CÔNG TY TNHH KEIZU VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH KEIZU VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KEIZU VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KEIZU VIỆT NAM

Về chúng tôi

Công ty TNHH Keizu Việt Nam được thành lập vào năm 2013 và là công ty hàng đầu trong lĩnh vực Tư vấn CRM Salesforce – phần mềm quản lý quan hệ khách hàng hàng đầu thế giới, cũng là công ty chuyên về nghiên cứu công nghệ, tư vấn CRM và chuyển đổi CNTT tại Việt Nam và Châu Á Thái Bình Dương.

Các dịch vụ của Keizu Việt Nam bao gồm: tư vấn kinh doanh, triển khai hệ thống, hỗ trợ vận hành và bảo trì dựa trên Nền tảng CRM Salesforce. Danh mục giải pháp của chúng tôi bao gồm Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, các ứng dụng Salesforces , v.v

Keizu Việt Nam tự hào đã từng bước đạt được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng nhờ vào đội ngũ chuyên gia, kỹ sư ưu tú từ các trường đại học công nghệ hàng đầu của Việt Nam và luôn kiên định với phương châm “Dịch vụ tận tậm” và “Không ngừng nỗ lực để làm hài lòng khách hàng”.

Chế độ đãi ngộ

 • Review lương hàng năm và hưởng tháng lương 13. Nhận bonus theo thâm niên. Ngoài ra, nhân viên còn nhận thưởng theo doanh số quý và thưởng nhân viên xuất sắc/năm. Hàng năm được xét tăng chức và có chính sách lương theo từng vị trí.
 • Cơ hội học tập, công tác dài hạn tại Nhật.
 • Được hỗ trợ lệ phí thi và nhận bonus khi đạt được chứng chỉ Salesforce.
 • Mức lương cạnh tranh và có thêm phụ cấp ăn uống xăng xe. Nhận phụ cấp trách nhiệm hàng tháng khi đảm nhận các vị trí cao.
 • Cơ hội học thêm tiếng Nhật, được hỗ trợ chi phí thi và nhận bonus khi đạt chứng chỉ tiếng Nhật.
 • Làm việc trong môi trường trẻ, năng động. Cơ hội phát triển nghề nghiệp ổn định lâu dài.
 • Tham gia các hoạt động thể thao, các chương trình teambuilding do công ty tổ chức thường xuyên và những chuyến du lịch hàng năm.
 • Thời gian làm việc từ thứ 2 -thứ 6 ( 8h - 17h).
 • Hình thức phỏng vấn online

Sản phẩm

Salesforce CRM Implementation
Keizu specializes in Salesforce implementation and customization services tailored to meet the specific business requirements of our clients. We offer a comprehensive range of services including configuration, customization, migration, integration, and support across various industries. As a trusted Salesforce implementation company, we thoroughly understand our clients’ businesses and provide efficient Salesforce solutions with minimal risks and complexities. Our cost-effective Salesforce implementation services cater to businesses of all sizes, offering economical solutions.
Offshore Development
In today’s dynamic and competitive business landscape, companies are constantly seeking innovative ways to stay ahead of the curve and achieve sustainable growth. Outsourcing software development to an offshore company has emerged as a strategic approach to address these challenges while unlocking numerous advantages for businesses of all sizes and industries. Keizu Vietnam, with its illustrious 20-year track record in CRM services, stands out as a specialized offshore development partner offering a wide array of benefits to its customers. Let’s delve into the compelling reasons why partnering with Keizu Vietnam for offshore software development, particularly in the realm of Salesforce CRM services and Microsoft Dynamics CRM, can lead to enhanced business efficiency, growth, and success.
Salesforce Application Development
At our company, we specialize in Salesforce application development to help businesses unlock the full potential of the Salesforce platform. With our team of experienced developers and consultants, we work closely with our clients to understand their unique needs and requirements. Our Salesforce application development services cover the entire development life cycle, from conceptualization to execution. We leverage our expertise in Salesforce technologies and industry best practices to create custom applications that align with our clients’ business goals and objectives. Whether you need consumer-facing applications or business-to-business (B2B) solutions, we have the capabilities to build robust and scalable applications that cater to your specific needs. Our team combines technical proficiency with a deep understanding of user experience to deliver applications that not only meet functionality requirements but also provide an intuitive and seamless user interface. With Salesforce application development, we aim to transform the way businesses operate by streamlining processes, automating tasks, and enhancing overall efficiency. Our applications empower organizations to leverage the power of mobile technology, enabling them to stay connected and productive on the go. With a focus on quality, reliability, and customer satisfaction, we ensure that our Salesforce applications are not just software solutions but valuable assets that drive business growth and success. Our team remains dedicated to providing ongoing support and maintenance to ensure the smooth functioning of the applications and address any evolving needs. Partner with us for Salesforce application development and let us help you harness the full potential of the Salesforce platform to drive innovation, improve productivity, and achieve your business objectives.
CRM Consulting Service
Our CRM consulting service offers tailored solutions to help businesses achieve their objectives and meet their IT needs. With our team of experienced consultants, we combine business knowledge with Salesforce expertise to deliver intelligent technology solutions. We analyze your existing processes, identify areas for improvement, and develop a comprehensive CRM strategy aligned with your goals. Our consultants guide you through the implementation and customization of Salesforce CRM, ensuring a seamless transition and ongoing support. From sales and marketing to customer service, we optimize your processes, enhance data management, and increase productivity. With expertise in Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, and more, we help you leverage the full potential of the Salesforce Platform. Partner with us for CRM consulting services and unlock the power of Salesforce to drive growth and success for your business.

Thông tin chung

Lĩnh vực

Phần Mềm

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

 • Vietnam

  Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Mạng xã hội

Địa chỉ công ty

 • Lầu 1, Tòa nhà Saigon Mansion, số 3 Đường Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh