Khám phá bộ câu hỏi
phỏng vấn ngành IT

CV Checked
Chức vụ
 • Tất cả vị trí

 • Backend Developer

 • Frontend Developer

 • Fullstack Developer

Kỹ năng
 • Tất cả kĩ năng

 • IT Support

 • .NET

 • AI/ Machine learning

 • Angular

 • AngularJS

 • Backend

 • Blockchain

 • Business analysis

 • C++

 • Cloud Architect

 • Cocos

 • CSS/HTML

 • Cybersecurity

 • Data

 • Design

 • DevOps

 • Django

 • Drupal

 • Flutter

 • Front-End

 • Game

 • Golang

 • HTML/CSS

 • HTML5

 • iOS

 • Iot

 • IT

 • Java

 • JavaScript

 • Kotlin

 • Linux

 • Management

 • Mobile

 • NodeJS

 • PHP

 • Product management

 • Python

 • React

 • React

 • React Native

 • ReactJS

 • Robotics

 • RPA

 • Ruby

 • Scala

 • Scrum Master

 • Site Reliability Engineer

 • Solution Architect

 • SQL

 • System Administration

 • Testing

 • Unity

 • UX/UI

 • VueJS

Bộ câu hỏi


Câu hỏi kỹ thuật (92)

 • B-tree index trong hệ cơ sở dữ liệu hoạt động như thế nào?

 • Sự khác biệt giữa Acceptance Test và Functional Test?

 • Tại sao bạn lại chọn kiến trúc micro services?

 • Điểm yếu của REST web services là gì?

 • Giải thích API Gateway Pattern

 • SQL Injection là gì?

 • CAP Theorem là gì?

 • Boxing và unboxing trong .NET?

 • Sự khác biệt giữa lập trình thủ tục và hướng đối tượng là gì?

 • Giải thích khái niệm đệ quy.

 • Sự khác biệt giữa các ngôn ngữ lập trình được biên dịch và giải thích là gì? (compiled & interpreted)

 • Mục đích của hàm tạo trong lập trình hướng đối tượng là gì?

 • Sự khác biệt giữa pass-by-value & pass-by-reference?

 • Chuẩn hóa trong thiết kế cơ sở dữ liệu là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa primary key & foreign key

 • SQL injection là gì và làm cách nào để ngăn chặn nó?

 • Mô tả các thuộc tính ACID trong giao dịch cơ sở dữ liệu.

 • Sự khác biệt giữa chỉ mục clustered & non-clustered (phân nhóm & không phân nhóm)

 • Sự khác biệt giữa gõ tĩnh và động là gì?

 • Giải thích khái niệm đa hình trong lập trình hướng đối tượng.

 • Không chuẩn hóa là gì và khi nào bạn sẽ sử dụng nó?

 • Cách sử dụng ràng buộc FOREIGN KEY trong cơ sở dữ liệu

 • Mục đích của việc lập chỉ mục (index) trong cơ sở dữ liệu là gì?

 • Làm thế nào để bạn tối ưu hóa một truy vấn cơ sở dữ liệu?

 • Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa lập trình đồng bộ và lập trình không đồng bộ.

 • Các lỗ hổng bảo mật phổ biến trong các ứng dụng web là gì và bạn giải quyết chúng như thế nào?

 • Bạn thiết kế và triển khai API RESTful cho các dịch vụ web như thế nào?

 • Vai trò của bộ nhớ đệm trong việc cải thiện hiệu suất của hệ thống back-end là gì?

 • Bạn xử lý việc tích hợp cơ sở dữ liệu và tính bền vững của dữ liệu trong quá trình phát triển back-end như thế nào?

 • Vai trò của message queue trong giao tiếp không đồng bộ (asynchronous communication) giữa các dịch vụ là gì?

 • Giải thích khái niệm cân bằng tải và tầm quan trọng của nó trong hệ thống phân tán.

 • Bạn triển khai xác thực và ủy quyền bằng cách sử dụng JSON Web Tokens (JWT) như thế nào?

 • Những điều cần cân nhắc để bảo vệ điểm cuối API trước các cuộc tấn công thông thường (ví dụ: chèn SQL, tạo tập lệnh chéo trang) là gì?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các tác vụ chạy dài hoặc xử lý nền (chạy dưới backgorund) trong hệ thống phụ trợ có thể mở rộng?

 • Giải thích khái niệm về kiến trúc Model-View-Controller (MVC) trong phát triển web.

 • Sự khác biệt giữa API đồng bộ và không đồng bộ là gì?

 • Bạn triển khai cơ chế xác thực và ủy quyền trong hệ thống back-end như thế nào?

 • Vai trò của middleware trong việc xử lý yêu cầu và tạo phản hồi là gì?

 • Bạn xử lý việc xác thực dữ liệu và xử lý lỗi trong quá trình phát triển API như thế nào?

 • Bạn thường truy vấn dữ liệu bằng SQL queries như thế nào?

 • Giải thích khái niệm lập chỉ mục cơ sở dữ liệu và tác động của nó đến hiệu suất truy vấn.

 • Những cân nhắc cho việc thiết kế và chuẩn hóa database schema?

 • Bạn xử lý các giao dịch cơ sở dữ liệu và kiểm soát đồng thời như thế nào?

 • Vai trò của onject-relational mapping (ORM) trong phát triển back-end là gì?

 • Bạn triển khai giao tiếp an toàn qua HTTPS và TLS/SSL như thế nào?

 • Giải thích khái niệm Cross-Site Scripting (XSS) và cách ngăn chặn nó.

 • Vai trò của Chính sách bảo mật nội dung (CSP) trong việc giảm thiểu các cuộc tấn công ứng dụng web là gì?

 • Bạn xử lý việc xác thực và dọn dẹp input của user như thế nào để ngăn chặn SQL injection

 • Giải thích khái niệm về microservice và lợi ích của việc sử dụng phong cách kiến trúc này.

 • Bạn thiết kế và triển khai giao tiếp giữa các dịch vụ trong hệ thống (inter-service) trong hệ thống microservices

 • Những điều cần cân nhắc về tính nhất quán của dữ liệu và quản lý các tương tác trong mô hình microservices

 • Bạn xử lý việc service discovery & load balencing trong môi trường microservice như thế nào?

 • Vai trò của API gateway và service mess trong kiến trúc microservices là gì?

 • Bạn thiết kế và triển khai lược đồ cơ sở dữ liệu cho ứng dụng web như thế nào?

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai cơ chế bộ nhớ đệm (caching) trong hệ thống backend là gì?

 • Bạn xử lý quyền truy cập đồng thời và tính nhất quán của dữ liệu trong môi trường đa luồng như thế nào?

 • Các phương pháp thực hành tốt nhất để triển khai các giao dịch cơ sở dữ liệu trong hệ thống Backend là gì?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các cuộc tấn công XSS và SQL injection trong một ứng dụng web?

 • Giải thích khái niệm về phiên bản API và tầm quan trọng của nó trong việc duy trì khả năng tương thích ngược.

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai cơ chế điều tiết và giới hạn tốc độ trong API là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu?

 • Giải thích khái niệm về API RESTful và chúng khác với các dịch vụ web truyền thống như thế nào.

 • Bạn xử lý việc chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn gốc (CORS) trong một ứng dụng web như thế nào?

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai bộ nhớ đệm phía máy khách trong ứng dụng web là gì?

 • Giải thích khái niệm về ứng dụng web lũy tiến (PWA) và ưu điểm của chúng.

 • Làm thế nào bạn tối ưu hóa hiệu suất của các truy vấn cơ sở dữ liệu trong một hệ thống backend?

 • Sự khác biệt giữa lập trình đồng bộ và bất đồng bộ trong JavaScript là gì?

 • Bạn xử lý việc xác thực và dọn dẹp dữ liệu trong biểu mẫu web như thế nào?

 • Giải thích khái niệm quản lý trạng thái trong các framework front-end như React hoặc Angular.

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai các tính năng thời gian thực trong ứng dụng web là gì?

 • Làm cách nào để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán hoặc microservices architectures?

 • Bạn có thể giải thích sự khác biệt giữa phát triển frontend và backend không?

 • Các kỹ năng và công nghệ thiết yếu cần có của một nhà phát triển fullstack là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về những ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng ứng dụng một trang (SPA) so với ứng dụng nhiều trang truyền thống (MPA) không?

 • Bạn xử lý xác thực phía máy khách và phía máy chủ trong các ứng dụng web như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về API RESTful và vai trò của chúng trong quá trình phát triển fullstack không?

 • Một số khung hoặc thư viện giao diện người dùng phổ biến mà bạn đã làm việc cùng là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các chiến lược khác nhau để xử lý xác thực và ủy quyền trong ứng dụng fullstack không?

 • Làm cách nào để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng web và giảm thiểu thời gian tải?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm quản lý trạng thái trong các framework giao diện người dùng, chẳng hạn như React hoặc Angular không?

 • Một số chiến lược để xử lý các phiên người dùng đồng thời và khả năng mở rộng trong ứng dụng fullstack là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các công nghệ cơ sở dữ liệu khác nhau mà bạn đã làm việc cùng, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL không?

 • Bạn xử lý việc di chuyển cơ sở dữ liệu và kiểm soát phiên bản trong ứng dụng fullstack bằng cách nào?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm về bộ nhớ đệm và tầm quan trọng của nó trong phát triển web không?

 • Một số phương pháp bảo mật tốt nhất mà bạn tuân theo khi phát triển ứng dụng fullstack là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp và công cụ thử nghiệm khác nhau để phát triển giao diện người dùng và phụ trợ không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo khả năng tương thích và phản hồi của nhiều trình duyệt trong các ứng dụng web?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm tích hợp liên tục và triển khai liên tục (CI/CD) cũng như vai trò của nó trong phát triển fullstack không?

 • Một số chiến lược xử lý hoạt động đầu vào của người dùng và dọn dẹp dữ liệu nhằm ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật là gì?

 • Bạn có thể thảo luận về các công cụ xây dựng giao diện người dùng và trình chạy tác vụ khác nhau mà bạn đã làm việc cùng, chẳng hạn như Webpack hoặc Gulp không?

 • Làm thế nào để bạn luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ phát triển web mới nhất?


Câu hỏi kỹ năng mềm (38)

 • Bạn hiểu thế nào về điểm mạnh?

 • Vậy thế nào là điểm yếu?

 • Trình bày ưu nhược điểm trong CV – Đâu là những điều cần lưu ý?

 • Những câu hỏi thách thức trong buổi phỏng vấn của bạn

 • Bạn muốn mình là ai và như thế nào trong 5 năm tới?

 • Em mong muốn mức lương bao nhiêu? Theo em tự đánh giá, với năng lực hiện tại thì mức lương cụ thể nào phù hợp với em?

 • Đừng lặp lại những thông tin trong CV

 • Cách trả lời ưu nhược điểm của bản thân bằng tiếng anh

 • Ai sẽ là người phỏng vấn tôi?

 • Có thể cho tôi biết rõ hơn về cơ hội phát triển khi tôi làm việc tại đây? Lý do nào nhà tuyển dụng nhận thấy tôi phù hợp?

 • Tôi khó khăn trong việc xác định các mục tiêu vì chưa rõ những mong muốn cụ thể từ quý công ty/doanh nghiệp, tôi có thể biết thêm về điều này được không?

 • Người giữ vị trí này trước đây tại sao lại nghỉ việc?

 • Thách thức lớn nhất đối với người giữ vai trò này là gì?

 • 1. Hãy kể cho tôi về 1 project mà bạn đã từng làm việc trong 6 tháng qua

 • 2. Các quyết định về sản phẩm được đưa ra như thế nào?

 • 3. Công ty đã giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp ra sao?

 • 4. Văn hóa công ty khác gì với các công ty công nghệ khác?

 • 5. Cơ hội nào cho nhân viên để học hỏi những điều mới?

 • Glassdoor: Giữa HackerRank, whiteboarding, paired programming v.v Hiện nay các kiểu phỏng vấn rất đa dạng. Theo chị ứng viên thực sự mong muốn điều gì nhất ở một buổi phỏng vấn ?

 • Glassdoor: Những nguyên tắc lập trình cơ bản nào mà chị cảm thấy ứng viên cần phải xem lại trước khi tham gia buổi phỏng vấn?

 • Glassdoor: Vì cấu trúc dữ liệu và các thuật toán rất quan trọng, liệu bạn có thật sự cần một tấm bằng CS để có thể làm việc tại một công ty công nghệ hàng đầu hay không?

 • Glassdoor: Theo chị, cách thực hành một buổi phỏng vấn tốt nhất sẽ như thế nào?

 • Glassdoor: Việc luyện tập trước khi tham gia buổi phỏng vấn có ảnh hưởng xấu đến biểu hiện của ứng viên hay không? Mọi người có thường chú ý nhiều đến việc trình bày câu trả lời như nội dung của nó không?

 • Glassdoor: Theo chị, việc ứng viên không trả lời được câu hỏi trong buổi phỏng vấn có ảnh hưởng đến kết quả hay không? Nếu ứng viên không biết câu trả lời, cách phản hồi tốt nhất là gì?

 • Glassdoor: Các ứng viên cần chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn không thuần về data structure hay các câu hỏi thuật toán chuyên sâu?

 • Glassdoor: Bạn sẽ làm gì nếu gặp khó khăn trong buổi phỏng vấn đầu tiên?

 • Glassdoor: Việc tuyển dụng đã thay đổi như thế nào từ khi chị viết cuốn sách cuối cùng? Theo chị, có xu hướng nào chuẩn bị biến mất không?

 • Glassdoor: Một số người cho rằng buổi phỏng vấn không thành công là do các yếu tố như thiên vị ngầm và thực tế là chúng thường không nắm bắt chính xác loại công việc bạn đang làm trên cơ sở hàng ngày. Chị có đồng ý không?

 • Kiến thức Java nền tảng

 • Một số câu hỏi về Git cần biết

 • Kiến thức về Framework (ví dụ như học Spring Framework của Java)

 • Kiến thức về Database

 • Một số câu hỏi “mẹo” về Front-end

 • Can you introduce yourself? Tell me about yourself (Hãy giới thiệu về bản thân bạn)

 • What are your strengths and weaknesses? (Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?)

 • Why do you want to apply for this position? (Tại sao bạn lại muốn ứng tuyển vào vị trí này?)

 • 4. What are your short term goals in your career path? (Các mục tiêu ngắn hạn của bạn trong lộ trình sự nghiệp của bạn?)

 • 5. What is your expected salary? (Bạn mong đợi mức lương bao nhiêu?)


BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN KỸ NĂNG LẬP TRÌNH BACKEND

CÂU HỎI KỸ THUẬT 💻

(92)
 • question

  B-tree index trong hệ cơ sở dữ liệu hoạt động như thế nào?

  Câu hỏi này liên quan tới hệ cơ sở dữ liệu (database). Tất nhiên rồi, đã làm backend mà không biết hoặc không một lần đụng tới index thì quả thật là hết sức vô lý.

  Đối với người có nhiều thời gian làm việc với database, với cơ sở dữ liệu lớn hoặc ít nhất là các task liên quan tới tối ưu SQL sẽ biết tới index. Tuy nhiên biết là một chuyện, nhưng nó hoạt động ra sao lại đòi hỏi thời gian để tìm tòi.

  Trả lời cho câu hỏi này bạn cần biết về cây nhị phân (binary tree). B-tree tốt hơn cây nhị phân ở chỗ dữ liệu được lưu trữ trên đĩa. Việc truy cập để lấy dữ liệu trên đĩa thực sự chậm hơn so với bộ nhớ (memory). B-tree được hình dung như việc lấy hoặc tìm kiếm thông tin một cuốn sách ở trong thư viện.

  Bản thân cuốn sách đó đã được đánh dấu hoặc sắp xếp các câu hỏi bắt đầu bằng A,B,C và D,E,F. Nếu cần D, ta sẽ bỏ qua một khoảng tương đối dài của A,B,C. Việc này giúp tối ưu hiệu quả tìm kiếm. B-tree cần tới logB N
 • question

  Sự khác biệt giữa Acceptance Test và Functional Test?

  Sẽ thật sự là thiếu sót to lớn nếu bỏ qua Software Testing khi phỏng vấn Backend Developer. Testing từ lâu đã là một kỹ năng cần có của mọi lập trình viên. Bất kể Front hay là Back, tất cả đều yêu cầu có kiến thức về Software Testing. Testing là công đoạn không thể thiếu giúp tạo ra một sản phẩm phần mềm tốt.

  Trả lời cho câu hỏi này:

  Functional Testing (Test tính năng): Đây là hoạt động xác minh. Thông thường với các câu hỏi, chúng tôi đã xây dựng một sản phẩm chính xác chưa? Phần mềm có đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ không? Sản phẩm đã đáp ứng được yêu cầu thực tế hay chỉ như người lập trình viên nghĩ?

  Tiếp đến là kiểm thử chấp nhận (khác với kiểm tra tính năng)

  Acceptional Tes (Test xác nhận): Thường bắt đầu với các câu hỏi, thứ chúng ta xây dựng ra đã đúng chưa? Đây có phải thật sự là những gì khách hàng cần tới? Acceptance testing xác định rằng sản phẩm thực sử giải quyết được vấn đề. Việc này tốt nhất nên được thực hiện bởi khách hàng (các tác vụ của họ được phần mềm hỗ trợ)
 • question

  Tại sao bạn lại chọn kiến trúc micro services?

  Trả lời cho câu hỏi này, trước tiên là kiến trúc micro services có rất nhiều ưu điểm. Một số câu trả lời cho bạn có thể tham khảo:
  Microservices can adapt easily to other frameworks or technologies. – Microservices có thể dễ dàng thích ứng với các framework hoặc công nghệ khác.
  Failure of a single process does not affect the entire system. – Việc một microservices bị fail có thể không ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống.
  Provides support to big enterprises as well as small teams. – Microservices phù hợp cho cả doanh nghiệp lớn và các đội nhóm nhỏ hơn.
  Can be deployed independently and in relatively less time – Có thể triển khai độc lập trong một thời gian ngắn hơn các kiến trúc thông thường.
  Lý thuyết là vậy nhưng trong quá trình phỏng vấn, bạn có thể nêu thêm các ví dụ để làm rõ ý của mình. Ví dụ như deploy độc lập dùng docker hay kubenetes?. Trường hợp một microservices down tại sao lại không ảnh hưởng tới các services khác?...
 • question

  Điểm yếu của REST web services là gì?

  Câu hỏi này liên quan tới API design. Để trả lời được câu hỏi này, bạn cần có kinh nghiệm ở REST. Không những chỉ REST mà còn ở các kiến trúc API khác.
  Khi đã có kinh nghiệm kha khá hoặc có cơ hội khác tiếp xúc với GraphQL chẳng hạn. Bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn về điểm yếu của REST web services.

  Có thể liệt kê ra một số nhược điểm của REST bao gồm:
  -Trường hợp không có API contract giữa client và server. Nên REST cần có tài liệu đi kèm để giải thích cụ thể những gì được viết hoặc thực hiện ở API.
  - REST web services hoạt động dựa trên HTTP nên không thể có các request bất đồng bộ (asynchronous)
  - Với kiến trúc REST, session can’t be maintained (không được duy trì lâu).
 • question

  Giải thích API Gateway Pattern

  Với backend developer ở trình độ cao, bộ câu hỏi phỏng vấn không thể không có các câu hỏi liên quan tới Software Architecture. Gateway là một trong các câu hỏi đó.

  Để trả lời câu hỏi này, bạn có thể tham khảo:

  API gateway là server và nó là điểm vào duy nhất của hệ thống. Nó tương tự như Facade Pattern trong lập trình hướng đối tượng. API Gateway đóng gói kiến trúc nội bộ và cung cấp API phù hợp cho từng client. Ngoài ra API Gateway có thể có các chức năng khác như xác thực, giám sát, cân bằng tải, cache đóng gói và quản lý các response.
resume passed

Bạn chưa có CV để ứng tuyển?

Hãy để TopDev giúp bạn xây dựng hoàn chỉnh CV chuẩn developer để tăng khả năng tiến vào vòng phỏng vấn.

CÂU HỎI KỸ NĂNG MỀM 💼 (38)

 • question

  Bạn hiểu thế nào về điểm mạnh?

  Thuật ngữ điểm mạnh khá gần gũi nhưng trước tiên, cùng xem nó có ý nghĩa thế nào. Điểm mạnh (Strengths) là những thế mạnh của bạn về tố chất, các kỹ năng, kinh nghiệm hoặc trình độ chuyên môn nổi trội của bạn tương ứng trong giới hạn khả năng được vận dụng vào cuộc sống, quá trình thực hiện công việc của bạn.

  Mỗi người chúng ta đều có những điểm mạnh khác nhau, khó trộn lẫn. Và tùy vào tình huống thực tế, những điểm mạnh sẽ được phát huy, cân bằng một cách tốt nhất. Những điểm mạnh cơ bản mà bạn có thể biết bao gồm:

  - Năng lực chuyên môn giỏi

  - Tính trung thực cao

  - Có trách nhiệm - ý thức cao trong công việc; nhiệt huyết và niềm đam mê công việc

  - Trình độ ngoại ngữ tốt (Đạt tiêu chuẩn giao tiếp quốc tế - Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung,...

  - Khả năng học hỏi, ứng biến linh hoạt với môi trường, nhạy bén với cái mới

  - Sức sáng tạo

  - Tinh thần kỷ luật cao, có đạo đức nghề nghiệp

  - Sự kiên nhẫn

  - Hòa đồng - thân thiện với mọi người xung quanh

  - Mức độ quyết tâm hoàn thành công việc

  - Kỹ năng mềm

  - Làm việc có nguyên tắc, đúng giờ, chuyên nghiệp

  - Sự năng động

  - Kỹ năng lên kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt

  - Thành thạo kỹ năng tin học

  - Sở hữu những năng khiếu về nghệ thuật (ca hát, làm MC. diễn xuất,...)
 • question

  Vậy thế nào là điểm yếu?

  Điểm yếu (Weaknesses) là những điểm hạn chế, những điểm mà bản thân bạn cảm tấy không tự tin về chúng. Cũng có thể hiểu một phần nó không phải trường chính mà bạn ứng dụng vào công việc lẫn cuộc sống.

  Điểm yếu thường bao gồm:
  - Kỹ năng hay năng lực chuyên môn nghề nghiệp chưa tốt

  - Chưa có sự định hướng hay mục tiêu rõ rãng trong công việc

  - Trình độ ngoại ngữ chưa đảm bảo tiêu chuẩn cơ bản (Đọc, viết, giao tiếp, nghe)

  - Kỹ năng tin học văn phòng chưa tốt

  - Kỹ năng giao tiếp chưa hoàn thiện, còn sợ và e dè - không tự tin trước đám đông

  - Những thói quen tích cực ảnh hưởng đến các tính trách nhiệm, ý thức tự giác, tình thần làm việc,...
 • question

  Trình bày ưu nhược điểm trong CV – Đâu là những điều cần lưu ý?

  Đề làm nổi bật được nội dung điểm mạnh điểm yếu của bản thân trong CV, bạn cần chú ý những vấn đề sau:

  Tập trung trình bày các ưu điểm gắn với công việc, không nên lan man. Đừng kể lể quá nhiều sẽ làm nhà tuyển dụng cảm thấy bạn không đáng tin. Trình bày ưu điểm với những từ ngữ đơn giản, tránh việc “bày vẽ” quá nhiều thứ sẽ khó tạo được những thiện cảm cho nhà tuyển dụng.

  Nói như vậy, không cò nghĩa là bạn chị tập trung vào việc trình bày điểm mạnh. Bạn hạy khôn khèo và cân bằng việc đưa các điểm yếu của mình vào CV. Tuy nhiên, hãy gắn nó với những cách thức giúp bạn vượt qua hoặc khắc phục tốt nhất những nhược điểm ấy. Đó là một cách thức thật sự thông minh dành cho bạn.

  Một điều quan trọng nữa mà bạn cần lưu tâm chính là phải thật sự trung thực với những gì mình chia sẻ với nhà tuyển dụng. Không nên nói quá nhiều về điểm mạnh. Vì nếu thế, dường như bạn chỉ đang khoe khoang hoặc đang “thùng rỗng kêu to”. Nhà tuyển dụng họ là những người có cái nhìn tổng quan lẫn chi tiết nhất. Vì thế, việc kiểm chứng tính xác thực về những gì bạn trình bày là một điều hoàn toàn dễ dàng dối với họ.
 • question

  Những câu hỏi thách thức trong buổi phỏng vấn của bạn

  Thách thức tuyển dụng luôn là điều mà mọi ứng viên cần phải trải qua. Và để có thể đồng hành cùng các doanh nghiệp/tổ chức, bạn cần vượt qua những thách thức ấy trong chính buổi phỏng vấn của mình. Và cụ thể là việc cách bạn trả lời câu hỏi: “Anh chị hãy nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình”.

  Nhiều thách thức được đặt ra trong chính quá trình giới thiệu bản thân khi phỏng vấn. Việc của ứng viên là cần bình tĩnh để xử lý các thách thức. Bạn không nên hoang mang để rồi cảm thấy bị bế tắc trong chính những thách thức ấy. Hãy có cách ứng xử thông mình, hiệu quả phỏng vấn hầu như đạt mức tuyệt đối. Tuy nhiên, nhiều câu trả lời dường như chỉ tập trung vào việc đào sâu các vấn đề nhạy cảm liên quan đến công việc. Cụ thể, nhiều ứng viên sẽ đề cập đến mức lương và các chế độ thuộc về mặt quyền lợi của nhân viên. Từ đây, các ý kiến khác nhau được bàn luận. Hãy cẩn trọng để không phải mắc phải cấm kỵ khi đi phỏng vấn nhé!
 • question

  Bạn muốn mình là ai và như thế nào trong 5 năm tới?

  Nhiều ứng viên đã trình bày các kế hoạch không một tí liên quan gì đến công việc như: mua nhà, đi du lịch, kinh doanh,…

  Hoặc thậm chí, ứng viên bộc lộ nhiều sự cường điệu trong cách dẫn dắt câu chuyện. Chẳng hạn như việc chia sẻ rằng họ sẽ là một người có đam mê với công việc nhiều nhất; làm việc chăm chỉ nhất. Tồi tệ hơn là có nhiều ứng viên chỉ cười trừ vì không biết phải trả lời như thế nào. Vậy đâu là lỗi khi đi phỏng vấn, gây ấn tượng lúc phỏng vấn?

  Bạn phải thật sự cẩn trọng trong cách trả lời của mình. Nếu không, bạn sẽ thất bại về vấn đề tri nhận các yêu cầu phản hồi thông điệp. Dù bạn cố tình hay vô tình (thiếu sự trải nghiệm), bạn cũng không nên khiến mình thiếu chuyên nghiệp.