Song Tao

Song Tao

  • Với định hướng phát triển nguồn nhân lực để tạo lợi thế cạnh tranh trong ngành, Song Tạo tập trung xây dựng chính sách lao động hợp lý để công nhân viên an tâm làm việc và gắn bó lâu dài với công ty.
  • Song Tạo đã xây dựng và áp dụng các chính sách khen thưởng dành cho các CB.CNV có thành tích, đóng góp nổi bật vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
Song Tao
Song Tao
Song Tao

Địa điểm

  • Số 71 Đường 25, Phường Tân Quý, Quận 7, TP.HCM

Ngành nghề