Pitaya
Pitaya

Pitaya

Về chúng tôi

Pitaya Games is an indie games studio working on the next generation of mobile games! We're always looking for rockstars to join our growing team. If you're passionate about games and creating games, we want to meet you!

Thông tin chung

Lĩnh vực

Product

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Dien Bien Phu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh