích ngược với C như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về tầm quan trọng của việc quản lý bộ nhớ trong C++ và sự khác biệt giữa bộ nhớ ngăn xếp và bộ nhớ heap không?

 • Bạn xử lý các trường hợp ngoại lệ và lỗi trong mã C++ như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm đa hình và cách đạt được nó trong C++ bằng cách sử dụng các hàm kế thừa và ảo không?

 • Sự khác biệt giữa truyền theo giá trị và truyền qua tham chiếu trong C++ là gì? Khi nào bạn sẽ sử dụng mỗi?

 • Bạn có thể thảo luận về các lớp lưu trữ khác nhau trong C++ (ví dụ: auto, extern, static, register) và ý nghĩa của chúng không?

 • Bạn xử lý các thao tác đầu vào/đầu ra trong C++ như thế nào? Bạn có thể thảo luận về việc sử dụng luồng và xử lý tệp không?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về mẫu trong C++ và cách chúng kích hoạt lập trình chung không?

 • Một số chiến lược quản lý bộ nhớ hiệu quả trong C++ nhằm ngăn chặn rò rỉ bộ nhớ và tối ưu hóa hiệu suất là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về sự khác biệt giữa nạp chồng hàm và ghi đè hàm trong C++ không?

 • Bạn xử lý đa luồng và đồng thời trong C++ như thế nào? Bạn có thể thảo luận về việc sử dụng mutexes và lock không?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về con trỏ thông minh trong C++ và cách chúng giúp quản lý bộ nhớ không?

 • Sự khác biệt giữa bản sao nông và bản sao sâu trong C++ là gì? Khi nào và tại sao bạn sẽ sử dụng từng cái?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để tối ưu hóa mã C++, chẳng hạn như các hàm nội tuyến và tối ưu hóa trình biên dịch không?

 • Bạn làm việc với các thư viện chuẩn trong C++ (ví dụ: STL) như thế nào? Bạn có thể thảo luận về các vùng chứa và thuật toán thường được sử dụng không?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm con trỏ hàm trong C++ và ứng dụng của chúng không?

 • Sự khác biệt giữa liên kết động và liên kết tĩnh trong C++ là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về việc sử dụng nạp chồng toán tử trong C++ và đưa ra ví dụ không?

 • Bạn xử lý việc quản lý tài nguyên như xử lý tệp hoặc kết nối mạng trong C++ như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm React Native và nó khác với React trong phát triển web như thế nào không?

 • Lợi ích của việc sử dụng React Native để phát triển ứng dụng di động là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về sự khác biệt giữa phát triển ứng dụng gốc và ứng dụng gốc không?

 • Bạn xử lý việc điều hướng và định tuyến trong ứng dụng React Native như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm JSX trong React Native và cách sử dụng nó không?

 • Một số chiến lược để tối ưu hóa hiệu suất trong ứng dụng React Native là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về việc sử dụng trạng thái và đạo cụ trong các thành phần React Native không?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các hoạt động tìm nạp dữ liệu và không đồng bộ trong ứng dụng React Native?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về các phương pháp vòng đời thành phần trong React Native không?

 • Một số chiến lược tạo kiểu và bố cục trong ứng dụng React Native là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để xử lý dữ liệu đầu vào của người dùng và xác thực biểu mẫu trong React Native không?

 • Làm cách nào để xử lý các khả năng ngoại tuyến và đồng bộ hóa dữ liệu trong ứng dụng React Native?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về React Native bridge và cách chúng kích hoạt tích hợp mô-đun gốc không?

 • Một số chiến lược để xử lý thông báo đẩy và tích hợp chúng vào ứng dụng React Native là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về việc sử dụng thư viện của bên thứ ba và tích hợp trong dự án React Native không?

 • Bạn xử lý việc bản địa hóa và quốc tế hóa trong ứng dụng React Native như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm chia sẻ mã giữa ứng dụng web React Native và React không?

 • Một số chiến lược để gỡ lỗi và khắc phục sự cố trong ứng dụng React Native là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp và công cụ thử nghiệm khác nhau cho ứng dụng React Native không?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các xu hướng React Native mới nhất và các phương pháp hay nhất?

 • Làm thế nào bạn tối ưu hóa hiệu suất của các truy vấn cơ sở dữ liệu trong một hệ thống backend?

 • Sự khác biệt giữa lập trình đồng bộ và bất đồng bộ trong JavaScript là gì?

 • Bạn xử lý việc xác thực và dọn dẹp dữ liệu trong biểu mẫu web như thế nào?

 • Giải thích khái niệm quản lý trạng thái trong các framework front-end như React hoặc Angular.

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai các tính năng thời gian thực trong ứng dụng web là gì?

 • Làm cách nào để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán hoặc microservices architectures?

 • Bạn có thể giải thích sự khác biệt giữa phát triển frontend và backend không?

 • Các kỹ năng và công nghệ thiết yếu cần có của một nhà phát triển fullstack là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về những ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng ứng dụng một trang (SPA) so với ứng dụng nhiều trang truyền thống (MPA) không?

 • Bạn xử lý xác thực phía máy khách và phía máy chủ trong các ứng dụng web như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về API RESTful và vai trò của chúng trong quá trình phát triển fullstack không?

 • Một số khung hoặc thư viện giao diện người dùng phổ biến mà bạn đã làm việc cùng là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các chiến lược khác nhau để xử lý xác thực và ủy quyền trong ứng dụng fullstack không?

 • Làm cách nào để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng web và giảm thiểu thời gian tải?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm quản lý trạng thái trong các framework giao diện người dùng, chẳng hạn như React hoặc Angular không?

 • Một số chiến lược để xử lý các phiên người dùng đồng thời và khả năng mở rộng trong ứng dụng fullstack là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các công nghệ cơ sở dữ liệu khác nhau mà bạn đã làm việc cùng, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL không?

 • Bạn xử lý việc di chuyển cơ sở dữ liệu và kiểm soát phiên bản trong ứng dụng fullstack bằng cách nào?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về bộ nhớ đệm và tầm quan trọng của nó trong phát triển web không?

 • Một số phương pháp bảo mật tốt nhất mà bạn tuân theo khi phát triển ứng dụng fullstack là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về trải nghiệm của mình với tư cách là Nhà phát triển Drupal và các dự án bạn đã thực hiện không?

 • Các tính năng và khả năng chính của Drupal với tư cách là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) là gì?

 • Bạn có thể giải thích kiến trúc Drupal cũng như khái niệm về mô-đun và chủ đề không?

 • Bạn xử lý việc cài đặt, cấu hình và thiết lập trang web Drupal như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về hệ thống chủ đề Drupal và cách bạn tạo chủ đề tùy chỉnh không?

 • Một số chiến lược để mở rộng chức năng Drupal bằng mô-đun và hook là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về các loại và trường nội dung của Drupal cũng như cách bạn tạo và quản lý chúng không?

 • Bạn xử lý xác thực và quyền của người dùng trong Drupal như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để quản lý và sắp xếp hệ thống menu của Drupal không?

 • Một số chiến lược để tối ưu hóa hiệu suất Drupal, chẳng hạn như bộ nhớ đệm và điều chỉnh cơ sở dữ liệu là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về thiết lập nhiều trang của Drupal cũng như cách bạn định cấu hình và quản lý nó không?

 • Bạn xử lý quy trình triển khai và kiểm soát phiên bản trong quá trình phát triển Drupal như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để tích hợp API và dịch vụ của bên thứ ba vào Drupal không?

 • Một số chiến lược để quản lý và khắc phục sự cố và lỗi phổ biến của Drupal là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm di chuyển nội dung của Drupal và cách bạn xử lý các tác vụ di chuyển dữ liệu không?

 • Bạn xử lý chức năng tìm kiếm trong Drupal bằng cách sử dụng các mô-đun như tìm kiếm lõi Apache Solr hoặc Drupal như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để triển khai thiết kế đáp ứng và tối ưu hóa thiết bị di động trong Drupal không?

 • Một số chiến lược để triển khai khả năng đa ngôn ngữ trong Drupal là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về các hàm tiền xử lý theo chủ đề của Drupal và cách bạn sử dụng chúng không?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các xu hướng, mô-đun và phương pháp hay nhất mới nhất của Drupal?

 • Bạn có thể thảo luận về trải nghiệm của mình với tư cách là Nhà phát triển Kotlin và các dự án bạn đã thực hiện không?

 • Các tính năng và lợi thế chính của Kotlin với tư cách là ngôn ngữ lập trình là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về sự khác biệt giữa Kotlin và Java không? Kotlin hỗ trợ khả năng tương tác với Java như thế nào?

 • Làm cách nào để xử lý vấn đề an toàn rỗng trong Kotlin và ngăn chặn các trường hợp ngoại lệ về con trỏ null?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về coroutine Kotlin và cách chúng được sử dụng để lập trình không đồng bộ không?

 • Một số chiến lược để xử lý các bộ sưu tập và lập trình chức năng trong Kotlin là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các cách xử lý ngoại lệ và lỗi khác nhau trong Kotlin không?

 • Bạn làm việc với các hàm và thuộc tính mở rộng trong Kotlin như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về diễn viên thông minh trong Kotlin và cách chúng giúp kiểm tra loại không?

 • Một số chiến lược để xử lý tính đồng thời và đa luồng trong Kotlin là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để xử lý tính liên tục của dữ liệu trong Kotlin, chẳng hạn như sử dụng cơ sở dữ liệu hoặc SharedPreferences không?

 • Bạn xử lý các lệnh gọi mạng và API trong Kotlin như thế nào? Bạn có thể thảo luận về các thư viện hoặc framework thường được sử dụng không?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về các lớp dữ liệu của Kotlin và cách chúng đơn giản hóa việc tạo đối tượng bất biến không?

 • Một số chiến lược để thử nghiệm mã Kotlin, bao gồm thử nghiệm đơn vị và mô phỏng các phần phụ thuộc là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để chèn phần phụ thuộc trong Kotlin, chẳng hạn như sử dụng các khung như Dagger hoặc Koin không?

 • Bạn xử lý việc tuần tự hóa và giải tuần tự hóa dữ liệu trong Kotlin như thế nào, chẳng hạn như sử dụng JSON hoặc XML?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về lớp kín trong Kotlin và cách chúng được dùng để biểu thị hệ thống phân cấp lớp bị hạn chế không?

 • Đâu là một số chiến lược giúp tối ưu hóa hiệu suất trong mã Kotlin, chẳng hạn như sử dụng các hàm cùng dòng hoặc tránh tạo đối tượng quá mức?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để xử lý thông tin đầu vào và xác thực của người dùng trong Kotlin, chẳng hạn như sử dụng biểu thức chính quy hoặc thư viện xác thực đầu vào không?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các tính năng, thư viện và phương pháp hay nhất mới nhất của ngôn ngữ Kotlin?

 • Bạn có thể thảo luận về trải nghiệm của mình với tư cách là Nhà phát triển Flutter và các dự án bạn đã thực hiện không?

 • Các tính năng và lợi thế chính của Flutter với tư cách là một framework đa nền tảng là gì?

 • Bạn có thể giải thích kiến trúc Flutter và khái niệm về widget không?

 • Bạn xử lý bố cục và thiết kế giao diện người dùng trong Flutter bằng cách sử dụng các widget và bố cục như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp quản lý trạng thái khác nhau trong Flutter, chẳng hạn như mẫu setState, Nhà cung cấp hoặc BLoC không?

 • Một số chiến lược để xử lý dữ liệu đầu vào của người dùng và xác thực biểu mẫu trong Flutter là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về hot loading của Flutter và cách nó hỗ trợ năng suất phát triển không?

 • Làm cách nào để bạn xử lý việc điều hướng và định tuyến giữa các màn hình trong ứng dụng Flutter?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để xử lý các hoạt động không đồng bộ và tìm nạp dữ liệu trong Flutter không?

 • Một số chiến lược để xử lý tính bền vững của dữ liệu cục bộ trong Flutter, chẳng hạn như sử dụng SQLite hoặc tùy chọn chia sẻ là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về hệ thống hoạt ảnh của Flutter và cách bạn tạo hoạt ảnh trong Flutter không?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các yêu cầu mạng và tích hợp API trong Flutter, chẳng hạn như sử dụng gói HTTP hoặc Dio?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để xử lý thông báo đẩy và tích hợp chúng vào ứng dụng Flutter không?

 • Một số chiến lược để tối ưu hóa hiệu suất trong ứng dụng Flutter, chẳng hạn như sử dụng bộ nhớ đệm tiện ích của Flutter hoặc tối ưu hóa các phương pháp xây dựng là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về các kênh nền tảng của Flutter và cách bạn sử dụng chúng để tương tác với các tính năng của thiết bị gốc không?

 • Bạn xử lý việc kiểm thử trong Flutter như thế nào, bao gồm kiểm thử widget và kiểm thử tích hợp?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để xử lý bản địa hóa và quốc tế hóa trong ứng dụng Flutter không?

 • Một số chiến lược để quản lý tính bền vững của trạng thái ứng dụng và đồng bộ hóa dữ liệu khi khởi chạy ứng dụng trong Flutter là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về hệ thống quản lý gói của Flutter và cách bạn tích hợp các gói của bên thứ ba vào ứng dụng của mình không?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các xu hướng, gói và phương pháp hay nhất mới nhất của Flutter?

 • Bạn có thể thảo luận về trải nghiệm của mình với tư cách là Nhà phát triển Golang và các dự án bạn đã thực hiện không?

 • Các tính năng và lợi thế chính của Go (Golang) là ngôn ngữ lập trình là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về goroutines và cách chúng kích hoạt lập trình đồng thời trong Go không?

 • Bạn xử lý việc xử lý lỗi và lan truyền lỗi trong Go như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để xử lý tính liên tục của dữ liệu trong Go, chẳng hạn như sử dụng cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống tệp không?

 • Một số chiến lược để làm việc với dữ liệu JSON hoặc XML trong Go là gì, bao gồm tuần tự hóa và giải tuần tự hóa?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về các kênh và cách chúng được sử dụng để liên lạc giữa các goroutine trong Go không?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các yêu cầu kết nối mạng và HTTP trong Go, bao gồm cả làm việc với API REST?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để xử lý xác thực và ủy quyền trong ứng dụng web Go không?

 • Một số chiến lược để thử nghiệm mã Go, bao gồm thử nghiệm đơn vị và mô phỏng các phần phụ thuộc là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về giao diện của Go và cách nó kích hoạt tính đa hình trong ngôn ngữ không?

 • Làm cách nào để bạn xử lý quyền truy cập đồng thời vào các tài nguyên được chia sẻ trong Go, chẳng hạn như sử dụng mutexes hoặc hoạt động nguyên tử?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để xử lý việc quản lý cấu hình trong ứng dụng Go không?

 • Một số chiến lược để tối ưu hóa hiệu suất trong mã Go là gì, chẳng hạn như sử dụng cấu trúc dữ liệu hiệu quả hoặc các công cụ lập hồ sơ?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về gói ngữ cảnh của Go và cách nó giúp xử lý việc hủy và hết thời gian chờ không?

 • Bạn xử lý như thế nào khi làm việc với các phần phụ thuộc bên ngoài và quản lý gói trong Go, chẳng hạn như sử dụng mô-đun hoặc bán hàng?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để làm việc với cấu trúc dữ liệu đồng thời, chẳng hạn như kênh, mutex hoặc nhóm chờ không?

 • Một số chiến lược để xử lý ghi nhật ký và báo cáo lỗi trong ứng dụng Go là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm phản ánh trong Go và cách sử dụng nó để tạo mã động không?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các tính năng, thư viện và phương pháp hay nhất mới nhất của ngôn ngữ Go?

 • Bạn có thể thảo luận về trải nghiệm của mình với tư cách là Nhà phát triển Python và các dự án bạn đã thực hiện không?

 • Các tính năng và lợi thế chính của Python như một ngôn ngữ lập trình là gì?

 • Bạn có thể giải thích sự khác biệt giữa Python 2 và Python 3 không? Lợi ích của việc sử dụng Python 3 là gì?

 • Bạn xử lý các khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP) của Python như lớp, đối tượng và tính kế thừa như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để xử lý ngoại lệ và xử lý lỗi trong Python không?

 • Một số chiến lược để làm việc với chuỗi và thao tác dữ liệu văn bản trong Python là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về trình tạo và trình vòng lặp trong Python cũng như cách sử dụng chúng để tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ không?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các thao tác I/O tệp trong Python, chẳng hạn như đọc và ghi vào tệp?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để xử lý tuần tự hóa và giải tuần tự hóa dữ liệu trong Python, chẳng hạn như sử dụng JSON hoặc Pickle không?

 • Một số chiến lược để làm việc với cơ sở dữ liệu bằng Python là gì, bao gồm cả việc sử dụng trình kết nối cơ sở dữ liệu hoặc ORM?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về trình trang trí Python và cách sử dụng chúng để sửa đổi hành vi của các hàm hoặc lớp không?

 • Làm cách nào để bạn xử lý lập trình không đồng bộ trong Python, chẳng hạn như sử dụng asyncio hoặc threading?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để phát triển web bằng Python, bao gồm cả việc sử dụng các framework như Django hoặc Flask không?

 • Một số chiến lược để tối ưu hóa hiệu suất trong mã Python, chẳng hạn như sử dụng khả năng hiểu danh sách hoặc kỹ thuật lưu vào bộ nhớ đệm là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về môi trường ảo của Python và cách chúng được sử dụng để cách ly dự án và quản lý gói không?

 • Bạn xử lý việc kiểm thử bằng Python như thế nào, bao gồm các khung và phương pháp kiểm thử đơn vị?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để làm việc với API và dịch vụ web bằng Python, chẳng hạn như sử dụng yêu cầu hoặc urllib không?

 • Một số chiến lược để xử lý phân tích dữ liệu và tính toán khoa học bằng Python là gì, bao gồm cả việc sử dụng các thư viện như NumPy hoặc Pandas?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm lập trình đồng thời trong Python, chẳng hạn như sử dụng các luồng hoặc đa xử lý không?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các tính năng, thư viện và phương pháp hay nhất về ngôn ngữ Python mới nhất?

 • Bạn có thể thảo luận về trải nghiệm của mình với tư cách là Nhà phát triển Ruby on Rails và các dự án bạn đã thực hiện không?

 • Các tính năng và lợi thế chính của Ruby on Rails với tư cách là một khung phát triển web là gì?

 • Bạn có thể giải thích kiến trúc Model-View-Controller (MVC) trong Ruby on Rails và nó giúp tổ chức mã như thế nào không?

 • Bạn xử lý việc định tuyến và xác định API RESTful trong Ruby on Rails như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để xử lý tính bền vững của dữ liệu trong Ruby on Rails, chẳng hạn như sử dụng ActiveRecord hoặc di chuyển cơ sở dữ liệu không?

 • Một số chiến lược để xử lý xác thực và ủy quyền trong ứng dụng Ruby on Rails là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm liên kết ActiveRecord trong Ruby on Rails và cách chúng được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa các mô hình không?

 • Bạn xử lý việc xác thực biểu mẫu và xử lý lỗi trong Ruby on Rails như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để làm việc với chế độ xem và hiển thị mẫu HTML trong Ruby on Rails không?

 • Một số chiến lược để tối ưu hóa hiệu suất trong các ứng dụng Ruby on Rails, chẳng hạn như sử dụng bộ nhớ đệm hoặc tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về đường dẫn nội dung của Ruby on Rails và cách nó giúp quản lý CSS, JavaScript và các nội dung khác không?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các tác vụ xử lý nền và không đồng bộ trong Ruby on Rails, chẳng hạn như sử dụng Sidekiq hoặc Resque?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để thử nghiệm các ứng dụng Ruby on Rails, bao gồm các khung thử nghiệm đơn vị và thử nghiệm tích hợp không?

 • Một số chiến lược để xử lý quốc tế hóa và bản địa hóa trong các ứng dụng Ruby on Rails là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về ngăn xếp phần mềm trung gian của Ruby on Rails và cách nó cho phép xử lý yêu cầu/phản hồi cũng như tùy chỉnh phần mềm trung gian không?

 • Làm cách nào để bạn xử lý việc tải lên và lưu trữ tệp trong Ruby on Rails, chẳng hạn như sử dụng dịch vụ Active Storage hoặc lưu trữ đám mây?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp khác nhau để xử lý tích hợp API và liên lạc dịch vụ bên ngoài trong Ruby on Rails không?

 • Một số chiến lược để xử lý các công việc nền và lập lịch tác vụ trong Ruby on Rails, chẳng hạn như sử dụng cron hoặc hàng đợi công việc là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về cơ chế bộ nhớ đệm của Ruby on Rails và cách chúng có thể cải thiện hiệu suất ứng dụng không?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các xu hướng, đá quý và phương pháp hay nhất mới nhất của Ruby on Rails?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp và công cụ thử nghiệm khác nhau để phát triển giao diện người dùng và phụ trợ không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo khả năng tương thích và phản hồi của nhiều trình duyệt trong các ứng dụng web?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm tích hợp liên tục và triển khai liên tục (CI/CD) cũng như vai trò của nó trong phát triển fullstack không?

 • Một số chiến lược xử lý hoạt động đầu vào của người dùng và dọn dẹp dữ liệu nhằm ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các công cụ xây dựng giao diện người dùng và trình chạy tác vụ khác nhau mà bạn đã làm việc cùng, chẳng hạn như Webpack hoặc Gulp không?

 • Làm thế nào để bạn luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ phát triển web mới nhất?

 • Bạn có thể mô tả kinh nghiệm của mình trong việc lãnh đạo và quản lý các nhóm kỹ thuật không? Làm thế nào để bạn đảm bảo năng suất và sự hợp tác trong nhóm của mình?

 • Làm thế nào để bạn cân bằng giữa trách nhiệm kỹ thuật của vai trò với nhiệm vụ quản lý và lãnh đạo?

 • Bạn có thể chia sẻ ví dụ về một dự án đầy thử thách mà bạn quản lý không? Những thách thức chính về kỹ thuật và quản lý là gì và bạn đã vượt qua chúng như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc thiết lập và đạt được các mục tiêu và mục đích kỹ thuật không?

 • Bạn tiếp cận việc phân bổ nguồn lực và lập kế hoạch dự án như thế nào để đảm bảo thực hiện dự án thành công?

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc triển khai và thúc đẩy Agile hoặc các phương pháp quản lý dự án khác trong các nhóm kỹ thuật.

 • Làm thế nào để bạn ưu tiên nợ kỹ thuật và đảm bảo giảm nợ trong khi vẫn đạt được các mục tiêu kinh doanh?

 • Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm tuyển dụng nhân tài kỹ thuật được không? Bạn tìm kiếm những phẩm chất gì ở ứng viên?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc quản lý ngân sách kỹ thuật và phân bổ nguồn lực không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của hệ thống kỹ thuật và dữ liệu trong nhóm của mình?

 • Bạn có thể mô tả kinh nghiệm của mình khi làm việc với các nhóm chức năng chéo và các bên liên quan để thực hiện các dự án phức tạp không?

 • Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc triển khai và quản lý các quy trình kỹ thuật cũng như các phương pháp hay nhất không?

 • Làm thế nào để bạn luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ mới nhất của ngành? Bạn khuyến khích nhóm của mình làm điều tương tự bằng cách nào?

 • Bạn có thể đưa ra ví dụ về thời điểm bạn phải đưa ra những quyết định khó khăn ảnh hưởng đến định hướng kỹ thuật của một dự án hoặc nhóm không?

 • Sự khác biệt giữa ảo hóa và container hóa là gì?

 • Giải thích khái niệm Cơ sở hạ tầng dưới dạng Mã (Infrastructure as Code) (IaC).

 • Cân bằng tải là gì và nó hoạt động như thế nào?

 • Mục đích của máy chủ proxy ngược là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa tỷ lệ ngang và tỷ lệ dọc.

 • Tích hợp liên tục (Continuous Integration) (CI) là gì và nó hoạt động như thế nào?

 • Mục đích của công cụ xây dựng như Jenkins hay Travis CI là gì?

 • Giải thích khái niệm Phân phối liên tục (Continuous Delivery) (CD).

 • Lợi ích của việc sử dụng các công cụ điều phối vùng chứa như Kubernetes là gì?

 • Sự khác biệt giữa các đám mây công cộng, riêng tư và lai là gì?

 • Giải thích khái niệm tự động điều chỉnh quy mô trong điện toán đám mây.

 • Điện toán Serverless là gì và nó hoạt động như thế nào?

 • Sự khác biệt giữa AWS, Azure và Google Cloud Platform là gì?

 • Lợi ích của việc sử dụng công cụ điều phối vùng chứa như Docker Swarm là gì?

 • Giải thích khái niệm tính sẵn sàng cao trong kiến trúc hệ thống.

 • Mục đích của công cụ quản lý cấu hình như Ansible là gì?

 • Làm thế nào để bạn giám sát hiệu suất hệ thống trong môi trường sản xuất?

 • Sự khác biệt giữa phân vùng ngang và dọc là gì?

 • Mục đích của các hệ thống kiểm soát phiên bản như Git là gì?

 • Giải thích khái niệm về quy trình xây dựng trong CI/CD pipeline.

 • Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng kiến trúc serverless là gì?

 • Làm cách nào để đảm bảo tính bảo mật trong quy trình CI/CD?

 • Sự khác biệt giữa triển khai liên tục và phân phối liên tục là gì?

 • Giải thích khái niệm Infrastructure as a Service (IaaS).

 • Điện toán không có máy chủ là gì và nó khác với kiến trúc dựa trên máy chủ truyền thống như thế nào?

 • Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng máy tính không có máy chủ là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo an toàn dữ liệu trong môi trường đám mây?

 • Sự khác biệt giữa "on-demand" và "spot" trong lĩnh vực tính toán đám mây là gì?

 • Làm thế nào để bạn thiết kế một lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ cho một tập hợp các yêu cầu nhất định?

 • Giải thích khái niệm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và lợi ích của nó.

 • Các hình thức bình thường khác nhau và đặc điểm của chúng là gì?

 • Bạn xử lý các mối quan hệ và ràng buộc trong thiết kế cơ sở dữ liệu như thế nào?

 • Vai trò của việc lập chỉ mục trong tối ưu hóa hiệu suất cơ sở dữ liệu là gì?

 • Làm cách nào để bạn tối ưu hóa hiệu suất cơ sở dữ liệu thông qua việc điều chỉnh và lập chỉ mục truy vấn?

 • Giải thích khái niệm về bộ nhớ đệm cơ sở dữ liệu và lợi ích của nó.

 • Những cân nhắc nào để tối ưu hóa việc truy cập và truy xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu?

 • Làm thế nào để bạn phân tích và khắc phục sự cố tắc nghẽn hiệu suất trong hệ thống cơ sở dữ liệu?

 • Vai trò của các công cụ giám sát và lập hồ sơ cơ sở dữ liệu trong việc điều chỉnh hiệu suất là gì?

 • Làm cách nào để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn SQL?

 • Giải thích khái niệm về kế hoạch thực hiện truy vấn và cách diễn giải chúng.

 • Các tắc nghẽn phổ biến trong hiệu suất cơ sở dữ liệu là gì?

 • Làm thế nào để bạn xác định và giải quyết các vấn đề tối ưu hóa truy vấn?

 • Vai trò của việc lập chỉ mục và bộ đệm trong tối ưu hóa truy vấn là gì?

 • Bạn triển khai sao chép cơ sở dữ liệu như thế nào để dự phòng dữ liệu và có tính khả dụng cao?

 • Giải thích khái niệm về mô hình nhân bản master-slave và master-master.

 • Những cân nhắc nào cho tính nhất quán và đồng bộ hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu được nhân rộng?

 • Bạn xử lý việc chuyển đổi dự phòng và khôi phục trong môi trường cơ sở dữ liệu được sao chép như thế nào?

 • Vai trò của cân bằng tải và phân cụm trong khả năng mở rộng cơ sở dữ liệu là gì?

 • Bạn thiết kế và triển khai các biện pháp an ninh mạng như thế nào để bảo vệ khỏi các mối đe dọa trên mạng?

 • Giải thích khái niệm tường lửa (firewall) và vai trò của nó trong an ninh mạng.

 • Những thách thức chính trong việc bảo mật mạng không dây là gì?

 • Làm thế nào để bạn phát hiện và ngăn chặn các nỗ lực xâm nhập mạng?

 • Vai trò của phân đoạn mạng trong việc tăng cường bảo mật là gì?

 • Làm thế nào để bạn kết hợp bảo mật vào vòng đời phát triển phần mềm (SDLC)?

 • Giải thích khái niệm về thực hành mã hóa an toàn và các lỗ hổng phổ biến cần tránh.

 • Những cân nhắc để xác thực và ủy quyền an toàn trong hệ thống phần mềm là gì?

 • Bạn xử lý việc xác thực đầu vào và dọn dẹp dữ liệu như thế nào để ngăn chặn các hành vi khai thác bảo mật thông thường?

 • Vai trò của kiểm tra bảo mật (ví dụ: kiểm tra thâm nhập, đánh giá mã) trong phát triển phần mềm là gì?

 • Làm thế nào để bạn phát triển một kế hoạch ứng phó sự cố cho các sự cố an ninh mạng?

 • Giải thích khái niệm về threat intelligence và vai trò của nó trong việc ứng phó với sự cố.

 • Các bước chính tham gia vào việc điều tra và phân tích các sự cố bảo mật là gì?

 • Làm thế nào để bạn giảm thiểu tác động của vi phạm an ninh và phục hồi sau đó?

 • Vai trò của việc đánh giá sau sự cố trong việc cải thiện an ninh mạng là gì?

 • Làm thế nào để bạn thu thập và phân tích thông tin về mối đe dọa (threat intelligence) để chủ động xác định các rủi ro bảo mật?

 • Giải thích khái niệm đánh giá lỗ hổng và tầm quan trọng của nó trong an ninh mạng.

 • Các phương pháp thực hành tốt nhất để quản lý bản vá trong môi trường doanh nghiệp là gì?

 • Bạn ưu tiên và khắc phục các lỗ hổng dựa trên mức độ nghiêm trọng của rủi ro như thế nào?

 • Vai trò của hệ thống quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) trong việc phát hiện mối đe dọa là gì?

 • Sự khác biệt chính giữa các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như AWS, Azure và Google Cloud là gì?

 • Giải thích khái niệm điện toán không có máy chủ và lợi ích của nó trong kiến trúc đám mây.

 • Làm thế nào để bạn thiết kế cơ sở hạ tầng đám mây có tính sẵn sàng cao và có khả năng chịu lỗi?

 • Những cân nhắc nào cho việc lưu trữ và quản lý dữ liệu trên đám mây?

 • Vai trò của mạng và bảo mật trong kiến trúc đám mây là gì?

 • Làm cách nào để tối ưu hóa chi phí đám mây cho một khối lượng công việc nhất định?

 • Giải thích khái niệm về phiên bản dự trữ và lợi ích của chúng.

 • Một số chiến lược để cấp quyền cho tài nguyên đám mây là gì?

 • Các tính năng và lợi ích chính của Java với tư cách là ngôn ngữ lập trình là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa JDK, JRE và JVM.

 • Lập trình hướng đối tượng (OOP) là gì và Java hỗ trợ nó như thế nào?

 • Các công cụ sửa đổi truy cập khác nhau trong Java là gì và mục đích của chúng là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa lớp trừu tượng và giao diện trong Java.

 • Mục đích của từ khóa "cuối cùng" trong Java là gì?

 • Việc xử lý ngoại lệ trong Java hoạt động như thế nào và các loại ngoại lệ khác nhau là gì?

 • Sự khác biệt giữa các ngoại lệ được kiểm tra và không được kiểm tra trong Java là gì?

 • Giải thích khái niệm đa luồng trong Java và cách đạt được nó.

 • Đồng bộ hóa là gì và tại sao nó lại quan trọng trong các ứng dụng Java đa luồng?

 • Java xử lý việc quản lý bộ nhớ như thế nào và vai trò của trình thu gom rác là gì?

 • Sự khác biệt giữa các phương thức "bằng()" và "==" trong Java là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa nạp chồng phương thức và ghi đè phương thức trong Java.

 • Generics trong Java là gì và chúng được sử dụng như thế nào?

 • Java hỗ trợ xử lý các bộ sưu tập đối tượng như thế nào và một số lớp bộ sưu tập thường được sử dụng trong Java là gì?

 • Giải thích khái niệm tuần tự hóa và giải tuần tự hóa trong Java.

 • Mục đích của từ khóa "tĩnh" trong Java là gì và nó được sử dụng như thế nào?

 • Bạn xử lý các thao tác I/O tệp trong Java như thế nào?

 • Mục đích của từ khóa "this" trong Java là gì và khi nào bạn sẽ sử dụng nó?

 • Giải thích khái niệm kế thừa trong Java và cách nó thúc đẩy việc tái sử dụng mã.

 • Sự khác biệt giữa giao diện và lớp trừu tượng trong Java là gì?

 • Java xử lý việc ghi đè phương thức và tính đa hình như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về các gói trong Java và chúng hữu ích như thế nào.

 • Sự khác biệt giữa ArrayList và LinkedList trong Java là gì?

 • Java xử lý việc xử lý giao tiếp mạng như thế nào, chẳng hạn như sử dụng ổ cắm hoặc kết nối HTTP?

 • Giải thích khái niệm về chú thích trong Java và cách chúng được sử dụng.

 • Một số mẫu thiết kế thường được sử dụng trong Java là gì và bạn có thể cung cấp ví dụ không?

 • Java hỗ trợ làm việc với cơ sở dữ liệu như thế nào, chẳng hạn như sử dụng các khung JDBC hoặc ORM?

 • Một số phương pháp hay nhất để viết mã Java hiệu quả và hiệu quả là gì?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các phát triển, khung và thư viện Java mới nhất?

 • PHP là gì, các tính năng và lợi ích chính của nó với tư cách là ngôn ngữ lập trình là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa PHP 5 và PHP 7.

 • Các kiểu dữ liệu khác nhau trong PHP là gì?

 • PHP xử lý phạm vi biến như thế nào và sự khác biệt giữa biến toàn cục và biến cục bộ là gì?

 • Giải thích khái niệm về phiên trong PHP và cách chúng được sử dụng.

 • Mục đích của câu lệnh "bao gồm" và "yêu cầu" trong PHP là gì và chúng khác nhau như thế nào?

 • PHP xử lý việc tải tệp lên như thế nào và một số cân nhắc về bảo mật liên quan đến việc tải tệp lên là gì?

 • Giải thích khái niệm SQL SQL và cách ngăn chặn nó trong các ứng dụng PHP.

 • Sự khác biệt giữa các phương thức GET và POST trong PHP là gì và khi nào bạn sẽ sử dụng chúng?

 • PHP xử lý như thế nào khi làm việc với cơ sở dữ liệu và một số phần mở rộng hoặc thư viện cơ sở dữ liệu thường được sử dụng là gì?

 • Giải thích khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP) trong PHP và cách triển khai nó.

 • Sự khác biệt giữa các lớp trừu tượng và giao diện trong PHP là gì?

 • PHP hỗ trợ xử lý ngoại lệ như thế nào và sự khác biệt giữa các khối bắt và cuối cùng là gì?

 • Không gian tên trong PHP là gì và chúng giúp tổ chức mã như thế nào?

 • Giải thích khái niệm tự động tải trong PHP và cách nó đơn giản hóa việc tải lớp.

 • Mục đích của từ khóa "tĩnh" trong PHP là gì và nó được sử dụng như thế nào?

 • PHP xử lý việc xử lý và thao tác dữ liệu XML hoặc JSON như thế nào?

 • Một số khung công tác PHP thường được sử dụng là gì và bạn có thể cung cấp ví dụ không?

 • Giải thích khái niệm chèn phụ thuộc và cách triển khai nó trong PHP.

 • PHP xử lý như thế nào khi làm việc với các dịch vụ web, chẳng hạn như sử dụng hoặc tạo API RESTful?

 • Một số phương pháp bảo mật tốt nhất cần cân nhắc khi phát triển ứng dụng PHP là gì?

 • Giải thích khái niệm bộ nhớ đệm trong PHP và cách nó có thể cải thiện hiệu suất ứng dụng.

 • PHP xử lý việc xử lý và xác thực thông tin đầu vào của người dùng như cách gửi biểu mẫu như thế nào?

 • Một số hàm thao tác chuỗi thường được sử dụng trong PHP là gì?

 • PHP xử lý ngày và giờ như thế nào và một số hàm ngày thường được sử dụng là gì?

 • Giải thích khái niệm về phiên và cookie trong PHP và cách chúng có thể được sử dụng để xác thực người dùng.

 • Một số phương pháp hay nhất để tối ưu hóa mã PHP và cải thiện hiệu suất là gì?

 • Bạn xử lý việc xử lý và gỡ lỗi các lỗi cũng như ngoại lệ trong ứng dụng PHP như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về kiến trúc RESTful và cách triển khai nó trong PHP.

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các phát triển, khung và thư viện PHP mới nhất?

 • .NET là gì, các thành phần chính và lợi ích của nó với tư cách là một khung phát triển là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa .NET Framework và .NET Core.

 • Có thể phát triển những loại ứng dụng .NET nào?

 • Thời gian chạy ngôn ngữ chung (CLR) là gì và nó đóng vai trò gì trong .NET?

 • Giải thích sự khác biệt giữa loại giá trị và loại tham chiếu trong .NET.

 • Các công nghệ truy cập dữ liệu khác nhau có sẵn trong .NET, chẳng hạn như ADO.NET và Entity Framework là gì?

 • .NET xử lý việc quản lý bộ nhớ và thu gom rác như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về tập hợp trong .NET và cách chúng được sử dụng.

 • Sự khác biệt giữa ngôn ngữ lập trình C# và VB.NET là gì?

 • .NET hỗ trợ lập trình không đồng bộ như thế nào và một số mẫu lập trình không đồng bộ thường được sử dụng là gì?

 • Giải thích khái niệm về đại biểu và sự kiện trong .NET.

 • Mục đích của Global Assembly Cache (GAC) trong .NET là gì và khi nào bạn sẽ sử dụng nó?

 • Giải thích khái niệm LINQ (Truy vấn tích hợp ngôn ngữ) trong .NET và cách nó đơn giản hóa việc truy vấn dữ liệu.

 • Một số mẫu thiết kế thường được sử dụng trong .NET là gì và bạn có thể cung cấp ví dụ không?

 • .NET xử lý việc xử lý và xác thực thông tin đầu vào của người dùng như thế nào, chẳng hạn như việc gửi biểu mẫu?

 • Sự khác biệt giữa WCF (Windows Communication Foundation) và Web API trong .NET là gì?

 • Giải thích khái niệm chèn phụ thuộc và cách triển khai nó trong .NET.

 • .NET xử lý như thế nào khi làm việc với cơ sở dữ liệu và một số công nghệ cơ sở dữ liệu hoặc khung ORM thường được sử dụng là gì?

 • Một số phương pháp bảo mật tốt nhất cần cân nhắc khi phát triển ứng dụng .NET là gì?

 • Giải thích khái niệm bộ nhớ đệm trong .NET và cách nó có thể cải thiện hiệu suất ứng dụng.

 • .NET xử lý việc xử lý và gỡ lỗi các lỗi và ngoại lệ trong ứng dụng như thế nào?

 • Sự khác biệt giữa Biểu mẫu web ASP.NET và ASP.NET MVC là gì?

 • Giải thích khái niệm middleware trong ASP.NET Core và cách sử dụng nó.

 • .NET xử lý như thế nào khi làm việc với dữ liệu XML hoặc JSON?

 • Một số cơ chế xác thực và ủy quyền thường được sử dụng trong các ứng dụng .NET là gì?

 • Giải thích khái niệm định tuyến trong ASP.NET MVC và cách cấu hình nó.

 • Một số phương pháp hay nhất để tối ưu hóa mã .NET và cải thiện hiệu suất là gì?

 • .NET xử lý như thế nào khi làm việc với các hệ thống phân tán hoặc kiến trúc vi dịch vụ?

 • Giải thích khái niệm kiểm thử đơn vị trong .NET và một số khung kiểm thử thường được sử dụng là gì?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các phát triển, khung và thư viện .NET mới nhất?

 • Node.js là gì, các tính năng và lợi ích chính của nó như một môi trường thời gian chạy là gì?

 • Giải thích mô hình I/O không chặn, hướng sự kiện của Node.js và nó khác với môi trường phía máy chủ truyền thống như thế nào.

 • NPM là gì và bạn sử dụng nó như thế nào trong quá trình phát triển Node.js?

 • Giải thích khái niệm mô-đun trong Node.js và cách sử dụng chúng.

 • Sự khác biệt giữa lập trình đồng bộ và không đồng bộ trong Node.js là gì?

 • Node.js xử lý việc xử lý và thao tác các luồng dữ liệu như thế nào?

 • Giải thích khái niệm gọi lại trong Node.js và cách chúng được sử dụng để xử lý các hoạt động không đồng bộ.

 • Mục đích của tệp "package.json" trong Node.js là gì và nó chứa thông tin gì?

 • Sự khác biệt giữa câu lệnh "require()" và "import" trong Node.js là gì?

 • Node.js xử lý như thế nào khi làm việc với cơ sở dữ liệu và một số công nghệ cơ sở dữ liệu hoặc khung ORM thường được sử dụng là gì?

 • Giải thích khái niệm phần mềm trung gian trong Node.js và cách sử dụng nó.

 • Một số khung và thư viện thường được sử dụng trong quá trình phát triển Node.js, chẳng hạn như Express hoặc Socket.io là gì?

 • Node.js xử lý việc xử lý và xác thực thông tin đầu vào của người dùng như gửi biểu mẫu như thế nào?

 • Một số phương pháp bảo mật tốt nhất cần cân nhắc khi phát triển ứng dụng Node.js là gì?

 • Giải thích khái niệm về trình phát sự kiện trong Node.js và cách chúng được sử dụng để xử lý và truyền bá sự kiện.

 • Node.js xử lý như thế nào khi làm việc với các ổ cắm web và giao tiếp theo thời gian thực?

 • Mục đích của mô-đun "fs" trong Node.js là gì và nó được sử dụng như thế nào cho các hoạt động của hệ thống tệp?

 • Giải thích khái niệm phân cụm trong Node.js và cách nó có thể cải thiện hiệu suất ứng dụng.

 • Một số khung thử nghiệm thường được sử dụng trong Node.js, chẳng hạn như Mocha hoặc Jest là gì?

 • Node.js xử lý các lỗi và ngoại lệ trong ứng dụng như thế nào?

 • Giải thích khái niệm luồng trong Node.js và lợi ích của chúng trong việc xử lý dữ liệu hiệu quả.

 • Một số phương pháp hay nhất để tối ưu hóa mã Node.js và cải thiện hiệu suất là gì?

 • Node.js xử lý các yêu cầu và phản hồi HTTP như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về API RESTful và cách bạn có thể xây dựng chúng bằng Node.js?

 • Một số cơ chế xác thực và ủy quyền thường được sử dụng trong các ứng dụng Node.js là gì?

 • Giải thích khái niệm về công cụ mẫu trong Node.js, chẳng hạn như EJS hoặc Handlebars và cách chúng được sử dụng để hiển thị phía máy chủ.

 • Node.js xử lý việc xử lý và phân tích dữ liệu JSON như thế nào?

 • Một số chiến lược triển khai thường được sử dụng cho các ứng dụng Node.js là gì?

 • Giải thích khái niệm về kiến trúc microservices và cách triển khai nó bằng Node.js.

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các phát triển, khung và thư viện mới nhất của Node.js?

 • TypeScript là gì và nó khác với JavaScript như thế nào?

 • Lợi ích của việc sử dụng TypeScript trong một dự án phát triển là gì?

 • Giải thích khái niệm gõ tĩnh trong TypeScript và những ưu điểm của nó.

 • TypeScript xử lý việc dịch mã và tương thích với JavaScript như thế nào?

 • Các kiểu dữ liệu cơ bản trong TypeScript là gì?

 • Giải thích khái niệm về giao diện trong TypeScript và cách chúng được sử dụng.

 • Sự khác biệt giữa giao diện và lớp trong TypeScript là gì?

 • TypeScript hỗ trợ các khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP) như tính kế thừa và đa hình như thế nào?

 • Mục đích của công cụ sửa đổi truy cập (công khai, riêng tư và được bảo vệ) trong TypeScript là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa loại "bất kỳ" và "không xác định" trong TypeScript.

 • TypeScript xử lý việc xử lý và xác thực các tham số hàm cũng như kiểu trả về như thế nào?

 • Generics trong TypeScript là gì và chúng được sử dụng như thế nào để tạo các thành phần mã có thể tái sử dụng?

 • Giải thích khái niệm mô-đun trong TypeScript và cách chúng hỗ trợ tổ chức mã.

 • Không gian tên trong TypeScript là gì và chúng giúp ngăn chặn xung đột đặt tên như thế nào?

 • TypeScript xử lý lập trình không đồng bộ như Promises và async/await như thế nào?

 • Công cụ trang trí trong TypeScript là gì và chúng được sử dụng như thế nào cho chú thích siêu dữ liệu?

 • Giải thích khái niệm về bộ bảo vệ kiểu trong TypeScript và cách chúng cho phép kiểm tra và thu hẹp kiểu.

 • TypeScript xử lý việc xử lý và thao tác dữ liệu JSON như thế nào?

 • Một số mẫu thiết kế thường được sử dụng trong TypeScript là gì và bạn có thể cung cấp ví dụ không?

 • TypeScript tích hợp với các khung và thư viện JavaScript phổ biến như React hay Angular như thế nào?

 • Giải thích khái niệm hợp nhất khai báo trong TypeScript và khi nào nó hữu ích.

 • Một số phương pháp hay nhất để tổ chức và cấu trúc các dự án TypeScript là gì?

 • TypeScript xử lý việc xử lý và gỡ lỗi các lỗi cũng như ngoại lệ trong ứng dụng như thế nào?

 • Một số khung kiểm tra thường được sử dụng trong TypeScript, chẳng hạn như Jest hoặc Jasmine là gì?

 • Giải thích khái niệm suy luận kiểu trong TypeScript và cách nó đơn giản hóa việc phát triển mã.

 • TypeScript xử lý việc xử lý và xác thực thông tin đầu vào của người dùng như cách gửi biểu mẫu như thế nào?

 • Một số công cụ và quy trình phát triển thường được sử dụng cho các dự án TypeScript là gì?

 • Giải thích khái niệm về các lớp trừu tượng trong TypeScript và khi nào chúng có ích.

 • Một số thư viện và tiện ích TypeScript thường được sử dụng, chẳng hạn như lodash hoặc Axios là gì?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các phát triển, khung và thư viện TypeScript mới nhất?

 • Bạn giám sát và phân tích việc sử dụng và chi tiêu trên đám mây như thế nào?

 • Vai trò của việc gắn thẻ và nhóm nguồn lực trong việc tối ưu hóa chi phí là gì?

 • Làm thế nào để bạn thiết kế cơ sở hạ tầng đám mây đa vùng và đa vùng để đảm bảo tính sẵn sàng cao?

 • Giải thích khái niệm bùng nổ đám mây và lợi ích của nó trong kiến trúc đám mây.

 • Những điều cần cân nhắc khi lập kế hoạch khắc phục thảm họa trên đám mây là gì?

 • Làm thế nào để bạn kiến trúc một cơ sở hạ tầng đám mây có khả năng mở rộng và linh hoạt để xử lý các khối lượng công việc khác nhau?

 • Vai trò của các công cụ tự động hóa và điều phối trong thiết kế cơ sở hạ tầng đám mây là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ dữ liệu trên đám mây?

 • Giải thích khái niệm quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) trong bảo mật đám mây.

 • Các biện pháp tốt nhất để bảo mật các ứng dụng và dịch vụ dựa trên đám mây là gì?

 • Bạn giải quyết các yêu cầu pháp lý (ví dụ: GDPR, HIPAA) trong môi trường đám mây như thế nào?

 • Vai trò của mã hóa và quản lý khóa trong bảo mật đám mây là gì?

 • Bạn thiết kế và triển khai mạng blockchain phi tập trung như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về thuật toán đồng thuận (ví dụ: Proof of Work, Proof of Stake).

 • Làm thế nào để bạn thiết kế và phát triển các ứng dụng phi tập trung (DApps) trên nền tảng blockchain?

 • Giải thích khái niệm hợp đồng thông minh và vai trò của chúng trong việc phát triển DApp.

 • Những cân nhắc nào cho việc xác thực người dùng và quản lý danh tính trong các ứng dụng blockchain?

 • Làm cách nào để bạn xử lý việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu ngoài chuỗi trong hệ thống dựa trên blockchain?

 • Vai trò của các front-end frameworks (ví dụ: Web3.js) trong quá trình phát triển DApp là gì?

 • Những thách thức trong việc mở rộng mạng lưới blockchain để xử lý khối lượng giao dịch cao là gì?

 • Giải thích khái niệm Phân chia dữ liệu (sharding) và tác động của nó đến khả năng mở rộng blockchain.

 • Những cân nhắc để lựa chọn thuật toán đồng thuận trong hệ thống blockchain có thể mở rộng là gì?

 • Làm thế nào để bạn tối ưu hóa hiệu suất blockchain thông qua việc xử lý song song và xử lý song song?

 • Vai trò của các giải pháp lớp 2 (ví dụ: sidechain, kênh thanh toán) trong việc giải quyết khả năng mở rộng blockchain là gì?

 • Làm cách nào để bạn phát triển và triển khai các hợp đồng thông minh trên nền tảng blockchain như Ethereum?

 • Giải thích khái niệm ngôn ngữ lập trình Solidity và các tính năng chính của nó.

 • Các phương pháp hay nhất để phát triển hợp đồng thông minh an toàn là gì?

 • Bạn xử lý các trường hợp ngoại lệ và lỗi trong mã hợp đồng thông minh như thế nào?

 • Vai trò của gas và phí giao dịch trong việc thực hiện hợp đồng thông minh là gì?

 • Các lỗ hổng bảo mật phổ biến trong các ứng dụng blockchain là gì?

 • Góc là gì? Nó khác với các khung JavaScript khác như thế nào?

 • Giải thích các tính năng và lợi ích chính của Angular để phát triển web.

 • Mô tả kiến trúc thành phần Angular và vai trò của các thành phần trong ứng dụng Angular.

 • Sự khác biệt giữa AngularJS và Angular là gì?

 • Giải thích khái niệm liên kết dữ liệu trong Angular và các loại liên kết dữ liệu khác nhau hiện có.

 • Chỉ thị góc là gì? Cung cấp các ví dụ về các chỉ thị tích hợp và tùy chỉnh.

 • Giải thích hệ thống mô-đun Angular và cách các mô-đun trợ giúp trong việc tổ chức và quản lý mã.

 • CLI góc là gì? Nó hỗ trợ phát triển ứng dụng Angular như thế nào?

 • Mô tả cú pháp mẫu Angular và các chỉ thị mẫu chung.

 • Angular xử lý việc định tuyến và điều hướng trong ứng dụng một trang (SPA) như thế nào?

 • Giải thích hệ thống tiêm phụ thuộc Angular và lợi ích của nó.

 • Dịch vụ góc là gì? Chúng được sử dụng như thế nào và tại sao chúng quan trọng?

 • Mô tả mô-đun Biểu mẫu góc và các loại điều khiển biểu mẫu khác nhau có sẵn.

 • Angular xử lý các yêu cầu HTTP và giao tiếp với API như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về Angular pipe và cách sử dụng chúng trong việc chuyển đổi dữ liệu trong các mẫu.

 • Thử nghiệm góc là gì và một số khung thử nghiệm thường được sử dụng trong Angular là gì?

 • Mô tả cơ chế phát hiện thay đổi Angular và cách tối ưu hóa hiệu suất.

 • Angular xử lý quốc tế hóa (i18n) và bản địa hóa (l10n) như thế nào?

 • Giải thích khái niệm tải chậm trong Angular và cách nó cải thiện hiệu suất ứng dụng.

 • Mô tả các hook vòng đời của thành phần Angular và thứ tự thực hiện của chúng.

 • Angular xử lý việc quản lý trạng thái như thế nào? Giải thích việc sử dụng các dịch vụ và quan sát được.

 • Công cụ trang trí Angular là gì và chúng được sử dụng như thế nào trong phát triển ứng dụng Angular?

 • Giải thích khái niệm về hoạt ảnh góc và cách áp dụng hoạt ảnh cho các phần tử.

 • Angular tích hợp với thư viện của bên thứ ba hoặc khung JavaScript như thế nào?

 • Mô tả quy trình xây dựng Angular và các kỹ thuật tối ưu hóa sản xuất khác nhau.

 • Các phương pháp hay nhất của Angular cho tổ chức mã và cấu trúc dự án là gì?

 • Giải thích khái niệm Angular Universal và cách sử dụng nó để hiển thị phía máy chủ (SSR).

 • Angular xử lý khả năng tương thích giữa nhiều trình duyệt và polyfill như thế nào?

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc tối ưu hóa hiệu suất và gỡ lỗi trong các ứng dụng Angular.

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các phát triển, thư viện và phương pháp hay nhất mới nhất của Angular?

 • ReactJS là gì và các tính năng chính của nó là gì?

 • Giải thích khái niệm DOM ảo và cách nó cải thiện hiệu suất của React.

 • Sự khác biệt giữa các thành phần lớp React và các thành phần chức năng là gì?

 • Giải thích mục đích và cách sử dụng JSX trong React.

 • React hook là gì và chúng tăng cường các thành phần chức năng như thế nào?

 • Mô tả vòng đời của thành phần React và các phương thức liên quan đến từng giai đoạn.

 • Giải thích khái niệm trạng thái trong React và cách nó được quản lý trong các thành phần.

 • Bạn xử lý luồng dữ liệu và giao tiếp thành phần trong React như thế nào?

 • Tầm quan trọng của các khóa trong danh sách React là gì và tại sao chúng lại quan trọng?

 • Giải thích khái niệm thành phần được kiểm soát và thành phần không được kiểm soát trong dạng React.

 • Mục đích của prop "key" trong React là gì và tại sao nó lại quan trọng?

 • Mô tả khái niệm về các thành phần bậc cao (HOC) trong React.

 • React xử lý việc định tuyến và điều hướng trong ứng dụng một trang (SPA) như thế nào?

 • Các đoạn React là gì và khi nào chúng nên được sử dụng?

 • Giải thích khái niệm về bối cảnh React và cách nó hỗ trợ giao tiếp giữa các thành phần.

 • React Redux là gì và nó liên quan như thế nào đến việc quản lý trạng thái trong ứng dụng React?

 • Mô tả khái niệm về cổng React và các trường hợp sử dụng của chúng.

 • Bạn xử lý ranh giới lỗi trong ứng dụng React như thế nào?

 • Giải thích khái niệm phân tách mã và tải chậm trong React.

 • React hook là gì và chúng đơn giản hóa việc quản lý trạng thái cũng như các tác dụng phụ như thế nào?

 • Mô tả trải nghiệm của bạn với thử nghiệm React và các công cụ hoặc thư viện bạn đã sử dụng.

 • Giải thích khái niệm ghi nhớ trong React và cách nó cải thiện hiệu suất.

 • Các phương pháp hay nhất để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng React là gì?

 • Mô tả trải nghiệm của bạn trong việc tích hợp React với các thư viện hoặc framework khác.

 • Bạn xử lý xác thực biểu mẫu trong ứng dụng React như thế nào?

 • Giải thích khái niệm kết xuất phía máy chủ (SSR) trong React và lợi ích của nó.

 • Sự khác biệt giữa các thành phần chức năng React và các thành phần lớp là gì?

 • Mô tả trải nghiệm của bạn khi làm việc với React Native để phát triển ứng dụng di động.

 • Bạn xử lý quốc tế hóa (i18n) và bản địa hóa (l10n) trong ứng dụng React như thế nào?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các phát triển, thư viện và phương pháp hay nhất mới nhất của React?

 • Scala là gì và các tính năng chính của nó là gì?

 • Giải thích khái niệm về tính bất biến trong Scala và lợi ích của nó.

 • Mô tả sự khác biệt giữa Scala và Java.

 • Tầm quan trọng của tính năng suy luận kiểu của Scala là gì?

 • Giải thích khái niệm hàm bậc cao trong Scala và đưa ra ví dụ.

 • Các đặc điểm trong Scala là gì và chúng khác với các lớp và giao diện như thế nào?

 • Mô tả khái niệm khớp mẫu trong Scala và cung cấp ví dụ về cách sử dụng nó.

 • Mục đích của các tham số ngầm định và chuyển đổi ngầm định trong Scala là gì?

 • Giải thích khái niệm cà ri và ứng dụng một phần trong Scala.

 • Mô tả khái niệm về tương lai và lời hứa trong Scala cho lập trình không đồng bộ.

 • Sự khác biệt giữa val và var trong Scala là gì?

 • Giải thích khái niệm đánh giá lười biếng trong Scala và những ưu điểm của nó.

 • Mô tả khái niệm về loại cao hơn trong Scala.

 • Ưu điểm và trường hợp sử dụng của việc sử dụng các loại Tùy chọn và Hoặc trong Scala là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa lập trình hướng đối tượng và mô hình lập trình chức năng trong Scala.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn với các bộ sưu tập Scala và các loại khác nhau của chúng.

 • Vai trò của các hàm ý trong các lớp kiểu trong Scala là gì?

 • Giải thích khái niệm về kiểu bậc cao và kiểu lambda trong Scala.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn với tính năng đồng thời dựa trên tác nhân trong Scala bằng Akka.

 • Lợi ích của việc sử dụng khung Akka để xây dựng các ứng dụng đồng thời trong Scala là gì?

 • Giải thích khái niệm for-comprehensions trong Scala và cách chúng được sử dụng.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn với các khung thử nghiệm Scala như ScalaTest hoặc Specs2.

 • Các phương pháp hay nhất để xử lý lỗi và quản lý ngoại lệ trong Scala là gì?

 • Giải thích khái niệm về giới hạn kiểu và phương sai trong Scala.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn khi làm việc trên các hệ thống phân tán bằng Scala.

 • Những ưu điểm và trường hợp sử dụng của việc sử dụng Play Framework để phát triển web trong Scala là gì?

 • Giải thích khái niệm về các lớp kiểu và cách sử dụng chúng trong hệ thống kiểu của Scala.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn khi sử dụng Scala trong môi trường xử lý dữ liệu lớn (ví dụ: Spark, Hadoop).

 • Lợi ích của việc sử dụng macro Scala là gì và bạn đã sử dụng chúng trong các dự án của mình như thế nào?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật những phát triển, thư viện và phương pháp hay nhất mới nhất của Scala?

 • Làm cách nào để bạn ngăn chặn và giảm thiểu các cuộc tấn công như chi tiêu gấp đôi và tấn công 51%?

 • Giải thích khái niệm về mật mã khóa công khai và khóa riêng trong bảo mật blockchain.

 • Những cân nhắc để bảo mật ví blockchain và khóa riêng tư là gì?

 • Vai trò của việc kiểm tra và đánh giá mã trong bảo mật blockchain là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các mô hình quản trị blockchain?

 • Giải thích khái niệm cơ chế quản trị on-chain và off-chain trong mạng blockchain.

 • Những cân nhắc về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu trong hệ thống blockchain là gì?

 • Bạn xử lý các yêu cầu tuân thủ quy định và bảo vệ dữ liệu trong các ứng dụng blockchain như thế nào?

 • Vai trò của các công nghệ tăng cường quyền riêng tư (ví dụ: bằng chứng không có kiến thức) trong quyền riêng tư của blockchain là gì?

 • Kiểm thử tự động là gì và tại sao nó quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm?

 • Giải thích sự khác biệt giữa kiểm tra chức năng và kiểm tra hồi quy.

 • Mô tả những ưu điểm và nhược điểm của kiểm thử tự động.

 • Các thành phần chính của khung tự động hóa thử nghiệm là gì?

 • Những thách thức phổ biến phải đối mặt trong quá trình tự động hóa thử nghiệm là gì và bạn vượt qua chúng như thế nào?

 • Giải thích khái niệm quản lý dữ liệu thử nghiệm trong thử nghiệm tự động hóa.

 • Bạn đã sử dụng những loại công cụ kiểm tra tự động hóa nào?

 • Mô tả trải nghiệm của bạn khi tạo tập lệnh kiểm thử tự động bằng cách sử dụng một công cụ hoặc khung cụ thể.

 • Bạn xử lý việc quản lý trường hợp thử nghiệm và báo cáo trong thử nghiệm tự động hóa như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về số liệu tự động hóa thử nghiệm và tầm quan trọng của chúng trong việc đo lường hiệu quả thử nghiệm.

 • Các phương pháp hay nhất để duy trì và cập nhật tập lệnh kiểm thử tự động là gì?

 • Mô tả trải nghiệm của bạn với tích hợp liên tục và phân phối liên tục (CI/CD) trong thử nghiệm tự động hóa.

 • Bạn xử lý các sự cố đồng bộ hóa và điều kiện chờ đợi trong thử nghiệm tự động hóa như thế nào?

 • Giải thích khái niệm kiểm tra dựa trên dữ liệu và cung cấp các ví dụ về cách sử dụng nó.

 • Những ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng các công cụ ghi và phát lại để kiểm tra tự động hóa là gì?

 • Mô tả trải nghiệm của bạn khi sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản (ví dụ: Git) trong thử nghiệm tự động hóa.

 • Bạn xử lý việc thiết lập và cấu hình môi trường thử nghiệm trong thử nghiệm tự động hóa như thế nào?

 • Bạn đã làm việc với các loại khung kiểm thử nào trong kiểm thử tự động hóa?

 • Giải thích khái niệm kiểm tra dựa trên từ khóa và lợi ích của nó.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn khi sử dụng khung BDD (ví dụ: Cucumber) trong thử nghiệm tự động hóa.

 • Bạn xử lý việc xử lý ngoại lệ và báo cáo lỗi trong tập lệnh kiểm thử tự động như thế nào?

 • Giải thích khái niệm kiểm thử trên nhiều trình duyệt và cách nó được thực hiện trong tự động hóa.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn khi làm việc kiểm thử tự động hóa thiết bị di động bằng các công cụ như Appium hoặc Selenium WebDriver.

 • Các phương pháp hay nhất để bảo trì tập lệnh thử nghiệm và khả năng sử dụng lại trong thử nghiệm tự động hóa là gì?

 • Giải thích khái niệm đánh giá mã tự động hóa thử nghiệm và lợi ích của chúng.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn với thử nghiệm hiệu suất và thử nghiệm tải bằng các công cụ tự động hóa.

 • Bạn xử lý các mối lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong thử nghiệm tự động hóa như thế nào?

 • Giải thích khái niệm phát triển dựa trên thử nghiệm (TDD) và vai trò của nó trong thử nghiệm tự động hóa.

 • Mô tả trải nghiệm của bạn khi sử dụng các công cụ quản lý kiểm thử (ví dụ: TestRail, Zephyr) trong kiểm thử tự động hóa.

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các công cụ, khung và phương pháp hay nhất về kiểm tra tự động hóa mới nhất?

 • Bạn có thể giải thích sự khác biệt giữa trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu không?

 • Làm thế nào để bạn xác định và đo lường hiệu suất của hệ thống AI?

 • Bạn có thể thảo luận về các bước liên quan đến việc xây dựng giải pháp AI toàn diện từ thu thập dữ liệu đến triển khai không?

 • Một số thách thức phổ biến trong việc đào tạo mạng lưới thần kinh sâu là gì và bạn vượt qua chúng như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm học chuyển giao và các ứng dụng của nó trong AI không?

 • Bạn xử lý các vấn đề thiên vị và công bằng như thế nào khi phát triển mô hình AI?

 • Bạn có thể thảo luận về các cách tiếp cận khác nhau để xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong AI không?

 • Một số kỹ thuật để trích xuất tính năng và học biểu diễn trong AI là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm học tăng cường và đưa ra ví dụ về ứng dụng của nó không?

 • Bạn xử lý các bộ dữ liệu quy mô lớn và tính toán phân tán trong các dự án AI như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về khái niệm mô hình tổng quát và các trường hợp sử dụng chúng trong AI không?

 • Một số khung và thư viện AI phổ biến mà bạn đã làm việc cùng là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm cơ chế chú ý và vai trò của chúng trong các mô hình AI không?

 • Làm thế nào để bạn giải quyết khả năng diễn giải và giải thích của các mô hình AI?

 • Bạn có thể thảo luận về khái niệm tấn công và phòng thủ đối nghịch trong AI không?

 • Một số cân nhắc về mặt đạo đức khi phát triển hệ thống AI là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm tối ưu hóa siêu tham số và các kỹ thuật khác nhau được sử dụng cho nó không?

 • Bạn xử lý dữ liệu chuỗi thời gian trong ứng dụng AI như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về khái niệm học tập tổng hợp và những lợi thế của nó trong AI không?

 • Một số kỹ thuật nén và tối ưu hóa mô hình trong AI là gì?


Câu hỏi kỹ năng mềm (38)

 • Bạn hiểu thế nào về điểm mạnh?

 • Vậy thế nào là điểm yếu?

 • Trình bày ưu nhược điểm trong CV – Đâu là những điều cần lưu ý?

 • Những câu hỏi thách thức trong buổi phỏng vấn của bạn

 • Bạn muốn mình là ai và như thế nào trong 5 năm tới?

 • Em mong muốn mức lương bao nhiêu? Theo em tự đánh giá, với năng lực hiện tại thì mức lương cụ thể nào phù hợp với em?

 • Đừng lặp lại những thông tin trong CV

 • Cách trả lời ưu nhược điểm của bản thân bằng tiếng anh

 • Ai sẽ là người phỏng vấn tôi?

 • Có thể cho tôi biết rõ hơn về cơ hội phát triển khi tôi làm việc tại đây? Lý do nào nhà tuyển dụng nhận thấy tôi phù hợp?

 • Tôi khó khăn trong việc xác định các mục tiêu vì chưa rõ những mong muốn cụ thể từ quý công ty/doanh nghiệp, tôi có thể biết thêm về điều này được không?

 • Người giữ vị trí này trước đây tại sao lại nghỉ việc?

 • Thách thức lớn nhất đối với người giữ vai trò này là gì?

 • 1. Hãy kể cho tôi về 1 project mà bạn đã từng làm việc trong 6 tháng qua

 • 2. Các quyết định về sản phẩm được đưa ra như thế nào?

 • 3. Công ty đã giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp ra sao?

 • 4. Văn hóa công ty khác gì với các công ty công nghệ khác?

 • 5. Cơ hội nào cho nhân viên để học hỏi những điều mới?

 • Glassdoor: Giữa HackerRank, whiteboarding, paired programming v.v Hiện nay các kiểu phỏng vấn rất đa dạng. Theo chị ứng viên thực sự mong muốn điều gì nhất ở một buổi phỏng vấn ?

 • Glassdoor: Những nguyên tắc lập trình cơ bản nào mà chị cảm thấy ứng viên cần phải xem lại trước khi tham gia buổi phỏng vấn?

 • Glassdoor: Vì cấu trúc dữ liệu và các thuật toán rất quan trọng, liệu bạn có thật sự cần một tấm bằng CS để có thể làm việc tại một công ty công nghệ hàng đầu hay không?

 • Glassdoor: Theo chị, cách thực hành một buổi phỏng vấn tốt nhất sẽ như thế nào?

 • Glassdoor: Việc luyện tập trước khi tham gia buổi phỏng vấn có ảnh hưởng xấu đến biểu hiện của ứng viên hay không? Mọi người có thường chú ý nhiều đến việc trình bày câu trả lời như nội dung của nó không?

 • Glassdoor: Theo chị, việc ứng viên không trả lời được câu hỏi trong buổi phỏng vấn có ảnh hưởng đến kết quả hay không? Nếu ứng viên không biết câu trả lời, cách phản hồi tốt nhất là gì?

 • Glassdoor: Các ứng viên cần chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn không thuần về data structure hay các câu hỏi thuật toán chuyên sâu?

 • Glassdoor: Bạn sẽ làm gì nếu gặp khó khăn trong buổi phỏng vấn đầu tiên?

 • Glassdoor: Việc tuyển dụng đã thay đổi như thế nào từ khi chị viết cuốn sách cuối cùng? Theo chị, có xu hướng nào chuẩn bị biến mất không?

 • Glassdoor: Một số người cho rằng buổi phỏng vấn không thành công là do các yếu tố như thiên vị ngầm và thực tế là chúng thường không nắm bắt chính xác loại công việc bạn đang làm trên cơ sở hàng ngày. Chị có đồng ý không?

 • Kiến thức Java nền tảng

 • Một số câu hỏi về Git cần biết

 • Kiến thức về Framework (ví dụ như học Spring Framework của Java)

 • Kiến thức về Database

 • Một số câu hỏi “mẹo” về Front-end

 • Can you introduce yourself? Tell me about yourself (Hãy giới thiệu về bản thân bạn)

 • What are your strengths and weaknesses? (Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?)

 • Why do you want to apply for this position? (Tại sao bạn lại muốn ứng tuyển vào vị trí này?)

 • 4. What are your short term goals in your career path? (Các mục tiêu ngắn hạn của bạn trong lộ trình sự nghiệp của bạn?)

 • 5. What is your expected salary? (Bạn mong đợi mức lương bao nhiêu?)


BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN

CÂU HỎI KỸ THUẬT 💻

(1850)
 • question

  Bạn có thể nói gì về Python?

  Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao được thiết kế với cấu trúc cho phép người sử dụng viết mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu, nó được đánh giá là dễ học, cấu trúc rõ ràng, phù hợp và thuận tiện cho người bắt đầu học lập trình. Python ra mắt lần đầu năm 1991, ban đầu chỉ chạy trên nền Unix , sau đó mở rộng sang mọi hệ điều hành từ DOS, Windows, MacOS, Linux,… Đến nay thì Python vẫn luôn được xếp hạng là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất.
  Python dựa trên trình thông dịch, là một ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng và tương tác. Nhờ tính đa năng của nó nên Python được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực đa nền tảng như Web, Machine Learning, Big Data, các mô hình khoa học,…
 • question

  Tại sao khi bind v-for thường phải mapping key?

  Vì v-if thì có v-else còn v-show thì không.
 • question

  Sự khác biệt giữa v-if và v-show?

  v-if chỉ render các element tới cây DOM nếu biểu thức bên trong dấu bằng đúng (true). Trong khi đó, v-show render tất cả các element đó trên DOM và sử dụng CSS để ẩn hiện thông qua tính đúng sai trong biểu thức.
  Rõ ràng mà nói, sự khác biệt cơ bản và chuẩn chỉnh nhất giữa v-if và v-show là có render lên DOM tree hay không? V-if rõ ràng không hề render object đó nếu không thỏa điều kiện, còn v-show thì có.
  v-if có chi phí render khá cao, chắc chắn là cao hơn v-show, thoải điều kiện thì v-show sẽ render lại object đó trên DOM. Nên cẩn thận khi dùng
  Do đó, một số đối tượng thường xuyên ẩn hiện nên sử dụng v-show.
 • question

  Dynamic route matching là gì?

  Dynamic route cũng là một câu hỏi phỏng vấn khá hay. Tất nhiên đã làm nhiều với Vuejs sẽ trả lời hoặc đưa ra được ví dụ về câu hỏi này. Đã làm Vue thì mình nghĩ trong quá trình phỏng vấn Vuejs chắc chắn sẽ có một câu liên quan tới Router. Các bạn nên ôn kĩ nha!

  Tuy nhiên, chính xác mà nói Dynamic route matching giúp ta map các route tới component với các pattern khác nhau.

  Cùng xem xét ví dụ dưới đây:
  // Sử dụng từ khóa in, loop trong dãy từ 1->10
  const Aritcle = {
  template: '
  Aritcle {{ $route.params.subjectId }}, PostId: {{ route.params.postid }}
  '
  }

  const router = new VueRouter({
  routes: [
  // dynamic segments start with a colon
  { path: '/subject/:subjectId/post/:postid', component: Aritcle }
  ]
  })


  Khi sử dụng, các URL mapping với router param sẽ cho các kết quả như sau:
  /subject/vuejs/post/123 hoặc /subject/react/post/234
 • question

  Mục đích của keep alive tag?

  Câu hỏi phỏng vấn Vuejs về keep-alive thường không hỏi nhiều. Tuy nhiên khá dễ để nắm bắt, bạn nào có đọc qua chắc chắn trả lời được.
  Keep-alive component đặc biệt hữu ích ở các component stepper. Một khi đã lưu các thông tin ở step này, back lại sẽ có ngay, không phải render.
  Ngoài việc không phải render lại (về perfomance), sử dụng keep alive tag còn tránh việc sử dụng Store vô tội vạ để lưu trữ khi back đi back lại.
resume passed

Bạn chưa có CV để ứng tuyển?

Hãy để TopDev giúp bạn xây dựng hoàn chỉnh CV chuẩn developer để tăng khả năng tiến vào vòng phỏng vấn.

CÂU HỎI KỸ NĂNG MỀM 💼 (38)

 • question

  Bạn hiểu thế nào về điểm mạnh?

  Thuật ngữ điểm mạnh khá gần gũi nhưng trước tiên, cùng xem nó có ý nghĩa thế nào. Điểm mạnh (Strengths) là những thế mạnh của bạn về tố chất, các kỹ năng, kinh nghiệm hoặc trình độ chuyên môn nổi trội của bạn tương ứng trong giới hạn khả năng được vận dụng vào cuộc sống, quá trình thực hiện công việc của bạn.

  Mỗi người chúng ta đều có những điểm mạnh khác nhau, khó trộn lẫn. Và tùy vào tình huống thực tế, những điểm mạnh sẽ được phát huy, cân bằng một cách tốt nhất. Những điểm mạnh cơ bản mà bạn có thể biết bao gồm:

  - Năng lực chuyên môn giỏi

  - Tính trung thực cao

  - Có trách nhiệm - ý thức cao trong công việc; nhiệt huyết và niềm đam mê công việc

  - Trình độ ngoại ngữ tốt (Đạt tiêu chuẩn giao tiếp quốc tế - Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung,...

  - Khả năng học hỏi, ứng biến linh hoạt với môi trường, nhạy bén với cái mới

  - Sức sáng tạo

  - Tinh thần kỷ luật cao, có đạo đức nghề nghiệp

  - Sự kiên nhẫn

  - Hòa đồng - thân thiện với mọi người xung quanh

  - Mức độ quyết tâm hoàn thành công việc

  - Kỹ năng mềm

  - Làm việc có nguyên tắc, đúng giờ, chuyên nghiệp

  - Sự năng động

  - Kỹ năng lên kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt

  - Thành thạo kỹ năng tin học

  - Sở hữu những năng khiếu về nghệ thuật (ca hát, làm MC. diễn xuất,...)
 • question

  Vậy thế nào là điểm yếu?

  Điểm yếu (Weaknesses) là những điểm hạn chế, những điểm mà bản thân bạn cảm tấy không tự tin về chúng. Cũng có thể hiểu một phần nó không phải trường chính mà bạn ứng dụng vào công việc lẫn cuộc sống.

  Điểm yếu thường bao gồm:
  - Kỹ năng hay năng lực chuyên môn nghề nghiệp chưa tốt

  - Chưa có sự định hướng hay mục tiêu rõ rãng trong công việc

  - Trình độ ngoại ngữ chưa đảm bảo tiêu chuẩn cơ bản (Đọc, viết, giao tiếp, nghe)

  - Kỹ năng tin học văn phòng chưa tốt

  - Kỹ năng giao tiếp chưa hoàn thiện, còn sợ và e dè - không tự tin trước đám đông

  - Những thói quen tích cực ảnh hưởng đến các tính trách nhiệm, ý thức tự giác, tình thần làm việc,...
 • question

  Trình bày ưu nhược điểm trong CV – Đâu là những điều cần lưu ý?

  Đề làm nổi bật được nội dung điểm mạnh điểm yếu của bản thân trong CV, bạn cần chú ý những vấn đề sau:

  Tập trung trình bày các ưu điểm gắn với công việc, không nên lan man. Đừng kể lể quá nhiều sẽ làm nhà tuyển dụng cảm thấy bạn không đáng tin. Trình bày ưu điểm với những từ ngữ đơn giản, tránh việc “bày vẽ” quá nhiều thứ sẽ khó tạo được những thiện cảm cho nhà tuyển dụng.

  Nói như vậy, không cò nghĩa là bạn chị tập trung vào việc trình bày điểm mạnh. Bạn hạy khôn khèo và cân bằng việc đưa các điểm yếu của mình vào CV. Tuy nhiên, hãy gắn nó với những cách thức giúp bạn vượt qua hoặc khắc phục tốt nhất những nhược điểm ấy. Đó là một cách thức thật sự thông minh dành cho bạn.

  Một điều quan trọng nữa mà bạn cần lưu tâm chính là phải thật sự trung thực với những gì mình chia sẻ với nhà tuyển dụng. Không nên nói quá nhiều về điểm mạnh. Vì nếu thế, dường như bạn chỉ đang khoe khoang hoặc đang “thùng rỗng kêu to”. Nhà tuyển dụng họ là những người có cái nhìn tổng quan lẫn chi tiết nhất. Vì thế, việc kiểm chứng tính xác thực về những gì bạn trình bày là một điều hoàn toàn dễ dàng dối với họ.
 • question

  Những câu hỏi thách thức trong buổi phỏng vấn của bạn

  Thách thức tuyển dụng luôn là điều mà mọi ứng viên cần phải trải qua. Và để có thể đồng hành cùng các doanh nghiệp/tổ chức, bạn cần vượt qua những thách thức ấy trong chính buổi phỏng vấn của mình. Và cụ thể là việc cách bạn trả lời câu hỏi: “Anh chị hãy nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình”.

  Nhiều thách thức được đặt ra trong chính quá trình giới thiệu bản thân khi phỏng vấn. Việc của ứng viên là cần bình tĩnh để xử lý các thách thức. Bạn không nên hoang mang để rồi cảm thấy bị bế tắc trong chính những thách thức ấy. Hãy có cách ứng xử thông mình, hiệu quả phỏng vấn hầu như đạt mức tuyệt đối. Tuy nhiên, nhiều câu trả lời dường như chỉ tập trung vào việc đào sâu các vấn đề nhạy cảm liên quan đến công việc. Cụ thể, nhiều ứng viên sẽ đề cập đến mức lương và các chế độ thuộc về mặt quyền lợi của nhân viên. Từ đây, các ý kiến khác nhau được bàn luận. Hãy cẩn trọng để không phải mắc phải cấm kỵ khi đi phỏng vấn nhé!
 • question

  Bạn muốn mình là ai và như thế nào trong 5 năm tới?

  Nhiều ứng viên đã trình bày các kế hoạch không một tí liên quan gì đến công việc như: mua nhà, đi du lịch, kinh doanh,…

  Hoặc thậm chí, ứng viên bộc lộ nhiều sự cường điệu trong cách dẫn dắt câu chuyện. Chẳng hạn như việc chia sẻ rằng họ sẽ là một người có đam mê với công việc nhiều nhất; làm việc chăm chỉ nhất. Tồi tệ hơn là có nhiều ứng viên chỉ cười trừ vì không biết phải trả lời như thế nào. Vậy đâu là lỗi khi đi phỏng vấn, gây ấn tượng lúc phỏng vấn?

  Bạn phải thật sự cẩn trọng trong cách trả lời của mình. Nếu không, bạn sẽ thất bại về vấn đề tri nhận các yêu cầu phản hồi thông điệp. Dù bạn cố tình hay vô tình (thiếu sự trải nghiệm), bạn cũng không nên khiến mình thiếu chuyên nghiệp.